دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی با کفی گرد و طرح آناناسی + فیلم

نظرتون چیه برای حمل خرید هاتون یک کیف زیبا ببافید؟ اگر موافقید همراه ما باشید تا روش بافت ساک خرید شیک با کفی گرد و حاشیه آناناسی را به شما آموزش بدیم. اگر علاقمندید هنر قلاب بافی رو بصورت رایگان و حرفه ای یاد بگیرید حتما بخش آموزش قلاب بافی رو دنبال کنید.

 

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

آموزش بافت ساک خرید شیک 

این ساک خرید را با هر کاموای نسبتا ضخیمی که مایلید می تونید ببافید. یا کاموا را دو لا کنید.

لوازم مورد نیاز

۴۰۰ گرم کاموای کتان (۴۵۲ متر)

یک عدد قلاب شماره ۴

سوزن

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

 

نقشه بافت ساک خرید قلاب بافی 

تصویر زیر نقشه بافت کفی این ساک است.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

رج ۱

در یک حلقه جادویی ، ۳ زنجیره و ۱۵ پایه بلند ببافید.
به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

رج ۲

۳ زنجیره زده و همانجا یک پایه بلند ببافید.
در هر پایه رج قبل ۲ پایه بلند بافته و به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

✅ رج ۳

۳ زنجیره زده همانجا یک پایه بلند ببافید. یک پایه بلند در گره بعدی ببافید.
تا پایان رج ۲ پایه بلند در یک پایه و یک پایه بلند ببافید. (یک در میان پایه اضافه می شود. در کل ۴۸ پایه)

✅ رج ۴

دو در میان پایه اضافه کنید.(۶۴ پایه)

✅ رج ۵

۳ در میان پایه اضافه کنید. (۸۰ پایه)

✅ رج ۶

۴ در میان پایه اضافه کنید. (۹۶ پایه)

به سومین زنجیره ابتدای رج بست زده و در گره بعدی یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

✅ رج ۷

۲ پایه رج قبل را نبافته و در سومی ۹ پایه بلند ببافید. اینها پایه آناناسی ما هستند.

دو پایه رج قبل را نبافته و از سومی به بعد ۱۱ پایه کوتاه ببافید.
تا پایان رج ۵ مرتبه دیگر (۲ پایه رج قبل را نبافته و در سومی ۹ پایه بلند ببافید. دو پایه رج قبل را نبافته و از سومی به بعد ۱۱ پایه کوتاه ببافید.)
آخرین پایه کوتاه ها ۱۰ تامی شود چون یکی را اول رج بافته اید.
به پایه کوتاه ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

✅ رج ۸

روی اولین پایه بلند بست زده و ۴ زنجیره ببافید. ۷ مرتبه (روی هر پایه بلند رج قبل، یک پایه بلند و یک زنجیره ببافید).
یک پایه بلند روی آخرین پایه بلند ببافید.

۵ پایه کوتاه را نبافته و روی ششمی (۲ پایه بلند، ۱ زنجیره و دو پایه بلند) ببافید.
۲ زنجیره زده و آناناسی را مثل قبل ببافید. (یک پایه بلند روی پایه بلند و یک زنجیره)

روی ششمین پایه کوتاه ها هم نصف شعر (۲ پایه بلند ، ۱ زنجیره و ۲ پایه بلند ) ببافید.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

در پایان به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

✅ رج ۹

روی زنجیره پایه کوتاه ببافید.
۷ مرتبه (۳ زنجیره زده و روی یک زنجیره رج قبل یک پایه کوتاه ببافید).

رج سوم آناناسی به این شکل شده

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

تا پایان رج آناناسی ها به همین شکل بافته شده و بعد هر آناناسی، ۲ زنجیره بافته و روی زنجیره نصف شعر را ، نصف شعر می بافیم.
۲ زنجیره زده و آناناسی بعدی …

قسمت نصف شعر هم مثل دو رج قبل ببافید.

 

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

به پایه کوتاه ابتدای رج بست بزنید.

✅ رج ۱۰ و ۱۱

ابتدای هر رج، برای توربافی آناناسی ، یک بست روی زنجیره اول، یکی روی دوم ، یک پایه کوتاه ببافید.
سپس ۳ زنجیره و یک پایه کوتاه روی ۳ زنجیره رج قبل
به این ترتیب در هر رج از توربافی آناناسی کم می شود.
اول ۷ تا بود، بعد ۶ ، بعد ۵ و .. تا یکی می شود.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

✅ رج ۱۲

آناناسی ۴ حلقه توربافی دارد.
به جای نصف شعر، روی زنجیره را (۲ پایه بلند، ۱ زنجیره، ۲ پایه بلند، ۱ زنجیره و ۲ پایه بلند) ببافید.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

✅ رج ۱۳

در این رج تعداد توربافی ۳ تا خواهد شد.
روی هر یک از تک زنجیره ها هم نیم شعر بافته می شود و بینشان یک زنجیره
(پس بعد نوک آناناسی، ۲ زنجیره، (۲ پایه بلند، یک زنجیره و دو پایه بلند) روی زنجیره اول می بافیم.
بعد یک زنجیره بافته و (۲ پایه بلند، یک زنجیره و دو پایه بلند) روی زنجیره دوم هم می بافیم.
سپس ۲ زنجیره و بالای آناناسی بعدی

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

✅ رج ۱۴

تعداد حلقه زنجیره آناناسی ۲ تا می شود.
همانطور که در تصویر بالا می بینید،

بعد نیم شعر اول ، روی تک زنجیره را (۳ زنجیره ، ۱ پایه کوتاه و ۳ زنجیره) می بافیم.

سپس نیم شعر دوم و ادامه بافت.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

 

✅ رج ۱۵

یک زنجیره ۳ تایی بالای آناناس باقی می ماند.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

زنجیره های بین نیم شعرها هم ۳ تا می شود.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

به پایه کوتاه ابتدای رج بست بزنید.

✅ رج ۱۶

روی ۲ زنجیره ۲ بست و روی پایه بلندها هم دو بست بزنید.

روی زنجیره هم بست و ۳ زنجیره برای شروع نیم شعر ببافید.

۳ زنجیره های بین نیم شعرها ۴ تا می شود.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

دیگر حلقه زنجیره ۳ تایی بالای آناناسی نداریم.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی
پس ۲ زنجیره یک پایه کوتاه روی ۳ زنجیره رج قبل و ۲ زنجیره می بافیم.

✅ رج ۱۷

آناناسی کاملا بسته می شود.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

دونیم شعر بالای آناناسی کنار هم بافته شده و توربافی بین آنها ۵ عدد می شود.

✅ رج ۱۸

تمام رج توربافی ۳ زنجیره است.

بالای آناناسی بسته شده هم ۳ زنجیره می بافیم.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

۱۸ رج توربافی انجام دهید.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

 

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

دهانه کیف را به ۴ قسمت تقسیم کرده و نشانه بگذارید.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

یک چهارم دهانه (بین دو نشانه) را توربافی کنید.
در اینجا ۱۰ حلقه بافته شده.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

کار را برگردانید.
یک بست روی زنجیره و یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

توربافی را تا پایان رج ادامه دهید. (۹ حلقه)

آموزش بافت انواع کیف در مجله تصویر زندگی 

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

هر رج که بافتید کار را برگردانید. بست و پایه کوتاه بزنید و توربافی کنید.
در هر رج یک حلقه توربافی کم می شود تا به ۲ برسد.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

کار را برگردانید.
یک بست و یک پایه کوتاه بزنید.
۲ زنجیره و یک پایه بلند روی حلقه اول و ۲ پایه بلند روی حلقه دوم ببافید.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

تا طول دلخواه (کار را برگردانید. ۲زنجیره و ۳ پایه بلند) ببافید.
دقت کنید که طول بافته شده نصف طول بند است.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

بعد از بافت یک چهارم های دیگر (۳ تا) دو سر بند ها را بهم می دوزیم.

به این شکل

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

درز مشخص نخواهد بود.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

 

حالا یک رج دور تا دور کار را پایه کوتاه می بافیم.
بهتر است از قلاب شماره ۳ یا ۳.۵ استفاده کنید.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

روی حلقه های ۳ زنجیره را ۲ پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

برای بند روی ۲ زنجیره یا پایه بلند ها را ۱ پایه کوتاه و بین هر دو رج را هم ۱ پایه کوتاه ببافید.

بافت ساک خرید به پایان رسید. در صورت تمایل کیف را با منگوله تزیین کنید.

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

 

آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی

 

فیلم آموزش بافت کیف خرید

فیلم بافت کیف خرید به زبان اصلی برای دوستانی که با فیلم راحت تر می بافند.

         

 

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 24, میانگین امتیاز: 4,67 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×