جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱

آموزش بافت پتو شطرنجی قلاب بافی با بافت تونسی

در آموزش قبلی روش بافت پتو شطرنجی از گوشه را دیدید. در این مطلب روش بافت تونسی شطرنجی از ضلع را به شما آموزش خواهیم داد. این بافت دوست داشتنی و زیبا اونقدری که به نظر میاد سخت نیست. قلاب را بردارید و شروع به بافت کنید. می بینید که چقدر راحت و دلنشینه.

آموزش قبلی را اینجا ببینید ⇓⇓⇓

آموزش بافت پتو شطرنجی

آموزش تصویری بافت پتو شطرنجی

به این تصویر دقت کنید

نقشه بافت پتو تونسی شطرنجی

بافت پتو از سمت راست ، با بافت یک مثلث (نیم لوز) کناره شروع میشه.
سپس لوزی ها بافته شده و در انتهای ردیف، یک مثلث برای کناره سمت چپ بافته میشه.
ردیف دوم فقط لوزی بافی هست.
ردیف سوم مثل ردیف اول در دو طرف نیم لوز هست.
به طول دلخواه که بافته شد، یک رج فضای خالی بین لوزها با نیم لوزی یا مثلث پر میشه.
در پایان هم فضای خالی بین لوزی های ابتدای بافت پر میشه.

بافت ردیف اول پتو شطرنجی 

به تعداد دلخواه زنجیره بزنید. زنجیره ها باید مضربی از ۱۲ باشند.

برای پتوی بچه با کاموای ضخامت متوسط حدود ۱۲۰ الی ۱۴۴ زنجیره کافیست.
اگر می خواهید قالب های پتو بزرگتر باشد مضربی از ۱۴ یا ۱۶ یا بیشتر بگیرید.

بافت نیم لوزی

در زنجیره یکی به آخر یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت تونسی شطرنجی

زیبایی این مدل بافت به رنگی بودن آنست. پس حداقل از دو رنگ کاموا استفاده کنید.

همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده، پایه کوتاه دو حلقه دارد، حلقه اول و حلقه دوم

رج اول قلاب را وارد حلقه اول کرده و نخ بگیرید.

نخ را از حلقه اول رد کنید.

آموزش بافت تونسی شطرنجی

از زنجیره بعدی نخ بگیرید. حالا سه نخ روی قلاب دارید.

آموزش بافت تونسی شطرنجی

دو مرتبه (دو تا یکی کنید).

رج دوم هم از حلقه اول نخ بگیرید و روی قلاب نگهدارید و هم از نخ عمودی کنار حلقه دوم.

آموزش بافت تونسی شطرنجی

یک نخ هم از زنجیره بعدی بگیرید. حالا ۴ نخ روی قلاب دارید.

آموزش بافت تونسی شطرنجی

۳ مرتبه( ۲ تا یکی ) کنید.
در این رج خطوط بافت تونسی مشخص تر است.

رج سوم از نخ های نشان داده شده روی تصویر نخ بگیرید و روی قلاب نگهدارید.

یک نخ هم از زنجیره بعدی بگیرید. ۵ نخ روی قلاب دارید. ۴ مرتبه (دو تا یکی) کنید.

آموزش بافت تونسی شطرنجی

رج چهارم از نخ های نشان داده شده روی تصویر نخ بگیرید و روی قلاب نگهدارید. یک نخ هم از زنجیره بعدی بگیرید.

آموزش بافت تونسی شطرنجی

۶ نخ روی قلاب دارید.

آموزش بافت تونسی شطرنجی
۵ مرتبه (دو تا یکی) کنید.

آموزش بافت تونسی شطرنجی

رج پنجم از نخ های نشان داده شده روی تصویر نخ بگیرید و روی قلاب نگهدارید. یک نخ هم از زنجیره بعدی بگیرید.

آموزش بافت تونسی شطرنجی

۷ نخ روی قلاب دارید.

آموزش بافت تونسی شطرنجی

۶ مرتبه (دو تا یکی) کنید.

آموزش بافت تونسی شطرنجی

از زیر نخ هایی که در تصویر نشان داده شده نخ بگیرید و از حلقه نخ روی قلاب رد کنید.

آموزش بافت تونسی شطرنجی

به این ترتیب بافت نیم لوز به پایان می رسد.

آموزش بافت تونسی شطرنجی

 

بافت لوزی 

برای بافت لوزی ، از ۶ زنجیره بعدی نخ بگیرید. نخ های روی قلاب ۷ تاست.

آموزش بافت پتو شطرنجی

دو تا یکی دو تا یکی کنید.

برای بافت رج های ۲ تا ۵ از زیر نخ های نشان داده شده در تصویر و زنجیره بعدی نخ بگیرید.

۷ نخ را روی قلاب نگهدارید. سپس دو تا یکی دو تا یکی کنید.

آموزش بافت پتو شطرنجی

پایان رج ۵ لوزی

آموزش بافت پتو شطرنجی

مثل بافت نیم لوزی ، ۵ بست روی لوز و یکی روی زنجیره بعدی بزنید.

آموزش بافت پتو شطرنجی

برای بافت لوزی های بعدی هم به همین شکل عمل کنید.
بافت را ادامه دهید تا ۶ زنجیره مانده به آخر

بافت نیم لوز انتهای ردیف

از ۶ زنجیره آخر نخ بگیرید و روی قلاب نگهدارید.

آموزش بافت پتو شطرنجی

دو تا یکی دو تا یکی کنید.
رج بعد از خطوط نشان داده شده نخ بگیرید.

آموزش بافت پتو شطرنجی

در بافت نیم لوز انتهایی هر رج یک نخ کم می شود.

آموزش بافت پتو شطرنجی آموزش بافت پتو شطرنجی
در رج دوم ۶ نخ وی قلاب دارید.

در آخرین رج ۲ نخ روی قلاب می ماند.

آموزش بافت پتو شطرنجی

دو تا یکی کرده ، نخ را بچینید و گره بزنید.

آموزش بافت پتو شطرنجی

بافت ردیف دوم و ردیف های زوج بعدی پتو شطرنجی

نخ ردیف دوم را به نوک نیم لوز ابتدای ردیف اول وصل کنید.

آموزش بافت پتو شطرنجی

از نیم لوز ۵ نخ و از اولین رج لوز یک نخ بگیرید.
۷ نخ روی قلاب دارید.

آموزش بافت پتو شطرنجی

دو تا یکی، دو تا یکی کنید.

آموزش بافت پتو شطرنجی

بافت لوز را ادامه داده و در هر رج از لوز ردیف اول نخ بگیرید. با اینکار دو لوز بهم وصل می شوند.

آموزش بافت پتو شطرنجی

پایان پنجمین رج لوزی

آموزش بافت پتو شطرنجی

رج ششم را هم مثل لوزهای قبلی می بافیم.

آموزش بافت پتو شطرنجی

بست به آخرین رج لوز ردیف اول

آموزش بافت پتو شطرنجی

لوزهای بعدی را هم به همین شکل می بافیم.

آموزش بافت پتو شطرنجی

ردیف های زوج فقط لوزی بافته میشود.

آموزش بافت پتو شطرنجی آموزش بافت پتو شطرنجی

بافت ردیف سوم و رج های فرد بعدی

برای بافت ردیف بعدی پتو شطرنجی ، نخ را به همان جایی که ردیف قبل را شروع کرده بودیم وصل می کنیم.

آموزش بافت پتو شطرنجی

یک زنجیره زده و یک پایه کوتاه همانجا می بافیم.

آموزش بافت پتو شطرنجی
این ردیف مانند ردیف اول بافته می شود.

با این تفاوت که هر جا از زنجیره نخ می گرفتیم، از لوز کناری نخ می گیریم.

از حلقه بالایی و رج اول لوز نخ می گیریم. دو تا یکی دو تا یکی می کنیم.

آموزش بافت پتو شطرنجی

بافت را ادامه دهید تا رج پنجم که نخ های روی قلاب ۷ تا شود.

آموزش بافت پتو شطرنجی

دو تا یکی دو تا یکی کنید.

آموزش بافت پتو شطرنجی

رج پایانی را بافته و به لوز بست بزنید.

آموزش بافت پتو شطرنجی

لوزهای بعدی هم مثل قبل بافته می شوند.

آموزش بافت پتو شطرنجی

نیم لوز آخر را هم مثل ردیف اول ببافید.

آموزش بافت پتو شطرنجی بافت تونسی

بافت آخرین ردیف 

وقتی به طول دلخواه بافتید، نوبت پر کردن بین لوزها با نیم لوز (مثلث ) است.
نخ را به نوک نیم لوز وصل کرده و مثل همیشه نخ بگیرید تا روی قلاب ۷ نخ داشته باشید.

آموزش بافت پتو شطرنجی بافت تونسی

دوتا یکی دو تا یکی کنید تا ۳ نخ روی قلاب بماند.

آموزش بافت پتو شطرنجی بافت تونسی

۳ نخ را یکی کنید.

مطابق تصویر زیر از بعد ۳ نخ یکی شده نخ بگیرید ، یکی هم از لوز تا ۶ نخ روی قلاب داشته باشید.

آموزش بافت پتو شطرنجی بافت تونسی

به این شکل

آموزش بافت پتو شطرنجی بافت تونسی

باز هم دو تا یکی کنید ولی ۳ نخ آخر را ۳ تا یکی کنید.

آموزش بافت پتو شطرنجی بافت تونسی

بافت به همین شکل ادامه می یابد تا رج آخر فقط ۳ تا یکی کرده و به لوزی بست بزنید.

آموزش بافت پتو شطرنجی بافت تونسی

آموزش بافت پتو شطرنجی بافت تونسی

نکته

اگر خواستید لوزی هاتون بزرگتر باشه ، مثلا تعداد زنجیره ها را مضربی از ۱۶ زدید،

رج های شروع و پایان به جای ۷ نخ باید ۹ نخ داشته باشید.

امیدوارم از آموزش بافت پتو شطرنجی لذت برده باشید و بتونید بافتنی های زیبایی ببافید.

این سایت و کانال بافتنی زیبا قصد داره با ارائه آموزش های رایگان قلاب بافی از مبتدی تا حرفه ای و آموزش بافت های کاربردی مشتری پسند، گامی هر چند کوچک در جهت اشتغالزایی و کسب درآمدهای خانگی بردارد.

ما را از دعای خیر خود بی نصیب نگذارید.

 

نمونه رنگ بندی و کاربرد این بافت زیبا

پتو بافت تونسی شطرنجی روتختی بافت تونسی شطرنجی دستکش بافت تونسی شطرنجی فرشینه بافت تونسی شطرنجی پتو بافت تونسی شطرنجی پتو بافت تونسی شطرنجی کوسن بافت تونسی شطرنجی روتختی بافت تونسی شطرنجی پتو بافت تونسی شطرنجی پتو بافت تونسی شطرنجی پتو بافت تونسی شطرنجی کوسن بافت تونسی شطرنجی کیف بافت تونسی شطرنجی

 

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

 

بالا رفتن سن، استفاده مداوم از لوازم‌آرایشی و هوای آلوده باعث چروک شدن پوست صورت می‌شوند. با استفاده روزانه از کرم ضد چروک می‌توان چروک‌‌ها را از بین برد و از ایجادشان جلوگیری کرد، همچنین خاصبت سفت کنندگی این کرم‌ از افتادگی ماهیچه و عضلات صورت جلوگیری می‌کند.

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 62, میانگین امتیاز: 4,37 از 5)
Loading...

۴ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. مربم گفت:

  سلام و عرض ادب خدمت شما خسته نباشید بافت شطرنجی عالی بود اگر لطف کنید فیلمشو از پایه بزارید ممنونتون میشم

  موافقم ۳
 2. یاس گفت:

  سلام
  آیا امکانش هست یک فیلم از‌ بافت این پتوی شطرنجی بگذارید؟

  موافقم ۵
 3. ملیحه گفت:

  سلام ممنون از آموزشهای کامل و خوبتون 😍

  موافقم ۴
 4. گل نرگس گفت:

  با سلام و تشکر از اینکه آموزش این هنر ارزشمند رو به صورت رایگان خیلی تمیز و رج ب رج در اختیار همه قرار میدید. بافتهای خیلی شیک و به روز…
  اجرتون با خدا

  موافقم ۴
  مخالفم ۱

ارسال دیدگاه شما

×
/a>