یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲

فیلم آموزش بافت عروسک خواب (آموزش رایگان قلاب بافی)

بچه ها دوست دارند عروسک خود را در آغوش بگیرند و بخوابند. با بافت این عروسک خواب زیبا، کودک دلبندتان را شاد کنید. این مدل عروسک های دوست داشتنی که به لاتین lovey doll نامیده می شوند را می توانید به رنگ ها و شکل های مختلف ببافید.

آموزش بافت عروسک خواب

دستور بافت عروسک خواب

برای بافت عروسک بهتر است از کاموای کتان یا کامواهای بدون پرز و ضد حساسیت استفاده کنید. خصوصا برای بچه های زیر ۴ سال.

برای بچه های بزرگتر می توانید از کاموای دلخواه خود استفاده کنید.

مرحله اول – بافت ژاکت 

رج ۱: در حلقه جادویی ۶ مرتبه (۳ پایه بلند و سه زنجیره) ببافید. به پایه اول بست بزنید. نکته : پایه بلند اول را می توانید سه زنجیره بزنید یا پایه بدون زنجیره.

رج ۲: با دو بست به فضای ۳ زنجیره ای بروید. در هر فضای ۳ زنجیره ای (۳ بلند، ۳ زنجیره، ۳ پایه بلند، یک زنجیره) ببافید. روی پایه های اول، دوم و سوم بست بزنید.

رج ۳ با رنگ دوم: در هر فضای ۳ زنجیره ای (۳ بلند، ۳ زنجیره،۳ پایه بلند، یک زنجیره) و در فضاهای تک زنجیره (۳ پایه بلند، یک زنجیره ) ببافید. روی ۳ پایه اول بست بزنید.

رج ۴: در هر فضای ۳ زنجیره ای (۳ پایه بلند، ۳ زنجیره، ۳ پایه بلند، یک زنجیره) بافته و در فضاهای تک زنجیره (۳ بلند، یک زنجیره) ببافید. روی ۳ پایه اول بست بزنید.

رج ۵ با رنگ سوم: تکرار رج ۴

رج ۶: تکرار رج ۴

بافت ژاکت با موتیف شش ضلعی

رج ۱ آستین: برای لبه آستین دو طرف یک ضلع از ۶ ضلعی را به صورت زیر به هم وصل می کنیم. روی پایه بلندها بست بزنید تا به ۳ زنجیره برسید. روی ۳ زنجیره یک پایه کوتاه و روی سه زنجیره طرف دیگر هم یک پایه کوتاه بافته می شود. یک زنجیره زده و ۱۳ بار پایه کوتاه کاهشی (دوتا یکی کردن) ببافید. برای بافت پایه کاهشی، از لبه جلویی پایه و زنجیره نخ بگیرید و یکی کنید.

رج ۲: به پایه اول بست بزنید. یک زنجیره زده و ۶ پایه کاهشی ببافید. بست بزنید، نخ را گره زده و اضافه برای دوخت بچینید.

بافت آستین عروسک

طرف دیگر آستین هم مطابق این دستور بافته شود.

مچی آستین

درز شانه ها و درز های وسط بدن را بدوزید.

دوخت درزها

مرحله دوم – بافت شلوار

از فضای ۳ زنجیره ای وسط پشت شروع به بافت کنید.

رج ۱: ۷ بار در فضاهای زنجیره ای (۳ پایه بلند و یک زنجیره) ببافید. به پایه اول، دوم و سوم بست بزنید.

رج ۲ تا ۷ یا ۸: ۷ بار در فضاهای زنجیره ای (۳ پایه بلند و یک زنجیره) ببافید. به پایه اول، دوم و سوم بست بزنید.

رج بعدی: یک زنجیره و ۱۴ بار پایه کوتاه کاهشی ببافید.

رج بعدی: همان ۱۴ پایه را ببافید نخ را گره زده و قطع کنید.

بافت شلوار عروسک

پاچه دیگر شلوار هم به همین صورت بافته شود.

مرحله سوم – بافت دست 

رج ۱: ۶ پایه کوتاه در حلقه جادویی ببافید.

رج۲: ۳ بار (۱ پایه کوتاه، پایه کوتاه افزایشی ) (۹ پایه)

رج ۳: کوتاه، افزایش، ۲ بار (۲ کوتاه و افزایش ) کوتاه ( ۱۲ پایه)

رج ۴: ۲کوتاه، افزایش، ۲ بار (۳ کوتاه و افزایش ) کوتاه ( ۱۵ پایه)

رج ۵: ۳کوتاه، افزایش، ۲ بار (۴ کوتاه و افزایش ) کوتاه ( ۱۸ پایه)

رج ۶: ۴کوتاه، افزایش، ۲ بار (۵ کوتاه و افزایش ) کوتاه( ۲۱ پایه)

رج ۷ تا ۹: همان ۲۱ پایه را ببافید

رج ۱۰: ۷ بار ( یک پایه ، کاهش ) داخل دست را الیاف بگذارید.

رج ۱۱: ۷ بار کاهش، نخ گره زده و قطع شود. دست را به لبه آستین بدوزید. دست دیگر هم به همین ترتیب ببافید و بدوزید.

دوخت دست به آستین

مرحله چهارم بافت عروسک خواب – بافت پا

رج ۱: ۷ زنجیره، از ششم ۵ پایه ، در آخری ۳ پایه، طرف دیگر ۴ پایه در آخری ۲ پایه، بست به پایه اول ۱۴ پایه

رج ۲: یک زنجیره، افزایش، ۴ پایه، ۳ بار افزایش، ۴ پایه، دو بار افزایش ، بست ۲۰ پایه

رج ۳: یک زنجیره، یک پایه، افزایش، ۵ پایه، افزایش، ۲ بار (پایه،افزایش)، ۵ پایه، افزایش، پایه، افزایش، بست ۲۶ پایه

رچ ۴: یک زنجیره، ۲ پایه، افزایش، ۶ پایه، افزایش، ۲ بار (۲پایه،افزایش)، ۶ پایه، افزایش، ۲پایه، افزایش، بست ۳۲ پایه

رج ۵: یک زنجیره، در حلقه پشتی هر پایه یک پایه و بست

رج ۶: یک زنجیره، در هر پایه یک پایه و بست

رج ۷: یک زنجیره، ۸ پایه، ۴ بار ۳ پایه بلند یکی شود، ۱۰ پایه، کاهش، بست ۲۳ پایه

رج ۸: یک زنجیره، ۷ پایه، ۳بار دو پایه بلند یکی شود، ۸ پایه، کاهش، بست ۱۹ پایه

رج ۹: یک زنجیره، ۶ پایه، ۳ بار کاهش، ۵ پایه، کاهش، بست ۱۵ پایه

رج ۱۰: یک زنجیره، ۷ پایه، کاهش، ۶ پایه، بست ۱۴ پایه. پا با الیاف پر شود. نخ را گره زده و قطع کنید. پای دیگر را هم به همین ترتیب ببافید. سپس به شلوار دوخته شود.

بافت پای عروسک خواب

مرحله پنجم بافت عروسک خواب – ⁩بافت سر

رج ۱: در حلقه جادویی ۸ پایه

رج ۲: در هر پایه دو پایه ۱۶ پایه

رج ۳: ۸ بار ( یک پایه ، افزایش) ۲۴ پایه

رج ۴: ۸ بار ( ۲ پایه ، افزایش) ۳۲ پایه

رج ۵: ۸ بار ( ۳ پایه ، افزایش) ۴۰ پایه

رج ۶: ۸ بار ( ۴ پایه ، افزایش) ۴۸ پایه

رج ۷: ۸ بار ( ۵ پایه ، افزایش) ۵۶ پایه

رج ۸: ۸ بار ( ۶ پایه ، افزایش) ۶۴ پایه

رج ۹ تا ۲۳: همان ۶۴ پایه

رج ۲۴: ۸ بار ( ۶ پایه ، کاهش) ۵۶ پایه

رج ۲۵: ۸ بار ( ۵ پایه ، کاهش) ۴۸ پایه

رج ۲۶: ۸ بار ( ۴ پایه ، کاهش) ۴۰ پایه

رج ۲۷: ۸ بار ( ۳ پایه ، کاهش) ۳۲ پایه

رج ۲۸: ۸ بار ( ۲ پایه ، کاهش) ۲۴ پایه

رج ۲۹: ۸ بار ( ۱ پایه ، کاهش) ۱۶ پایه، الیاف بگذارید.

رج ۳۰: یک رج در حلقه پشتی ۱۶ پایه، نخ را گره زده و قطع کنید.

مرحله ششم – بافت یقه

رج ۱: رنگ اول لباس را به حلقه جلویی یکی از پایه های سر وصل کنید. در هر حلقه جلوی سه پایه بلند ببافید. ( ۴۸ پایه)

رج ۲: در هر پایه یک پایه ببافید.

رج ۳: یک زنجیره زده و ۲۴ بار( ۲ پایه کوتاه، ۳ زنجیره پیکوت شود)

بافت سر و یقه عروسک خواب

گردن به تنه دوخته شود. یقه را به لباس کوک بزنید.

دوخت سر و یقه عروسک

مرحله هفتم بافت عروسک خواب – بافت کلاه

رج ۱: ۶ پایه کوتاه در حلقه جادویی ببافید.

رج ۲: همان ۶ پایه

رج ۳: ۲ بار (۲ پایه ، افزایش) ۸ پایه

رج ۴: همان ۸ پایه

رج ۵: ۲ بار (۳ پایه ، افزایش) ۱۰ پایه

رج ۶: همان ۱۰ پایه

رج ۷: ۲ بار (۴ پایه ، افزایش) ۱۲ پایه

رج ۸: همان ۱۲ پایه

رج ۹: رج۲ بار (۵ پایه ، افزایش) ۱۴ پایه

رج ۱۰: همان ۱۴ پایه

رج ۱۱: ۲ بار (۶ پایه ، افزایش) ۱۶ پایه

رج ۱۲: همان ۱۶ پایه

رج ۱۳: رج۲ بار (۷ پایه ، افزایش) ۱۸ پایه

رج ۱۴: همان ۱۸ پایه

رج ۱۵: ۲ بار (۸ پایه ، افزایش) ۲۰ پایه

رج ۱۶: همان ۲۰ پایه

رج ۱۷: ۲ بار (۹ پایه ، افزایش) ۲۲ پایه

رج ۱۸: همان ۲۲ پایه

رج ۱۹: ۲ بار (۱۰ پایه ، افزایش) ۲۴ پایه

رج ۲۰: همان ۲۴ پایه

رج ۲۱: ۲ بار (۱۱ پایه ، افزایش) ۲۶ پایه

رج ۲۲: همان ۲۶ پایه

رج ۲۳: ۲ بار (۱۲ پایه ، افزایش) ۲۸ پایه

رج ۲۴: همان ۲۸ پایه

رج ۲۵: ۲ بار (۱۳ پایه ، افزایش) ۳۰ پایه

رج ۲۶: همان ۳۰ پایه

رج ۲۷: ۲ بار (۱۴ پایه ، افزایش) ۳۲ پایه

رج ۲۸: همان ۳۲ پایه

رج ۲۹: ۲ بار (۱۵ پایه ، افزایش) ۳۴ پایه

رج ۳۰: همان ۳۴ پایه

رج ۳۱: ۲ بار (۱۶ پایه ، افزایش) ۳۶ پایه

رج ۳۲: همان ۳۶ پایه

رج ۳۳: ۶ مرتبه (۵ پایه، افزایش ) ۴۲ پایه

رج ۳۴ تا ۳۶: همان ۴۲ پایه

رج ۳۷: ۶ مرتبه (۶ پایه، افزایش ) ۴۸ پایه

رج ۳۸ تا ۴۰: همان ۴۸

رج ۴۱: ۶ مرتبه (۷ پایه، افزایش ) ۵۴ پایه

رج ۴۲ تا ۵۵: همان ۵۴ پایه

بست بزنید و نخ را قطع کنید.

بافت کلاه عروسک خواب

مرحله هشتم – بافت منگوله

رج۱: ۶ پایه در حلقه جادویی ببافید.

رج۲: ۱۲ پایه

رج۳: ۱۸ پایه

رج۴: ۲۴ پایه

رج ۵ تا ۹: همان ۲۴

رج۶: ۶ بار (۲ پایه و کاهش ) ۱۸ پایه

رج۷: ۶ بار (پایه، کاهش ) ۱۲ پایه

رج۸: ۶ بار کاهش

داخل منگوله الیاف بگذارید. بافت را ببندید و نخ را برای دوخت اضافه تر بچینید.منگوله به بالای کلاه دوخته شود.

بافت و دوخت منگوله کلاه

در صورت تمایل برای عروسک مو بگذارید. می توانید از موی عروسک آماده استفاده کنید یا از کاموا. برای بچه های کوچکتر بهتر است بدون مو باشد. چشم را کوک بزنید.

دوخت چشم عروسک خواب

به سلیقه خود اجزای صورت را درست کنید.

فیلم آموزش بافت عروسک خواب 

بخش اول

بخش دوم

نمونه های دیگر عروسک خواب

همانطور که در تصاویر می بینید می توانید سر عروسک را به شکل حیوانات ببافید. ترکیب رنگ های مختلف در بافت عروسک خواب را ببینید.

عروسک قلاب بافی عروسک خواب قلاب بافی عروسک دوست داستنی عروسک دسنباف

آموزش بافت عروسک خواب به سفارش مجله تصویر زندگی و “فقط برای این سایت” تهیه شده است.

در صورت باز نشر در سایر سایت ها بایستی مجله تصویر زندگی به عنوان منبع ذکر گردد. (با لینک فعال و Follow مستقیم به این پست)

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 92, میانگین امتیاز: 4,27 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×