دوشنبه , ۷ بهمن , ۱۳۹۸

اعتیاد به قمار و نحوه ترک آن

اعتیاد به قمار مانند هر اعتیاد دیگری رفتار اعتیاد گونه ای است که وابستگی شدیدی دارد. افرادی که دچار به اعتیاد قمار هستند، در واقع بیشترین وقت و پول خود را صرف بازیهایی که در …