سه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲

آموزش بافت جامدادی به شکل ببر، گیفت نوروز ۱۴۰۱

جامدادی می تواند هدیه ای کاربردی و زیبا برای بچه ها باشد. با توجه به اینکه سال ۱۴۰۱ سال ببر است می توانید با بافت جامدادی ببر هدیه نوروز بچه ها را با صرف هزینه ای کم تهیه کنید.

آموزش بافت جامدادی ببر مناسب هدیه نوروز ۱۴۰۱

آموزش بافت جامدادی ببر هدیه نوروز 1401

لوازم مورد نیاز 

  • کمتر از یک کلاف رنگ نارنجی
  • کمی رنگ مشکی
  • کمی رنگ سفید
  • چشم عروسک
  • نخ سفید
  • نخ مشکی
  • سوزن
  • قلاب متناسب با ضخامت نخ
  • زیپ ۲۵ سانتی

نکته : کاموایی انتخاب کنید که با قلاب حداکثر سه میلیمتری بافته شود. مانند میامی، اکریل تاب، اکریل بافت، نوموتا، کتان گلد، ناکو پیرلانتا، گوکسیم پیرلانتا و …

مراحل بافت جامدادی ببر 

در این آموزش، منظور از پایه، پایه کوتاه است.

بافت بدن 

بدن ببر محفظه جامدادی است.

با رنگ نارنجی به ترتیب زیر ببافید:

رج ۱
در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.
رج ۲
در هر پایه، دو پایه کوتاه ببافید. (۱۲ پایه)
رج ۳
۶ مرتبه (۱ پایه بافته و در پایه بعدی ۲ پایه ببافید). (۱۸ پایه)
رج ۴
۶ مرتبه (۲ پایه بافته و در پایه بعدی ۲ پایه ببافید). (۲۴ پایه)
رج ۳
۶ مرتبه (۳ پایه بافته و در پایه بعدی ۲ پایه ببافید). (۳۰ پایه)

رج ۶
۶ مرتبه (۴ پایه بافته و در پایه بعدی ۲ پایه ببافید). (۳۶ پایه)
رج ۷
۶ مرتبه (۵ پایه بافته و در پایه بعدی ۲ پایه ببافید). (۴۲ پایه)
رج ۸
۶ مرتبه (۶ پایه بافته و در پایه بعدی ۲ پایه ببافید). (۴۸ پایه)

رج ۹

با رنگ مشکی ۴۸ پایه ببافید.

رج ۱۰ الی ۱۲

با رنگ نارنجی ۴۸ پایه ببافید.

از این رج به بعد برای ایجاد دهانه زیپ خور، بافت به صورت رفت و برگشت است.

رج ۱۳ تا ۵۱

۴۸ پایه بافته می شود.

برای ایجاد راه راه بدن ببر، یک رج مشکی و ۳ رج نارنجی ببافید.

با یک بست انتهای رج را به پایه ابتدای رج وصل کنید.

رج ۵۲ و ۵۳ همان ۴۸ پایه به صورت گرد بافته می شود.

رج ۵۴

۶ مرتبه (۶ پایه بافته و دو پایه را ادغام کنید).

رج ۵۵

۶ مرتبه (۵ پایه بافته و دو پایه را ادغام کنید).

رج ۵۶

۶ مرتبه (۴ پایه بافته و دو پایه را ادغام کنید).

رج ۵۷

۶ مرتبه (۳ پایه بافته و دو پایه را ادغام کنید).

رج ۵۸

۶ مرتبه (۲ پایه بافته و دو پایه را ادغام کنید).

رج ۵۹

۶ مرتبه (۱ پایه بافته و دو پایه را ادغام کنید).

رج ۶۰

۶ مرتبه (دو پایه را ادغام کنید).

بافت را ببندید.

دور تا دور دهانه جامدادی را بست بزنید.

زیپ را به دهانه بدوزید.

دوخت زیپ جامدادی ببر دوخت زیپ جامدادی ببر

آموزش بافت سر

 

با رنگ نارنجی ببافید.

رج ۱
در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.
رج ۲
در هر پایه، دو پایه کوتاه ببافید. (۱۲ پایه)
رج ۳
۶ مرتبه (۱ پایه بافته و در پایه بعدی ۲ پایه ببافید). (۱۸ پایه)
رج ۴
۶ مرتبه (۲ پایه بافته و در پایه بعدی ۲ پایه ببافید). (۲۴ پایه)

رج ۳
۶ مرتبه (۳ پایه بافته و در پایه بعدی ۲ پایه ببافید). (۳۰ پایه)
رج ۶
۶ مرتبه (۴ پایه بافته و در پایه بعدی ۲ پایه ببافید). (۳۶ پایه)
رج ۷
۶ مرتبه (۵ پایه بافته و در پایه بعدی ۲ پایه ببافید). (۴۲ پایه)
رج ۸
۶ مرتبه (۶ پایه بافته و در پایه بعدی ۲ پایه ببافید). (۴۸ پایه)

رج ۹ تا ۱۱

همان ۴۸ پایه را ببافید.

رج ۱۲

با رنگ مشکی ۱۵ پایه ، با رنگ نارنجی ۱۸ پایه و با رنگ مشکی ۱۵ پایه ببافید.  (۴۸ پایه)

هنگام تغییر رنگ، رنگ قبلی را قطع نکنید.

یا بین بافت ببرید یا پشت بافت بکشید.

رج ۱۳

با رنگ نارنجی ۴۸ پایه ببافید.

رج ۱۴

با رنگ مشکی ۱۷ پایه ، با رنگ نارنجی ۱۴ پایه و با رنگ مشکی ۱۷ پایه ببافید.  (۴۸ پایه)

رج ۱۵

با رنگ نارنجی ۴۸ پایه ببافید.

رج ۱۶

با رنگ مشکی ۱۵ پایه ، با رنگ نارنجی ۱۸ پایه و با رنگ مشکی ۱۵ پایه ببافید.  (۴۸ پایه)

از این رج به بعد فقط با رنگ نارنجی بافته می شود.

رج ۱۷

۴۸ پایه ببافید.

رج ۱۸

۶ مرتبه (۶ پایه بافته و دو پایه را ادغام کنید).

رج ۱۹

۴۲ پایه ببافید.

رج ۲۰

۶ مرتبه (۵ پایه بافته و دو پایه را ادغام کنید).

رج ۲۱ و ۲۲

۳۶ پایه ببافید.

رج ۲۳

۶ مرتبه (۴ پایه بافته و دو پایه را ادغام کنید).

رج ۲۴

۶ مرتبه (۳ پایه بافته و دو پایه را ادغام کنید).

رج ۲۵

۶ مرتبه (۲ پایه بافته و دو پایه را ادغام کنید).

سر را با الیاف پر کنید.

رج ۲۶

۶ مرتبه (۱ پایه بافته و دو پایه را ادغام کنید).

رج ۲۷

۶ مرتبه (دو پایه را ادغام کنید).

مجددا الیاف بگذارید.

بافت را ببندید.

چشم ها را رج ۱۵ و با فاصله ۷ پایه از هم نصب کنید.

نکته : اگر چشم ها پیچی هستند حتما  قبل از بسته شدن بافت آنها را نصب کنید.

بافت پوزه 

بافت پوزه ببر

با رنگ سفید ببافید.

رج ۱
در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.
رج ۲
در هر پایه، دو پایه کوتاه ببافید. (۱۲ پایه)
رج ۳

۶ مرتبه (۱ پایه بافته و در پایه بعدی ۲ پایه ببافید). (۱۸ پایه)

رج ۴
۴ پایه بافته و در پایه بعدی ۲ پایه ببافید.

۸ پایه بافته و در پایه بعدی ۲ پایه ببافید.

۴ پایه باقیمانده را ببافید.(در کل ۲۰پایه)

رج ۵

همان ۲۰ پایه را ببافید.

برای دوخت نخ را  کمی اضافه تر بچینید.

روی پوزه  بینی و دهان را کوک بزنید.

پوزه را الیاف گذاشته و بین رج های ۱۰ تا ۱۶ جلو سر بدوزید.

دوخت گوش ببر

طرف بیرون چشمها (سمت گوش) را کوک سفید بزنید.

سمت پوزه و بالای چشم را کوک سیاه بزنید.

ابرو را بدوزید.

بافت گوش 

بافت گوش ببر

با رنگ سفید ببافید.

رج ۱
در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

یک زنجیره زده و کار را برگردانید.
رج ۲
در هر پایه، دو پایه کوتاه ببافید. (۱۲ پایه)
رج ۳

کار را برگردانید و با رنگ نارنجی ببافید.

۳ مرتبه (۳ پایه بافته و در پایه بعدی ۲ پایه ببافید). (۱۵ پایه)

رج ۴ 

دور تا دور گوش را پایه کوتاه ببافید.

گوش دیگر را هم ببافید.

گوش ها را مانند تصویر در محل ( بین رج های ۱۶ تا ۲۱ )خود بدوزید.

بافت دست و پا

بافت دست پای جامدادی ببر

با رنگ نارنجی ببافید.

رج ۱
در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.
رج ۲
در هر پایه، دو پایه کوتاه ببافید. (۱۲ پایه)
رج ۳ و ۴

همان ۱۲ پایه را ببافید.

رج ۵  تا ۱۶

همان ۱۲ پایه را یک رج مشکی و ۳ رج نارنجی ببافید.

داخل دست مقدار کمی الیاف بگذارید طوری که بالای دست پر نشود.

بافت را دو لا کرده و دو لبه آن را با ۶ پایه به هم بدوزید.

۳ دست و پای دیگر را هم ببافید.

دست ها  پاها را زیر بدن سنجاق زده و سپس بدوزید.

دوخت دست پا

وصل دست و پا

بافت دم

دم ببر

با رنگ سفید ببافید.

رج ۱
در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.
رج ۲
در هر پایه، دو پایه کوتاه ببافید. (۱۲ پایه)

رج ۳ و ۴

همان ۱۲ پایه را ببافید.

رج ۵  تا ۱۶

همان ۱۲ پایه را ۳ رج نارنجی و یک رج مشکی ببافید.

رج ۱۷ تا ۲۱ 

فقط با رنگ نارنجی ۱۲ پایه را ببافید.

داخل دم مقداری الیاف بگذارید طوری که بالای دست پر نشود.

بافت را دو لا کرده و دو لبه آن را با ۶ پایه به هم بدوزید.

در صورت تمایل گردن ببر را با گل یا پاپیون تزیین کنید.

برای بافت پاپیون یک مستطیل کوچک ببافید و میانش را جمع کنید.

پاپیون تزیینی

این هم پایان کار بافت جامدادی زیبای ببر

آموزش بافت جامدادی ببر هدیه نوروز 1401

آموزش بافت جامدادی ببر هدیه نوروز 1401

در بخش آموزش قلاب بافی می توانید روش بافت مدل های دیگر جامدادی را ببینید.

ماسک آستر دار دو لایه قلاب بافی

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 22, میانگین امتیاز: 4,32 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×