یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲

طالع بینی ازدواج هر ماه با سایر ماه ها (فال ازدواج با تاریخ تولد)

طالع بینی ازدواج ماه های مختلف با یکدیگر یکی از فال های جذاب برای عروس و داماد ها است. در این فال به سرنوشت و آینده خود با طرف مقابلشان پی می برند.

طالع بینی ازدواج ماه ها با همدیگر

طالع بینی ازدواج ماه های مختلف

طالع بینی سرنوشت ازدواج ماه های مختلف با یکدیگر

طالع بینی به هر صورت که باشد برای بسیاری از افراد جذابیت دارد حال اگر این فال مختص تازه عروس و داماد باشد مطمئنا طرفدار بیشتری پیدا می کند، طالع بینی سرنوشت ازدواج ماه های مختلف با یکدیگر یکی دیگر از فال های جذاب برای عروس و داماد ها است در این فال به سرنوشت و آینده با طرف مقابلتان پی می برید.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

فال ازدواج فروردین با سایر ماه ها

فروردین با فروردین :( خوب ) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگر
فروردین با اردیبهشت:(متوسط) خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی های مشترکشان می باشد
فروردین با خرداد :(بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش
فروردین با تیر : ( متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد
فروردین با مرداد : (خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد
فروردین با شهریور : ( بد ) یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب
فروردین با مهر : ( بسیار خوب ) افرادی منصف و معتقد به تساوی حقوق زن و مرد
فروردین با آبان : ( بد ) آزادیخواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا
فروردین با آذر : ( عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است
فروردین با دی : (بد ) تفاهم چندانی با هم ندارند مرموز و محافظه کار می باشند
فروردین با بهمن : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند
فروردین با اسفند : ( متوسط ) با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد

فال ازدواج اردیبهشت با سایر ماه ها

اردیبهشت با فروردین :(متوسط ) ممکن است مشکل داشته باشند قابل حل شدن است
اردیبهشت با اردیبهشت :( متوسط ) نسبتا خودرای و لجباز هستند ممکن است مشکل پیش بیاید
اردیبهشت با خرداد :( متوسط ) تیزهوش کنجکاو و چندان با هم سازگار نیستند
اردیبهشت با تیر :( بسیار خوب ) خانواده دوست خونگرم پیوندی محکم و استوار
اردیبهشت با مرداد :( بسیار خوب ) عاشق پیشه با صداقت وفادار پیوندی مملو از آرامش
اردیبهشت با شهریور :( خوب ) جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکل
اردیبهشت با مهر :( متوسط ) اهل اعتدال معاشرتی خونسرد و کمی حسادت
اردیبهشت با آبان :( خوب ) آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار
اردیبهشت با آذر :( متوسط ) جسور بی پروا نیازمند با آزادی و بدون تفاهم
اردیبهشت با دی :( بسیار خوب ) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا
اردیبهشت با بهمن :( بد ) کنجکاو آزادیخواه و آرمانگرا و ایده متفاوت از یکدیگر
اردیبهشت با اسفند :( خوب ) اشخاصی تودار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند

فال ازدواج با تاریخ تولد

فال ازدواج خرداد با سایر ماه ها

خرداد با فروردین :( بد ) افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهم
خرداد با اردیبهشت :( متوسط ) تیزهوش کنجکاو تنوع طلب چندان با هم سازگار نیستند
خرداد با خرداد :( خوب ) مشورت پذیر با استدلال توانا در برطرف کردن مشکلات
خرداد با تیر :( متوسط ) با روحیه تنوع طلب و بی قرار خودشان می توانند باعث ایجاد مشکلات شوند
خرداد با مرداد :( بسیار خوب ) زوجی جذاب و اجتماعی با صفات مشترک فراوان
خرداد با شهریور :( متوسط ) چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود ندارد
خرداد با مهر :( بسیار خوب ) خونسرد با سلیقه هنر دوست و بسیار با نشاط می باشند
خرداد با آبان :( متوسط ) برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر را تحمل کنند
خرداد با آذر :( بسیار خوب ) سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک
خرداد با دی :( خوب ) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند
خرداد با بهمن :( بسیار خوب ) با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر
خرداد با اسفند :( بد ) خیالباف رویا پرداز مرموز عدم تفاهم با همدیگر

فال ازدواج تیر با سایر ماه ها

تیر با فروردین :(متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد
تیر با اردیبهشت :( بسیار خوب ) نقطه اشتراک فراوانی با یکدیگر دارند
تیر با خرداد :( متوسط ) یکی آرام و مهربان دیگری پرشور و با انرژی
تیر با تیر :( خوب ) علی رغم اختلاف سلیقه پیوند خوبی می باشد
تیر با مرداد :( خوب ) خصوصیات مشترک زیاد و ازدواجی موفق
تیر با شهریور (بسیار خوب) یکی مهارت فراوان در امور مالی و دیگری حسابگر و صرفه جو و هماهنگ
تیر با مهر :( بسیار خوب ) هر دو مهربان انسان دوست و توانمند
تیر با آبان :( متوسط ) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر مسائل هماهنگ می باشند
تیر با آذر :(بد ) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده
تیر با دی :(خوب ) از نظر مالی اخلاقی و روابط هماهنگ هستند بنابراین پیوندی موفق میشود
تیر با بهمن :( متوسط ) ازدواج میتواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد
تیر با اسفند :( بسیار خوب ) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه با تفاهم کامل

طالع بینی ازدواج ماه های مختلف

فال سرنوشت ازدواج

فال ازدواج مرداد با سایر ماه ها

مرداد با فروردین :( خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد

مرداد با اردیبهشت :( بسیار خوب ) مهربان و خانواده دوست ازدواجی موفق و پایدار

مرداد با خرداد :( بسیار خوب ) اجتماعی خونگرم همراه با سازگاری مثبت

مرداد با تیر :( خوب ) اختلاف سلیقه زیادی با هم ندارند موقعیت همدیگر را درک می کنند

مرداد با مرداد :( خوب ) صفات مشترک خوب باعث تقویت پیوندشان خواهد بود

مرداد با شهریور :( متوسط ) یکی منضبط و قانونمند دیگری پرشور و زیباپسند

مرداد با مهر :( خوب ) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند

مرداد با آبان :(متوسط ) یکی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران

مرداد با آذر :( متوسط ) یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال

مرداد با دی طالع بینی ماه های ازدواج داماد و عروس متوسط ) به دلیل داشتن حق مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند

مرداد با بهمن :(خوب ) هر دو آرمانگرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود

مرداد با اسفند :( خوب )با هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر

فال ازدواج شهریور با ماه های دیگر

شهریور با فروردین :(بد ) یکی پاک سرشت انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب

شهریور با اردیبهشت :( خوب ) صفات مشترک خوب نظیر جوانمردی و نجابت

شهریور با خرداد :(متوسط ) یکی عاطفی و عاشق پیشه دیگری با نظم و برنامه مشخص

شهریور با تیر :( بسیار خوب ) در امور مالی هماهنگ و با صفات مشترک فراوان

شهریور با مرداد :( متوسط ) نسبتا لجباز و خودرای شاید با مشکل مواجه شوند

شهریور با شهریور :( بسیار خوب ) هر دو صمیمی و صادق و با محبت می باشند

شهریور با مهر :( خوب ) مشورت پذیر با منطق و در برطرف کردن مشکلات توانا

شهریور با آبان :( متوسط ) جسور و بی پروا . سرشار از انرژی و بلند پرواز

شهریور با آذر :( بد ) تنوع طلب خواهان استدلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند

شهریور با دی :( خوب ) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت

شهریور با بهمن :( متوسط ) چنین پیوندی با سعی و کوشش می تواند خوب باشد

شهریور با اسفند طالع بینی ماه های ازدواج داماد و عروس خوب ) بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می شود

طالع بینی ازدواج مهر با بقیه ماه ها

مهر با فروردین :(بسیار خوب ) خونگرم و مهربان معتقد به تساوی حقوق زن و مرد

مهر با اردیبهشت :( خوب ) انسان هایی هستند که تمایل زیادی به حفظ آرامش و اعتدال دارند

مهر با خرداد :(بسیار خوب ) آدم هایی حسابگر خونگرم تفاهم مناسبی با هم دارند

مهر با تیر :( بسیار خوب ) اهل رفت و آمد و معاشرت با دیگران و بسیار شکیبا

مهر با مرداد :( خوب ) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند

مهر با شهریور :( خوب ) پیوندی موفق چون منصف عادل و با سلیقه می باشند

مهر با مهر :( خوب ) به دلیل اشتراکات زیادی که دارند می توانند موفق باشند

مهر با آبان :( متوسط ) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما می توانند موفق باشند

مهر با آذر :( بسیار خوب ) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیری می باشند

مهر با دی :( متوسط ) نسبتا خودرای بلندپرواز . ممکن است با مشکل روبرو شوند

مهر با بهمن :( بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش

مهر با اسفند :(بسیار خوب ) پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند

طالع بینی ازدواج آبان با بقیه ماه ها

آبان با فروردین :( بد ) آزادی خواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا

آبان با اردیبهشت :( خوب ) آرمانگرا بلند پرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاری

آبان با خرداد :(متوسط ) برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر را تحمل کنند

آبان با تیر :(متوسط ) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر موارد هماهنگ می باشند

آبان با مرداد :( متوسط ) یکی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگران

آبان با شهریور :( متوسط ) جسور بی پروا سرشار از انرژی و بلند پرواز

آبان با مهر :( متوسط ) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما میتوانند موفق باشند

آبان با آبان :( بد ) مستعد به خشمگین شدن و از کوره در رفتن در نتیجه پیوندی همراه با مشکلات

آبان با آذر :( متوسط ) یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد

آبان با دی :( بد ) هر دو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند

آبان با بهمن :( بد ) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری

آبان با اسفند :(بد ) یکی آرمان گرا و عاشق پیشه و دیگری با اعتماد به نفس کافی

طالع بینی ازدواج ماه های مختلف

طالع بینی برای ازدواج عاشقانه و پیوند زناشویی

طالع بینی ازدواج آذر با سایر ماه ها

آذر با فروردین :(عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است

آذر با اردیبهشت :(متوسط ) جسور بی پروا نیازمند به آزادی و بدون تفاهم

آذر با خرداد:( بسیار خوب ) سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک

آذر با تیر:( بد ) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده

آذر با مرداد :(متوسط ) یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال

آذر با شهریور:(بد ) تنوع طلب خواهان استقلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند

آذر با مهر :( بسیار خوب ) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیر می باشد

آذر با آبان :( متوسط ) یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد

آذر با آذر:( بسیار خوب ) پیوندی بسیار مطلوب توام با سعادت و خوشبختی

آذر با دی :( متوسط ) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتن دار باشند

آذر با بهمن :( بسیار خوب ) از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند

آذر با اسفند :( متوسط ) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می باشد

طالع بینی ازدواج دی با دیگر ماه ها

دی با فروردین :(بد ) تفاهم چندانی با هم ندارند. مرموز و محافظه کار می باشند

دی با اردیبهشت :( بسیار خوب) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا

دی با خرداد :( خوب ) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند

دی با تیر :(خوب ) از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستند

دی با مرداد :(متوسط ) به دلیل داشتن حس مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند

دی با شهریور :( خوب ) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت

دی با مهر :( متوسط ) نسبتا خودرای و بلند پرواز ممکن است با مشکل روبرو باشند

دی با آبان :( بد ) هردو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند

دی با آذر :( متوسط ) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتندار باشند

دی با دی :(متوسط ) خصوصیات مشترک باعث شادابی یا یکنواختی زندگی مشترک آنها می شود

دی با بهمن :( متوسط ) یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی

دی با اسفند :( متوسط ) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه

طالع بینی ازدواج ماه های عروس و داماد

طالع بینی ازدواج بهمن با دیگر ماه ها

بهمن با فروردین :( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند

بهمن با اردیبهشت :( بد ) کنجکاو آزادی خواه و آرمان گرا و ایده متفاوت از یکدیگر

بهمن با خرداد :( بسیار خوب ) با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر

بهمن با تیر :( متوسط ) ازدواج می تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد

بهمن با مرداد :( خوب ) هردو آرمان گرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود

بهمن با شهریور :( متوسط ) چنین پیوندی با سعی و کوشش می تواند خوب باشد

بهمن با مهر :( بد ) پر جنب و جوش بیقرار تنوع طلب و سرکش

بهمن با آبان :( بد ) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری

بهمن با آذر :( بسیار خوب ) از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند

بهمن با دی :(متوسط ) یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی

بهمن با بهمن :( خوب ) پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلف

بهمن با اسفند :(خوب) یکی روشنفکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر

طالع بینی ازدواج اسفند با دیگر ماه ها

اسفند با فروردین :( متوسط ) با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد

اسفند با اردیبهشت :( خوب ) اشخاصی تو دار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند

اسفند با خرداد :(بد ) خیال باف و رویاپرداز مرموز و عدم تفاهم با همدیگر

اسفند با تیر :( بسیار خوب ) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم کامل

اسفند با مرداد :(خوب ) هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر

اسفند با شهریور :( خوب ) بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی میشوند

اسفند با مهر :( بسیار خوب ) پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند

اسفند با آبان :( بد ) یکی آرمان گرا و عاشق پیشه دیگری با اعتماد به نفس کافی

اسفند با آذر :( متوسط) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی میباشد

اسفند با دی :( متوسط ) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه

اسفند با بهمن :( خوب ) یکی روشن فکر و اهل منطق دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر

اسفند با اسفند :( بد ) به خاطر زودرنجی و حساس بودن ممکن است مشکلاتی پیش بیاید.

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 197, میانگین امتیاز: 4,30 از 5)
Loading...

۲۰ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. مرتضی افشار گفت:

  ما هم جفتمون بهمنی بودیم جدا شدیم..

  موافقم ۴
 2. هانا گفت:

  چرا آبان ماهی ها با همه متوسط بود ؟ فقط با یه اردیبهشتی خوبه🤣. من با هیچکی نمیسازم واقعا

  موافقم ۲۳
  مخالفم ۲
 3. امید گفت:

  واسم جالب بود که دی ماهی‌ها اصلا اینجا نظر نذاشتند. به عنوان یه دی‌ ماهی میخواستم بگم ما بسیار حسابگر و نکته سنج هستیم در عین حال خوش قلب. پشت چهره جدی و بی احساسی که به خودمون میگیریم بسیار عاشق پیشه و متعهد هستیم . فقط هم با اردیبهشتی ها و شهریور ماهی ها خوشبخت میشیم و اگه دنبال بدبختی هستیم باید بریم سمت آذری ها، آبانی ها و اسفندی ها .

  موافقم ۵۲
  مخالفم ۳۰
 4. fati گفت:

  یکی بگه چطوری مخ مردادیا رو باید زد خودم بهش پیشنهاد بدم؟ واقعا شدیداً مغرور هستند و به هر کسی چشم ندارن.

  موافقم ۲۹
  مخالفم ۸
  • تارا گفت:

   من تیرماهی ام ولی اکثرا مردادی جذبم میشه. جالبه با غروری که دارن خیلی ابراز احساسات میکنن و مهربونن و خیلی هم وفادار و متعهدن
   پسره پنج سال از من کوچیکتره پزشک هست. مردادیه من زیاد پا نمی‌دم ولی اون خیلی احساسی هست و ابراز علاقه میکنه

   موافقم ۱۳
   مخالفم ۱۷
 5. فروردينى گفت:

  فروردین و آذر رو نگاه کن تو رو خدا …! 😍
  عالی عالی عالیست!
  بجز فروردین و آذر تمامش یا خوب استن یا بد، اما فروردین و آذر عالیست ❤️

  موافقم ۴۰
  مخالفم ۱۱
 6. بیتا گفت:

  همه ماه ها به کنار اسفند به کنار از همه نظر تک و بی نظیر هستن و بسیار خواستنی. خوشبخت ترین انسان دنیا کسی هست که یک اسفندی رو تو زندگیش داشته باشه

  موافقم ۷۹
  مخالفم ۳۱
 7. گلابى گفت:

  فقط فروردین و آذر عالى هستن و دیگر هیچ کدام اینطورى نیست 😍
  یعنی موفق ترین زوج ها فروردین و آذر ماهی ها هستن 💙💕
  واقعاً عالیست 👑🤗

  موافقم ۴۱
  مخالفم ۲۰
  • تارا گفت:

   عروسمون آذریه و داداشم فروردین ماهی، مثل سگ و گربه باهم جنگ دارن سر همه چیز الان که سه تا بچه دارن یکم بهتر شدن بازم گاهی بحث میکنن البته داداشم همش کوتاه میاد و صبوره

   موافقم ۲۹
   مخالفم ۱۰
 8. مهسا گفت:

  مردادیا فقط برای تیر و خردادیا ساخته شدن ولی سعی کنید از چششون نیفتید شاید با همه مهربان و آماده کمک باشن و فقط عمل بلد باشن به جا حرفا قشنگ زدن و قولا واهی ولی از چشم بیفتین جوری رفتار میکنن که انگار وجود اصلا نداشتین من خودم پسرم مردادیه کاملا دارم قلق اخلاقاشو شدیدا احساسی شدیدا کینه ای هر خواسته ای دارن باید بشه و…در عین حال فوق العاده مهربان و تو دل برو تو هر جمعی

  موافقم ۲۶
  مخالفم ۴
  • الناز بانو گفت:

   کاملا موافقم شاید باورتون نشه عشقه من در لحظه حسم میکنه یجور تلپاتی داریم بهم. من خردادیم اون مردادی در مورد حساسیت که دیگه همه میدونن مردای مردادی حساسی ترینن، کناره خوش قیافه بودن و قلب مهربونشون. سرم بزنید دادگاه ها متوجه میشین چه مرد چه زنه مردادی طلاق ندارن چون عاشقانه دوست دارن عشقشونو. خوش بحالتون بچتون مردادیه کاش بچه منم اون ماه دنیا بیاد.

   موافقم ۱۳
   مخالفم ۶
   • تارا گفت:

    همیشه هم درست نیست من زن ومرد مردادی زیاد دیدم که جدا شدن و اختلاف دارن باهم.

    موافقم ۲۳
    مخالفم ۴
 9. داود گفت:

  اگه مرد آبانی هستی تحت هیچ شرایطی با خانم آبانی ازدواج نکن یعنی اختلاف از زمین تا آسمونه

  موافقم ۳۰
  مخالفم ۵
 10. پریا گفت:

  من و همسرم بهمن و خرداد ماهی بودیم خیلی زندگی عاشقانه ای داشتیم ولی بنا به اتفاقاتی با یک مهر ماهی ازدواج کرد و زندگی خوبی دارن ولی من خواستم به خاطر بچم با اون زندگی کنم که کار از کار گذشته بود و بهم خیانت کرد.

  موافقم ۱۸
  مخالفم ۶
 11. نفس گفت:

  آره بهمن و آذر درسته…خیلی زندگی جالبی میسازن میشه گفت با هم حال میکنن ما که اینجوری هستیم😷

  موافقم ۱۹
  مخالفم ۹
 12. شمیم گفت:

  دوتا بهمنی با هم عالی هستن در واقع زن بهمن با یه نگاه عاشق مرد جذاب بهمنی میشه و برعکس

  موافقم ۲۰
  مخالفم ۱۳
 13. سارا گفت:

  زن مردادی و مرد اردیبهشت ماهی به هیچ عنوان با هم سازگاری ندارن. خیلی جاها دیدم مرد اردیبهشت احساس مالکیت داره و زن مرداد آزادی میخواد. مرد اردیبهشتی از بکن نکن بیزاره، زن مردادماهی با اینکه خودش خیلی چیزا رو رعایت نمیکنه ولی انتطار داره طرف مقابلش رعایت کنه

  موافقم ۲۶
  مخالفم ۸
 14. مینا گفت:

  ماهم هر دو بهمن ماهی هستیم اصلا امواج این ماه باهم خوب نیست.

  موافقم ۲۴
  مخالفم ۷
 15. رعنا گفت:

  در مورد من اصلا درست نیست ما هر دو بهمن ماهی هستیم همیشه مثل سگ و گربه ایم

  موافقم ۴۳
  مخالفم ۸

ارسال دیدگاه شما

×