شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱

اشک چیست و چرا اشک می ریزیم ؟

 اشک از چه ماده ای تشکبل شده است ؟   قطرات اشک از چه موادی تشکیل می شوند؟ قطره های اشکی که گاه و بی گاه از چشمانمان جاری می شود یا ناشی از ناراحتی …

×