شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

آموزش قلاب بافی : بافت دایره ، مربع، مثلت, شش ضلعی

آموزش قلاب بافی : بافت دایره ، مربع، مثلت و شش ضلعی

آموزش قلاب بافی , بافت موتیف مربعی , موتیف مثلثی , موتیف گرد , موتیف شش ضلعی , بافت دایره , بافت مربع , بافت شش ضلعی , بافت مثلث , انواع موتیف

دوستان و همراهان عزیز مجله تصویر زندگی با انواع بافت در قلاب بافی و علائم قلاب بافی آشنا شدید. حالا وقت آن رسیده با روش بافت دایره، مربع ، مثلث و شش صلعی آشنا شوید.

بافت دایره مسطح :

بافت اصلی در این کار، پایه بلند است. در بافت کلاه، کاسه ، پادری، دستگیره و …. کاربرد دارد. البته می توان به جای پایه بلند از پایه کوتاه هم استفاده کرد.

شما می توانید با کم و زیاد کردن یا ثابت نگهداشتن دانه ها بجای دایره مسطح شکل فنجان یا چین دار ببافید.

بافت دایره را می توانید با حلقه جادویی یا حلقه با زنجیر شروع کنید.

ابتدا یک زنجیره سست (یا حلقه جادویی) برای شروع کار بافته و سه زنجیره به عنوان اولین پایه بلند ببافید.

آموزش قلاب بافی - بافت دایره - موتیف دایره

۱۷ پایه بلند در حلقه جادویی ببافید.

آموزش قلاب بافی - بافت دایره - موتیف دایره

با بافت نامرئی به بالای رشته سه زنجیره ابتدای رج وصل کنید .

آموزش قلاب بافی - بافت دایره - موتیف دایره

برای دور دوم (رج دوم) مجددا سه زنجیره بافته و در هر پایه رج قبل دو پایه بلند ببافید.

در رج سوم هم ۳ زنجیره زده و در پایه بعدی دو پایه بلند ببافید.

تا انتهای رج در پایه بعدی یکی و در بعدی دو پایه ببافید.

به این ترتیب یک پایه در میان افزایش داده شده  است.

رج بعد ۲ پایه در میان افزایش ، رج بعد ۳ در میان افزایش و ….

رج های بعد را مطابق نقشه انجام دهید.

آموزش قلاب بافی - بافت دایره - موتیف دایره

خلاصه بافت به شرح زیر است:

دور اول : ۳ زنجیره و ۱۷ پایه بلند ، وصل با بافت نامرئی

دور دوم: ۳ زنجیر ، دو پایه بلند در هر پایه بلند دور اول ، وصل با بافت نامرئی. به عبارتی دانه ها دو برابر دور اول می شود.
آموزش قلاب بافی : بافت دایره، مربع، مثلت و شش ضلعی
دور سوم : ۳ زنجیر، ۲ پایه بلند در هر پایه بلند زوج دور قبل ، وصل با بافت نامرئی. یعنی در پایه بلند دوم، چهارم، ششم و الی آخرو در این دور ، یک در میان پایه بلند اضافه می شود.

دور چهارم: ۳ زنجیر، ۲ پایه بلند در هر سومین پایه دور قبل (پایه سوم ، ششم، نهم و الی آخر) و وصل با بافت نامرئی . یعنی دو در میان دانه اضافه می شود.

دور پنجم : ۳ زنجیر، ۲ پایه بلند در هر چهارمین پایه دور قبل (پایه چهارم، هشتم، دوازدهم و الی آخر) و وصل با بافت نامرئی . یعنی سه در میان دانه اضافه می شود.

بافت شما به این شکل می شود:

آموزش قلاب بافی - بافت دایره - موتیف دایره

برخی کاربردهای بافت دایره (پایه کوتاه یا پایه بلند) :

دایره در بافت عروسک ها کاربرد زیادی دار و با کم و زیاد کردن دانه فرم سر و دست و پا و … داده می شود.

آموزش قلاب بافی - کاربرد بافت دایره

کاربرد دایره در بافت پادری

آموزش قلاب بافی - کاربرد بافت دایره

کاربرد دایره در بافت سبد

آموزش قلاب بافی - کاربرد بافت دایره

کاربرد دایره در بافت دستگیره (بافت پایه بلند)

آموزش قلاب بافی - کاربرد بافت دایره

کاربرد دایره در بافت دستگیره (پایه کوتاه)

آموزش قلاب بافی - کاربرد بافت دایره

کاربرد دایره در بافت کلاه

آموزش قلاب بافی - کاربرد بافت دایره

بافت مربع :

این بافت را نیز با زنجیره سست آغاز می کنیم. البته با حلقه چند زنجیر هم می توان بافت .

رج اول : سه زنجیر می زنیم ، سپس سه پایه بلند ، سه زنجیر ۴ پایه بلند، ۳ زنجیر ۴ پایه بلند ،۳ زنجیر ۴ پایه بلند.

در انتها یک زنجیر و با یک پایه ساده به بالای سه زنجیر اول وصل می کنیم.

رج دوم: سه زنجیر که معادل پایه اول است، یک پایه بلند. ۴ پایه بلند در ۴ بافت رج قبل . دو پایه بلند در گوشه (که جمعا ۸ پایه بلند بافته اید. ۴ تا وسط و دو پایه در هر گوشه ) سپس ۳ زنجیر برای ایجاد گوشه رج دوم ۸ پایه بلند و سه زنجیر الی آخر . در رج اول با پایه ساده رج را تمام کردید ولی در رج دوم با پایه بلند به ابتدای رج وصل کنید.

شکل زیر این مراحل را نشان میدهد.

 

آموزش قلاب بافی - بافت مربع - موتیف مربع

پترن بافت مربع :

آموزش قلاب بافی - بافت مربع - موتیف مربع

نمونه بافته شده مریع :

آموزش قلاب بافی - بافت مربع - موتیف مربع

نمونه کاربرد بافت مربع :

آموزش قلاب بافی - پتو قلاب بافی - موتیف مربع

آموزش قلاب بافی - کوسن قلاب بافی - موتیف مربع

 

بافت مثلث :

بافت اصلی پایه بلند است و در گوشه ها دانه زیاد می شود تا شکل مثلث ایجاد گردد.

روش بافت مثلث را در شکلهای زیر می بینید.

بافت رج اول

آموزش قلاب بافی - بافت مثلث - موتیف مثلت

بافت رج دوم

آموزش قلاب بافی - بافت مثلث - موتیف مثلت

پترن بافت موتیف مثلث

آموزش قلاب بافی - بافت مثلث - موتیف مثلت

نمونه بافته شده مثلث

آموزش قلاب بافی - بافت مثلث - موتیف مثلت

کاربرد موتیف مثلثی یا سه گوش :

آموزش قلاب بافی - موتیف مثلث آموزش قلاب بافی - موتیف مثلث

بافت شش ضلعی :

روش بافت رج اول در موتیف شش ضلعی :

در حلقه جادویی ۳ زنجیره و یک پایه بلند و ۲ زنجیره ببافید.

۵ مرتبه (۲ پایه بلند و ۲ زنجیره ) ببافید.

به زنجیره سوم ابتدای رج بست (گره نامرئی ) بزنید.

در رج دوم : ۳ زنجیره ، یک پایه بلند همانجا، یک پایه بلند روی پایه رج قبل و یکی روی ۲ زنجیره ببافید.

۵ مرتبه (۳ زنجیره، ۱ پایه بلند روی همان دو زنجیره، ۱ پایه بلند روی هر پایه رج قبل و یک پایه روی ۲ زنجیره) ببافید.

یک زنجیره زده و روی زنجیره سوم ابتدای رج یک پایه متوسط ببافید.

آموزش قلاب بافی - بافت شش ضلعی - موتیف شش ضلعی

پترن بافت شش ضلعی

همانطور که در نقشه می بینید برای شروع هر رج ۳ زنجیره بافته می شود و یک پایه بلند در کنارش.

در کل یک پایه بلند روی هر پایه رج قبل و ۲ پایه بلند، ۳ زنجیره و ۲ پایه بلند روی ۳ زنجیره‌ها بافته می شود.

آموزش قلاب بافی - بافت شش ضلعی - موتیف شش ضلعی

نمونه بافته شده شش ضلعی

آموزش قلاب بافی - بافت شش ضلعی - موتیف شش ضلعی

نمونه بافت شش ضلعی با پایه گوتاه

موتیف شش ضلعی

 

موتیف شش ضلعی

می تونید در بافت شش ضلعی به جای زنجیره گوشه ها، پایه ببافید.

موتیف شش ضلعی

ترکیب موتیف ها در بافت روتختی و پتو :

کاربرد موتیف ها کاربرد موتیف ها

 

آموزش بافت بیضی

بافت بیضی شبیه بافت دایره است. با این تفاوت که افزایش دانه ها فقط در دو طرف انجام می شود.

بافت با تعدادی زنجیره شروع می شود.

روی دو طرف زنجیره ها پایه بافته می شود.

در رج اول داخل زنجیره های اولی و آخر ۳ پایه بافته شده.

در رج های بعدی، مانند بافت دایره، پایه ها افزایش می یابند.

چند نقشه بافت بیضی با پایه کوتاه

نقشه بیضی قلاب بافی نقشه بیضی بافی با پایه کوتاه نقشه بیضی قلاب بافی

نقشه بیضی بافی با پایه کوتاه

نقشه بافت بیضی با پایه بلند

همانگونه که می بینید در بافت بیضی با پایه بلند، تعداد پایه های افزایشی دو طرف بیشتر از پایه کوتاه است.

نقشه بافت بیضی با پایه بلند نقشه بافت بیضی با پایه بلند

بافت بیضی

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی

کپی با ذکر منبع و درج لینک به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 476, میانگین امتیاز: 4,30 از 5)
Loading...

۳۳ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. مریم گفت:

  سلام وقت بخیر برای گرد بافی اگر بخوایم یک درمیان یک رج پایه بلند و رج بعد پایه کوتاه بزنیم چطور باید عمل کنیم که دایره خوش فرم در بیاد

 2. شهره گفت:

  من موتیف چهارگوش بافتم کج میشه دلیلش چیه؟

  موافقم ۲
  • نسیم گفت:

   اگر مطابق نقشه بافت را انجام دادید، کجی بافت با سنجاق کشی و بخار دادن اصلاح میشه.

 3. بانو گفت:

  سلام میشه آموزش نقشه خوانی رو بزارید با شنل گرد بچگانه ممنون

  موافقم ۱
 4. مریم حسنلو گفت:

  سلام خسته نباشید لطفاً رومیزی سه گوش هم بگذارید شال نمیخواهم فقط رومیزی باشد متشکرم

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   نقشه بافت یک مدل رومیزی سه گوش.
   اگر برای میزتون کوچیک هست مب تونبد از بهم پیوستن اون رومیزی مثل بزرگ و یا لوزی ببافید.

   رومیزی لوزی شکل بافته شده با دو موتیف مثلثی

   نقشه بافت (پترن) رومیزی قلاب بافی مثلثی و لوزی

   موافقم ۳
 5. مریم گفت:

  سلام
  میشه لطفا شکل بیضی رو هم آموزش بدید

  موافقم ۱
  مخالفم ۱
  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   نقشه های بافت بیضی و توضیح مختصری در مورد بافت به انتهای مطلب اضافه شد.

 6. مژده گفت:

  سلام لطف می کنید طریقه ی وصل موتیف شش ضلعی را آموزش بدید سپاسگزارم

  موافقم ۱
 7. Ana گفت:

  ببخشید این رو تختی شش ضلعی آخری ک رنگی رنگی هست رو کامل میشه آموزش بدید ممنونم از سایت خوبتون

  موافقم ۲
 8. مرجان گفت:

  سلام تو رو خدا توضیحات بیشتر راجع به بافت شش ضلعی
  تو رو خدا بیشتر راهنمایی کنید
  چهار تا دونه عکس که نشد آموزش!!!

  موافقم ۱
  مخالفم ۱
  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   چون نقشه بافت شش ضلعی بسیار ساده بود، به نظرم اومد نیاز به توضیح نداره.
   توضیحی مختصر برای شما و دیگر عزیزانی که در نقشه خوانی مشکل دارند نوشتم.
   امیدوارم مفید باشه.

   موافقم ۳
 9. الهام گفت:

  سلام. برای بافت دایره، اگه تعداد رج هامون بخوایم بیشتر از هفت هشت رج و حدود پانزده رج باشه برای رج های بعدی با چه فرمولی ببافیم که جمع نشه یا چین نخوره‌؟

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   قانون گردبافی اینه که رج دوم دانه ها ۲ برابر میشن، رج بعد یکی در میان پایه اضافه میشه ، بعد دو تا در میان ، بعد ۳ ، بعد ۴ ، ۵ و ….
   تنها نکته ای که باید دقت کنید اینه که پایه ها را در یک نقطه اضافه نکنید چون بافتتون حالت چند ضلعی پیدا می کنه.
   به نقشه کوسن گربه دقت کنید:

   بافت کوسن گربه فانتزی و زیبا | آموزش رایگان قلاب بافی

   با این تصویر مقایسه کنید

   null

   موافقم ۳
   مخالفم ۱
 10. سمانه گفت:

  سلام دوست عزیز ممنون میشم راهنمایی کنید چشم بسته خرس پادری رو چطور ببافیم

  موافقم ۱
  مخالفم ۱
 11. Taybeh گفت:

  سلام من میخوام نیم دایره ببافم برای گوش خرس پاندا برای تزئین لباس بچه ولی بافت نیم دایره رو بلد نیستم لطفا راهنماییم کنید متشکرم .
  البته خرس رو جدا بافتم و روی لباس میدوزمش

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   از نقشه دایره استفاده کنید با این تفاوت که رج اول نصف پایه ها را ببافید.
   اگر نقشه پایه کوتاه دارید یک زنجیره زده، و اگر پایه بلند است ۳ زنجیره بزنید و کار را برگردانید.
   انتهای هر رج کار را برگردانید و به بافت ادامه دهید.
   تعداد رج ها به اندازه صورت خرس بستگی دارد. تا جایی ادامه دهید که حس می کنید مناسب صورت است.

 12. عاطفه گفت:

  سلام
  مرسی از روش آموزش کاربردیتون
  بسیار عالی و واضح بود
  برای من که تازه کار هستم خیلی کارا بود

 13. فاطمه یاوری گفت:

  مطالب سایت شما بهترین و قابل استفاده ترین مطالب مجازی است دعای من همراهتان است مایل بودم اگر نشریه ای دارید تهیه کنم

 14. مریم میر خوشقلب گفت:

  سلام خسته نباشید کارتون عالیه لطفا روتختی سه بعدی مربع در مربع رو آموزش بدید

  موافقم ۱
 15. الی گفت:

  سلام
  چطور میشه شش ضلعی ک هیچ سوراخی توش دیده نمیشه منظورم اون زنجیره های گوشه هاست
  بافت؟ممنون

  موافقم ۲
  مخالفم ۱
  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   می تونید در بافت شش ضلعی به جای زنجیره گوشه ها، پایه ببافید. 
   سه نمونه موتیف شش ضلعی داخل متن اضافه شده تا بهتر متوجه روش بافت بشید.

   موافقم ۲
   مخالفم ۱
 16. مینا گفت:

  سلام..میشه لطفابگین برای بافت روتختی دونفره باموتیف مربع چندموتیف و تقریباچندکلاف لازمه؟

  موافقم ۱
  • نسیم گفت:

   سلام دوست گرامی
   تعداد موتیف ها به اندازه موتیف و نقشه بافتش بستگی داره. یک موتیف توربافی بیشتر داره و کاموا کمتر می بره، یکی طرحش پر تره یا گل برجسته داره کاموای بیشتری می بره.
   اندازه روتختی دونفره تقریبا ۱۶۰ در ۲۳۰ هست. ولی بهتره روی تخت خودتون اندازه گیری کنید که چه اندازه می خواهید از لبه های تخت آویزان باشه.
   بهتره اول یک موتیف را ببافین، اندازه بزنین تا بشه تخمین زد چند موتیف لازمه.
   کاموای مورد نیازتون بین ۴۰ تا ۵۰ کلاف ۱۰۰ گرمیه.

 17. فاطمه گفت:

  میشه لطفا بفرمایید که چه جوری میشه این اشکال رو بهم وصلشون کرد؟ مثل همین کارهایی که قرار دادین مثلا برای رو بالشتی چجوری مربعها به هم وصل شدن؟

  موافقم ۱
  مخالفم ۱
 18. ستاره گفت:

  سلام
  سایت و همینطور کاراتون عالی و بی نقصه.
  ممنون از شما

  موافقم ۳
 19. فاطمه گفت:

  ممنون خیلی مفید بود
  بافت دایره با پایه کوتاه رو هم لطفا توضیح بدین.

  موافقم ۲
  مخالفم ۱

ارسال دیدگاه شما

×