سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

متن تولدم مبارک انگلیسی با ترجمه + عکس نوشته تولد منه

اگر به دنبال متن تولدم مبارک انگلیسی هستید، ما گلچینی از زیباترین جملات و عکس نوشته های تبریک تولد و آرزوهای خوب برای خود را گردآوری کرده ایم که  امیدواریم مورد توجه و پسند شما قرار گیرد.

امروز تولدمه انگلیسی

متن های زیبای تولدم مبارک انگلیسی با ترجمه

I’m celebrating me and it’s my Birthday!

من دارم جشن می گیرم. تولدمه!

 

Happy Birthday To Me, Myself and I!

تولدم مبارک، من و خودم.

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥

Happy birthday to myself! I’m always proud to be me.

تولدم مبارک! من همیشه افتخار می کنم که هستم.

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥

Hope my birthday blossoms into lots of dreams come true!

امیدوارم در روز تولدم رویاهام برآورده بشن!

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥

Happy Birthday to me! Blessed to be born in this beautiful world!

تولدم مبارک! خوشحالم که به این دنیای زیبا قدم گذاشتم!

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥

The whole world is celebrating me today, so happy birthday to me!

امروز همه دنیا برا من جشن می گیرند، پس تولدم مبارک!

تولدم مبارک انگلیسی

Happy Birthday a special girl, kind and amazing. Happy Birthday to Me!

تبریک تولد به یه دختر خاص، مهربون و شگفت انگیز … تولدم مبارک!

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥

Today, I just want to thank God for adding another year to my life. Happy birthday to me.
امروز می خوام خدا را شکر کنم که یک سال دیگه به عمر من افزود. تولدم مبارک.

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥

Today is going to be awesome, for it is my birthday
امروز قراره یه روز عالی باشه چون روز تولدمه … تولدم مبارک

تولدم مبارک انگلیسی

God has given me another year to live, laugh, and love and that is the best thing I could receive. Happy Birthday to me!

خدا یک سال دیگر به من فرصت زندگی کردن، خندیدن و عشق را داده است و این بهترین چیزی است که می توانم دریافت کنم. تولدم مبارک!

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥

On my birthday, I wish myself to always be the best I can be, from now and till eternity. Happiest birthday to me.

در روز تولد خودم آرزو می کنم از الان و تا ابد همیشه بهترین خودم باشم. تولدت مبارک برای من

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥

On this very day, one of the greatest humans of the world was born. Oh, and so did I! Happy Birthday to me!

در این روز، یکی از بزرگترین انسانهای جهان متولد شده، اوه من هم همینطور! تولدم مبارک!

متن ادبی تولدم مبارک به انگلیسی 

Happy Birthday to the most amazing person I know, I myself!

تولدت مبارک به شگفت انگیزترین شخصی که می شناسم، خودم!

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥

May God bless me with a long life! Happy Birthday to me!

خداوند به من عمر طولانی برکت دهد! تولدم مبارک!

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥

Some people become more beautiful as they grow old. Maybe this is the reason why I can’t stop being beautiful. Happy birthday to myself!

برخی از افراد با پیر شدن زیباتر می شوند. شاید به همین دلیله که نمی تونم جلوی زیباییم را بگیرم. تولدم مبارک!

تولدمه انگلیسی تشکر از خدا

More money, more joy, more smile is what I wish for myself on my birthday. God bless me always.

پول بیشتر، لذت بیشتر، لبخند بیشتر چیزی است که من برای خودم در روز تولدم آرزو می کنم. خدا همیشه به من خیر و برکت دهد.

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥

I hope the price of candle skyrockets this year so my friends can’t afford to buy as many candles as my age on my birthday.

امیدوارم امسال قیمت شمع سر به فلک بکشد تا دوستانم توانایی خرید شمع ها به تعداد سن من را در روز تولدم نداشته باشند.

تولدمه انگلیسی با ترجمه فارسی

If I wasn’t born, the word ‘Awesome’ would have gone extinct from dictionaries. It feels wonderful to be someone of such importance. Happy birthday to myself!

اگر من متولد نمی شدم ، کلمه “عالی” از دیکشنری ها حذف می شد. حس کسی با چنین اهمیتی فوق العاده است. تولدم مبارک!

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥

Yay! It’s my birthday once again! Wishing me, myself and I a memorable birthday full of the Lord’s blessings.

بله یکبار دیگر تولد من است! با آرزوی تولد ، خودم و خودم تولدی به یادماندنی پر از برکت خداوند.

تبریک تولد به خود انگلیسی

Today, I just want to thank God for adding another year to my life.

امروز ، من فقط می خواهم خدا را شکر کنم که یک سال دیگر به زندگی من افزود.

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥

I will put a smile on my face and won’t let the troubles of life get me down because it’s my birthday today. A very happy birthday to me!

لبخندی بر لب می زنم و اجازه نمی دهم مشکلات زندگی مرا آزار دهد زیرا امروز تولد من است. تبریک تولد به نوزاد بزرگ شده !

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥

Today, I’m going to have fun with my friends and loved ones because it’s a very special day for me.

امروز ، من می خواهم با دوستان و عزیزانم لذت ببرم و خوشحال باشم ، زیرا روز بسیار ویژه ای برای من است.

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥
I’m going to do something really fun and cool today because it’s my birthday. Thank you, God, for blessing me with another year of life.

من امروز قصد دارم یک کار واقعاً سرگرم کننده و جالبی انجام بدم زیرا روز تولد من است. خدا را شکر که یک سال دیگر زندگی را به من برکت دادی.

تبریک تولد به خودم انگلیسیIt’s my birthday, and by God, I shall celebrate and party like tomorrow never exists. Thank you, God.

روز تولد من است و به خدا قسم ، من جشن می گیرم و مهمانی می گیرم جوری که انگار فردایی نیست. خدایا شکرت.

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥

I’m officially a year older today and much cooler than ever. Happy birthday to me.

من امروز رسماً یک سال پیرتر شده ام و بسیار سردتر از همیشه هستم. تولدم مبارک.

تولد خودم مبارک انگلیسی 

Today, I’m going to be selfish and focus all my attention on me. Today, I make myself my priority.

امروز ، من می خواهم خودخواه باشم و تمام توجه خود را به خودم معطوف کنم. امروز خودم را اولویت خود قرار می دهم.

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥
This special day makes me a year older and more beautiful/handsome than ever! Happy birthday to me!
این روز خاص باعث می شود که من یک سال پیرتر و زیبا تر از همیشه بشوم! تولدم مبارک!

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥

Happy Birthday to me!
I’m such an awesome person that it’s hard for anyone not to recognize it – even me!

تولدم مبارک!
من چنان شخصیتی عالی هستم که تشخیص آن برای هر کسی سخت است – حتی من!

جملات زیبای تولد من مبارک انگلیسی 

Wishing myself the happiest of birthdays. On this special day, I just want to thank you God for the priceless gift of life that He has given me and for the wonderful people He has put in my life.
برای خودم بهترین روزهای تولد را آرزو می کنم. در این روز خاص ، من فقط می خواهم خدا را به خاطر هدیه بی بهای زندگی که به من عطا کرده و برای افراد شگفت انگیزی که در زندگی من قرار داده است ، سپاسگزارم.

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥

It’s my birthday! I’m getting older and cooler at the same time, which makes me special. This doesn’t often happen to a lot of people!
تولدمه! من در عین حال پیرتر و خنک تر می شوم که همین امر باعث خاص بودن من می شود. این اتفاق اغلب برای خیلی از افراد نمی افتد!

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥

Happy birthday to a person that is beautiful, smart, cool and reminds me a lot of myself.
تولدت را به شخصی خوشگل ، باهوش ، باحال و خیلی از خودم یادآوری کنم.

دلنوشته تولدم مبارک انگلیسی

Today is the most important day of my life. And I’m going to celebrate it accordingly.

امروز مهمترین روز زندگی من است. و من می خواهم متناسب با آن جشن بگیرم.

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥
My journey so far in life has been amazing, and I want to thank God for that.

سفر من تاکنون در زندگی شگفت انگیز بوده است و می خواهم خدا را به خاطر آن شکر کنم.

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥
Wishing myself a joyous birthday full of God’s amazing blessings.

با آرزوی تولدی شاد و سرشار از نعمت های شگفت انگیز خداوند.

تبریک روز تولد به خودم
My being alive and healthy today is as a result of none other than the almighty God. I’ll forever be grateful to you, God. Happy birthday to myself.

امروز زنده و سالم بودن من نتیجه هیچکس نیست جز خدای متعال. من برای همیشه خدا را شکر خواهم بود تولدم مبارک.

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥
Your Special Texts for Instagram | Birthday Captions for Yourself

متون ویژه شما برای اینستاگرام | زیرنویس های تولد برای خودتان

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥
On my special day, I wish myself happiness and great accomplishments in the coming year.

در روز ویژه ام ، برای خودم آرزوی خوشبختی و موفقیت های بزرگ در سال آینده دارم.

تولدم مبارک انگلیسی

Today is the birthday of one of the world’s greatest men.

امروز روز تولد یکی از بزرگترین مردان جهان است.

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥

I’m my only hope. I don’t believe in anyone but myself. Happy birthday to me.

من تنها امیدم هستم من به غیر از خودم اعتقادی ندارم. تولدم مبارک.

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥
On this special day of mine, I just want to give thanks to the almighty God for the gift of life and happiness. I pray that He continue to bless me throughout the year.
در این روز خاص من ، فقط می خواهم از خدای متعال بخاطر هدیه زندگی و خوشبختی تشکر کنم من دعا می کنم که او همچنان در طول سال برکت من را بدهد.

تشکر از خدا برای تولدمه انگلیسی

I walk around believing there’s nothing I cannot accomplish simply because I believe in myself.

من دور می روم و معتقد هستم که هیچ چیز نمی توانم به دست آورم ، زیرا فقط به خودم ایمان دارم.

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥

Wishing myself a truly beautiful anniversary! May this important day of my existence open doors to my future so that I may live a life of great miracles.

با آرزوی یک سالگرد واقعاً زیبا! این روز مهم وجودم درهای آینده ام را باز کند تا زندگی معجزه آسایی داشته باشم.

متن زیبای تولدمه انگلیسی 

OMG, It’s my Birthday!

اوه خدای من، روز تولد من است!

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥

Happy birthday to me! May countless opportunities forever surround my beautiful life.
May boundless joy be my companion…on my birthday today and on all the days of my life. A very happy and blessed birthday to me!
تولدم مبارک! فرصتهای بی شماری برای همیشه زندگی زیبا من را احاطه کند.
شادی بی کران همراه من باشد … در روز تولد من امروز و در تمام روزهای زندگی من. تولدی بسیار مبارک و پر برکت برای من!

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 23, میانگین امتیاز: 3,96 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×