پنجشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲

آموزش بافت لیف با طرح گل بابونه +【فیلم بافت】

امروز در بخش آموزش قلاب بافی، روش بافت لیف گل بابونه را آماده کره ایم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد. این لیف زیبا می تواند زینت بخش لوازم حمام عروس خانم ها باشد.

آموزش بافت لیف گل بابونه

راهنمای بافت لیف گل بابونه 

در این آموزش منظور از پایه، پایه بلند است.

در اینجا زنگ زمینه آبی و رنگ گلبرگ سفید انتخاب شده تا به رنگ واقعی گل بابونه نزدیکتر باشد.

شما می توانید از رنگ های دلخواه برای بافت لیف گل بابونه استفاده کنید

نکته : من با کاموا اکریل تاب و قلاب ۲.۵ میلیمتری بافتم، طول پایه بلندهای من حدود ۸ میلیمتر و قطر لیف با حاشیه، ۱۹ سانتیمتر شد.

اگر می خواهید قطر لیف کمتر باشد، یا همه رج ها را پایه ساده ببافید یا از کاموایی ظریفتر استفاده کنید، یا طول پایه بلندهایتان را کمتر بگیرید.

مرحله اول بافت لیف گل بابونه – بافت رویه 

رج ۱

با رنگ زرد، در حلقه جادویی ۱۲ پایه ببافید.

گرد بافی با قلاب

نکته : می توانید به جای حلقه جادویی ۵ زنجیره زده و به زنجیره اول بست بزنید تا حلقه شود و سپس در حلقه ۱۲ پایه بلند ببافید.

نکته : پایه بلندهای ابتدای رج را می توانید ۳ زنجیره بزنید یا مطابق کلیپ زیر پایه ایستاده ببافید:

رج ۲

در هر پایه دو پایه ببافید. (۲۴ پایه)

گردبافی با قلاب

به اولین پایه بست زده و نخ را قطع کنید.

در صورت تمایل نخ زرد را قطع کرده و به روش زیر بست مخفی بزنید.

رج ۳

با رنگ سفید در یک پایه دو پایه بافته و با رنگ آبی یک پایه ببافید. (۳۶ پایه)

آموزش بافت لیف قلاب بافی

روش اضافه کردن رنگ جدید و تغییر رنگ را در فیلم کوتاه زیر ببینید:

رج ۴

۱۲ مرتبه (روی اولین پایه رنگ سفید را یک پایه و روی بعدی دو پایه بافته و سپس پایه آبی ببافید).(۴۸ پایه)

آموزش بافت لیف با قلاب

نکته : تا چند رج بعدی پایه آبی تکی و روی خودش بافته می شود، افزایش ندارد.

رج ۵

۱۲ مرتبه (روی اولین پایه رنگ سفید را دو پایه و روی وسطی را یک پایه و روی آخری را دو پایه بافته و سپس پایه آبی ببافید). (۷۲ پایه)

آموزش لیف دست باف

رج ۶

۱۲ مرتبه (روی دو پایه اول رنگ سفید را هر کدام یک پایه و روی وسطی را دو پایه و روی دو تای بعدی را هر کدام یک پایه بافته و سپس پایه آبی ببافید). (۸۴ پایه)

آموزش لیف بافتنی قلاب

رج ۷

۱۲ مرتبه (روی ۵ پایه اول رنگ سفید را هر کدام یک پایه و روی ششمی را دو پایه بافته و روی پایه آبی را دو پایه ببافید). (۱۰۸ پایه)

آموزش بافت لیف حمام

رج ۸

۱۲ مرتبه (روی ۳ پایه اول رنگ سفید را هر کدام یک پایه بافته و چهارمی و پنجمی را ادغام کنید.

پایه ششم و هفتم را ببافید. روی پایه اول آبی را یک پایه و روی بعدی را دو پایه ببافید). (۱۰۸ پایه)

اموزش بافت لیف گل بابونه

رج ۹

۱۲ مرتبه (یک پایه سفید بافته و دو بار دو پایه بلند ادغام شده ببافید.

یک پایه سفید بافیمانده را بافته و روی پایه اول آبی ، دو پایه، روی دومی یک پایه و روی آخری دو پایه ببافید.) (۱۰۸ پایه)

راهنمای بافت لیف گل بابونه

رج ۱۰

۱۲ مرتبه (با سفید دو بار دو پایه بلند ادغام شده ببافید.

روی پایه اول آبی را دو پایه، سه پایه بعدی را یک پایه و روی آخری را ۲ پایه ببافید.) (۱۰۸ پایه)

دستور بافت لیف حمام طرح گل

نکته : در رج ۱۰ بافتم کمی کاسه شده بود، بنابراین:

۳ گلبرگ که رد کردم، با رنگ آبی، بین سومی و چهارمی را (۲پایه در یک پایه، یک پایه،۲پایه در یک پایه، یک پایه و دو پایه در یک پایه) بافتم.

دوباره بین ۶ و ۷، بین ۹و ۱۰ و بین ۱۲ و اول مثل داخل پرانتز پایه زدم.

در کل ۴ پایه اضافه شد. (۱۱۲ پایه)

رج ۱۱

این رنگ کامل با آبی بافته می شود.

روی همه پایه ها را یک پایه ساده بافته و روی پایه های سفید هر کدام دو پایه ساده ببافید.(۱۳۲ پایه)

آموزش بافت لیف با قلاب

بست زده و نخ را بچینید.

رج آخر من ۱۳۶ پایه دارد.

این هم پشت کار، می بینید که نخ ها کشیده نشده و همه بین بافت مخفی شده اند.

پشت بافت

مرحله دوم – بافت پشت لیف

مثل رویه بافته می شود ولی تک رنگ، من آبی بافتم.

رج ۱

در حلقه جادویی ۱۲ پایه بلند ببافید.

رج ۲

در هر پایه دو پایه بلند ببافید. (۲۴ پایه)

رج ۳

۱۲ مرتبه ( در یک پایه دو پایه و در بعدی یک پایه ببافید). (۳۶ پایه)

رج ۴

۱۲ مرتبه (۱ پایه، ۲ پایه در یک پایه و یک پایه ببافید.) (۴۸ پایه)

رج ۵

۲۴ مرتبه (یک پایه و دو پایه در یک پایه ببافید) (۷۲ پایه)

رج ۶

۳ پایه ببافید. ۱۱ مرتبه (۲ پایه در یک پایه و ۵ پایه ببافید.) ۲ پایه در یک پایه و ۲ پایه ببافید. (۸۴ پایه)

رج ۷

۲ پایه در یک پایه ببافید. ۱۱ مرتبه (۵ پایه و دو بار دو پایه در یک پایه ببافید). ۵ پایه  دو پایه در یک پایه ببافید. (۱۰۸)

رج ۸ و ۹ 

در هر پایه یک پایه ببافید.

رج ۱۰

۴ مرتبه (۲۶ پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید)(۱۱۲)

رج ۱۱

این رج همه پایه ها را پایه ساده ببافید.

۱۲ مرتبه (۴ پایه بافته، دو پایه در یک پایه، ۳ پایه و دو پای در یک پایه ببافید)

۴ پایه ببافید. به پای اول بست بزنید.(۱۳۶ پایه)

پشت لیف

اگر حاشیه بافی را با همین رنگ انجام می دهید، لازم نیست نخ را قطع کنید.

مرحله سوم بافت لیف گل بابونه – بافت حاشیه 

دو طرف لیف با حاشیه بافی به هم متصل می شوند.

حدود ۳۰ پایه را برای دسته لیف به هم وصل نشده و باز می مانند.

بقه پایه ها را به صورت زیر همزمان با حاشیه بافی به هم وصل کنید:

پشت کار دو طرف لیف را روی هم بگذارید طوری که رویه گلدار لیف به طرف شما باشد.

پایه های دو لایه روبروی هم قرار گرفته و بافته شوند.

یک پایه کوتاه بزنید. ۲۶ بار (یک پایه رها و در بعدی ۵ پایه بلند ببافید. یک پایه رها و در بعدی پایه کوتاه ببافید.)

حاشیه بافی لیف

مرحله سوم – بافت دسته

دسته بدون درز بافته می شود.

نکته : برای اینکه دسته لیف از گرد به راسته تبدیل شده و فرم بهتری بگیرد، روی ۶۰ پایه را به صورت زیر ببافید:

روی اولین پایه بست بزنید.

۵ پایه بلند، ۵ پایه ساده، ۱۰ پایه کوتاه، ۵ پایه ساده، ۱۰ پایه بلند، ۴ پایه ساده، ۱۰ پایه کوتاه، ۴ پایه ساده و ۵ پایه بلند ببافید.

بافت دسته لیف

نکته : اگر فکر می کنید برای جای دست گشاد است، رج اول دو طرف دو پایه ادغام شده ببافید.

رج های بعدی همه پایه بلند.

۱۰-۱۲ رج ببافید.

بعد از بست رج آخر، بندینک ببافید، به این صورت که ۱۵ الی ۲۰ زنجیره زده و به پایه بعدی بست بزنید.

لیف قلاب بافی با طرح گل بابونه

نکته : سعی کنید دسته گشاد نباشد، زیرا هنگام لیف زدن از دست خارج می شود.

دست به راحتی وارد لیف نشود بهتر است.

در صورت تمایل دسته را راه راه ببافید. یک رج سفید یک رج سفید.

از این طرح برای بافت اسکاج هم می توانید استفاده کنید، فقط تعداد رج ها کمتر می شود.

دستور بافت اسکاج گل بابونه

منظور از پایه، پایه بلند است.

در اینجا رنگ زمینه سفید و رنگ گلبرگ آبی انتخاب شده است.

رج ۱

با رنگ آبی در حلقه جادویی ۱۲ پایه ببافید.

رج ۲

در هر پایه دو پایه ببافید. (۲۴ پایه)

رج ۳

با رنگ آبی در یک پایه دو پایه بافته و با رنگ سفید یک پایه ببافید. (۳۶ پایه)

رج ۴

۱۲ مرتبه (روی اولین پایه رنگ آبی را یک پایه و روی بعدی دو پایه بافته و سپس پایه سفید ببافید).

( تا چند رج بعدی پایه سفید تکی و روی خودش بافته می شود، افزایش ندارد) (۴۸ پایه)

رج ۵

۱۲ مرتبه (روی اولین پایه رنگ آبی را یک پایه و روی وسطی را دو پایه و روی آخری را یک پایه بافته و سپس پایه سفید ببافید). (۶۰ پایه)

رج ۶

۱۲ مرتبه (روی چهار پایه رنگ آبی را هر کدام یک پایه و روی سفید دو پایه ببافید). (۷۲ پایه)

رج ۷

۱۲ مرتبه (با رنگ آبی دو بار دو پایه ادغام شده بافته و روی هر پایه سفید را دو پایه ببافید). (۷۲ پایه)

رج ۸

با رنگ سفید روی هر پایه را یک پایه ساده ببافید. (۷۲ پایه)

بندینک ببافید.

اختصاصی مجله تصویر زندگی 

کپی برداری با ذکر منبع و لینک Follow فعال به این مطلب بلامانع است

ماسک آستر دار دو لایه قلاب بافی

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 33, میانگین امتیاز: 4,33 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×