دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱

جدول بازی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر + نتایج

جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از روز یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ در دوحه قطر آغاز می شود که برنامه کامل این رقابت ها را در ادامه می خوانید.

تیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعتورزشگاه
قطر۰۲اکوادوریکشنبه ۲۹ آبان۱۹:۳۰البیت الخور
انگلیس۶۲ایراندوشنبه ۳۰ آبان۱۶:۳۰الخلیفه دوحه
سنگال۰۲هلنددوشنبه ۳۰ آبان۱۹:۳۰الثمامه دوحه
آمریکا۱۱ولزدوشنبه ۳۰ آبان۲۲:۳۰احمد بن علی الریان
آرژانتین۱۲عربستانسه شنبه ۱ آذر۱۳:۳۰ملی لوسیل
دانمارک۰۰تونسسه شنبه ۱ آذر۱۶:۳۰اجوکیشن سیتی الریان
مکزیک۰۰لهستانسه شنبه ۱ آذر۱۹:۳۰۹۷۴ دوحه
فرانسه۴۱استرالیاسه شنبه ۱ آذر۲۲:۳۰الجنوب الوکره
مراکش۰۰کرواسیچهارشنبه ۲ آذر۱۳:۳۰البیت الخور
آلمان۱۲ژاپنچهارشنبه ۲ آذر۱۶:۳۰خلیفه دوحه
اسپانیا۷۰کاستاریکاچهارشنبه ۲ آذر۱۹:۳۰الثمامه دوحه
بلژیک۱۰کاناداچهارشنبه ۲ آذر۲۲:۳۰احمد بن علی الریان
سوئیس۱۰کامرونپنج شنبه ۳ آذر۱۳:۳۰الجنوب الوکره
اروگوئه۰۰کره جنوبیپنج شنبه ۳ آذر۱۶:۳۰اجوکیشن سیتی الریان
پرتغال۳۲غناپنج شنبه ۳ آذر۱۹:۳۰۹۷۴ دوحه
برزیل۲۰صربستانپنج شنبه ۳ آذر۲۲:۳۰ملی لوسیل

 

تیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعتورزشگاه
ولز۰۲ایرانجمعه ۴ آذر۱۳:۳۰احمد بن علی الریان
قطر۱۳سنگالجمعه ۴ آذر۱۶:۳۰الثمامه دوحه
هلند۱۱اکوادورجمعه ۴ آذر۱۹:۳۰خلیفه دوحه
انگلیس۰۰آمریکاجمعه ۴ آذر۲۲:۳۰البیت الخور
تونس۰۱استرالیاشنبه ۵ آذر۱۳:۳۰الجنوب الوکره
لهستان۲۰عربستانشنبه ۵ آذر۱۶:۳۰اجوکیشن سیتی
فرانسه۲۱دانمارکشنبه ۵ آذر۱۹:۳۰۹۷۴ دوحه
آرژانتین۲۰مکزیکشنبه ۵ آذر۲۲:۳۰ملی لوسیل
ژاپن۰۱کاستاریکایکشنبه ۶ آذر۱۳:۳۰احمد بن علی الریان
بلژیک۲۲مراکشیکشنبه ۶ آذر۱۶:۳۰الثمامه دوحه
کرواسی۴۱کانادایکشنبه ۶ آذر۱۹:۳۰خلیفه دوحه
اسپانیا۱۱آلمانیکشنبه ۶ آذر۲۲:۳۰البیت الخور
کامرون۳۳صربستاندوشنبه ۷ آذر۱۳:۳۰الجنوب دوحه
کره جنوبی۲۳غنادوشنبه ۷ آذر۱۶:۳۰اجوکیشن سیتی
برزیلسوئیسدوشنبه ۷ آذر۱۹:۳۰۹۷۴ دوحه
پرتغالاروگوئهدوشنبه ۷ آذر۲۲:۳۰ملی لوسیل

 

تیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعتورزشگاه
اکوادورسنگالسه شنبه ۸ آذر۱۸:۳۰خلیفه دوحه
هلندقطرسه شنبه ۸ آذر۱۸:۳۰البیت الخور
ولزانگلیسسه شنبه ۸ آذر۲۲:۳۰احمد بن علی الریان
ایرانآمریکاسه شنبه ۸ آذر۲۲:۳۰الثمامه دوحه
استرالیادانمارکچهارشنبه ۹ آذر۱۸:۳۰الجنوب الوکره
تونسفرانسهچهارشنبه ۹ آذر۱۸:۳۰اجوکیشن سیتی الریان
لهستانآرژانتینچهارشنبه ۹ آذر۲۲:۳۰۹۷۴ دوحه
عربستانمکزیکچهارشنبه ۹ آذر۲۲:۳۰ملی لوسیل
کرواسیبلژیکپنج شنبه ۱۰ آذر۱۸:۳۰احمد بن علی دوحه
کانادامراکشپنج شنبه ۱۰ آذر۱۸:۳۰الثمامه دوحه
ژاپناسپانیاپنج شنبه ۱۰ آذر۲۲:۳۰خلیفه دوحه
کاستاریکاآلمانپنج شنبه ۱۰ آذر۲۲:۳۰البیت الخور
غنااروگوئهجمعه ۱۱ آذر۱۸:۳۰الجوب الوکره
کره جنوبیپرتغالجمعه ۱۱ آذر۱۸:۳۰اجوکیشن سیتی الریان
صربستانسوئیسجمعه ۱۱ آذر۲۲:۳۰۹۷۴ دوحه
کامرونبرزیلجمعه ۱۱ آذر۲۲:۳۰ملی لوسیل

یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲

بازیتیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعتورزشگاه
۴۹اول Aدوم Bشنبه ۱۲ آذر۱۸:۳۰خلیفه دوحه
۵۰اول Cدوم Dشنبه ۱۲ آذر۲۲:۳۰احمد بن علی الریان
۵۲اول Dدوم Cیکشنبه ۱۳ آذر۱۸:۳۰الثمامه دوحه
۵۱اول Bدوم Aیکشنبه ۱۳ آذر۲۲:۳۰البیت الخور
۵۳اول Eدوم Fدوشنبه ۱۴ آذر۱۸:۳۰الجنوب الوکره
۵۴اول Gدوم Hدوشنبه ۱۴ آذر۲۲:۳۰۹۷۴ دوحه
۵۵اول Fدوم Eسه شنبه ۱۵ آذر۱۸:۳۰اجوکیشین سیتی الریان
۵۶اول Hدوم Gسه شنبه ۱۵ آذر۲۲:۳۰ملی لوسیل

یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲

بازیتیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعتورزشگاه
۵۸برنده ۵۳برنده ۵۴جمعه ۱۸ آذر۱۸:۳۰اجوکیشن سیتی الریان
۵۷برنده ۴۹برنده ۵۰جمعه ۱۸ آذر۲۲:۳۰ملی لوسیل
۶۰برنده ۵۵برنده ۵۶شنبه ۱۹ آذر۱۸:۳۰الثمامه دوحه
۵۹برنده ۵۱برنده ۵۲شنبه ۱۹ آذر۲۲:۳۰البیت الخور

نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۲

بازیتیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعتورزشگاه
۶۱برنده ۵۷برنده ۵۸سه شنبه ۲۲ آذر۲۲:۳۰ملی لوسیل
۶۲برنده ۵۹ برنده ۶۰چهارشنبه ۲۳ آذر۲۲:۳۰البیت الخور

فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۲

بازیتیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعتورزشگاه
۶۳بازنده ۶۱بازنده ۶۲شنبه ۲۶ آذر۱۸:۳۰خلیفه دوحه
۶۴برنده ۶۱برنده ۶۲یکشنبه ۲۷ آذر۱۸:۳۰ملی لوسیل

گروه A

ردهتیمبازیبردتساویباختامتیاز
۱هلند۲۱۱۰۴
۲اکوادور۲۱۱۰۴
۳سنگال۲۱۰۱۳
۴قطر۲۰۰۱۰

گروه B

ردهتیمبازیبردتساویباختامتیاز
۱انگلیس۲۱۱۰۴
۲ایران۲۱۰۱۳
۳آمریکا۲۰۲۰۲
۴ولز۲۰۱۱۱

گروه C

ردهتیمبازیبردتساویباختامتیاز
۱لهستان۲۱۱۰۴
۲آرژانتین۲۱۰۱۳
۳عربستان۲۱۰۱۳
۴مکزیک۲۰۱۱۱

گروه D

ردهتیمبازیبردتساویباختامتیاز
۱فرانسه۲۲۰۰۶
۲استرالیا۲۱۰۱۳
۳دانمارک۲۰۱۱۱
۴تونس۲۰۱۱۱

گروه E

ردهتیمبازیبردتساویباختامتیاز
۱اسپانیا۲۱۱۰۴
۲ژاپن۲۱۰۱۳
۳کاستاریکا۲۱۰۱۳
۴آلمان۲۰۱۱۱

گروه F

ردهتیمبازیبردتساویباختامتیاز
۱کرواسی۲۱۱۰۴
۲مراکش۲۱۱۰۴
۳بلژیک۲۱۰۱۳
۴کانادا۲۰۰۲۰

گروه G

ردهتیمبازیبردتساویباختامتیاز
۱برزیل۲۱۱۰۴
۲سوئیس۲۱۱۰۴
۳کامرون۲۰۱۱۱
۴صربستان۲۰۱۱۱

گروه H

ردهتیمبازیبردتساویباختامتیاز
۱پرتغال۱۱۰۰۳
۲غنا۲۱۰۱۳
۳اروگوئه۱۰۱۰۱
۴کره جنوبی۲۰۱۱۱
این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 4, میانگین امتیاز: 3,75 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×
/a>