دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی • پانچو دستباف

شنل و پانچو از پوشش های شیک زمستانی هستند که طرفداران زیادی دارند. در این مطلب روش بافت شنل یقه اسکی زیبایی را خواهید دید که تن پوشی مناسب برای روزهای سرد پاییز و زمستان است. امیدواریم این آموزش مورد توجه شما قرار گرفته و این شنل جذاب را ببافید.

 

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی

 

آموزش تصویری بافت شنل یقه اسکی با قلاب 

برای بافت شنل زیبای یقه اسکی از ۳ کلاف کاموای ۳۶۰ متری استفاده شده

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی

بافت از یقه شروع می شود.

رج ۱

۳ زنجیره زده و در زنجیره اول یک پایه بلند ببافید تا یک حلقه ایجاد شود.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی

( ۳ زنجیره زده و در حلقه یک پایه بلند ببافید).

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی

داخل پرانتز را تا رسیدن به گشادی یقه دلخواه تکرار کنید. تعداد حلقه ها باید مضربی از ۴ باشد.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی

در این نمونه ۴۰ حلقه بافته شده است.

به داخل اولین حلقه بست بزنید.

دقت کنید زمان بست زدن ، نوار بافته شده تاب نداشته باشد.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی

نقشه بافت رج اول

نقشه بافت رج اول شنل یقه اسکی

طول نوار حدود ۶۰ الی ۶۵ سانت است.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی

رج ۲

داخل همین حلقه، ۳ زنجیره، ۲ پایه بلند، ۲ زنجیره، ۳ پایه بلند و یک زنجیره ببافید.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی

۹ مرتبه (یک حلقه را نبافته و در حلقه بعدی، ۳ پایه بلند و ۱ زنجیره ) ببافید.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی

یک حلقه را نبافته و در بعدی (۳ پایه بلند، ۲ زنجیره و ۳ پایه بلند) ببافید.

مجددا ۹ مرتبه (یک حلقه را نبافته و در حلقه بعدی، ۳ پایه بلند و ۱ زنجیره ) ببافید. به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

نقشه بافت رج دوم شنل یقه اسکی

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی

فرمول بافت رج دوم

هر تعداد حلقه داشتید ، ۴ تا از آن کم کنید.

عدد بدست آمده را تقسیم بر ۴ کنید.

حاصل تعداد دفعاتی است که باید در حلقه ۳ پایه بلند بافید.

مثلا اگر ۳۶ حلقه داشتید، ۴ تا کم کنید. می شود ۳۲

۳۲ را بر ۴ تقسیم کنید می شود ۸

*** در این نمونه ۴۰ حلقه بود و ۹ مرتبه بافت تکرار شده ***

۴۰-۴=۳۶

۳۶/۴=۹

 

 

رج ۳  بافت شنل یقه اسکی

یک بست روی دومین پایه بلند و یک بست روی ۲ زنجیره بزنید.

مثل رج ۲ (۳ زنجیره، ۲ پایه بلند، ۲ زنجیره، ۳ پایه بلند و یک زنجیره ) روی ۲ زنجیره رج قبل ببافید.

شروع هر رج به همین صورت است.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی

روی تک زنجیره ها را ۳ پایه بلند بافته و یک زنجیره بزنید.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو

در این رج تعداد (۳ پایه بلندها) ۱۰ تا می شود.

هر رج یکی اضافه خواهد شد.

روی ۲ زنجیره را (۳ پایه بلند، ۲ زنجیره و ۳ پایه بلند) ببافید.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو

مجددا روی تک زنجیره ها را ۳ پایه بلند و یک زنجیره ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

نقشه بافت رج سوم شنل یقه اسکی

نقشه بافت رج سوم

رج ۴ بافت پانچو یقه اسکی

در رج ۴ و رج های زوج بعدی (۶، ۸، ۱۰ و ..) ۳ پایه بلند روی تک زنجیره ها بافته نمی شود، بلکه به صورت زیر عمل کنید:

یک پایه بلند ببافید.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو

روی پایه وسطی (دومی ) دو رج قبل، پایه دوبل برجسته از جلو ببافید.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو

به این شکل

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو

یک پایه بلند و یک زنجیره ببافید.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو

روی تمام تک زنجیره ها به همین صورت (یک پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته روی پایه وسط دو رج قبل، یک پایه بلند و یک زنجیره) بافته می شود.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو

روی ۲ زنجیره را (۳ پایه بلند، ۲ زنجیره و ۳ پایه بلند) ببافید.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو

مجددا روی تک زنجیره ها را ۳ (یک پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته روی پایه وسط دو رج قبل، یک پایه بلند و یک زنجیره) ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو

رج ۵ بافت شنل یقه اسکی

رج ۵ و تمام رج های فرد را مثل رج ۳ ببافید.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو

روی تک زنجیره ها (۳ پایه بلند) و روی ۲ زنجیره ها (۳ پایه بلند، ۳ زنجیره و ۳ پایه بلند)

۳ زنجیره ابتدای رج ها حکم یک پایه بلند دارد.

همه رج ها با ۳ بست (یکی روی سومین زنجیره، یکی روی دومین پایه بلند و سومی روی ۲ زنجیره) شروع می شود.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو

رج ۶

مانند رج۴ ، به جای دومین پایه بلند یک پایه دوبل روی دو رج قبل زده می شود.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو

پس یک رج در میان پایه دوبل داریم.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو

پایه دوبل ها در امتداد هم بافته شده و خطوط عمودی برجسته ایجاد می کنند.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو

بافت را تا طول دلخواه ادامه دهید.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو دستباف

بافت یقه

برای بافت یقه اسکی، شنل را به پشت برگردانید.

نخ را به یکی از پابه بلندهای رج اول که یقه شنل است، وصل کنید.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو دستباف

۲ زنجیره و یک پایه بلند همانجا ببافید.

روی هر پایه بلند ، ۲ پایه بلند ببافید.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو دستباف

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو دستباف

یقه اسکی را کشباف یکی از رو و یکی از زیر می بافیم.

کشباف در قلاب بافی با پایه برجسته انجام می شود.

در ابتدای هر رج روی زنجیره ها را یک پایه کوتاه برجسته از رو ببافید.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو دستباف

۲ زنجیره زده و پایه بعدی را پایه بلند برجسته از پشت ببافید.

تا پایان رج یک در میان پایه بلند برجسته از رو و از پشت ببافید.

به دومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو دستباف

رج های بعدی هم به همین شکل بافته می شود.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو دستباف

تا ارتفاع دلخواه ببافید.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو دستباف

یقه به این شکل برمی گردد.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو دستباف

می توانید یقه را اسکی نکرده و بعد از بافت چند رج نخ را گره زده و بچینید.

یا حتی حاشیه دیگری برای لبه یقه ببافید.

پایین شنل را ریشه بگذارید.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو دستباف

برای یک اندازه شدن نخ های ریشه بهتر است نخ را دور تکه ای مقوا یا جسمی چهارگوش بپیچید.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو دستباف

گذاشتن ریشه بافت را زیباتر و بلندتر نشان می دهد.

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو دستباف

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو دستباف

این هم شنل زیبای بافته شده توسط پروفسور NEDDY GHUSMAM

آموزش بافت شنل یقه اسکی قلاب بافی پانچو دستباف

 

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

چند سالیست استفاده از دمنوش لاغری رواج پیدا کرده، اگر شما هم اضافه وزن دارید، حتما به مصرف دمنوش‌­های لاغری فکر کردید. دمنوش لاغری سرعت سوخت و ساز بدن را افزایش می‌دهد، درنتیجه کالری‌های دریافتی شما سریع‌تر مصرف می‌شود و انرژی حاصل از آن به چربی سوزی کمک می‌کند. وجود فیبر بالا در این دمنوش‌ها هم به کاهش اشتها کمک می‌کند. با کاهش اشتها و سوزاندن سریع کالری به طور خودکار وزن بدن کاهش پیدا می کند.

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 53, میانگین امتیاز: 4,36 از 5)
Loading...

۵ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. مریم گفت:

  سلام برا نوزاد یک ماهه و یک ساله چند تا باید ببافیم

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   نوار ابتدایی را به انداره دور سر ببافید. دور سر بچه یک ساله تقریبا ۴۷ سانت است.

 2. پرستو گفت:

  سلام خسته نباشید ببخشید لطفا قطر نخ و قلاب هم ذکر کنید

  موافقم ۸
  • قادری گفت:

   سلام خسته نباشید لطفا سایز قلاب و نخ رو بگید ممنون

   • نسیم گفت:

    سلام دوست عزیز
    انتخاب کاموا دلخواه هست، مارک و مدل خاصی معرفی نمی کنم.
    فقط کامواتون ضخیم نباشه چون بافت با قلاب و پایه برجسته هست.
    از کامواهایی استفاده کنید که ۱۰۰ گرم اون بالای ۲۲۰ متر باشه.
    قلاب هم متناسب با کاموا باشه که معمولا روی کاموا نوشته شده.

    موافقم ۲

ارسال دیدگاه شما

×
/a>