چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

ساعات سعد و نحس امروز سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲

ساعات سعد و نحس امروز

موقعیت کواکب در آسمان (بروج فلکی)

 قمر عطاردزهره مریخمشتریزحل
سزطانثورسزطاناسدثورحوت

ترتیب نمایش ساعات سعد و نحس هر روز به چه صورت است؟

همانطور که می دانید ساعات هر روز به دو بخش ساعات روز و ساعات شب تقسیم می‌شود و همچنین ساعات شب مقدم بر ساعات روز اتفاق می‌افتند.

شروع ساعات شب از غروب آفتاب روز قبل تا زمان طلوع آفتاب می‌باشد و  ساعات روز از طلوع آفتاب همان روز تا غروب آفتاب همان روز خواهد بود.

در لیست ساعات ابتدا نام کوکب و روبروی آن وضعیت آن کوکب ار لحاظ سعد و نحس بودن آمده است. به طور مثال : مشتری- سعد اکبر. ساعتی که در پایین هر کوکب آمده ساعات شروع آن کوکب بوده و ساعت پایان آن کوکب همان ساعت شروع کوکب بعدی است. پایان آخرین ساعت روز همان زمان غروب آفتاب است.

ممتزج: نه سعد کامل است و نه نحس کامل.
تابع: این ساعت با توجه به موقعیت کوکب در صور فلکی می تواند هم سعد باشد و هم نحس.

در جدول زیر جهت نمایش ساعات شب و روز در مقابل ساعات کوکب شب آیکن ماه(🌜) و در ادامه کنار کوکب ساعات روز آیکن خورشید (🌞) قرار دارد.

(مجربات قاطع) :

ساعات سعد و نحس امروز سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲

روز هفتهاز ساعتتا ساعتساعت فلکیسعد / نحس
دوشنبه۱۴۰۲-۰۳-۰۱ ۲۳:۳۱:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۰:۳۱:۰۰زهره سعد اصغر
سه‌شنبه۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۰:۳۱:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۱:۳۱:۰۰عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
سه‌شنبه۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۱:۳۱:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۲:۳۱:۰۰قمر تابع (براساس موقعیت)
سه‌شنبه۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۲:۳۱:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۳:۳۱:۰۰زحل نحس اکبر
سه‌شنبه۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۳:۳۱:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۴:۳۱:۰۰مشتری سعد اکبر
سه‌شنبه۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۴:۳۱:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۵:۳۱:۰۰مریخ نحس اصغر
سه‌شنبه۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۵:۳۱:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۶:۳۱:۰۰شمس سعد
سه‌شنبه۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۶:۳۱:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۷:۳۱:۰۰زهره سعد اصغر
سه‌شنبه۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۷:۳۱:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۸:۳۱:۰۰عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
سه‌شنبه۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۸:۳۱:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۹:۳۱:۰۰قمر تابع (براساس موقعیت)
سه‌شنبه۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۹:۳۱:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۰:۳۱:۰۰زحل نحس اکبر
سه‌شنبه۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۰:۳۱:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۱:۳۱:۰۰مشتری سعد اکبر
سه‌شنبه۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۱:۳۱:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۲:۳۱:۰۰مریخ نحس اصغر
سه‌شنبه۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۲:۳۱:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۳:۳۱:۰۰شمس سعد
سه‌شنبه۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۳:۳۱:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۴:۳۱:۰۰زهره سعد اصغر
سه‌شنبه۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۴:۳۱:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۵:۳۱:۰۰عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
سه‌شنبه۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۵:۳۱:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۶:۳۱:۰۰قمر تابع (براساس موقعیت)
سه‌شنبه۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۶:۳۱:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۷:۳۱:۰۰زحل نحس اکبر
سه‌شنبه۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۷:۳۱:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۸:۳۱:۰۰مشتری سعد اکبر
سه‌شنبه۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۸:۳۱:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۹:۳۱:۰۰مریخ نحس اصغر
سه‌شنبه۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۹:۳۱:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۲۰:۳۱:۰۰شمس سعد
سه‌شنبه۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۲۰:۳۱:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۲۱:۳۱:۰۰زهره سعد اصغر
سه‌شنبه۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۲۱:۳۱:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۲۲:۳۱:۰۰عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
سه‌شنبه۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۲۲:۳۱:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۲۳:۳۱:۰۰قمر تابع (براساس موقعیت)

(روش مرسوم، مجربات باقر):

ساعات سعد و نحس امروز سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲

روز هفتهروز / شباز ساعتتا ساعتساعت فلکیسعد / نحس
سه‌شنبه🌞۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۴:۵۴:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۶:۰۵:۱۰مریخ نحس اصغر
سه‌شنبه🌞۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۶:۰۵:۱۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۷:۱۶:۲۰شمس سعد
سه‌شنبه🌞۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۷:۱۶:۲۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۸:۲۷:۳۰زهره سعد اصغر
سه‌شنبه🌞۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۸:۲۷:۳۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۹:۳۸:۴۰عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
سه‌شنبه🌞۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۰۹:۳۸:۴۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۰:۴۹:۵۰قمر تابع (براساس موقعیت)
سه‌شنبه🌞۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۰:۴۹:۵۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۲:۰۱:۰۰زحل نحس اکبر
سه‌شنبه🌞۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۲:۰۱:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۳:۱۲:۱۰مشتری سعد اکبر
سه‌شنبه🌞۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۳:۱۲:۱۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۴:۲۳:۲۰مریخ نحس اصغر
سه‌شنبه🌞۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۴:۲۳:۲۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۵:۳۴:۳۰شمس سعد
سه‌شنبه🌞۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۵:۳۴:۳۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۶:۴۵:۴۰زهره سعد اصغر
سه‌شنبه🌞۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۶:۴۵:۴۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۷:۵۶:۵۰عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
سه‌شنبه🌞۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۷:۵۶:۵۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۹:۰۸:۰۰قمر تابع (براساس موقعیت)
سه‌شنبه🌜۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۹:۰۸:۰۰۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۹:۵۶:۴۹زحل نحس اکبر
سه‌شنبه🌜۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۱۹:۵۶:۴۹۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۲۰:۴۵:۳۸مشتری سعد اکبر
سه‌شنبه🌜۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۲۰:۴۵:۳۸۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۲۱:۳۴:۲۷مریخ نحس اصغر
سه‌شنبه🌜۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۲۱:۳۴:۲۷۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۲۲:۲۳:۱۶شمس سعد
سه‌شنبه🌜۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۲۲:۲۳:۱۶۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۲۳:۱۲:۰۵زهره سعد اصغر
سه‌شنبه🌜۱۴۰۲-۰۳-۰۲ ۲۳:۱۲:۰۵۱۴۰۲-۰۳-۰۳ ۰۰:۰۰:۵۴عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
چهارشنبه🌜۱۴۰۲-۰۳-۰۳ ۰۰:۰۰:۵۴۱۴۰۲-۰۳-۰۳ ۰۰:۴۹:۴۳قمر تابع (براساس موقعیت)
چهارشنبه🌜۱۴۰۲-۰۳-۰۳ ۰۰:۴۹:۴۳۱۴۰۲-۰۳-۰۳ ۰۱:۳۸:۳۲زحل نحس اکبر
چهارشنبه🌜۱۴۰۲-۰۳-۰۳ ۰۱:۳۸:۳۲۱۴۰۲-۰۳-۰۳ ۰۲:۲۷:۲۱مشتری سعد اکبر
چهارشنبه🌜۱۴۰۲-۰۳-۰۳ ۰۲:۲۷:۲۱۱۴۰۲-۰۳-۰۳ ۰۳:۱۶:۱۰مریخ نحس اصغر
چهارشنبه🌜۱۴۰۲-۰۳-۰۳ ۰۳:۱۶:۱۰۱۴۰۲-۰۳-۰۳ ۰۴:۰۴:۵۹شمس سعد
چهارشنبه🌜۱۴۰۲-۰۳-۰۳ ۰۴:۰۴:۵۹۱۴۰۲-۰۳-۰۳ ۰۴:۵۳:۴۸زهره سعد اصغر

کلیه محاسبات براساس آموزه های کتاب مجربات قاطع و مجربات باقر نوشته محمدباقر ساعدی انجام شده است و از سایت بلال بازنشر شده است.

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 17, میانگین امتیاز: 4,18 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×