دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

آموزش بافت کاور کوسن قلاب بافی شیک با گلهای برجسته

برای بافت کاور کوسن قلاب بافی زیبایی که می بینید از کاموای نسبتا ضخیم و قلاب شماره ۴ استفاده کنید. با کاموای نازک فقط تعداد موتیفها بیشتر میشه. این روکش کوسن زیبا از ۹ موتیف چهارگوش با طرح گل برجسته تشکیل شده. پشت کوسن بافت پایه بلند است.

 

آموزش بافت کاور کوسن قلاب بافی

آموزش بافت کاور کوسن قلاب بافی زیبا با موتیف گل سه بعدی

در بخش آموزش قلاب بافی با آموزش بافت کاور کوسن قلاب بافی زیبا با گل برجسته در خدمت شما عزیزان هستیم.

 

مرحله اول بافت کاور کوسن قلاب بافی : بافت بخش گل موتیف مربعی 

۷ زنجیره بافته و با گره نامرئی به اولین زنجیره بست بزنید تا حلقه شود.

آموزش بافت کاور کوسن قلاب بافی

درحلقه ۱۲ پایه کوتاه بافته و با گره نامریی به اولین پایه کوتاه بست بزنید.

آموزش بافت کاور کوسن قلاب بافی

۵ زنجیره ببافید. یک پایه رج قبل را نبافته و در بعدی پایه کوتاه بزنید.

آموزش بافت کاور کوسن قلاب بافی

تا پایان رج ۵ زنجیره زده و در گره بعدی نه بعدی یک پایه کوتاه ببافید.

برای اتصال آخرین زنجیره ها ، نخ قرمز را وصل کرده و در حلقه پشتی اولین زنجیره ابتدای رج ، گره نامرئی ببافید.

آموزش بافت کاور کوسن قلاب بافی

منظور این است که مطابق شکل زیر قلاب را در حلقه پشتی وارد کرده و نخی که میگیرید تا گره نامرئی ببافید قرمز باشد.

به این صورت حلقه های پایه گلبرگهای ردیف اول بافته می شود.

بافت در حلقه پشتی, آموزش قلاب بافی

دوستانی که با حلقه پشتی بافت آشنایی ندارن در تصویر بالا حلقه پشتی به رنگ قرمز نشان داده شده.

برای بافت هر گلبرگ در هر حلقه، ۱ پایه کوتاه، ۱ پایه متوسط، ۱پایه بلند، ۲پایه دوبل، ۱پایه بلند، ۱پایه متوسط و ۱ پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کاور کوسن قلاب بافی

تمام گلبرگ ها را ببافید.

با نخ عنابی در حلقه پشتی اولین پایه گلبرگ اول رج گره نامرئی ببافید.

آموزش بافت کاور کوسن قلاب بافی

۵ زنجیره ببافید.

قلاب را از پشت گلبرگ بین دو پایه دوبل وارد کنید.

آموزش بافت کاور کوسن قلاب بافی

قلاب را به زیر گلبرگ ببرید.

از زیر گلبرگ نخ بگیرید.

پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کاور کوسن قلاب بافی

۵ زنجیره بافته و با پایه کوتاه به میان دوگلبرگ وصل کنید.

در اینجا پایه کوتاه مابین دو گلبرگ روی پایه کوتاه رج دوم بافته می شود.

آموزش بافت کاور کوسن قلاب بافی

فیلم کوتاه روش بافت زنجیره های پایه ردیف دوم گلبرگ ها را در زیر ببینید.

تا پایان رج به همین شکل ۵ زنجیره بافته به میان گلبرگ وصل می کنیم.

۵ زنجیره بافته و بین دو گلبرگ وصل می کنیم.

نمای پشت کار

آموزش بافت کاور کوسن قلاب بافی

مجددا ۵ زنجیره آخر را با گره نامرئی به حلقه پشتی وصل کنید. با نخ قرمز گره بزنید.

آموزش بافت کاور کوسن قلاب بافی

مثل گلبرگ های ردیف اول روی هر حلقه
۱ پایه کوتاه، ۱ پایه متوسط، ۱پایه بلند، ۲پایه دوبل، ۱پایه بلند، ۱پایه متوسط و ۱ پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کاور کوسن قلاب بافی

تا پایان رج روی حلقه های زنجیره، گلبرگ ها را ببافید.

این هم موتیف ما تا اینجای کار

حالا وقتشه که موتیف را چهارگوش کنیم.

آموزش بافت کاور کوسن قلاب بافی

 

مرحله دوم بافت کاور کوسن قلاب بافی مربعی شکل کردن موتیف 

انتهای رج را با گره نامرئی به ابتدا وصل کنید. البته با نخ عنابی رنگ.
۵ زنجیره بافته و بین دو گلبرگ در حلقه پشتی پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کاور کوسن قلاب بافی

۵ زنجیره بافته و بین دوپایه دوبل گلبرگ، ۱ پایه دوبل ۵ زنجیره، یک پایه دوبل و ۵ زنجیره ببافید.
روش بافت بین دوبل ها مثل گلبرگ های ردبف اول است.

آموزش بافت کاور کوسن قلاب بافی

با پایه کوتاه بین دو گلبرگ وصل کنید.
به این ترتیب یک گوشه مربع بافته شد.

 آموزش بافت کاور کوسن قلاب بافی

دو مرتبه (۵ زنجیره بافته و بین گلبرگ ها پایه کوتاه بزنید.)

آموزش بافت کاور کوسن قلاب بافی

گوشه بعدی را ببافید. مجددا ۲ بار ۵ زنجیره و وصل با پایه کوتاه و گوشه و … تا پایان رج.

به این ترتیب موتیف ما شکل مربع می گیرد.
موتیف های بعدی در رج آخر به موتیف های بافته شده وصل میشن.

آموزش بافت کاور کوسن قلاب بافی

فیلم کوتاه آموزش بافت این رج

مرحله سوم بافت کاور کوسن قلاب بافی وصل کردن موتیف ها

موتیف دوم را می بافیم. وقتی به بافت گوشه سوم رسیدیم به اولین موتیف وصل می کنیم.

آموزش بافت کاور کوسن قلاب بافی

۵ زنجیره، و یک پایه دوبل گوشه را بافته به جای ۵ زنجیره دو زنجیره می بافیم.

به زنجیره وسطی بین دو پایه موتیف اول پایه کوتاه می زنیم.

به این شکل

آموزش بافت کوسن قلاب بافی

زنجیره بافته و پایه دوبل بعدی را می زنیم.
۲زنجیره بافته و روی حلقه بعدی موتیف اول پایه کوتاه می زنیم.
دقت کنید فقط در گوشه ها پایه کوتاه در زنجیره بافته می شود، بقیه روی زنجیره ها.

آموزش بافت کوسن قلاب بافی

بطور کلی برای اتصال هر حلقه رنجیره، به حلقه موتیف مجاور ، ۲ زنجیره بافته یک پایه کوتاه به موتیف مجاور زده و دو زنجیره می بافیم.

موتیف سوم هم از یک طرف متصل می شود اما موتیف های بعدی ممکن است از دو ضلع به موتیف های مجاور وصل شوند.

گوشه های موتیف که بهم متصل میشن شکلی شبیه گل ایجاد میشه. چون همه در یک نقطه بهم بافته میشن.

آموزش بافت کوسن قلاب بافی

مرحله نهایی بافت کاور کوسن قلاب بافی بافت پشت کاور کوسن 

برای بافت پشت کوسن به ازای هر موتیف ۱۶ زنجیره لازمه + ۴ . دراینجا ۳ موتیف داریم ۵۲ زنجیره زده و از زنجیره چهار به بعد پایه بلند می بافیم.

رج های بعدی ۳ زنجیره زده و د ر گره رج قبل پایه بلند می بافیم . بافت را تا زمانی که طول و عرض برابر شود ادامه میدهیم.
نخ را قطع نمی کنیم.

آموزش بافت کاور کوسن قلاب بافی

کوسن را از رویه روی زمین پهن می کنیم. آستر بالا باشد.

حالا پشت کوسن را به رویه وصل می کنیم.

آموزش بافت کوسن قلاب بافی

اتصال از زنجیره های بین دو پایه بلند شروع می شود.

اتصال پشت به رویه مثل اتصال موتیف هاست.
یعنی ۲ زنجیره بافته به حلقه مقابل پایه کوتاه می زنیم. دو زنجیره بافته و به پشت وصل می کنیم.

آموزش بافت کوسن قلاب بافی

فقط به رویه که پایه کوتاه زدید و ۲ زنجیره بافتید، دو گره پشت را نبافته و به سومی پایه کوتاه بزنید.

به این شکل پشت و رویه با توربافی به هم متصل می شوند

هنگام اتصال طرف بعد هر رج پایه بلند به عنوان ۲ گره در نظر گرفته می شود.

آموزش بافت کاور کوسن با قلاب
پس هنگام اتصال بین پایه کوتاه ها یک رج پایه بلند فاصله داریم.

آموزش بافت کاور کوسن با قلاب

۳ ضلع که متصل شد کوسن را داخل کاور قرار داده و اخرین ضلع رویه و پشت را بهم وصل می کنیم.

آموزش بافت کوسن با قلاب

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 56, میانگین امتیاز: 4,30 از 5)
Loading...

۲ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. نسرین گفت:

  سلام قسمت مربع کردنه شو میشه بیشتر توضیح بدید
  من پنج تا زنجیره میزنم بعد یه پایه دوبل وسط هر گلبرگ
  اما اون قسمت پایه کوتاه ک تو توضیحات گفتین چیه؟

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   برای اینکه بهتر متوجه توضیحات بشید، فیلم روش بافت رج مربعی شکل کردن موتیف در متن آموزش قرار گرفت.

ارسال دیدگاه شما

×