پنجشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲

فیلم آموزش بافت پاپوش قلاب بافی شیک و زیبای پاییزی

تابستون به پایان رسید و از الان باید به فکر سرمای پاییز و زمستون بود. یکی از قسمتهای بدن که باید گرم نگهداشت پاهاست. به همین دلیل آموزش بافت پاپوش قلاب بافی زیبایی را براتون آماده کردیم که امیدواریم مورد استفادتون قرار بگیره.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

در این مطلب ، بافت پاپوش قلاب بافی زیبایی که می بینید ، رج به رج به زبان ساده و روان توضیح داده شده، درانتها هم فیلم آموزش بافت در سه بخش قابل مشاهده هست.

 

آموزش بافت سرپنجه پاپوش 

۱۶ زنجیره ببافید.

در زنجیره چهارم یک پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی

در هر زنجیره یک پایه بلند ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت کفش روفرشی با قلاب

۳ زنجیره بافته و کار را برگردانید.

در هر گره رج قبل یک پایه بلند ببافید.
۴ رج دیگر پایه بلند ببافید.

این بافت مربع شکل تا شده و سرپنجه پاپوش را تشکیل می دهد.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی

۵ زنجیره ببافید.

با پایه بلند به ابتدای طرف دیگر (مثل شکل) وصل کنید.

آموزش قلاب بافی , بافت کفش روفرشی با قلاب

یک پایه بلند دیگر در همانجا ببافید.

روی هر پایه بلند یک پایه بلند بافته و در پایه آخر ۲ پایه بلند ببافید.
این رج دو دانه اضافه شده.

۵ زنجیره بافته و مثل شکل با پایه کوتاه به ابتدای طرف دیگر (نوک بافت) وصل کنید.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی

حالا دو طرف کار با زنجیره به هم وصل و تا شده .

تا پایان رج در هر گره رج قبل یک پایه کوتاه ببافید.

روی زنجیره ۶ پایه کوتاه ببافید(تعداد پایه کوتاه یکی بیشتر از زنجیره).

آموزش قلاب بافی , بافت کفش روفرشی با قلاب

طرف دیگر را هم پایه کوتاه ببافید.

روی زنجیره ها هم ۶ پایه کوتاه و با گره نامرئی به ابتدای رج وصل کنید.

۳ زنجیره بافته و در گره بعدی یک پایه بلند ببافید.

همه گره های رج قبل را پایه بلند ببافید.

فیلم آموزش بافت پاپوش با قلاب

۶ زنجیره بافته و با پایه بلند به طرف دیگر وصل کنید.
در همانجا یک پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی

تا پایان در هر گره رج قبل یک پایه بلند و در آخرین گره دو پایه بلندی ببافید.

۶ زنجیره بافته و با پایه کوتاه به ابتدای رج وصل کنید.

فیلم آموزش بافت پاپوش با قلاب

مثل نوار قبلی همه رج را پایه کوتاه می بافیم.

فیلم آموزش بافتنی , بافت پاپوش قلاب بافی

توضیحات بافت پاپوش قلاب بافی 

همانطور که می بینید رج هایی که زنجیره می زنید پایه بلند بافته شده و رج بعدی پایه کوتاه.
رج هایی که پایه بلند بافته می شود ، کف پا دو دانه (از هر طرف یکی) اضافه شده است.
هر نوار از نوار قبلی یک زنجیره بیشتر بافته میشود.
اولی ۵ تا بود چهارمی ۸ تا.
پایه کوتاه های روی زنجیره ها هم یکی بیشتر از تعداد زنجیره ها بافته میشود.
تا پایان نوار چهارم را به همین شکل ببافید.

نوار پنج را هم مثل بقیه افزایشی ببافید.
یعنی به زنجیره نوار و پایه کوتاه روی آن یکی اضافه کنید.(۹ زنجیره و ۱۰ پایه کوتاه)
مثل رج های قبل به طرفین کفی هم یک پایه بلند اضافه می شود.
در این مرحله پاپوش را روی پا بکشید. اگر پهنای آن اندازه است نیازی به اضافه کردن نیست.
نوار ششم را هم با ۹ زنجیره و ۱۰ پایه کوتاه ببافید. به کفی از طرفین یک پایه بلند اضافه کنید.
نوار هفتم و هشتم را بدون افزایش زنجیره و پایه کوتاه و پایه بلند کفی ببافید.
در هر مرحله پاپوش را اندازه گیری کنید ، اگر شماره پای شما کوچک است ۷ نوار هم کافیست.

دقت کنید رویه پا چند رج دیگر بافته خواهد شد.

فیلم آموزش بافتنی , بافت پاپوش قلاب بافی

۸ رشته در پهلوها بافته شده.
دو رشته هم برای اتصال پشت پاپوش به رویه که بعدا می بافیم.

آموزش قلاب بافی , بافت کفش روفرشی با قلاب

وقتی به اندازه دلخواه بافتید نخ را محکم کرده و بچینید.

نخ را به ابتدای کفی وصل کرذه و تا میان پاشته پا (قبل از گردی پاشنه) ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت کفش روفرشی با قلاب

در تصویر می بیینید که بافت راسته تا قبل گردی پاشنه پا است

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی

حالا گردی را می بافیم.

تعداد دانه هایی که در کفی دارید را بشمارید.
دوازده تا را کم کرده باقیمانده را نصف کنید.
به همین تعداد دانه از کنار کفی شمرده و به بعدی نخ وصل کنید.

یک پایه کوتاه ۱۰ پایه بلند و یک پایه کوتاه ببافید.

یک گره نامرئی در دانه بعدی بافته ، زنجیره بزنید و کار را برگردانید.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی

یک پایه کوتاه ببافید.
یک گره رج قبل را نبافته و از گره بعدی در هر پایه یک پایه بلند ببافید.
روی پایه کوتاه را نبافته در گره بعدی پایه کوتاه بزنید.
یک بافت نامرئی و کار را برگردانید.

به همین ترتیب ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت کفش روفرشی با قلاب

آنقدر ببافید تا به لبه کفی برسید.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی

نخ را محکم کرده و بچینید.

به این ترتیب پاشنه کفش روفرشی بافته شد.
نخ را محکم کرده و بچینید.

آموزش قلاب بافی , بافت کفش روفرشی با قلاب

از کنار بندهای پهلو ۵ رج پایه بلند را بشمارید.

در حلقه ایجاد شده از ۳ زنجیره پایه بلند بعدی نخ را گره بزنید.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی

دو پایه بلند در حلقه ببافید.

فیلم آموزش بافت پاپوش با قلاب

در حلقه بعدی هم ۲ پایه بلند.

تا رسیدن به پایه بلندهای پشت پاشنه پا به همین صورت ببافید.

فیلم آموزش بافتنی , بافت پاپوش قلاب بافی

پشت پاشنه در هر پایه بلند رج قبل یک پایه بلند ببافید.

فیلم آموزش بافت پاپوش با قلاب

پهلوی دیگر را هم به اندازه قبلی در هر حلقه ۲پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی

۹ زنجیره ببافید.

با پایه بلند به اولین پایه بلند رویه کفش وصل کنید.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی

رویه کفش را پایه بلند ببافید.

۹ زنجیره زده و ابتدای رج وصل کنید.

فیلم آموزش بافتنی , بافت پاپوش قلاب بافی

رج بعد همه را پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی

به ابتدای رج با گره نامرئی بست بزنید.

فیلم آموزش بافت پاپوش با قلاب

بافت پشت پاشنه پای پاپوش

۳ زنجیره بافته و تمام رج را تا رسیدن به بند پایه بلند ببافید.
یک رج برگشت و یک رج رفت پایه بلند.
جمعا ۳ رج

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی

۹ زنجیره ببافید.

با پایه بلند به رویه وصل کرده و رویه را پایه بلند ببافید.

۹ زنجیره بافته و با پایه کوتاه به پایه بلند ابتدای رج وصل کنید.
دور تا دور کار را یک رج پایه کوتاه ببافید.
با پایه کوتاه به ابتدای رج وصل کنید.

فیلم آموزش بافت پاپوش با قلاب

حاشیه بافی پاپوش 

یک دانه رج قبل را نبافته و در بعدی پایه کوتاه بزنید.
۲ زنجیره بافته و در دانه ای که نبافته بودیدپایه کوتاه بزنید.(برگشتی)
تا رسیدن به بند به همین صورت حاشیه بافی کنید.

فیلم آموزش بافتنی , بافت پاپوش قلاب بافی

نخ را محکم کنید و بچینید.
نخ های اضافی را با سوزن یا قلاب بین بافت ها محکم و پنهان کنید.
اضافه نخ ها را بچینید.

تزیین پاپوش قلاب بافی 

در صورت تمایل با گل یا گل و برگ تزیین کنید.
می توانید گلها را به پاپوش دوخته یا چسب بزنید.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی

برای جلوگیری از سر خوردن کف روفرشی را به شکل زیگزاگی یا راسته چسب حرارتی بزنید.

فیلم آموزش بافتنی , بافت پاپوش قلاب بافی

این هم پاپوش زیبای ما

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی

فیلم آموزش بافت پاپوش قلاب بافی 

در ادامه فیلم آموزش بافت را در سه بخش می بینید.

بخش اول فیلم آموزش بافت پاپوش با قلاب 

بخش دوم فیلم آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی 

بخش سوم فیلم آموزش بافت پاپوش قلاب بافی 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

منبع: کانال بافتنی زیبا

 

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 51, میانگین امتیاز: 4,47 از 5)
Loading...

۸ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. بانو گفت:

  سلام آیا این مدل پاپوش بعد از چندین بار استفاده گشاد می‌شود ؟

  • نسیم گفت:

   گشاد شدن بافت به جنس نخ، دستباف و نحوه شستشو بستگی دارد.
   بافت را با ماشین لباسشویی نشویید.
   آن را با آب داغ نشویید.
   هنگام شستشو بافت را به هم نمالید، چنگ نزنید، نچلانید و فشار ندهید .
   بافت را روی سطح صاف پهن کنید تا خشک شود، آنرا آویزان نکنید.
   اتوی داغ روی بافت نکشید.
   در صورت نیاز به اتو، بافت را از فاصله دو سه سانتیمتری بخار دهید.
   یا پارچه ای کتانی روی آن انداخته و با حرارت ملایم اتو کنید.

   موافقم ۱
 2. فرزانه گفت:

  ممنون از سایت عالیتون من این پاپوش بافتم خیلی خوب بود. بازم ممنون

 3. آرو گفت:

  سلام خدا قوت

  ممنون از آموزش خوبتون خیلی استفاده کردیم………….

  یک پیشنهاد داشتم. یک فیلم آموزش پاپوش به زبان ترکی (ترکیه ای) در اینترنت وجود دارد. روی پاپوش را خیلی زیبا بافته. و روی کار حالت مستطیل ساده نیست …… لطفا این آموزش را هم ترجمه کنید و در اختیار علاقه مندان قرار دهید. باتشکر فراوان

  • نسیم گفت:

   سلام دوست گرامی
   خواهش می کنیم.
   آموزش های زیادی به زبان اصلی در اینترنت هست که به مرور ترجمه اونها را منتشر می کنیم.
   اگر تصویری از پاپوش مد نظرتون برای مدیر کانال بافتنی زیبا بفرستید سریعتر پیگیری خواهند کرد.

   • آرو گفت:

    سلام ممنون از پاسخگویی شما
    من تلگرام ندارم
    اون پاپوشی رو که خدمت تون عرض کردم به زبان ترکی(ترکیه ای) از سری آموزش های بافتنی Oren Hanim می باشد ، شبیه همین پاپوش که آموزش دادید ولی رنگش سبز تیره و روی پاپوش پایه کوتاه کار کرده. لطفا این آموزش رو هم بذارید.
    باتشکر فراوان موفق وپیروز باشید

    • نسیم گفت:

     سلام دوست گرامی
     فیلم را دانلود کردم
     رویه پاپوش با پایه کوتاه بافته شده
     در هفته های آینده آموزش خواهیم داد.

    • آروو گفت:

     سلام خسته نباشید
     پاپوش انشالله کی میذارید(( به زبان ترکی(استانبولی) بود . از سری آموزش های بافتنی Oren Hanim می باشد ، شبیه همین پاپوش که آموزش دادید ولی رنگش سبز تیره و روی پاپوش پایه کوتاه کار کرده.))
     منتظرتون هستم………………………..

ارسال دیدگاه شما

×