جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

آموزش بافت کلاه برگ برجسته شیک | آموزش رایگان قلاب بافی حرفه ای

آموزش امروز ما روش بافت کلاه برگ برجسته شیک و زیبائیه که بافت خیلی راحتی داره. برای بافت این کلاه با طرح برگ های سه بعدی از پایه بلند برجسته استفاده شده.

 

بافت پایه بلند برجسته از جلو (front-post double crochet stitch)

 پایه بلند برجسته

بافت پایه بلند برجسته از پشت (back-post double crochet stitch)

پایه بلند برجسته از پشت

 

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

 

آموزش بافت کلاه برگ برجسته شیک

اگه کلاه را برای کسی می بافید که در دسترس نیست و سایز دور سرش را ندارید از اندازه های جدول زیر استفاده کنید

سناندازه دور سرارتفاع کلاه
تازه متولد شده۳۳- ۳۵ سانتی متر۱۲ سانتی متر
نوزاد تا سه ماه۳۵- ۳۸ سانتی متر۱۴ سانتی متر
۳-۶ ماه۳۸-۴۰ سانتی متر۱۵ سانتی متر
۶-۱۲ ماه۴۰-۴۵  سانتی متر۱۸ سانتی متر
۱-۳ سال۴۵-۴۸ سانتی متر۲۰-۲۲ سانتی متر
۴ تا ۱۰ سال۴۸-۵۰  سانتی متر۲۲ سانتی متر
نوجوان۵۳-۵۵ سانتی متر۲۵ سانتی متر
بزرگسال medium۵۵-۵۸ سانتی متر۲۵-۲۸ سانتی متر
بزرگسال  large۵۸-۶۰  سانتی متر۲۸-۳۰ سانتی متر

 

برای این کلاه به اندازه دور سر منهای ۲.۵ سانت زنجیره بزنید.
تعداد زنجیره ها باید مضربی از ۸ باشه.

 

مرحله اول بافت کلاه برگ برجسته : بافت کشباف

برای این نمونه ۸۸ زنجیره می زنیم و روی اولین زنجیره گره نامرئی می بافیم تا حلقه شود.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

رج اول :
۳ زنجیره زده و تا پایان رج در هر زنجیره یک پایه بلند می بافیم.
به سومین زنجیره ابتدای رج بست می زنیم.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

رج ۲ :
یک پایه کوتاه برجسته از پشت می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

۲ زنجیره می زنیم.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

یک پایه بلند برجسته از رو می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

یک پایه بلند برجسته از زیر می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

تا پایان رج به همین شکل کشباف یک پایه برجسته از زیر و یکی از رو می بافیم.
به دومین زنجیره ابتدای رج بست می زنیم.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

به اندازه ۴ سانت کشباف می بافیم.
در اینجا ۵ رج کشباف ۴ سانت شده.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

مرحله دوم بافت کلاه برگ برجسته : بافت برگها

رج ۶ :
۳ زنجیره و ۶ پایه بلند بافته ، سپس در گره بعدی، یک پایه بلند ، یک زنجیره و یک پایه بلند می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

تا پایان رج (۷ پایه بلند بافته و یک پایه بلند، یک زنجیره و یک پایه بلند در گره بعدی می زنیم.)
به سومین زنجیره ابتدای رج بست می زنیم.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

رج ۷ :
یک پایه کوتاه برجسته از پشت بافته و ۲ زنجیره می زنیم.

فیلم شروع رج با پایه بلند برجسته از پشت

برای بافت پایه بلند برجسته از پشت در شروع رج، یک پایه کوتاه برجسته از پشت و ۲ زنجیره می بافیم.


۲ پایه بلند برجسته از پشت، یک پایه بلند برجسته از جلو و ۳ پایه بلند برجسته از پشت می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

جایی که دوپایه و زنجیره زده بودیم: پایه اول را پایه بلند برجسته از جلو، روی زنجیره

(یک پایه بلند، یک زنجیره و یک پایه بلند) و پایه بعدی را هم پایه بلند برجسته از جلو می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

تا پایان رج۷پایه بلند رج قبل را (۳پایه بلند برجسته از پشت،۱پایه بلند برجسته ازجلو،۳پایه بلند برجسته از پشت) می بافیم.

هرجا۲پایه و زنجیره است،پایه بلند برجسته از جلو،پایه بلند،زنجیره،پایه بلند،پایه بلند برجسته از جلو می بافیم.

کار به این شکل می شود.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

رج ۸

ابتدای هر رج به شکل زیر بافته می شود:
۱پایه کوتاه برجسته از پشت و ۲ زنجیره می زنیم.
۲ پایه بلند برجسته از پشت، یک پایه بلند برجسته از جلو و ۳ پایه بلند برجسته از پشت می بافیم.

تا پایان رج برای هر برگ، ۲ پایه بلند برجسته از جلو بافته و روی زنجیره را ۱پایه بلند، یک زنجیره و یک پایه بلند می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

۲ پایه بلند برجسته از جلو می بافیم.

بین برگها هم در هر رج به شکل زیر بافته می شود:
۳پایه بلندبرجسته از پشت،۱پایه بلندبرجسته ازجلو،۳پایه بلندبرجسته از پشت

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

رج ۹:
برای هر برگ،۳ پایه بلند برجسته از جلو بافته و روی زنجیره را ۱پایه بلند، یک زنجیره و یک پایه بلند می بافیم.
۳ پایه بلند برجسته از جلو می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

همونطور که می بینین در هر رج، با بافت پایه بلند برجسته روی پایه بلند رج قبل،یک پایه بلند برجسته به طرفین برگ اضافه میشه.
وسط برگ هم ۱پایه بلند، ۱زنجیره و ۱پایه بلند می بافیم.

خب تا اینجا کلاهمون این شکلی شده

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

رج ۱۰ :

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

پایه بلند برجسته برگ ها ۴ تا در هر طرف میشه.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

رج ۱۱

دو پایه بلند برجسته اول و آخر برگ را یکی میکنیم.
به عبارتی یک دانه از طرفین برگ کم می شود.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

آموزش بافت دو پایه بلند برجسته ادغام شده 

برای دو تا یکی کردن پایه بلند برجسته به روش زیر عمل کنید.

وقتی کم کردن طرفین برگ شروع شد لازم نیست وسط برگ دانه اضافه بشه
بنابراین از این به بعد ۱پایه و زنجیره و ۱ پایه وسط را نمی بافیم.

برگ ها به این شکل میشن:
دو پایه بلند برجسته از جلو یکی شده ، ۶ پایه بلند برجسته از جلو و دوپایه بلند برجسته از جلو یکی شده.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

رج ۱۲
مجددا طرفین برگ را دو پایه برجسته یکی می کنیم.

بنابراین وسط برگ ۴ پایه بلند برجسته از جلو خواهد بود.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

بافت برگ در رج ۱۳:
دو پایه بلند برجسته یکی شود.
۲ پایه بلند برجسته
۲ پایه بلند برجسته یکی شود.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

رج ۱۴
برای بافت برگ فقط دو بار (۲ پایه بلند برجسته یکی می شود.)

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

رج ۱۵

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب
نوک برگ دو پایه بلند برجسته از جلو یکی می شود.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

رج ۱۶
مجددا نوک برگ را یک پایه بلند برجسته از جلو می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

بافت به این شکل شده:
۳ پایه بلند برجسته از پشت، یک پایه بلند برجسته از جلو

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

 

مرحله سوم بافت کلاه برگ برجسته

رج ۱۷
پایه بلند برجسته از جلو نوک برگ را نمی بافیم.
به این ترتیب بین پایه بلند برجسته از جلوها ۶ پایه بلند برجسته از پشت بافته می شود.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

۹ رج دیگر به همین صورت بافته می شود.

ارتفاع کلاه تقریبا ۱۷ سانت شده

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

 

مرحله نهایی بافت کلاه برگ برجسته

رج بعد
یک پایه کوتاه برجسته از پشت و ۲ زنجیره می زنیم.
یک پایه بلند برجسته از پشت بافته یک پایه بعدی را نبافته و پایه بلند برجسته از جلو را می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

یک پایه بلند برجسته از پشت را نبافته و ۴ تای بعدی را یکی می کنیم.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

به این شکل.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

مجددا یک پایه را نبافته و پایه بلند برجسته از جلو را می بافیم.
تا پایان رج از ۶ پایه بین پایه برجسته از جلوها، دو پایه طرفین را نبافته و ۴ تای وسط را یکی می کنیم.

آخر رج هم ۲ پایه بلند برجسته از پشت را با دومین زنجیره ابتدای رج یکی می کنیم.
دانه های بالای کلاه به این شکل کم می شود.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

یک گره نامرئی روی پایه بلند برجسته رج قبل می زنیم.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

یک پایه کوتاه برجسته از جلو می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

دو زنجیره می زنیم.

با دو پایه بلند برجسته بعدی یکی میکنیم.
به دانه بین پایه بلندهای برجسته از جلو کاری نداریم.

آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی با قلاب

پایه بلندهای بعدی را هم دوتایکی دوتایکی می کنیم.
در پایان به دوین زنجیره ابتدای رج بست می زنیم.
به این ترتیب بالای کلاه بسته می شود.
نخ را می چینیم.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

لبه کلاه را پایه کوتاه معکوس میزنیم.
فقط ۴ دانه یکبار یکی از کشباف ها را نمی زنیم تا از شل شدن لبه کلاه جلوگیری شود.
فیلم آموزش پایه کوتاه معکوس

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی

بالای کلاه را پوم پوم یا منگوله بزنید.

آموزش بافت کلاه برگ برجسته قلاب بافی
لینک آموزش ساخت منگوله

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 154, میانگین امتیاز: 4,42 از 5)
Loading...

۸ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. ایکس گفت:

  سلام علیکم قسمت کم کردن کلاه را اگر به صورت ویدیو بگذارید خیلی ممنون میشم نتونستم بفهمم

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   فیلم روش بافت دو پایه بلند برجسته ادغام شده در مطلب قرار داده شد.

   موافقم ۱
 2. دنیز گفت:

  سلام ممنون از آموزشتون….دور سر دخترم ۵۱ هست چندتا زنجیره باید بزنم برای شروع؟؟؟

  موافقم ۱
 3. زوشا گفت:

  عالی بود ممنون از آموزش خوبتون من اولین بارم بود که کلاه می بافتم مرسی

  موافقم ۲
 4. گل رز گفت:

  عالی بود مرسی

  موافقم ۲
 5. ترنم گفت:

  واقعا عالی بود آموزشتون
  دستتون درد نکنه

  موافقم ۴
 6. فرشته گفت:

  سلام ببخشید درمرحله نهایی اینکه نوشتین ۴تا رو یکی میکنیم ؛ میشه بگین چجوری؟! من متوجه نشدم … یعنی ۴ تا پایه رو بوسیله یه پایه بلند برجسته ازپشت یکی میکنیم؟؟؟ توروخدا جواب بدین من تا بالای کلاه رو بافتم ولی اینجاشو متوجه نشدم که بتونم ادامه بدم .

  موافقم ۸
  مخالفم ۳

ارسال دیدگاه شما

×