یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲

آموزش بافت عروسک گاو نماد سال ۱۴۰۰ – ۲۰۲۱ (۳ مدل زیبا)

عروسک های حیوان سال، زینت بخش سفره هفت سین هستند. اگر مایلید خودتان عروسک نماد سال را ببافید، همراه ما باشید تا روش بافت سه مدل عروسک گاو ساده و زیبای قلاب بافی را به شما آموزش دهیم.

این سه عروسک کوچک را با کامواهای اضافی می توانید ببافید.

آموزش بافت عروسک گاو کابوی

آموزش بافت عروسک گاو کابوی

این عروسک با مزه را می توانید با کامواهای ایرانی مانند (فدک، اکریل تاب، اکریل بافت، سوپر نوموتا، رونیکا) یا کامواهای ترک با ضخامت های متوسط مانند (ناکو پریلانتا، یارن آرت جنیز، آلیز کتان گلد و … )ببافید.

بافنده اصلی از یارن آرت جنیز استفاده کرده است.

لوازم مورد نیاز

  • کمتر از یک کلاف کاموا برای بدن و پاهای گاو
  • کمی کاموا برای پوزه
  • کمی کاموا برای سم
  • کمی کاموا برای شاخ
  • کمی کاموا برای جلیقه و کلاه
  • قلاب متناسب با ضخامت کاموا
  • چشم لپه ای مشکی

نکته : ضخامت کامواها یکی باشد.

آموزش بافت عروسک گاو کابوی

مرحله اول – بافت بدن

رج ۱

در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

پایه کوتاه ها ضربدری باشد بهتر است.

فیلم آموزش بافت پایه کوتاه ضربدری

رج ۲

در هر پایه، دو پایه کوتاه ببافید. (۱۲ پایه)

رج ۳

۶ مرتبه (بک پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید).  (۱۸ پایه)

رج ۴

۶ مرتبه (۲ پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید).  (۲۴ پایه)

رج ۵

۶ مرتبه (۳ پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید).  (۳۰ پایه)

رج ۶

۶ مرتبه (۴ پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید).  (۳۶ پایه)

رج ۷

۶ مرتبه (۵ پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید).  (۴۲ پایه)

رج ۸

۶ مرتبه (۶ پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید).  (۴۸ پایه)

رج ۹

۶ مرتبه (۷ پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید).  (۵۴ پایه)

گرد بافی عروسک گاو

رج ۱۰ تا ۱۷

۸ رج همان ۵۴ پایه را ببافید.

بافت بدن عروسک گاو

رج ۱۸

۲۷ پایه بافته و ۳ مرتبه (۷ پایه ببافید و دو پایه را یکی کنید). (۵۱ پایه)

فیلم دو پایه را یکی کردن

قلاب را وارد حلقه جلویی پایه اول و دوم کرده و نخ گرفته و پایه کوتاه می بافیم.

رج ۱۹

۲۷ پایه بافته و ۳ مرتبه (۶ پایه ببافید و دو پایه را یکی کنید). (۴۸ پایه)

رج ۲۰

۲۷ پایه بافته و ۳ مرتبه (۵ پایه ببافید و دو پایه را یکی کنید). (۴۵ پایه)

رج ۲۱

۲۷ پایه بافته و ۳ مرتبه (۴ پایه ببافید و دو پایه را یکی کنید). (۴۲ پایه)

رج ۲۲

همان ۴۲ پایه را ببافید.

بافت بدن عروسک گاو

رج ۲۳

۶ مرتبه (۵ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۳۶ پایه)

رج ۲۴

همان ۳۶ پایه را ببافید.

رج ۲۵

۶ مرتبه (۴ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۳۰ پایه)

رج ۲۶ تا ۳۳

۸ رج همان ۳۰ پایه را ببافید.

رج ۳۴

۶ مرتبه (۳ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۲۴ پایه)

رج ۳۵

همان ۲۴ پایه را ببافید.

رج ۳۶

۶ مرتبه (۲ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۱۸ پایه)

بدن را با الیاف پر کنید.

بدن عروسک گاو

رج ۳۷

۶ مرتبه (۱ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۱۲ پایه)

عروسک بافی با قلاب

رج ۳۸

همه پایه ها را دو تا یکی کنید. (۶ پایه)

بافت را ببندید.

فیلم بستن بافت

بافت بدن تمام شد.

بافت بدن عروسک گاو کابوی

مرحله دوم آموزش بافت عروسک گاو کابوی – بافت پا

۴ عدد ببافید.

رج ۱

در حلقه جادویی ۵ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲

در هر پایه دو پایه کوتاه ببافید. (۱۰ پایه)

رج ۳ و ۴

برای بافت آخرین پایه، نخ را با رنگ بدن بگیرید و پایه کوتاه ببافید.

تغییر رنگ پای عروسک

فیلم روش تغییر رنگ

رج ۵ تا ۱۶

۱۲ رج با رنگ بدن همان ۱۰ پایه را ببافید.

۳ پای دیگر را هم بافته و همه را با الیاف پر کنید.

پاهای عروسک گاو کابوی

مرحله سوم – بافت پوزه

رج ۱

۶ زنجیره زده و در زنجیره پنجم دو پایه کوتاه ببافید.

در زنجیره های چهارم، سوم و دوم هر کدام یک پایه و در زنجیره اول ۳ پایه کوتاه ببافید.

طرف دیگر زنجیره های دوم، سوم و چهارم را هر کدام یک پایه بافته و در پنجمی دو پایه ببافید.

بافت پوزه

رج های ۲ تا ۶

۵۸ رج همین ۱۳ پایه را ببافید.

نخ را اضافه برای دوخت بگیرید.

بافت پوزه عروسک گاو کابوی

مرحله چهارم – بافت گوش

رج ۱

در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲

در هر پایه، دو پایه کوتاه ببافید. (۱۲ پایه)

رج ۳

۶ مرتبه (بک پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید).  (۱۸ پایه)

نخ را کمی اضافه برای دوخت چیده و گوش دیگر را هم ببافید.

گوش را دو طرف صورت بدوزید.

بافت گوش عروسک گاو کابوی

مرحله پتجم بافت عروسک گاو کابوی – بافت شاخ

رج ۱

در حلقه جادویی ۴ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲

همان ۴ پایه را ببافید.

رج ۳

دو مرتبه (۱ پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۶ پایه)

رج ۴

دو مرتبه (۲ پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۸ پایه)

رج ۵ و ۶

همان ۸ پایه را ببافید.

شاخ عروسک گاو

مرحله ششم – بافت دم عروسک گاو

رج ۱

در حلقه جادویی ۵ پایه کوتاه ببافید.

رج های بعدی

به طول ۷ سانتیمتر همین ۵ پایه را ببافید.

بافت دم عروسک گاو

انتهای دم را مانند ریشه گذاری شال منگوله بگذارید.

در پایان طول آن تقریبا ۳ سانتیمتر شود.

انتهای دم عروسک گاو

فیلم تزیین انتهای دم

مونتاژ گاو

اجزای عروسک گاو نمدی

پوزه را با الیاف پر کنید.

پر کردن پوزه

پوزه را روی صورت بدوزید.

دوخت پوزه عروسک گاو

جلو گاو، طرفی است که برجستگی شکم دارد.

چشم ها را بدوزید یا چشم عروسک لپه ای بچسبانید.

شاخ را کمی الیاف بگذارید و روی سر بدوزید.

گوشها را دو طرف سر زیر شاخ ها بدوزید.

دوخت شاخ و گوش

دو تا از پاها را بالای بدن بدوزید.

دوخت پای عروسک

دو تای دیگر را پایین بدن بدوزید.

وخت پای عروسک

بافت کلاه عروسک گاو 

جلیقه و کلاه عروسک گاو

رج ۱

در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲

۶ مرتبه (در هر پایه دو پایه ببافید). (۱۲ پایه)

رج ۳

۶ مرتبه (۱ پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۱۸ پایه)

رج ۴

همان ۱۸ پایه را در حلقه جلویی ببافید.

رج ۵ و ۶

همان ۱۸ پایه را ببافید.

رج ۷

در هر پایه دو پایه ببافید. (۳۶ پایه)

رج ۸

۶ مرتبه (۵ پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۴۲ پایه)

رج ۹

همان ۴۲ پایه را ببافید.

کلاه عروسک گاو کابوی

برای کلاه با نخ یا با زنجیره بند بگذارید.

عروسک گاو کابوی

کلاه را فرم داده و روی سر گاو بگذارید.

بافت جلیقه

به اندازه دور بدن عروسک زنجیره بزنید.

زنجیره شروع بافت جلیقه

یک رج پایه کوتاه ببافید.

روی بدن عروسک جای حلقه آستین را مشخص کنید.

تعیین محل حلقه جلیقه

در اینجا بعد از ۵ پایه حلقه ایجاد شده.

برای حلقه ۶ زنجیره زده، ۶ پایه را نبافته رها کرده و از بعدی بافت را شروع کنید.

بافت جلیقه

طرف دیگر هم برای جلو و حلقه پایه شمرده و نشانه بگذارید. (در اینجا ۱۱ پایه)

رج بعد روی هر پایه را یک پایه و داخل زنجیره ها را هم پایه ببافید.

بافت جلیقه

نکته : در این رج در ۴ نقطه دانه اضافه کنید (جلوها و دو طرف کارور پشت).

بافت جلیقه

۴ رج دیگر ببافید.

برای زیباتر شدن جلیقه، دو لبه جلوها را پایه کوتاه ببافید.

بافت جلیقه

طول این گاو تقریبا ده سانتیمتر است.

عروسک گاو 10 سانتی

با خرده کامواهای اضافی به هر رنگ که مایلید، می توانید ببافید.

عروسک گاو کوچک

آموزش بافت عروسک گاو – مدل شماره ۲

قد عروسک با کاموای متوسط ۱۴ سانتیمتر است.

لوازم مورد نیاز

۵۰ گرم نخ برای شاخ و سم

کمتر از ۱۰۰ گرم نخ برای بدن و دست و پا و گوش

کمی نخ سفید یا رنگ روشن برای پوزه

قلاب مناسب نخ (در اینحا ۱.۵ میلیمتر)

آموزش بافت عروسک گاو

مرحله اول بافت عروسک گاو – بافت پاها

۴ رج اول مربوط به قسمت سم است، به رنگ تیره ببافید.

رج ۱

در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲

۳ مرتبه (یک پایه بافته و در بعدی دو پایه) ببافید. (۹ پایه)

رج ۳

۹ پایه در حلقه پشتی ببافید.

رج ۴

یک رج پایه کوتاه ببافید.

سم را الیاف بگذارید.

داخل قسمت سم الیاف بگذارید. (قسمت بالای پا خالی باشد).

چون پا زیر بدن قرار می گیرد، تعادل عروسک به هم نخورد.

۷ رج با رنگ طوسی ببافید.

بعد از رج اول طوسی، نخ قبلی را چیده و به سر نخ گره بزنید.

رج ۱۲

دو تا بکی کنید. ۱۱ پایه ببافید.

مجددا دو تا یکی کرده و ۷ پایه ببافید.

بافت را ببندید.

نخ را برای دوخت اضافه تر بگیرید و قطع کنید.

بافت پای عروسک گاو

پای دیگر را هم ببافید.

بالای پاها را بدوزید.

بافت دستها

مثل پاهای بافته می شود، فقط رنگ طوسی را ۸ رج ببافید.

الیاف هم کمی بالاتر از سم بگذارید.

بافت پوزه

رج ۱

در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲

در هر پایه، دو پایه کوتاه ببافید. (۱۲ پایه)

رج ۳

۶ مرتبه (۱ پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید).  (۱۸ پایه)

رج ۴ و ۵

همان ۱۸ پایه را ببافید.

رج ۶

۴ مرتبه (۲ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید).

دو پایه ببافید.  (۱۴ پایه)

رج ۷

۴ مرتبه (دو پایه را یکی کرده، یک پایه ببافید).

دو پایه را یکی کنید. (۹ پایه)

رج ۸

همان ۹ دانه را بافته بست بزنید.

نخ را اضافه برای دوخت بچینید.

پوزه را از الیاف پر کنید.

بافت پوزه

بافت دم

نخ را حدود ۳۰ سانت تا کنید.

محل دولای نخ را گره بزنید.

حالا یک نخ روی قلاب دارید.

یکی از سر نخ ها را روی قلاب بیندازید و با نخ دیگر مثل بافت پایه کوتاه دو نخ روی قلاب را ببافید.

این کار را ادامه دهید تا طول دم بدست آید. (۱۷ پایه)

در فیلم کوتاه زیر روش بافت دم با دو لایه مکرومه نشان داده شده

انتهای دم را مثل ریشه شال کاموای سالا به رنگ پوزه بزنید.

بافت دم

بافت شاخ

۲۱ زنجیره بزنید.

از زنجیره یکی به آخر به ترتیب زیر ببافید:

(۱ پایه کوتاه، ۱پایه متوسط، ۱پایه بلند، ۱۴ پایه دوبل، ۱پایه بلند، ۱پایه متوسط و ۱ پایه کوتاه).

بافت شاخ

دو شاخ بهم متصل هستند و بافت تا می شود.

برای پر کردن میان شاخ، مانند دم یک نوار با دو لای نخ ببافید.

با اینکار فرم بهتری می گیرد.

طول این نوار کمی کوتاه تر از بافت باشد.

نوار را بین شاخ گذاشته و دو طرف شاخ را بدوزید.

در پایان شاخ حالت نیم دایره ای شکل خواهد داشت.

شاخ عروسک گاو قلاب بافی

بافت گوش 

۷ زنجیره بزنید. از زنجیره ششم به ترتیب زیر ببافید.

یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط، دو پایه بلند، یک پایه متوسط و یک پایه کوتاه.

کمی نخ اضافه تر بچینید.

گوش

گوش دیگر را هم ببافید.

دو گوش را به هم گره بزنید.

بافت بدن

رج ۱

در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲

در هر پایه، دو پایه کوتاه ببافید. (۱۲ پایه)

رج ۳

۶ مرتبه (۱ پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید).  (۱۸ پایه)

رج ۴

۶ مرتبه (۲ پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید).  (۲۴ پایه)

رج ۳

۶ مرتبه (۳ پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید).  (۳۰ پایه)

رج ۶

۶ مرتبه (۴ پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید).  (۳۶ پایه)

رج ۷

۶ مرتبه (۵ پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید).  (۴۲ پایه)

رج ۸

۶ مرتبه (۶ پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید).  (۴۸ پایه)

گرد بافی بدن عروسک گاو

رج ۹ تا ۱۵

همان ۴۸ پایه را ببافید.

رج ۱۶

۷ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید.

دو مرتبه (۱۴ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید).

۷ پایه ببافید. (۴۵ پایه)

رج ۱۷

همان ۴۵ پایه را ببافید.

رج ۱۸

۳  مرتبه (۱۳ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۴۲ پایه)

رج ۱۹

همان ۴۲ پایه را ببافید.

رج ۲۰

۶ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید.

دو مرتبه (۱۲ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید).

۶ پایه ببافید. (۳۹ پایه)

رج ۲۱

همان ۳۹ پایه را ببافید.

رج ۲۲

۳  مرتبه (۱۱ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۳۶ پایه)

رج ۲۳

همان ۳۶ پایه را ببافید.

بافت بدن عروسک گاو

رج ۲۴

۵ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید.

دو مرتبه (۱۰ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید).

۵ پایه ببافید. (۳۳ پایه)

رج ۲۵

همان ۳۳ پایه را ببافید.

رج ۲۶

۳  مرتبه (۹ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۳۰ پایه)

رج ۲۷

همان ۳۰ پایه را ببافید.

رج ۲۸

۴ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید.

دو مرتبه (۸ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید).

۴ پایه ببافید. (۲۷ پایه)

رج ۲۹

همان ۲۷  پایه را ببافید.

رج ۳۰

۳  مرتبه (۷ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۲۴ پایه)

رج ۳۱

همان ۲۴ پایه را ببافید.

رج ۳۲

۴ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید.

دو مرتبه (۶ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید).

۴ پایه ببافید. (۲۱ پایه)

رج ۳۳

همان ۲۱ پایه را ببافید.

رج ۳۴

۳  مرتبه (۵ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۱۸ پایه)

رج ۳۵

همان ۱۸ پایه را ببافید.

رج ۳۶

۲ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید.

دو مرتبه (۴ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید).

۲ پایه ببافید. (۱۵ پایه)

رج ۳۷

همان ۱۵ پایه را ببافید.

بدن را با الیاف پر کنید.

رج ۳۸

۳  مرتبه (۳ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۱۲ پایه)

رج ۳۹ تا ۵۰

همان ۱۲ پایه را ببافید.

الیاف بگذارید.

پر کردن بدن عروسک گاو با الیاف

رج ۵۱

دو تا یکی ، ۴ پایه، ۲ تا یکی ، ۴ پایه

نخ را اضافه برای دوخت بچینید.

مونتاژ عروسک گاو قلاب بافی 

پوره را به بالای بدن بدوزید.

دوخت پوزه به بدن

بالای بدن را تا کنید.

تقریبا انتهای پوزه روی آخرین رج کاهش است.

شاخ را در قسمت دولا بچسبانید.

گوشها را هم زیر شاخ بچسبانید.

چسباندن شاخ و گوش

پوزه را هم چسب بزنید.

چسب زدن پوزه

به قسمت بالای پوزه (رنگ بدن) کمی چسب زده و پوزه را روی آن فشار دهید.

چسباندن بالای پوزه

کمی برجستگی بالای پوزه ملایم تر می شود.

اگر پشت سر گاو خوابیده شده با فرو کردن سوزن و کشیدن به بالا برآمدگی آن را برگردانید.

سوراخ های بینی را بعد از رج ۲ پوزه بدوزید.

(فاصله سوراخ ها از بالا ۳ پایه و از پایین ۵ پایه )

چشم ها را یا با چند کوک بدوزید یا چشم لپه ای بچسبانید.

دوخت سوراخ های بینی

پاها را زیر بدن بدوزید یا بچسبانید.

هنگام دوخت دقت کنید عروسک ایستادگی داشته باشد.

با تغییر زاویه محل دوخت این کار را انجام دهید.

چسباندن پا

دم را بعد از رج ۸  و در وسط پشت بدوزید.

یا بوسیله انتهای نخ ها گره بزنید.

دست ها را هم دو طرف بدن بدوزید. یا بچسبانید.

تعدادی نخ سبز ۶-۷ سانتی بچینید و میانش را ببیندید.

دسته سبزه را زیر دست گاو بچسبانید و بعد دست گاو را بچسبانید.

این هم عروسک زیبای ما

آموزش بافت عروسک گاو کوچک – مدل شماره ۳

آموزش بافت عروسک گاو

در این دستور بافت، منظور از پایه، پایه کوتاه است.

پا و بدن و سر به صورت یک تکه بافته می شود.

مرحله اول بافت عروسک گاو – بافت پا و بدن و سر

از رج ۴ پا، رنگ را تغییر دهید.

رج ۱

در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲

۳ مرتبه (یک پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۹ پایه)

رج ۳

همان ۹ پایه را ببافید.

رج ۴

۳ مرتبه (۲ پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۱۲ پایه)

رج ۵

همان ۱۲ پایه را ببافید.

نخ را قطع کنید و پای دیگر را ببافید. نخ پای دوم را قطع نکنید.

رج ۶

یک زنجیره بزنید.

۲ مرتبه (۵ پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید).

روی زنجیره یک پایه ببافید.

روی پای دیگر دو مرتبه (۵ پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید).

طرف دیگر زنجیره را پایه ببافید. (۳۰ پایه)

به این ترتیب دو پا به هم وصل می شوند و بافت تنه شروع می شود.

پاها را کامل از الیاف پر کنید.

رج ۷

۶ مرتبه (۴ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید. (۳۶ پایه)

رج ۸ تا ۱۲

۵ رج همان ۳۶ پایه را ببافید.

رج ۱۳

سه مرتبه (۱۰ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۳۳ پایه)

رج ۱۴

۵ پایه ببافید، دو پایه را یکی کنید.

دو مرتبه (۹ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید).

۴ پایه ببافید.  (۳۰ پایه)

رج ۱۵

سه مرتبه (۸ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۲۷ پایه)

رج ۱۶

۳ پایه ببافید، دو پایه را یکی کنید.

دو مرتبه (۷ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید).

۴ پایه ببافید.  (۲۴ پایه)

تنه را زا الیاف پر کنید.

رج ۱۷

سه مرتبه (۶ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۲۱ پایه)

رج ۱۸

۲ پایه ببافید، دو پایه را یکی کنید.

دو مرتبه (۵ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید).

۳ پایه ببافید.  (۱۸ پایه)

رج ۱۹

سه مرتبه (۴ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۱۵ پایه)

رج ۲۰

۱ پایه ببافید، دو پایه را یکی کنید.

دو مرتبه (۳ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید).

۲ پایه ببافید.  (۱۲ پایه)

رج ۲۱

۶ مرتبه (یک پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۱۸ پایه)

رج ۲۲

۶ مرتبه (۲ پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۲۴ پایه)

رج ۲۳

۶ مرتبه (۳ پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۳۰ پایه)

رج ۲۴

۶ مرتبه (۴ پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۳۶ پایه)

رج ۲۵

۶ مرتبه (۲ پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۴۲ پایه)

رج ۲۶ تا ۳۲

۷ رج همان ۴۲ پایه را ببافید.

رج ۳۳

۶ مرتبه (۵ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۳۶ پایه)

رج ۳۴

همان ۳۶ پایه را ببافید.

رج ۳۵

۶ مرتبه (۴ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۳۰ پایه)

رج ۳۶

۶ مرتبه (۳ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۲۴ پایه)

رج ۳۷

۶ مرتبه (۲ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۱۸ پایه)

رج ۳۸

۶ مرتبه (۱ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۱۲ پایه)

رج ۳۸ 

۶ مرتبه دو پایه را یکی کنید.

بافت را ببندید.

مرحله دوم بافت عروسک گاو کوچک – بافت دست ها

از رج ۴ دست، رنگ را تغییر دهید.

رج ۱

در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲

۳ مرتبه (یک پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۹ پایه)

رج ۳ و ۴

همان ۹ پایه را ببافید.

دست را با الیاف پر کنید.

رج ۵ 

دو پایه را یکی کنید، دو پایه ببافید.

دو پایه را یکی کنید، ۳ پایه ببافید. (۷ پایه)

رج ۶ تا ۸

همین ۷ پایه را ببافید.

رج ۹

دو پایه را یکی کنید، ۵ پایه ببافید. (۶ پایه)

رج ۱۰

همین ۶ پایه را ببافید.

رج ۱۱

بافت را تا کرده و با دو پایه کوتاه ببندید.

نخ را اضافه برای دوخت یگذارید.

دست دیگر را هم به همین شکل ببافید.

مرحله سوم بافت عروسک گاو کوچک – بافت شاخ

رج ۱

در حلقه جادویی ۴ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲

دو پایه در یک پایه و ۴ پایه ببافید. (۵ پایه)

رج ۳

دو مرتبه دو پایه در یک پایه ببافید.

دو پایه را یکی کرده و یک پایه ببافید. (۶ پایه)

رج ۴

دو مرتبه دو پایه در یک پایه و یک پایه ببافید.

دو پایه را یکی کرده و یک پایه ببافید. (۷ پایه)

رج ۵

یک پایه بافته، دو مرتبه دو پایه در یک پایه و یک پایه ببافید.

دو پایه را یکی کرده و یک پایه ببافید. (۸ پایه)

نخ را اضافه برای دوخت یگذارید.

شاخ دیگر را هم به همین شکل ببافید.

بافت گوش

دو بار با رنگ پوزه و سم ببافید.

در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج بعد همین ۶ پایه را ببافید.

یک بست زده و نخ را قطع کنید.

دو بار با رنگ بدن ببافید.

در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج بعد همین ۶ پایه را ببافید.

یک بست بزنید.

قسمت صورتی را رویش بگذارید و با پایه کوتاه بهم وصل کنید.

دقت کنید پایه های مقابل هم را به هم ببافید.

نخ را اضافه برای دوخت یگذارید.

بافت پوزه

رج ۱

۶ زنجیره بزنید. در زنجیره پنجم (یکی به آخر) دو پایه ببافید.

۳ پایه بافته و در اولین زنجیره ۳ پایه ببافید.

طرف دیگر زنجیره را ۳ پایه بافته و در زنجیره پنجم یک پایه ببافید.

همان زنجیره ای که ابتدای رج دو پایه بافته بودید. (۱۲ پایه)

رج ۲

دو مرتبه (۲ پایه در یک پایه)، ۳ پایه،؛ ۳ مرتبه (۲ پایه در یک پایه) ببافید.

۳ پایه و دو پایه در یک پایه ببافید. (۱۸)

رج ۳ و ۴

همان ۱۸ پایه را ببافید.

بست بزنید و نخ را اضافه برای دوخت بچینید.

بافت لب

در حلقه جادویی ۳ پایه کوتاه ببافید.

یک زنجیره زده کار را برگردانید و در هر پایه دو پایه ببافید.

نخ را اضافه برای دوخت بگیرید و قطع کنید.

مونتاژ 

عروسک گاو قلاب بافی

برای دم تعدادی زنجیره زده و به پشت بدن بدوزید.

دست ها را بین رج های ۱۸ و ۱۹ در طرفین بدن بدوزید.

پوزه را از پایین بین رج های ۲۴ و ۲۵ و از بالا بین رج های ۲۸ و ۲۹ در وسط صورت بدوزید.

چشم ها را بین رج های ۳۰ و ۳۱ بگذارید.

بین چشمها ۵ یا ۶ پایه فاصله باشد.

شاخ ها  گوش ها را بدوزید.

چشم ها را چسبانده و مژه و ابرو و سوراخ بینی را بدوزید.

عروسک را به دلخواه تزیین کنید.

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 

کپی برداری با ذکر منبع و لینک Follow فعال به این مطلب بلامانع است

ماسک آستر دار دو لایه قلاب بافی

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 21, میانگین امتیاز: 4,57 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×