چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲

آموزش بافت اسکاچ به شکل سر گاو؛ ۵ مدل فانتزی و زیبا

در این مطلب روش بافت اسکاچ گاو را برای علاقمندان به هنر قلاب بافی آماده کردیه ایم. اسکاچ یکی از پرکاربردترین وسایل آشپزخانه است و بدون شک دریافت یک اسکاچ فانتزی زیبا هر کسی را خشنود خواهد کرد. حیوان سال ۱۴۰۰ گاو است، می توانید این اسکاچ جذاب را در سال جدید به دوستانتان عیدی دهید.

آموزش بافت اسکاچ فانتزی گاو قلاب بافی

آموزش بافت اسکاچ گاو – مدل ۱

برای بافت این اسکاچ سه رنگ کاموا نیاز دارید تا جلوه زیباتری داشته باشد. معمولا اسکاچ با کاموا سوزنی بافته می شود.

نکته : در این راهنما منظور از پایه ادغام همان دو پایه یکی شده است.

ادغام دو پایه کوتاه 

برای بافت پایه کوتاه ادغام از هر یک از دو پایه نخ گرفته و سه نخ روی قلاب را یک جا ببافید.

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی

ادغام دو پایه بلند

نخ را دور قلاب انداخته از پایه نخ بگیرید و یک مرحله دو حلقه نخ را ببافید.

نخ را دور قلاب انداخته از پایه بعدی هم نخ بگیرید و یک مرحله دو حلقه نخ را ببافید.

سه نخ روی قلاب دارید، حالا مرحله دوم هر دو را یکجا ببافید.

ادغام دو پایه دوبل 

نخ را دو با دور قلاب انداخته از پایه نخ بگیرید و کدو مرحله اول بافت دوبل را انجام دهید.

نخ را دو با دور قلاب انداخته از پایه بعدی هم  نخ بگیرید و کدو مرحله اول بافت دوبل را انجام دهید.

سه نخ روی قلاب دارید، حالا مرحله سوم هر دو را یکجا ببافید.

لوازم مورد نیاز

کاموا سوزنی برای بافت شاخ

کاموا سوزنی برای بافت پوزه و داخل گوش ها

کاموا سوزنی برای بافت سر

کاموای مشکی و سفید برای دوخت چشم

سوزن

قلاب ۲ تا ۳ میلیمتری

راهنمای بافت اسکاچ گاو

رج ۱

سر نخ را گره زده و ۴ زنجیره ببافید.

در زنجیره اول ۱۱ پایه بلند بافته و به سومین زنجیره بست بزنید.

بست زدن به زنجیره

رج ۲

۳ زنجیره زده و یک بلند همانجا ببافید.

در هر پایه دو پایه بلند بافته و به زنجیره سوم بست بزنید. (۲۴ پایه)

بافت رج افزایشی

رج ۳

۳ زنجیره زده ، در پایه بعدی دو پایه بلند ببافید.

۱۱ مرتبه (یک پایه بلند بافته و در پایه بعدی دو پایه بلند ببافید).

به زنجیره سوم بست بزنید. (۳۶ پایه)

بافت افزایشی

رج ۴ و ۵

۳ زنجیره بزنید.

در هر پایه یک پایه بلند ببافید. به زنجیره سوم بست بزنید. (۳۶ پایه)

رج ۶ 

۳ زنجیره بزنید.

۳ پایه بلند ببافید. دو پایه بلند را یکی کنید.

پایه بلند ادغام

۵ مرتبه (۴ پایه بلند بافته و دو پایه بلند را یکی کنید.).

به سومین زنجیره بست بزنید. (۳۰ پایه)

رج ۷ 

۳ زنجیره بزنید. ۲ پایه بلند ببافید.

دو پایه بلند را یکی کنید. ۵ مرتبه (۳ پایه بلند بافته و دو پایه بلند را یکی کنید.).

به سومین زنجیره بست بزنید. ⁨ (۲۴ پایه)

بافت پوزه اسکاچ گاو

رج ۸

با رنگ بدن روی هر پایه را یک پایه ببافید. (۲۴ پایه) پایه اول ۳ زنجیره است. به زنجیره سوم بست بزنید.

رج ۹

۱۲ پایه بافته و ۲ پایه در دیگر پایه ها ببافید. (۳۶ پایه)

رج ۱۰ 

۳ زنجیره زده، ۱۱ پایه بلند و ۱۲ پایه بلند ادغام شده ببافید.

بافت سر

رج ۱۱ 

۱۱ پایه ادغام شده ببافید.

تمام رج پایه ادغام ببافید.

بندینک یک طرف زنجیره به طرف دیگر بست تا بافت بسته شود.

کلیه آموزش های بافت اسکاچ

با چند کوک چشم ها را از پایین پایه رج اول تغییر رنگ تا نیمه رج ۲ بدوزید.

فاصله چشم ها ۴ پایه بلند باشد.

برای برق چشم با کاموا سفید، روی چشم کوک بزنید.

چشم های اسکاچ گاو دوخت برق چشم

بافت شاخ

پایه بلند ادغامی بالای چشم را در نظر بگیرید، شاخ روی آن و دو پایه رج یکی به آخر طرفینش بافته می شود.

روی پایه ادغامی نخ را وصل کنید و ۳ زنجیره و یک پایه بلند ببافید.

روی طول پایه بلند سمت چپ، ۲ تا پایه بلند و روی طول پایه بلند سمت راستش هم ۲ پایه بلند ببافید.

بست برجسته از رو روی ۳ زنجیره بزنید.

روی هر پایه، یک پایه بلند برجسته از جلو ببافید.

بست برجسته از جلو روی ۳ زنجیره بزنید.

۲ زنجیره زده و دو پایه بلند برجسته نیمه ببافید و یکی کنید.

مجددا سه پایه بلند برجسته را ادغام کنید.

به ادغام اول بست بزنید.

بافت شاخ

نخ زا قطع کرده و در بافت پنهان کنید.

شاخ گاو

شاخ بعدی هم با فاصله ۳ پایه از این شاخ ببافید.

بافت گوش

گوش ها با دو رنگ بافته می شود.

بافت گوش

۶ زنجیره، بست به اولی. ۳ زنجیره، ۵ پایه سفید، ۴ صورتی.

بست به زنجیره سوم.

۳ زنجیره ۲ پایه در یک پایه، ۱ پایه، ۲ در یک، ۱ پایه ، ۲ در یک، با صورتی ۴ پایه.

بست با سفید. ۹ سفید. هر پایه یکی. ۱ صورتی، ۲ تا یکی، ۱ صورتی.

سفید، ۳ زنجیره، ۲ تا یکی ، ۲ مرتبه (یک پایه، دو تا یکی )

با صورتی ، یک پایه و دو تا یکی

سفید : دو زنجیره و پایه، دو بار دو پایه یکی

دو پایه صورتی یکی و بست به سفید و مجدد بست به صورتی

گوش اسکاج گاو

گوش تا کرده ، کوک بزنید.

در امتداد افقی شاخ به فاصله دو پایه بدوزید.

در بالای سر، پایه های رج ۳ (بعد از تغییر زنگ، بین گوشها) را تا کرده و با چند بست به هم بدوزید.

حالتی برجسته بالای پیشانی ایجاد می شود.

پشت سر را هم بست بزنید تا برجسته شود.

برای بینی، پایه ای در امتداد چشم (به صورت عمودی)بین رج ۳ و ۴ پوزه را در نظر بگیرید.

نخ را به پایه قبل از آن وصل کنید. روی همان پایه ۴ پایه کوتاه زده و روی بعدی بست بزنید.

بافت بینی گاو

بینی دیگر را هم ببافید.

فاصله بین بینی ها ۵ پایه است.

انتخاب رنگ سلیقه ای است.

آموزش بافت اسکاچ فانتزی گاو قلاب بافی

نکته

دوستان من از گوشهای این اسکاچ خوشم نیومد چون کاموای من ضخیم بود و گوشها زمخت شد.

برای همین گوش را یک لا صورتی و با سفید یک رج دور آن را پایه کوتاه بافتم.

آموزش بافت اسکاچ گاو – مدل ۲

آموزش بافت اسکاچ فانتزی گاو قلاب بافی

رج ۱

با رنگ پوزه ۲۰ زنجیره بزنید. سه زنجیره آخری یک پایه بلند محاسبه می شود.

در چهارمین زنجیره ۲ پایه بلند ببافید. ۱۵ پایه بلند بافته و در آخرین زنجیره ۳ پایه بلند ببافید.

طرف دیگر زنجیره ها را هم ۱۵ پایه بلند بافته و به سومین زنجیره بست بزنید. (۳۶ پایه)

رج ۲

۳ زنجیره زده و همانجا یک پایه ببافید.

یک پایه،  ۲ پایه در یک پایه، ۱۵ پایه، ۲ پایه در یک پایه، ۱ پایه ، دو پایه در یک پایه و ۱۵ پایه ببافید.

به سومین زنجیره بست بزنید. (۴۰ پایه)

رج ۳ تا ۵

همان ۴۰ پایه را ببافید.

رج ۶ تا ۱۱

با رنگ صورت همان ۴۰ پایه را ببافید.

انتهای رج را نشانه بگذارید.

آموزش بافت اسکاچ فانتزی گاو قلاب بافی

چشم را روی رج دوم رنگ صورت و به فاصله ۹ پایه کوک بزنید.

نخ های اضافه را پشت کار گره بزنید.

بینی را در امتداد چشم ها روی رج یکی به آخر پوزه کوک بزنید.

فاصله ۶ پایه و طول کوک ۴ پایه باشد.

دوخت سوراخ بینی

دوخت سوراخ بینی

رج ۱۲

۲ زنجیره و یک پایه بلند، دو پایه بلند ادغام، یک پایه بلند، دو پایه بلند ادغام، یک پایه بلند ببافید.

با رنگ مو ۸ پایه پوست بره ای ، با رنگ صورت روی این پایه ها را ۸ پایه بلند می بافیم.

بافت گره پوست بره ای

فیلم آموزش بافت گره پوست بره ای

۴ مرتبه (یک پایه بلند، ۲ پایه ادغام) می بافیم.

۸ پایه بلند، ۱ پایه، ۲ پایه ادغام و یک پایه ببافید.

به پایه بلند اول بست بزنید. (۳۲ پایه)

رج ۱۳

۲ زنجیره و یک پایه بلند، ۲ بار دو پایه بلند ادغام، ۸ پایه بلند، ۴ مرتبه دو پایه بلند ادغام، ۴  پایه بلند ببافید.

۱۲ زنجیره زده و مانند پیکوت به پابه آخر وصل کنید.

بندینک

۴ پایه بلند و دو پایه بلند ادغام ببافید.

به پاره اول بست بزنید.(۲۴ پایه)

مرحله دوم – بافت گوش 

در حلقه جادویی، ۳ زنجیره و ۹ پایه بلند ببافید. (۱۰ پایه)

به زنجیره سوم بست بزنید.

۴ مرتبه (۲ پایه در یک پایه) ببافید.

دو مرتبه ( دو پایه دوبل در یک پایه) ببافید.

۴ مرتبه (۲ پایه در یک پایه) ببافید.

به پایه اول بست بزنید. (۲۰ پایه)

بافت گوش

گوش دیگر را هم ببافید.

گوش ها را به دو طرف سر بدوزید.

دوخت گوش

درز بالای اسکاچ را هم بدوزید.

کمی نخ را بکشید تا بالای بافت جمع شود.

      

مرحله سوم – بافت شاخ 

۹ زنجیره زده و از زنجیره چهارم در هر زنجیره یک پایه بلند ببافید. (۷ پایه)

۳ زنجیره، برگشت، پایه ادغام، یک پایه، پایه ادغام و یک پایه ببافید. (۵ پایه)

دو زنجیره، برگشت، دو پایه بلند، یک پایه ادغام ببافید.

نخ را اضافه تر بچینید.

درز شاخ را بدوزید.

بافت شاخ

به بالای سر، و کمی اریب کوک بزنید.

شاخ دیگر هم به همین صورت بافته و نصب کنید.

این کار با کاموا سوزنی زیباتر خواهد شد.

آموزش بافت اسکاچ فانتزی گاو قلاب بافی

آموزش بافت اسکاچ گاو – مدل ۳

آموزش بافت اسکاچ فانتزی گاو قلاب بافی

رج ۱

۱۱ زنجیره زده و در زنجیره چهارم ۲ پایه بلند ببافید.

۶ پایه بلند ببافید. د زنجیره آخر ۶ پایه بلند ببافید.

۶ پایه طرف دیگر بافته و در زنجیره چهارمی که ابتدای کار دو پایه بافتی سه پایه دیگر ببافید.

به پایه اول بست بزنید.

بافت پوزه با قلاب

رج ۲

۳ زنجیره زده همانجا ۲ پایه بلند ببافید. دو پایه در یک پایه ببافید.

۷ پایه بلند و ۵ مرتبه  (۲ پایه در یک پایه) ببافید.

۷ پایه و دو بار دو پایه در یک پایه ببافید.

یک پایه در حلقه آخری بافته و به پایه اول بست بزنید.

بافت پوزه با قلاب

رج ۳

۳ زنجیره، یک پایه بلند همانجا ببافید.

۲ پایه بلند، دو پایه در یک پایه، ۸ پایه، ۲ پایه در یک پایه، ۷ پایه، ۲ پایه در یک پایه، ۸ پایه، ۲ پایه در یک پایه، ۳ پایه بلند ببافید.

۱ پایه در حلقه کنار یه زنجیره بافته و به پایه اول بست بزنید.

رج ۴ و ۵

۳ زنجیره زده و یک پایه همانجا ببافید.

در هر پایه یک پایه ببافید.

بافت اسکاچ قلاب بافی

رج ۶

۲ زنجیره یک پایه همانجا ، یک پایه، یک ادغام سه تا یکی آخر ادعام را با رنگ پوزه انجام دهید.

ادامه کار با رنگ پوزه بافته می شود و رنگ صورت هنگام بافت بین پایه ها مخفی می شود.

با رنگ پوزه روی همان پایه آخر که بافته اید دو پایه بلند ببافید.

دو مرتبه دو پایه دوبل در یک پایه، ۳ بار (یک پایه دوبل، دو دوبل در یک پایه)، دو دوبل در یک پایه، دو بلند در یک پایه ببافید.

رنگ پوزه را رها کنید و با با رنگ صورت بافت را ادامه دهید. (رنگ پوزه را بین بافت نگذارید).

یک بلند نیمه همانجا در بعدی یک نیمه و ادغام کنید.

۲ بار (یک پایه ، یک ادغام)، ۱۳ بلند، یک ادغام، یک پایه (یا دو ادغام) و بست به پایه یکی به آخر رنگ صورت.

رج ۷

از آخرین پایه پوزه، نخ را بیزون آورده و دو زنجیره می زنیم.

آموزش بافت اسکاچ فانتزی گاو قلاب بافی

کار را برگردانده و روی پایه بعدی یک بلند می بافیم.

۲ بار دو دوبل یکی شده، ۳ بار (یک دوبل، دو دوبل یکی شده)، دوبل ادغام، یک بلند و دو زنجیره.

با رنگ صورت، دو زنجیره و یک بلند همانجا، دو بلند در آخرین پایه قبل پوزه.

به زنجیره ها کاری نداریم ۴ پایه کوتاه روی پایه ای پوزه، کوتاه ادغام، ۴ کوتاه.

روی پایه اول رنگ صورت ۲ پایه بلند ببافید.

۴ بار بلند ادغام، ۵ بلند، ۳ بار بلند ادغام، بست به اولین پایه از دو پایه در یکی.

مرحله دوم بافت اسکاچ گاو – دوخت بینی

دانه وسط دوبلی است که دو طvفش دو دوبل در یک پاسه است.

سوزن را از دوبل چپی دو دوبل در یک پایه خارج کنید.

سوراخ بینی را کمی اریب به پایه دوبل زیری کوک بزنید.

بینی دیگر هم قرینه این یکی بدوزید.

دوخت سوراخ بینی

بین سوراخ های بینی ۳ دوبل فاصله خواهد بود.

ادامه بافت سر

۲ زنجیره زده و همانجا یک پایه بلند ببافید.

یک بلند ادغام، یک بلند و یک متوسط ادغام، ۳ متوسط، ۴ ادغام بلند، یک متوسط ادغام، ۳ متوسط، یک متوسط ادغام، یک بلند ادغام ببافید.

به اولین پایه بست بزنید.

در صورت تمایل داخل بافت را اسفنج یا الیاف بگذارید.

یک زنجیره زده، یک پایه متوسط همانجا ببافید.

۷ پایه متوسط ادغام بافته و به ادغام اول بست بزنید.

نخ را کمی اضافه تر بچینید و بافت را با سورن ببندید.

بستن بافت

اضافه نخ را از بالای اسکاج بیرون بکشید.

بندینک ببافید.

مرحله سوم بافت اسکاچ گاو – بافت چشم

برای چشم ها در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

بافت چشم

برق چشم را کوک بزنید.

دوخت برق چشم

چشم ها را روی صورت بدوزید.

دوخت چشم اسکاج گاو

مرحله چهارم بافت اسکاچ گاو – بافت گوش

در حلقه جادویی ۳ زنجیره و ۵ پایه بلند ببافید.

بست به پایه اول

۳ زنجیره، یک بلند همانجا و با یک دوبل ادغام، دوبل  ادغام، یک دوبل و یک بلند ادغام.

به پایه اولی بست.

گوش دیگر را هم ببافید.

بافت گوش

مرحله پنجم بافت اسکاچ گاو – بافت شاخ

۴ زنجیره و ۵ پایه بلند در زنجیره اول، بست به پایه اول.

دو زنجیره و  یک متوسط همانجا، یک متوسط، دو متوسط دز یک پایه، ۳ متوسط، بست به پایه اول.

بافت شاخ

شاخ دوم را هم ببافید.

مونتاژ 

گوش را در پهلوها، بین رج دوم و سوم از بالای سر بدوزید.

دوخت گوش آموزش بافت اسکاچ فانتزی گاو قلاب بافی

شاخ ها را در امتداد خط مرکزی بالای سر (پایه های دو طرف بافت بیضی شکل) بدوزید.

دوخت شاخ

چشم ها را بالای پوزه بین رج ۱ و دو صورت با حدود ۶ پایه فاصله بدوزید.

آموزش بافت اسکاچ فانتزی قلاب بافی به شکل گاو – مدل ۴

آموزش بافت اسکاچ فانتزی گاو قلاب بافی

رج ۱

در حلقه جادویی ۳ زنجیره و ۱۲ پایه بلند ببافید.

به سومین زنجیره بست بزنید.

رج ۲

۳ زنجیره زده، همانجا یک پایه بلند ببافید.

در هر پایه دو پایه بلند بافته و به زنجیره سوم بست بزنید. (۲۶ پایه)

رج ۳

۳ زنجیره زده و در پایه بعدی دو پایه بلند ببافید.

۱۲ مرتبه (یک پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۳۹ پایه)

به سومین زنجیره بست بزنید.

رج ۴

۳ زنجیره زده، یک پایه بلند ببافید و در پایه بعدی دو پایه بلند ببافید.

۱۲ مرتبه (۲ پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۵۲ پایه)

به سومین زنجیره بست بزنید.

رج ۵

۳ زنجیره زده، ۲ پایه بلند ببافید و در پایه بعدی دو پایه بلند ببافید.

۱۲ مرتبه (۳ پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۶۵ پایه)

به سومین زنجیره بست بزنید.

نخ را قطع نکنید.

گرد بافی اسکاچ

مرحله دوم بافت اسکاچ گاو – بافت پوزه

رج ۱

۱۳ زنجیره زده و در زنجیره دهم دو پایه بلند ببافید.

از زنجیره نهم تا دوم در هر زنجیره یک پایه بلند ببافید. (۸ پایه)

در زنجیره اول ۶ پایه بلند ببافید.

طرف دیگر زنجیره ها ۸ پایه بلند بافته و در زنجیره آخر ۳ پایه بلند ببافید.

همان زنجیره دهم که در آن دو بلند بافته شده بود. (۲۸ پایه)

بافت پوزه اسکاچ گاو

رج ۲

۳ زنجیره زده، همانجا یک پایه بلند ببافید.

۲ مرتبه دو پایه در یک پایه ببافید.

۸ پایه بافته و ۶ مرتبه در هر پایه دو پایه ببافید.

۸ پایه بافته و در ۳ پایه باقیمانده هر کدام دو پایه ببافید. (۴۰ پایه)

به سومین زنجیره بست بزنید.

بافت پوزه اسکاج گاو

رج ۳

سه زنجیره زده و در هر پایه یک پایه بلند ببافید. (۴۰ پایه)

نخ را رگه زده و قطع کنید، فقط برای دوخت اضافه تر بگذارید.

برای سوراخ بینی دو گوشه خط مرکزی را گره شمشی بدوزید.

دوخت بینی

فیلم آموزش گره شمشی

پوزه را روی گردی اسکاچ بدوزید، به فاصله یک رج از پایین و طرفین و از بالا روی مرکز دایره.

دوخت پوزه

چشم ها را دو رج بالاتر از پوزه بدوزید. فاصله چشم ها ۴ پایه است.

چشم ها را می توانید به فرم دلخواه (بسته یا باز) بدوزید.

دوخت چشم

مرحله سوم بافت اسکاچ گاو – بافت پشت اسکاچ

رج ۶

در هر پایه یک پایه ببافید.

به سومین زنجیره بست بزنید.

رج ۷

۳ زنجیره و ۳ پایه بلند و پایه بلند ادغام ببافید.

تا انتهای رج ۴ پایه و یک پایه ادغام ببافید.

به سومین زنجیره بست بزنید.

رج ۸

۳ زنجیره و ۲ پایه بلند و پایه بلند ادغام ببافید.

تا انتهای رج ۳ پایه و یک پایه ادغام ببافید.

به سومین زنجیره بست بزنید.

رج ۹

۳ زنجیره و ۱ پایه بلند و پایه بلند ادغام ببافید.

تا انتهای رج ۲ پایه و یک پایه ادغام ببافید.

به سومین زنجیره بست بزنید.

رج ۱۰

۳ زنجیره و ۱ پایه بلند ادغام ببافید.

تا انتهای رج ۱ پایه و یک پایه ادغام ببافید.

به سومین زنجیره بست بزنید.

رج ۱۱

۲ زنجیره و ۱ پایه بلند ببافید.

تا انتهای رج پایه بلند ادغام ببافید.

به اولین پایه بست بزنید.

بستن بافت

نخ را حدود ۷۰ سانتیمتر اضافه تر چیده و بافت را ببندید.

نخ را از بالای اسکاچ بیرون بکشید.

مرحله چهارم بافت اسکاچ گاو – بافت شاخ

برای بافت شاخ، نخ را در امتداد انتهای چشم، به سمت چپ یا راست وصل کنید.

شروع بافت گوش

۵ زنجیره بزنید.

از زنجیره چهارم به ترتیب (بست، کوتاه، متوسط و بلند) ببافید.

دو پایه را رها کرده و بست بزنید.

بافت گوش

شاخ دیگر را هم به همین شکل ببافید.

سر نخ ها بعد از محکم کردن به داخل اسکاج ببرید.

نمای شاخ ها از پشت کار

پشت اسکاج

با ۱۲ الی ۱۶ زنجیره بندینک ببافید و بست بزنید.

بندینک دقیقا وسط اسکاچ باشد.

فاصله شاخ ها از بندینک به یک اندازه باشد.

بندینک اسکاج قلاب بافی

بافت گوش

۶ پایه پایین تر از شاخ، نخ وصل کنید.

۳ زنجیره و ۲ پایه بلند همانجا ببافید.

در فاصله بعدی ۲ پایه دوبل ببافید.

۳ زنجیره زده و پیکوت با پایه کوتاه ببافید.

همانجا دو پایه دوبل ببافید.

در فاصله بعدی دو پایه بلند و ۳ زنجیره ببافیدو بست بزنید.

قلاب را از نخ خارج کنید.

از پشت اسکاچ، ابتدای کار که نخ را وصل کرده بودید قلاب را وارد کرده و نخ را بگیرید.

بافت گوش اسکاچ گاو

بکشید و گره بزنید.

سر نخ را در بافت پنهان کنید.

گوش دیگر را هم به همین صورت ببافید.

نخ گوش دوم را کمی اضافه تر بچینید.

نخ را از داخل اسکاچ به گوش اول برده و بکشید تا بافت کمی جمع شود.

سپس نخ را محکم کنید و بچینید.

سر نخ را در بافت پنهان کنید.

آموزش بافت اسکاج فانتزی با طرح گاو – مدل ۵

آموزش بافت اسکاچ فانتزی گاو قلاب بافی

رج ۱

در حلقه جادویی، ۳ زنجیره و ۱۱ پایه بلند ببافید.

به سومین زنجیره بست بزنید.

رج ۲

۳ زنجیره زده، همانجا یک پایه بلند ببافید.

در هر پایه دو پایه بلند بافته و به زنجیره سوم بست بزنید. (۲۴ پایه)

رج ۳

۳ زنجیره زده و در پایه بعدی دو پایه بلند ببافید.

۱۱ مرتبه (یک پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۳۶ پایه)

به سومین زنجیره بست بزنید.

رج ۴

۳ زنجیره زده، یک پایه بلند ببافید و در پایه بعدی دو پایه بلند ببافید.

۱۱ مرتبه (۲ پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۴۸ پایه)

با نخ جدید به سومین زنجیره بست بزنید.

نخ را قطع کرده و به سر نخ جدید گره بزنید.

رج ۵

۳ زنجیره زده، ۲ پایه بلند ببافید و در پایه بعدی دو پایه بلند ببافید.

۱۱ مرتبه (۳ پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۶۰ پایه)

به سومین زنجیره بست بزنید.

رج ۶

۳ زنجیره زده، ۳ پایه بلند ببافید و در پایه بعدی دو پایه بلند ببافید.

۱۱ مرتبه (۴ پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۷۲ پایه)

به سومین زنجیره بست بزنید.

رج ۷

سه زنجیره زده و در هر پایه، یک پایه ببافید.

به سومین زنجیره بست بزنید.

نخ را قطع نکنید.

گردبافی اسکاج

مرحله دوم بافت اسکاچ گاو – بافت پوزه

رج ۱

۶ زنجیره بزنید.

در زنجیره سوم و دوم یک پایه بلند ببافید.

در زنجیره اول ۶ پایه ببافید.

طرف دیگر زنجیره ۱ پایه ببافید.

در زنجیره آخری (همان که اولین پایه بافته بودید) ۴ پایه ببافید. (۱۴ پایه)

به سومین زنجیره بست بزنید.

رج ۲

۳ زنجیره زده و همانجا یک پایه بلند ببافید.

دو پایه در یک پایه، ۱ پایه، ۶ بار دو پایه در یک پایه، ۱ پایه و ۴ بار دو پایه در یک پایه ببافید. (۲۶ پایه)

به سومین زنجیره بست بزنید.

رج ۳

۳ زنجیره و یک پایه بلند همانجا ببافید.

یک پایه، ۲ پایه در یک پایه، ۱ پایه، ۶ بار (۱ پایه و دو پایه در یک پایه) ببافید.

۱ پایه، ۴ بار (۱ پایه و دو پایه در یک پایه) و یک پایه ببافید.

به سومین زنجیره بست بزنید. (۳۸ پایه)

نخ را گره زده و اضافه برای دوخت بچینید.

برای سوراخ بینی با نخ رنگ تیره کوک ضربدری شکل در طرفین پوزه بدوزید.

دوخت سوراخ بینی

چشم ها را با توجه به تصویر زیر بدوزید.

دوخت چشم ها

مرحله سوم بافت اسکاچ گاو – گوش

۶ زنجیره زده و در زنجیره های سوم تا اول یک پایه بلند ببافید.

گوش دیگر را هم ببافید.

مرحله چهارم بافت اسکاچ گاو – تکمیل صورت

پوزه را روی صورت بدوزید.

دوخت پوزه به اسکاج

شاخ ها را کوک شمشی بدوزید.

گوش ها بدوزید.

دوخت گوش ها

ادامه بافت اسکاچ

رج ۸

۳ زنجیره زده و ۲ پایه را یکی کنید.

تا انتهای رج (۴ پایه بافته و یک پایه بلند ادغام) ببافید.

۴ پایه بافته و به سومین زنجیره بست بزنید.

رج ۹

۳ زنجیره زده و ۲ پایه را یکی کنید.

تا انتهای رج (۳ پایه بافته و یک پایه بلند ادغام) ببافید.

۳ پایه بافته و به سومین زنجیره بست بزنید.

رج ۱۰

۳ زنجیره زده و ۲ پایه را یکی کنید.

تا انتهای رج (۲ پایه بافته و یک پایه بلند ادغام) ببافید.

۲ پایه بافته و به سومین زنجیره بست بزنید.

رج ۱۱

۳ زنجیره زده و ۲ پایه را یکی کنید.

تا انتهای رج (۱ پایه بافته و یک پایه بلند ادغام) ببافید.

۱ پایه بافته و به سومین زنجیره بست بزنید.

رج ۱۲

۳ زنجیره زده و ۲ پایه را یکی کنید.

تا انتهای رج پایه بلند ادغام ببافید.

به سومین زنجیره بست بزنید.

رج ۱۳

۳ زنجیره زده و ۲ پایه را یکی کنید.

تا انتهای رج پایه بلند ادغام ببافید.

به سومین زنجیره بست بزنید.

بافت را با سوزن ببندید.

بستن بافت پشت اسکاج

در پایان در صورت تمایل بالای اسکاچ را بندینک ببافید.

اختصاصی مجله تصویر زندگی 

کپی برداری با ذکر منبع و لینک Follow فعال به این مطلب بلامانع است

ماسک آستر دار دو لایه قلاب بافی

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 14, میانگین امتیاز: 4,93 از 5)
Loading...

۱ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
  1. لاله گفت:

    عالی بود .دستتون درد نکنه..خیلی لذت بردیم..

ارسال دیدگاه شما

×