پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲

آموزش بافت جامدادی پوکمن گو قلاب بافی زیبا و فانتزی

آموزش بافت جامدادی پوکمن گو شیک و فانتزی قلاب بافی ، هدیه ای مناسب و زیبا برای آغاز سال تحصیلی بچه ها خصوصا کلاس اولی ها.

 

آموزش بافت جامدادی پوکمن گو

 

لوازم مورد نیاز برای بافت جامدادی پوکمن گو

کاموا ناکو بامبینو (دو لا بافته می شود)

قلاب ۳.۵

زیپ ۲۰ سانتی

سوزن

قیچی

چشم عروسک یا دکمه

نخ گلدوزی مشکی یا کاموای نازک مشکی

کاموای مشکی و کاموای خاکی تیره

تکه ای فوتر قرمز

قیچی

سوزن و قلاب

مرحله اول بافت جامدادی پوکمن گو : بافت بدن

درحلقه جادویی ۶ پایه کوتاه بافته و قبل از شروع رج دوم نخ یا سنجاق نشانه بگذارید.
آخرین پایه هر رج که بافتید. نشانه بگذارید.

رج ۲: در هر پایه رج قبل ۲ پایه کوتاه ببافید(۱۲ پایه)
رج ۳:یک درمیان دانه اضافه کنید(۱۸ پایه)
رج ۴: دو در میان دانه اضافه کنید(۲۴ پایه)
رج۵: سه در میان دانه اضافه کنید(۳۰ پایه)

رج ۶ : ۴ در میان دانه اضافه کنید. (۳۶ پایه)
رج ۷ : ۵ در میان دانه اضافه کنید. (۴۲ پایه )

آموزش بافت جامدادی قلاب بافی فانتزی

۳ رج ۴۲ پایه را بدون افزایش ببافید.

رج ۱۱ : یک زنجیره زده و کار را برگردانید.

 آموزش بافت جامدادی پوکمن گو

تمام رج را پایه کوتاه ببافید.
به انتهای رج که رسیدید یک زنجیره زده و کار را برگردانید.

به طول زیپ به همین صورت پایه کوتاه رفت و برگشتی ببافید.
برای اندازه گیری زیپ بست انتهای زیپ را کنار بافت قرار دهید.

آموزش بافت جامدادی پوکمن گو

تا جایی که با انگشت نشان داده شده (بالای دستگیره زیپ) ببافید.

آموزش بافت جامدادی قلاب بافی فانتزی

آموزش بافت جامدادی قلاب بافی فانتزی

حالا مجددا گرد بافی کنید. به این صورت که وقتی به انتهای رج رسیدید زنجیره نزنید که کار را برگردانید.

به دانه ابتدای رج پایه بزنید تا بافت گرد و بسته شود.

آموزش بافت جامدادی قلاب بافی فانتزی

۳ رج ۴۲ دانه را ببافید.

۵ پایه کوتاه بافته و ۲ تا یکی کنید. (قلاب را حلقه جلویی دو پایه رج قبل وارد کرده نخ بگیرید و پایه کوتاه ببافید.

رج بعد ۴ در میان کم کنید.

رج بعد ۳ در میان ، رج بعد ۲ در میان ، رج بعد یک در میان کم کنید.

آموزش بافت جامدادی پوکمن گو

۲ رج دو تا یکی کنید تا بافت بسته شود.

نخ را چیده و با سوزن حفره انتهای بافت را ببندید.

آموزش بافت جامدادی قلاب بافی فانتزی

زیپ را به جامدادی سنجاق بزنید و با سوزن به بافت کوک بزنید.

آموزش بافت جامدادی پوکمن گو

خوب این هم بدنه جامدادی ما که بدن عروسک پوکمن گو است.

مرحله دوم بافت جامدادی پوکمن گو : بافت سر

برای سر پوکمن گو،حلقه جادویی زده و ۶پایه کوتاه ببافید. مثل قبل تا رج۷گردبافی کنید.
رج۸ : ۶در میان اضافه کنید. (۴۸ پایه)
۷ رج ۵۴ دانه را ببافید.

آموزش بافت جامدادی پوکمن گو

رج ۱۶: ۶ در میان دانه کم کنید. (۴۲ پایه)
رج ۱۷ : ۵ در میان دانه کم کنید. (۳۶ دانه)
رج ۱۸ : ۴ در میان دانه کم کنید. (۳۰ دانه)
رج ۱۹ : ۳ در میان دانه کم کنید. (۲۴ دانه)

نخ را به اندازه دوخت اضافه گرفته و قطع کنید.
چشم را در رج ۱۳ ( از ابتدای بافت ،حلقه جادویی) نصب کنید.

آموزش بافت جامدادی پوکمن گو

چشم دیگر را به فاصله ۸ پایه نصب کنید.

آموزش بافت جامدادی پوکمن گو

سر را با الیاف پر کنید.


به چهارمین رج جامدادی بدوزید. (رجی که ۲۴ پایه داشتیم)
سر را به انتهای جامدادی که با سوزن دوخته شده وصل کنید نه ابتدای بافت که کار تمیز تر است.

آموزش بافت جامدادی پوکمن گو

مرحله سوم بافت جامدادی پوکمن گو : بافت گوش

با نخ سیاه در حلقه جادویی ۶پایه کوتاه ببافید. رج بعد۱در میان اضافه کنید. (۹ پایه)
۲ رج ۹ پایه را ببافید.
رج بعد ۲ در میان اضافه کنید. (۱۲ پایه)
یک رج همان ۱۲ پایه را ببافید.

با نخ زرد ۲ رج ۱۲ دانه را ببافید.
۳ در میان دانه اضافه کنید. (۱۵ پایه)
۲ رج دیگر ۱۵ پایه را ببافید.

آموزش بافت جامدادی قلاب بافی فانتزی

گوش دیگر را هم بافته و از الیاف پر کنید.

گوش ها را روی سر بدوزید.

فاصله گوش از مرکز ۶ رج است.

آموزش بافت جامدادی قلاب بافی فانتزی

لب و بینی را بدوزید.

 آموزش بافت جامدادی پوکمن گو

گونه ها را دایره کوچکی از فوتر بچسبانید یا با رژ گونه رنگ کنید.

آموزش بافت جامدادی قلاب بافی فانتزی

مرحله چهارم بافت جامدادی پوکمن گو : بافت دست ها و پاها

برای بافت دستها در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲: در هر پایه دو پایه کوتاه ببافید. (۱۲ پایه)
رج ۳: همان ۱۲ پایه را ببافید.
رج ۴: ۳ در میان دانه اضافه کنید. (۱۵ پایه)

۶ رج ۱۵ دانه را ببافید.
رج ۱۱ :  ۳ در میان دانه کم کنید.

یک رج ۱۲ پایه را بدون افزایش ببافید.

آموزش بافت جامدادی قلاب بافی فانتزی

دست را با الیاف پر کنید.
با انگشت دو طرف لبه دستها را کنار هم قرار داده و با ۶ پایه کوتاه دو طرف را به هم بدوزید.

آموزش بافت جامدادی پوکمن گو

دستها را میان سر و بدن بدوزید.

آموزش بافت جامدادی قلاب بافی فانتزی

برای بافت پاها در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲: در هر پایه دو پایه کوتاه ببافید. (۱۲ پایه)
رج ۳: یک در میان دانه اضافه کنید. (۱۸ پایه)
رج ۴: ۵ در میان دانه اضافه کنید. (۲۱ پایه)

آموزش بافت جامدادی قلاب بافی فانتزی

۴ رج ۲۱ پایه را بدون افزایش ببافید.
رج ۹: ۵ در میان دانه کم کنید.

آموزش بافت جامدادی پوکمن گو
نخ را قطع کرده و پای دیگر را هم ببافید.

  آموزش بافت جامدادی قلاب بافی فانتزی

پا را از الیاف پر کنید.

آموزش بافت جامدادی قلاب بافی فانتزی

از پایین رجی که شکاف زیپ را ایجاد کرده بودید پاها را به دو طرف بدن بدوزید.

آموزش بافت جامدادی پوکمن گو

آموزش بافت جامدادی قلاب بافی فانتزی

مرحله پنجم بافت جامدادی پوکمن گو : بافت دم

برای دم ۱۲ زنجیره زده و از زنجیره یکی به آخر تا ابتدا را ۱۱ پایه کوتاه ببافید.
یک زنجیره زده ، کار را برگردانده و یک رج پایه کوتاه ببافید.
۳ رج دیگر ببافید. این قسمت نوک دم است.

آموزش بافت جامدادی پوکمن گو

۴ زنجیره زده و از زنجیره سوم ۳ پایه کوتاه ببافید. یک گره نامرئی روی اولین پایه رج قبل بزنید.
این قسمت عمود بر رج قبل بافته می شود.
یک زنجیره زده و کار را برگردانید.
۳ پایه کوتاه ببافید.

۱زنجیره زده، کار را برگردانده ۳پایه کوتاه میبافیم.
۱پایه نوک دم را نبافته در بعدی بست میزنیم.
۱رج برگشتی ۳پایه را بافته،در رج بعد۱پایه نوک دم را نبافته،در بعدی بست میزنیم. ۱رج میبافیم.

آموزش بافت جامدادی قلاب بافی فانتزی

بافت را مانند تصویر مرحله قبل نگهداشته، یک زنجیره زده و ۵ پایه کوتاه در طول بافت قبل بزنید.
۴ زنجیره زده، ۳پایه کوتاه روی زنجیره و ۵ پایه روی رج قبل ببافید. ۲ رج دیگر ببافید.

آموزش بافت جامدادی پوکمن گو

دو تا یکی آخرین پایه کوتاه را با رنگ خاکی انجام دهید.

یک زنجیره زده، کار را برگردانید و یک رج ببافید.
زنجیره زده، کار را برگردانده و ۴ پایه کوتاه ببافید.
یک زنجیره زده کار را برگردانید و ۲ رج دیگر ۴ پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت جامدادی پوکمن گو

دم به این شکل می شود.

آموزش بافت جامدادی قلاب بافی فانتزی

نقشه بافت دم

آموزش بافت جامدادی قلاب بافی فانتزی

۱۸ زنجیره با کاموای خاکی زده و از زنجیره یکی به آخر ۱۷ پایه کوتاه ببافید.
نخ را قطع کنید.

۱۴ زنجیره زده و از زنجیره یکی به آخر ۱۳ پایه کوتاه ببافید.

دو نوار خاکی رنگ را پشت جامدادی بدوزید.
فاصله از گردبافی پایین ۴ راه و بین دو نوار دو راه است.
دم را هم مرز بین راه ها و گردی پایین بدوزید.

آموزش بافت جامدادی پوکمن گو

این هم جامدادی پوکمن گو ما

آموزش بافت جامدادی پوکمن گو

نمای پشت جامدادی

 آموزش بافت جامدادی پوکمن گو

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 31, میانگین امتیاز: 4,35 از 5)
Loading...

۳ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
  1. رزا گفت:

    سلام خسته نباشین ببخشید آموزش جامدادی خرگوش هم بزارین ممنون از محبتتون

    موافقم ۲
  2. M گفت:

    از پنبه هم میشه داخل سر ، دست و پا هاش کرد یانه

    موافقم ۵

ارسال دیدگاه شما

×