دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

رویه دستگیره یخچال قلاب بافی/ آموزش قلاب بافی

بافت رویه دستگیره یخچال آموزشی دیگر از سری آموزش قلاب بافی مجله تصویر زندگی است که تقدیم شما عزیزان می شود. این آموزش توسط  خانم کردی تهیه شده ، که از ایشان بابت آموزش خوب و مرحله به مرحله تصویری تشکر می کنیم.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

آموزش تصویری بافت رویه دستگیره یخچال با قلاب

این رویه دستگیره یخچال موتیف مربعی شکل با گل برجسته است که می توانید آن را برای بافت پتو یا کیف هم استفاده کنید.

روش بافت رویه دستگیره یخچال قلاب بافی

اﺑﺘﺪا ﺣﻠﻘﻪ ﺟﺎﺩﻭﻳﻲ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﺮﺩﻩ و ﺩاﺧﻞ ﺁﻥ ۱۲ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺁﺧﺮ ﻫﺮ ﺭﺝ ﺭا ﺑﺎ ﺷﻼﻝ (ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﺮﻳﻲ) ﺑﻪ اﻭﻝ ﺭﺝ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

رج ﺩﻭﻡ : ۳زنجیره (ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪ) ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﺩﺭ ﻫﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﺯ ﺭﺝ ﻗﺒﻞ,۲ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪﺑﺒﺎﻓﻴﺪ که ﻛﻼ ۲۴ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

ﺭﺝ ﺭا ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﻼﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺮﺩﻩ و ﺑﺎﻓﺖ ﺭا ﺑﺮﮔﺮﺩاﻧﻴﺪ و از پشت کار رنگ دﻳﮕﺮﻱ را وصل ﻛﻨﻴﺪ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

ﺳﭙﺲ ۱۲ زنجیره ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

۲ پایه ﺭا ﺷﻤﺮﺩﻩ و ﺭﺩ ﻛﻨﻴﺪ وﺩﺭ پایه ﺳﻮﻡ , ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺒﺎﻓﻴد.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

ﺑﺎﻓﺖ ﺭا ﺑﻪ ﺭﻭ ﺑﺮﮔﺮﺩاﻧﻴﺪ و ۳ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

ﺳﭙﺲ داخل ﺣﻠﻘﻪ ۱۲ زنجیره ای را  با ۱۵پایه بلند پر ﻛﻨﻴﺪ که با ۳ زنجیره اﻭﻝ, ۱۶ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

بعد از ﺑﺎﻓﺖ ۱۵ﭘﺎﻳﻪ دوباره ۲ پایه فاصله ﺩﻫﻴﺪ و ﺩﺭ پایه ﺳﻮﻡ,ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

مجددا ۱۲ زنجیره ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

ﺑﺎﻓﺖ ﺭا ﺑﺮﮔﺮﺩاﻧﻴﺪ و از پشت ﺑﺎﻓﺖ, وسط دو پایه ای که فاصله داده ﺑﻮﺩﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﻼﻝ وصل ﻛﻨﻴﺪ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

و درست مثل گلبرگ قبلی اﺑﺘﺪا ۳ زنجیره ﺯﺩﻩ و ۱۵پایه ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ وﺣﻠﻘﻪ ﺭا ﭘﺮ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﻌﺪ اﺯ اﺗﻤﺎﻡ ۱۵ ﭘﺎﻳﻪ, مثل قبلی ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮﻡ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

این ﺑﺎﻓﺖ ﺭا تا اﻳﺠﺎﺩ ۸ گلبرگ ادامه ﺩﻫﻴﺪ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

با این تفاوت که گلبرگ ﻫﺸﺘﻢ را از روی ﺑﺎﻓﺖ مثل شکل وصل ﻛﻨﻴﺪ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

ﺩﺭ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ نخ سبز رنگ ﺭا از پشت ﺑﺎﻓﺖ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

البته نخ را از ابتدای یک گلبرگ وصل ﻛﺮﺩﻩ, ۶ زنجیره ﺯﺩﻩ وبه انتهای گلبرگ با پایه کوتاه ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

ﻛﻪ به اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ, ﻫﺸﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ۶ ﺗﺎﻳﻲ ﺑﺎﻓﺘﻪ اﻳﺪ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

رج بعد ﺩﺭ ﺣﻠﻘﻪ ۶ ﺗﺎﻳﻲ اﻭﻝ, ۳ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ (ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪ) و ۵ پایه بلند ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

ﺩﺭ ﺑﻘﻴﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ۶ ﺗﺎﻳﻲ هم، ۶ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﻼﻝ ﺭﺝ ﺭا ﺗﻤﺎﻡ ﻛﻨﻴﺪ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

ﺭﺝ ﺑﻌﺪ ﺭا ﺑﺎ ۳ بست به پایه چهارم بروید. یک پایه کوتاه ببافید.

۴ زنجیره ﺑﺎﻓﺘﻪ و دوباره در همان پایه چهارم، یک پایه کوتاه ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

 ۶ زنجیره زده و روی پایه چهارم قسمت بعد یک پایه کوتاه ، ۴ زنجیره و یک پایه کوتاه ببافید.

۶ زنجیره بزنید و این بافت را تا پایان رج تکرار کنید.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

رج بعد با ﺑﺎﻓﺖ۳ ﺷﻼﻝ (ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﺮﻳﻲ) به قسمتی که ۴زنجیره زده ﺑﻮﺩﻳﺪ, ﺑﺮﻭﻳﺪ

 ۳ زنجیره زده و در حلقه زنجیره ۵ پایه بلند ببافید.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

ﺳﭙﺲ۳تا زنجیره ﺯﺩﻩ و به هماﻥ پایه ﻭﺻﻞ کنید _پیکوت)

در همان حلقه ۴ زنجیره ای ۶ پایه بلند ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

این ﺑﺎﻓﺖ ﺭا در ﺗﻤﺎﻡ ۴ زنجیره ﻫﺎی رج قبل انجام ﺩﻫﻴﺪ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

رج بعد ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ از پشت ﺑﺎﻓﺖ, ۶زنجیره ﺯﺩﻩ و به انتهای برگ با پایه کوتاه وصل ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ۸ ﺣﻠﻘﻪ ۶ ﺭﻧﺠﻴﺮﻩ ای ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

ﺳﭙﺲ ﺩاﺧﻞ ﺯﻧﺠﻴﺭﻩ ﻫﺎ ﺭا ﻛﻪ بین دو تا برگ ﻗﺮاﺭﻛﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺭا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﻬﺎﻱ ﺳﺮﻱ اﻭﻝ ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ.

ﻳﻌﻨﻲ درست مثل دو رج قبل عمل ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺮی ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﮒ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﺩﻭ ﺳﺮﻱ ﺑﺮﮒ ﺑﺎﻓﺘﻪ اﻳﺪ .

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

بعد از اتمام ﺩﻭﺳﺮی ﺑﺮﮒ, از پشت کار ۶ زنجیره ﺯﺩﻩ و با یک پایه کوتاه به انتهای برگ وصل ﻛﻨﻴﺪ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﺸﺖ ﺣﻠﻘﻪ اﺯ ﺑﺎﻓﺖ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﻫﺎ ﺩاﺭﻳﺪ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

رج بعد با ۳ زنجیره شروع ﻛﻨﻴﺪ.

در زنجیره اول, ۵ پایه بلند ودر زنجیره دوم, ۵ پایه بلند/ ۲ زنجیره و ۵ پایه بلند ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ

دقت کنید یک در میاﻥ, در هر ﺳﺮﻱ زﻧﺠﻴﺮﻩ,۶ پایه بلند ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

رج بعد نخ سفید را وصل ﻛﻨﻴﺪ و ﺭﻭﻱ ﻫﺮﭘﺎﻳﻪ اﺯ ﺭﺝ ﻗﺒﻞ,ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

ﻓﻘﻄ وﻗﺘﻲبه زنجیرهﻫﺎ رسیدید, داخل زنجیره,۲ پایه بلند / ۲زنجیره / ۲پایه بلند ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ

ﺗﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﺭﺑﻊ ﺑﮕﻴﺮﺩ و ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺭﺝ اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺭا ﺗﻜﺮاﺭ ﻛﻨﻴﺪ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

(ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ)

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

و اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺭا ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺝ اﺩاﻣﻪ ﺩﻫﻴﺪ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

در انتها, ﺳﺮگلبرگها ﺭا با کوک ریز از پشت ﺑﺎﻓﺖ به برگها بدوزیدﻣﻮﺗﻴﻒ ﺷﻤﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ اﺳﺖ.ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺑﺎﺷﻪ

گردآوری : مجله تصویر زندگی

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 195, میانگین امتیاز: 4,28 از 5)
Loading...

۲۱ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. فرزانه گفت:

  واقعاً نمیدونم گلبرگ ۳ و ۴ را به کجا وصل کنم، گیجم کرده.

 2. کوثر گفت:

  سلام لطفا به این سوالم جواب بدین😘😍🌺💐
  وقتی میخوام سری دوم برگ رو ببافم باید روی چی ببافم ؟
  ممنون میشم پاسخ بدین🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   تصویر ۶ تا مونده به آخر را ببینید
   پشت کار زنجیره می زنید و داخل حلقه زنجیره ها برگ بافته میشه

 3. زهرا جمالی گفت:

  سلام ممنون از اموزش بسیار خوبتون
  ولی من مدل دستگیره قلاب بافی را بافتم جمع میشه
  مدلی که از پشت زنجیره میزنیم تا ۲ رج گل داشته باشیم
  لطفا راهنمایی کنید با سپاس
  البت زنجیره ها را بیشتر زدم ولی جمع میشه

  موافقم ۲
  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   شاید زنجیره ها را خیلی سفت می بافین.
   اگر تعداد زنجیره ها و پایه هاتون درست باشه، جمع نمیشه.

   موافقم ۳
 4. شنیا گفت:

  سلام
  آیا اول این گل ها رو چنیده و بعد به هم دیگه چسپونده؟
  ممنون می شم اگر جواب بدین

  موافقم ۲
  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   همانطور که در آموزش ذکر شده و در تصاویر هم کاملا مشخصه بافت گل و برگ و رویه دستگیره به دنبال هم انجام شده و نیاز به چسب نیست.

   موافقم ۱
   مخالفم ۱
 5. مهناز گفت:

  عاااالی ممنون از پست جالبتون

  موافقم ۱
  مخالفم ۲
 6. اکرم گفت:

  سلام‌ممنونم‌‌بافتم‌خیلی‌جالب‌در‌اومد‌

  موافقم ۱
  مخالفم ۲
 7. سمانه گفت:

  سلام برای همه ی برگ ها ۳تا زنجیره ببافیم وپنج تا پایه بلند و بعد ۶ پایه بلند دیگه

  موافقم ۲
  مخالفم ۱
  • نسیم گفت:

   سلام
   فقط برگ اول ۳ زنجیره و ۵ پایه بلند میخواد تا بافت به ارتفاع پایه بلند برسه
   بقیه برگ ها فقط ۶ پایه بلند

   موافقم ۳
   مخالفم ۱
 8. سارا گفت:

  ممنون😍

  موافقم ۲
 9. سارا گفت:

  سلام ببخشید بافت نامرئی چند تا بزنیم تا به حلقه برسیم برای برگ ها ؟و بعد از اتمام برگ اول چگونه برگ دوم را ببافیم ؟

  موافقم ۱
  • نسیم گفت:

   بافت نامریی روی پایه ها میخوره دیگه، به تعداد پایه ها تا برسین به چهارمی
   توی برگ اول ۲ تا برگ های بعدی ۳ تا میشه
   برگهای بعدی را هم می تونید مستقیما ببافین یعنی بعد از ۶ پایه بلند، ۶ پایه برگ بعدی را ببافید، می تونید روی ۶ زنجیره یک بست بزنید و برگ بعدی را ببافین. هر جور مایلید.

   موافقم ۱
 10. زری گفت:

  سلام ببخشید با بافت شلال به ۴ زنجیره رفته برای برای بافت برگ منظور چیست ؟

  برگ دوم را چگونه ببافیم درمورد بافت برگ ها بیشتر توضیح بفرمائید ممنون

  موافقم ۱
 11. جعفری گفت:

  سلام ببخشید گلبرگ دومی رو میان دو زنجیره ای که پایه کوتاه زدیم وصل کنیم
  سلام بعد از بافت گلبرگ دوم گلبرگ های بعدی رو چگونه ببافیم

  موافقم ۳
  • نسیم گفت:

   سلام
   زنجیره های گلبرگ دوم را میان دو پایه کوتاهی که وسط گلبرگ اول است با بست وصل کنید.
   گلبرگ های بعدی هم مثل گلبرگ دوم بافته می شوند.

   موافقم ۱
 12. پری گفت:

  بسیار زیباست ممنون از آموزش خوبتون.اگر ممکنه مارک کاموای استفاده شده برای گل را ذکر کنید.متشکرم

  موافقم ۱
  • نسیم گفت:

   خواهش می کنم دوست عزیز
   برای بافت از کامواهایی با ضخامت متوسط می تونید استفاده کنید.
   کامواهای ایرانی مثل فدک، اکریل تاب، کریستال
   کاموای کتان ترک مثل آلیز دیوا

   موافقم ۳

ارسال دیدگاه شما

×