چهارشنبه , 28 آذر , 1397

آموزش امروز ما روش بافت کلاه برگ برجسته شیک و زیبائیه که بافت خیلی راحتی داره. برای بافت این کلاه با طرح برگ های سه بعدی از پایه بلند برجسته استفاده شده.

 

بافت پایه بلند برجسته از جلو (front-post double crochet stitch)

 پایه بلند برجسته

بافت پایه بلند برجسته از پشت (back-post double crochet stitch)

پایه بلند برجسته از پشت

 

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

 

آموزش بافت کلاه برگ برجسته شیک

قبلا اندازه های حدودی کلاه برای سنین مختلف را تقدیمتون کرده بودم که می تونین در لینک زیر ببینید.

برای این کلاه به اندازه دور سر منهای 2.5 سانت زنجیره بزنید.
تعداد زنجیره ها باید مضربی از 8 باشه.

 

مرحله اول بافت کلاه برگ برجسته : بافت کشباف

برای این نمونه 88 زنجیره می زنیم و روی اولین زنجیره گره نامرئی می بافیم تا حلقه شود.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

رج اول :
3 زنجیره زده و تا پایان رج در هر زنجیره یک پایه بلند می بافیم.
به سومین زنجیره ابتدای رج بست می زنیم.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

رج 2 :
یک پایه کوتاه برجسته از پشت می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

2 زنجیره می زنیم.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

یک پایه بلند برجسته از رو می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

یک پایه بلند برجسته از زیر می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

تا پایان رج به همین شکل کشباف یک پایه برجسته از زیر و یکی از رو می بافیم.
به دومین زنجیره ابتدای رج بست می زنیم.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

به اندازه 4 سانت کشباف می بافیم.
در اینجا 5 رج کشباف 4 سانت شده.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

 

مرحله دوم بافت کلاه برگ برجسته : بافت برگها

رج 6 :
3 زنجیره و 6 پایه بلند بافته ، سپس در گره بعدی، یک پایه بلند ، یک زنجیره و یک پایه بلند می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

تا پایان رج (7 پایه بلند بافته و یک پایه بلند، یک زنجیره و یک پایه بلند در گره بعدی می زنیم.)
به سومین زنجیره ابتدای رج بست می زنیم.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

رج 7 :
یک پایه کوتاه برجسته از پشت بافته و 2 زنجیره می زنیم.
2 پایه بلند برجسته از پشت، یک پایه بلند برجسته از جلو و 3 پایه بلند برجسته از پشت می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

جایی که دوپایه و زنجیره زده بودیم: پایه اول را پایه بلند برجسته از جلو، روی زنجیره

(یک پایه بلند، یک زنجیره و یک پایه بلند) و پایه بعدی را هم پایه بلند برجسته از جلو می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

تا پایان رج7پایه بلند رج قبل را (3پایه بلند برجسته از پشت،1پایه بلند برجسته ازجلو،3پایه بلند برجسته از پشت) می بافیم.

هرجا2پایه و زنجیره است،پایه بلند برجسته از جلو،پایه بلند،زنجیره،پایه بلند،پایه بلند برجسته از جلو می بافیم.

کار به این شکل می شود.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

رج 8 :
ابتدای هر رج به شکل زیر بافته می شود:
1پایه کوتاه برجسته از پشت و 2 زنجیره می زنیم.
2 پایه بلند برجسته از پشت، یک پایه بلند برجسته از جلو و 3 پایه بلند برجسته از پشت می بافیم.

تا پایان رج برای هر برگ، 2 پایه بلند برجسته از جلو بافته و روی زنجیره را 1پایه بلند، یک زنجیره و یک پایه بلند می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

2 پایه بلند برجسته از جلو می بافیم.

بین برگها هم در هر رج به شکل زیر بافته می شود:
3پایه بلندبرجسته از پشت،1پایه بلندبرجسته ازجلو،3پایه بلندبرجسته از پشت

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

رج 9:
برای هر برگ،3 پایه بلند برجسته از جلو بافته و روی زنجیره را 1پایه بلند، یک زنجیره و یک پایه بلند می بافیم.
3 پایه بلند برجسته از جلو می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

همونطور که می بینین در هر رج، با بافت پایه بلند برجسته روی پایه بلند رج قبل،یک پایه بلند برجسته به طرفین برگ اضافه میشه.
وسط برگ هم 1پایه بلند، 1زنجیره و 1پایه بلند می بافیم.

خب تا اینجا کلاهمون این شکلی شده

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

رج 10 :

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

پایه بلند برجسته برگ ها 4 تا در هر طرف میشه.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

رج 11:
دو پایه بلند برجسته اول و آخر برگ را یکی میکنیم.
به عبارتی یک دانه از طرفین برگ کم می شود.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

وقتی کم کردن طرفین برگ شروع شد لازم نیست وسط برگ دانه اضافه بشه
بنابراین از این به بعد 1پایه و زنجیره و 1 پایه وسط را نمی بافیم.

برگ ها به این شکل میشن:
دو پایه بلند برجسته از جلو یکی شده ، 6 پایه بلند برجسته از جلو و دوپایه بلند برجسته از جلو یکی شده.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

رج 12
مجددا طرفین برگ را دو پایه برجسته یکی می کنیم.

بنابراین وسط برگ 4 پایه بلند برجسته از جلو خواهد بود.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

بافت برگ در رج 13:
دو پایه بلند برجسته یکی شود.
2 پایه بلند برجسته
2 پایه بلند برجسته یکی شود.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

رج 14
برای بافت برگ فقط دو بار (2 پایه بلند برجسته یکی می شود.)

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

رج 15

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب
نوک برگ دو پایه بلند برجسته از جلو یکی می شود.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

رج 16
مجددا نوک برگ را یک پایه بلند برجسته از جلو می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

بافت به این شکل شده:
3 پایه بلند برجسته از پشت، یک پایه بلند برجسته از جلو

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

 

مرحله سوم بافت کلاه برگ برجسته

رج 17
پایه بلند برجسته از جلو نوک برگ را نمی بافیم.
به این ترتیب بین پایه بلند برجسته از جلوها 6 پایه بلند برجسته از پشت بافته می شود.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

9 رج دیگر به همین صورت بافته می شود.

ارتفاع کلاه تقریبا 17 سانت شده

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

 

مرحله نهایی بافت کلاه برگ برجسته

رج بعد
یک پایه کوتاه برجسته از پشت و 2 زنجیره می زنیم.
یک پایه بلند برجسته از پشت بافته یک پایه بعدی را نبافته و پایه بلند برجسته از جلو را می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

یک پایه بلند برجسته از پشت را نبافته و 4 تای بعدی را یکی می کنیم.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

به این شکل.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

مجددا یک پایه را نبافته و پایه بلند برجسته از جلو را می بافیم.
تا پایان رج از 6 پایه بین پایه برجسته از جلوها، دو پایه طرفین را نبافته و 4 تای وسط را یکی می کنیم.

آخر رج هم 2 پایه بلند برجسته از پشت را با دومین زنجیره ابتدای رج یکی می کنیم.
دانه های بالای کلاه به این شکل کم می شود.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

یک گره نامرئی روی پایه بلند برجسته رج قبل می زنیم.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

یک پایه کوتاه برجسته از جلو می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

دو زنجیره می زنیم.

با دو پایه بلند برجسته بعدی یکی میکنیم.
به دانه بین پایه بلندهای برجسته از جلو کاری نداریم.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

پایه بلندهای بعدی را هم دوتایکی دوتایکی می کنیم.
در پایان به دوین زنجیره ابتدای رج بست می زنیم.
به این ترتیب بالای کلاه بسته می شود.
نخ را می چینیم.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

لبه کلاه را پایه کوتاه معکوس میزنیم.
فقط 4 دانه یکبار یکی از کشباف ها را نمی زنیم تا از شل شدن لبه کلاه جلوگیری شود.
فیلم آموزش پایه کوتاه معکوس

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

بالای کلاه را پوم پوم یا منگوله بزنید.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی
لینک آموزش ساخت منگوله

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع استاین مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده : 20 , میانگین امتیاز : 4٫25 از 5)
Loading...

ارسال این مطلب برای دوستانتان (دکمه رو لمس کنید)نظر یا پرسش خود را بیان کنید

  • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با مطلب و مجله، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
  • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
  • در غیر این صورت، «تصویر زندگی» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

نام(لازم)

ایمیل(لازم)