دوشنبه , ۲۲ مهر , ۱۳۹۸

رویه دستگیره یخچال قلاب بافی/ آموزش قلاب بافی

آموزش قلاب بافی

آموزش تصویری بافت رویه دستگیره یخچال با قلاب

 

بافت رویه دستگیره یخچال آموزشی دیگر از سری آموزش قلاب بافی مجله تصویر زندگی است که تقدیم شما عزیزان می شود. این آموزش توسط  خانم کردی تهیه شده ، که از ایشان بابت آموزش خوب و مرحله به مرحله تصویری تشکر می کنیم.

این رویه دستگیره یخچال موتیف مربعی شکل با گل برجسته است که می توانید آن را برای بافت پتو یا کیف هم استفاده کنید.

رویه دستگیره یخچال

 

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

روش بافت رویه دستگیره یخچال قلاب بافی :

اﺑﺘﺪا ﺣﻠﻘﻪ ﺟﺎﺩﻭﻳﻲ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﺮﺩﻩ و ﺩاﺧﻞ ﺁﻥ,12 ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺁﺧﺮ ﻫﺮ ﺭﺝ ﺭا ﺑﺎ ﺷﻼﻝ (ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﺮﻳﻲ) ﺑﻪ اﻭﻝ ﺭﺝ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ. رج ﺩﻭﻡ : ۳زنجیره (ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪ) ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﺩﺭ ﻫﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﺯ ﺭﺝ ﻗﺒﻞ,2 ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪﺑﺒﺎﻓﻴﺪ که ﻛﻼ 24 ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی ﺭﺝ

ﺭا ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﻼﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺮﺩﻩ و ﺑﺎﻓﺖ ﺭا ﺑﺮﮔﺮﺩاﻧﻴﺪ و از پشت کار رنگ دﻳﮕﺮﻱ را وصل ﻛﻨﻴﺪ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

ﺳﭙﺲ ۱۲ زنجیره ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی ۲

پایه ﺭا ﺷﻤﺮﺩﻩ و ﺭﺩ ﻛﻨﻴﺪ وﺩﺭ پایه ﺳﻮﻡ , ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺒﺎﻓﻴد.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

ﺑﺎﻓﺖ ﺭا ﺑﻪ ﺭﻭ ﺑﺮﮔﺮﺩاﻧﻴﺪ و 3 ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

ﺳﭙﺲ داخل ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺰﺭﮒ زنجیره را با ۱۵پایه بلند پر ﻛﻨﻴﺪ که با ۳زنجیره اﻭﻝ, ۱۶ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی بعد

از ﺑﺎﻓﺖ ۱۵ﭘﺎﻳﻪ,دوباره ۲ پایه فاصله ﺩﻫﻴﺪ و ﺩﺭ پایه ﺳﻮﻡ,ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

مجددا ۱۲ زنجیره ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

ﺑﺎﻓﺖ ﺭا ﺑﺮﮔﺮﺩاﻧﻴﺪ و از پشت ﺑﺎﻓﺖ, وسط دو پایه ای که فاصله داده ﺑﻮﺩﻳﺪﺑﺎ ﺷﻼﻝ وصل ﻛﻨﻴﺪ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

و درست مثل گلبرگ قبلی اﺑﺘﺪا ۳ زنجیره ﺯﺩﻩ و ۱۵پایه ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ وﺣﻠﻘﻪ ﺭا ﭘﺮ ﻛﻨﻴﺪ. وﺑﻌﺪ اﺯ اﺗﻤﺎﻡ 15 ﭘﺎﻳﻪ, مثل قبلی ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮﻡ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

این ﺑﺎﻓﺖ ﺭا تا اﻳﺠﺎﺩ ۸ گلبرگ ادامه ﺩﻫﻴﺪ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

با این تفاوت که گلبرگ ﻫﺸﺘﻢ را از روی ﺑﺎﻓﺖ مثل شکل وصل ﻛﻨﻴﺪ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

ﺩﺭ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ نخ سبز رنگ ﺭا از پشت ﺑﺎﻓﺖ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ. البته نخ را از ابتدای یک گلبرگ وصل ﻛﺮﺩﻩ, ۶ زنجیره ﺯﺩﻩ وبه انتهای گلبرگ با پایه کوتاه ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

ﻛﻪ به اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ, ﻫﺸﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ 6 ﺗﺎﻳﻲ ﺑﺎﻓﺘﻪ اﻳﺪ.

رویه دستگیره یخچال - آموزش قلاب بافی

رج بعد ﺩﺭ ﺣﻠﻘﻪ 6 ﺗﺎﻳﻲ اﻭﻝ, ۳ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ (ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪ) و ۵ پایه بلند ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

ﺩﺭ ﺑﻘﻴﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎﻱ 6 ﺗﺎﻳﻲ, 6 ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﻼﻝ ﺭﺝ ﺭا ﺗﻤﺎﻡ ﻛﻨﻴﺪ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

ﺭﺝ ﺑﻌﺪ ﺭا ﺑﺎ 3 ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ ودر پایه ﭼﻬﺎﺭﻡ,۴ زنجیره ﺑﺎﻓﺘﻪ و دوباره در همان پایه, یک پایه کوتاه ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

بعد با زدن ۶زنجیره به قسمت بعد ﺑﺮﻭﻳﺪ و ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﻓﺖ ﺭا ﺗﻜﺮاﺭ ﻛﻨﻴﺪ و ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮﺭﺕ اﺩاﻣﻪ ﺩﻫﻴﺪ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

رج بعد با ﺑﺎﻓﺖ۳ ﺷﻼﻝ (ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﺮﻳﻲ) به قسمتی که ۴زنجیره زده ﺑﻮﺩﻳﺪ, ﺑﺮﻭﻳﺪ و با ۳زنجیره و ۵پایه در زنجیره ﺑﺎﻓﺖ ﺭا شروع ﻛﻨﻴﺪ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

ﺳﭙﺲ۳تا زنجیره ﺯﺩﻩ و به هماﻥ پایه ﻭﺻﻞ ﻛﺮﺩﻩ و۶تا پایه بلند ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

 

این ﺑﺎﻓﺖ ﺭا در ﺗﻤﺎﻡ ۴ زنجیره ﻫﺎﻱ رج قبل انجام ﺩﻫﻴﺪ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

رج بعد ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ از پشت ﺑﺎﻓﺖ, ۶زنجیره ﺯﺩﻩ وبه انتهای برگ با پایه کوتاه وصل ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ 8 ﺣﻠﻘﻪ ی,6 ﺭﻧﺠﻴﺮﻩ اﻱ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

ﺳﭙﺲ ﺩاﺧﻞ ﺯﻧﺠﻴﺭﻩ ﻫﺎ ﺭا ﻛﻪ بین دوتا برگ ﻗﺮاﺭﻛﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺭا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﻬﺎﻱ ﺳﺮﻱ اﻭﻝ ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ ﻳﻌﻨﻲ درست مثل دو رج قبل عمل ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺮﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﮒ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﺩﻭ ﺳﺮﻱ ﺑﺮﮒ ﺑﺎﻓﺘﻪ اﻳﺪ .

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

بعد از اتمام ﺩﻭﺳﺮﻱ ﺑﺮﮒ, از پشت کار ۶ زنجیره ﺯﺩﻩو با یک پایه کوتاه به انتهای برگ وصل ﻛﻨﻴﺪ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ,ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﺸﺖ ﺣﻠﻘﻪ اﺯ ﺑﺎﻓﺖ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﻫﺎ ﺩاﺭﻳﺪ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

رج بعد با ۳ زنجیره شروع ﻛﻨﻴﺪ و در زنجیره اول, ۵ پایه بلند ودر زنجیره دوم, 5 پایه بلند/ ۲ زنجیره و ۵ پایه بلند ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ

دقت کنید یک در میاﻥ, در هر ﺳﺮﻱ زﻧﺠﻴﺮﻩ,6 پایه بلند ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

رج بعد نخ سفید را وصل ﻛﻨﻴﺪ و ﺭﻭﻱ ﻫﺮﭘﺎﻳﻪ اﺯ ﺭﺝ ﻗﺒﻞ,ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

ﻓﻘﻄ وﻗﺘﻲبه زنجیرهﻫﺎ رسیدید, داخل زنجیره,۲ پایه بلند / ۲زنجیره / ۲پایه بلند ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﺭﺑﻊ ﺑﮕﻴﺮﺩ و ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺭﺝ اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺭا ﺗﻜﺮاﺭ ﻛﻨﻴﺪ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

(ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ)

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

و اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺭا ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺝ اﺩاﻣﻪ ﺩﻫﻴﺪ.

آموزش قلاب بافی - تزیین دستگیره بخچال

در انتها, ﺳﺮگلبرگها ﺭا با کوک ریز از پشت ﺑﺎﻓﺖ به برگها بدوزیدﻣﻮﺗﻴﻒ ﺷﻤﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ اﺳﺖ.ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺑﺎﺷﻪ

 

گردآوری : مجله تصویر زندگی

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 132, میانگین امتیاز: 4.21 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

نام(لازم)

آموزش بافت لیف ماهی , آموزش قلاب بافی
آموزش قلاب بافی : بافت لیف ماهی زیبا با قلاب به دو روش
مشاهده