پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲

بافت کیف کوله مینی ماوس | آموزش قلاب بافی

سلام دوستان عزیز؛ امروز اصول بافت کیف کوله مینی ماوس به شما آموزش داده میشه و شما می تونین به اندازه، رنگ دلخواه خودتون ببافینش.

مدل اصل با پایه کوتاه بافته شده و در این آموزش تمام بافت پایه متوسط (پایه ساده) هست. با پایه کوتاه ایستایی و زیبایی کیف بیشتر خواهد بود.

اگر با پایه متوسط می بافید، بهتره با کاموای نسبتا ضخیم بافته بشه و بافت شل نباشه، تا ایستایی کافی داشته باشه.

 

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

توضیحی در مورد مراحل بافت بدم:
اول بدنه اصلی کیف بافته میشه ، بعد سر مینی ماوس و در انتها کارهای تکمیلی از جمله، گوش، پاپیون، بند ، در کیف و …

 

مرحله اول بافت کیف کوله مینی ماوس : بافت بدنه 

برای بافت بدنه کوله گردبافی می کنیم.
۵ زنجیره زده و در اولین زنجیره گره نامرئی می زنیم تا حلقه شود.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس
۲ زنجیره زده و در حلقه ۱۳ پایه متوسط می بافیم.

به دومین زنجیره بست می زنیم.

رج ۲: در هر گره رج قبل ۲ پایه متوسط می بافیم. (۲۸پایه)

رج ۳: یک درمیان پایه اضافه می کنیم. (۴۲پایه)

رج ۴: ۲ در میان دانه اضافه می کنیم. (۵۶پایه)

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی

رج ۵: ۳ در میان دانه اضافه می کنیم. (۷۰ پایه)

رج ۶: ۴ در میان دانه اضافه می کنیم. (۸۴ پایه)

رج۷: ۵درمیان دانه اضافه می کنیم. (۹۸ پایه)

رج ۸: ۶ در میان دانه اضافه می کنیم. (۱۱۲ پایه)

رج ۹: ۷ در میان دانه اضافه می کنیم. (۱۲۶ پایه)

بافت را ادامه می دهیم ا قطر دایره به ۲۰ سانت برسد.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

بافت را بدون افزایش ادامه میدهیم.

از مرکز دایره تا انتهای بافت ۲۰ سانت شود.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی

۲۰ سانت هم به رنگ مشکی می بافیم.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

نقشه گردبافی با پایه کوتاه

نقشه گردبافی با پایه کوتاه

نقشه گردبافی با پایه بلند

نقشه گردبافی با پایه بلند

اگر میخواهید کیف را با پایه کوتاه ببافید گردبافی آن مشابه گردبافی با پایه متوسط و پایه بلند است.

مرحله دوم بافت کیف کوله مینی ماوس : بافت سر

حالا سر را به رنگ مشکی می بافیم.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی

بافت سر با بیضی بافی شروع میشود.
برای اینکه بافت در آموزش مشخص باشد، به رنگ سفید بافته می شود.

۱۴ زنجیره زده و از زنجیره دوازدهم تا ابتدا را پایه متوسط می بافیم.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

۲ زنجیره زده و روی آخرین پایه متوسط را ۵ پایه متوسط می بافیم.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

حالا طرف دیگر زنجیره ها را پایه متوسط می بافیم.
به اولین پایه بعد از ۵ تایی نشانه میگذاریم.

۱۱ پایه را که بافتیم. روی ۲ زنجیره را ۶ پایه متوسط می بافیم.

روی پایه متوسط های ابتدا را پایه متوسط می بافیم.
پایه متوسط های ابتدایی خط مرکزی بیضی ماست.
قبل و بعد از ۶ پایه متوسط دو طرف بیضی را نشانه میگذاریم.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی

رج بعد: ۲ زنجیره زده روی هر یک از ۵ پایه متوسط بعدی را ۲ پایه می بافیم.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی
۱۲ پایه متوسط بافته، روی هر یک از ۵ پایه بعدی را ۲ پایه بافته و تاانتها پایه متوسط می بافیم.

رج بعد ۲ زنجیره که زدیم ۲ پایه در یک پایه بافته و روی ۵ جفت پایه را یک در میان دانه اضافه می کنیم.
طرف دیگر گردی بیضی هم یک در میان دانه اضافه می شود.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

رج بعدی دو طرف بیضی دو در میان دانه اضافه می شود.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

بیضی صورت ایجاد شد.
۱۰ رج بدون افزایش می بافیم.

در کل ۱۴ رج می بافیم.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی

رج بعد هر ۵ پایه که بافتیم، دو تا یکی می کنیم.
رج بعد را بدون کاهش می بافیم.
رج بعد ۴ در میان دو تایکی کرده و یک رج بدون کاهش می بافیم.
دو رج دو در میان کم می کنیم.
نخ را قطع کنید.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی

سر را از الیاف پر کرده و لبه آن را میدوزیم.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

نقشه بیضی بافی با پایه کوتاه

نقشه بافت بیضی با پایه کوتاه

نقشه بیضی بافی با پایه بلند

نقشه بافت بیضی با پایه بلند

مرحله سوم بافت کیف کوله مینی ماوس : بافت چشم ها

چشم ها نیم بیضی بافته می شود.
۱۲ زنجیره زده و از دهمی تا ابتدا را پایه متوسط می بافیم.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی
۲ زنجیره زده و روی آخرین پایه را ۵ پایه متوسط می بافیم.

طره دیگر زنجیره ها را پایه متوسط بافته، ۲ زنجیره می زنیم و کار را برمیگردانیم.

یک رج دیگر بافته و روی هر یک پایه های گردی بالای چشم را ۲ پایه می بافیم.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

رج بعد گردی بالا را یک در میان پایه اضافه می کنیم.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی

نخ را قطع می کنیم.

برای سیاهی چشم۷ زنجیره زده و در زنجیره پنجم ۳ پایه متوسط میبافیم.
۳پایه متوسط بافته و در آخرین زنجیره ۴پایه متوسط میزنیم.

۳پایه بافته و به دومین زنجیره ابتدای رج گره نامرئی می زنیم.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

سیاهی چشم را روی سفیدی می دوزیم.
چشم دیگر هم به همین ترتیب.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

البته می توانید سیاهی چشم را مثل رج اول سفیدی ببافید.(نیم بیضی)

مرحله چهارم بافت کیف کوله مینی ماوس : بافت پوزه و بینی 

پوزه مثل کفی سر بیضی شکل بافته می شود. با این تفاوت که شروع کار ۱۲ زنجیره می زنیم.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

۴ رج بیضی بافی می کنیم.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

یک رج هم بدون افزایش می بافیم تا بافت کاسه ای شکل شود.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی

چشم ها را در کنار هم روی صورت می دوزیم.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی

پوزه را الیاف می گذاریم.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی

مانند تصویر روی سر میدوزیم.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

برای بینی در حلقه جادویی ۱ زنجیره و ۸ پایه کوتاه می زنیم. نخ را کشیده و رج بعد در هر پایه ۲ پایه می بافیم.
یک رج بدون افزایش می بافیم.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی

بینی را نیمه بالایی پوزه می دوزیم.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

مرحله پنجم بافت کیف کوله مینی ماوس : دوخت لب و مژه ها 

لب را در فاصله میان دو رج پایه متوسط، کوک می زنیم.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی

مژه ها را کوک بزنید.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

مرحله ششم بافت کیف کوله مینی ماوس : بافت گوش ها

گوش ها به رنگ مشکی بافته می شود.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

در حلقه جادویی ۲ زنجیره و ۷ پایه متوسط می بافیم.
۲زنجیره زده، کار را برگردانده در هر گره ۲ پایه متوسط می بافیم.

رج بعد ۲ زنجیره زده کار را برگردانده و یک در میان پایه اضافه می کنیم.
رج بعد ۲ زنجیره زده، کار بر گردانده و دو در میان پایه اضافه می کنیم.

گوش ها را دو طرف سر می دوزیم.
مرکز گوش روی نوک گوشه سر قرار می گیرد.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی

سر مینی ماوس تا اینجای بافت.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

مرحله هفتم بافت کیف کوله مینی ماوس : بافت پاپیون

۲۰ زنجیره زده و ۱۵ رج پایه متوسط می بافیم.

دور تا دور کار را با پایه کوتاه معکوس حاشیه بافی کنید.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی

وسط این تکه را با سوزن کوک زده و نخ را می کشیم تا به شکل پاپیون جمع شود.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

پاپیون را با دکمه سفید یا مروارید تزیین می کنیم تا طرح خال خال بگیرد.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی

مرحله هشتم بافت کیف کوله مینی ماوس : بافت در کیف

سر مینی ماوس را روی لبه بالای کوله میگذاریم و وسط گوشها را روی لبه کیف علامت می زنیم.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

به این صورت ایتدا و انتهای در کیف بدست میاد.
فقط دفت کنید اندازه در کیف تا وسط گوش باشد.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

به لبه کیف نخ را وصل کرده و به اندازه ۱۰ سانت در کیف را پایه متوسط می بافیم.
دو رتا دور لبه و در کیف را با پایه کوتاه معکوس حاشیه بافی می کنیم.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی

سر مینی ماوس را بر عکس و از پشت روی میز گذاشته و مطابق تصویر زیر در کیف را روی آن میدوزیم.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

به این صورت با بسته شدن در کیف سر مینی ماوس روی کیف قرار می گیرد.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

مرحله نهم بافت کیف کوله مینی ماوس : بافت بندها

پشت کیف از هر طرف در (به تصویر دقت کنید) ۷ پایه شمرده و سنجاق می زنیم. تعداد پایه های وسط عددی فرد باشد بهتر است.
مثلا اگر ۱۷ پایه ماند. برای بندها ۸ دانه و بین آنها یکی در نظر میگیریم.

بعد از ۷ پایه که علامت زده بودیم نخ را وصل کرده ۲ زنجیره و ۷ پایه متوسط می بافیم.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی
کار را برگردانده،۲زنجیره زده و ۷ پایه می بافیم.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

بند را به طول تقریبا ۳۲ سانت می بافیم.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی

بند دوم را به فاصله یک پایه از اولی می بافیم.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

از امتداد در کیف تا پایین قسمت مشکی کیف را با انگشت علامت می زنیم.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی

یند را به این نقطه و مرز بین دو رنگ قرمز و مشکی می دوزیم.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی

بند بعدی را هم از امتداد لبه دیگر در کیف علامت می زنیم.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

و به محل تغییر رنگ نخ می دوزیم.

حلقه جادویی زده و در آن ۳ زنجیره و ۱۱ پایه بلند می بافیم. نخ را می کشیم تا بافت جمع شود.

به سومین زنجیره گره نامرئی زده و نخ را چیده و گره می زنیم.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی

رویه کیف را با این دایره های سفید تزیین می کنیم.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

مانند تصویر زیر دو طرف کیف را پیلی میدهیم.
(با دست دو لای دوطرف کیف را حدود سه چهار سانت داخل میدهیم.)

بندی به طول ۱۲۰ سانت از ترکیب نخ مشکی و قرمز می بافیم.
با قلاب بند را از ۴ لای پیلی ردمی کنیم.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی

بند را از پشت کیف و لابلای بافت رد می کنیم.
دقت کنید از زیر بند کولی رد شود.

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

از پیلی بعدی و جلوی کیف هم رد می کنیم بطوریکه درست در وسط جلوی کبف دو سر بند در کنار هم قرار گیرد.
بند را گره پاپیونی کنید.

بافت کیف کوله میکی ماوس قلاب بافی

این هم کیف کوله زیبای مینی ماوس

آموزش بافت کیف کوله مینی ماوس

دوستان عزیز برای ایستایی بهتر کیف و استحکام بیشتر می تونید آستردوزی کنید.

 

تصویر نمونه اصلی کیف که در سایت etsy به فروش میرسه.

همونطور که می بینین با پایه کوتاه بافته شده.

کیف کوله

نمای پشت کیف

کیف کوله

 

 

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 14, میانگین امتیاز: 4,36 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×