سه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲

بافت بلوز تابستانه قلاب بافی ( آموزش تصویری رج به رج به زبان ساده)

برای بافت بلوز تابستانه از ۲۵۰ گرم کاموای شماره ۴ و قلاب ۴ استفاده شده که برای سایز XL مناسب است. بافت از یقه شروع شده و مقدار بازی یقه سلیقه ای است. برای اندازه گیری یقه ، دور گردن را از خط وسط شانه چپ، بازی یقه جلو، خط وسط شانه راست، بازی یقه پشت تا خط وسط شانه چپ متر بگذارید.

بلوز تابستانه قلاب بافی

آموزش بافت بلوز بهاره تابستانه آستین کوتاه زیبا

برای شروع بافت به تعداد دلخواه زنجیره بزنید.
فقط زنجیره ها مضربی از عدد ۸ باشد.

طول زنجیره ها به اندازه دور گردن باشد که قبلا متر کردید.

در اینجا ۱۲۰ زنجیره زده شده است.

به اولین زنجیره بست بزنید تا حلقه شود.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

✅ رج ۱ :

۵ زنجیره و یک پایه بلند همانجا ببافید.

۳ زنجیره بزنید.

⭐️۳ زنجیره را نبافته و در چهارمین زنجیره (۱ پایه بلند، ۲ زنجیره و یک پایه بلند) ببافید. ۳ زنجیره بزنید.⭐️

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

تا پایان رج بین دو ستاره مرحله قبل را تکرار کنید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

اینها پایه آناناسی هستند.

✅ رج ۲ :

یک بست ، ۳ زنجیره، ۱ پایه بلند، ۲ زنجیره و ۲ پایه بلند روی اولین ۲ زنجیره رج قبل ببافید.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

⭐️۳ زنجیره زده و روی ۲ زنجیره بعدی ۴ مرتبه (۱پایه بلند و ۱ زنجیره) و یک پایه بلند ببافید.⭐️

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی
⭐️⭐️۳ زنجیره زده وروی ۲ زنجیره بعدی را (۲ پایه بلند، ۲زنجیره و ۲ پایه بلند ) ببافید.⭐️⭐️

تا پایان رج یک در میان بافت میان ⭐️تک ستاره و دو ستاره ⭐️⭐️ را تکرار کنید.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

در پایان به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

✅ رج ۳ :

روی پایه بلند را بست و ۳ زنجیره ببافید. روی ۲ زنجیره را (۱ پایه بلند، ۲ زنجیره و ۱ پایه بلند) ببافید.
یک پایه بلند هم روی اولین پایه بلند ببافید.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

برای بافت آناناسی:

۴ زنجیره زده، روی اولین زنجیره بین پایه بلندها را یک پایه کوتاه ببافید.

۲ مرتبه ( ۳ زنجیره زده و روی تک زنجیره بعدی را یک پایه کوتاه) ببافید.
۴ زنجیره بزنید.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

بعد از بافت آناناسی :

⭐️روی دومین پایه بلند را پایه بلند ، روی ۲ زنجیره را (۱ پایه بلند، ۲ زنجیره و ۱ پایه بلند) ببافید. یک پایه بلند هم روی اولین پایه بلند ببافید.⭐️

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

تا پایان رج یک در میان ، آناناسی بافته و بین دو ستاره را ببافید.
۴ زنجیره زده و به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

✅ رج ۴ :

مثل رج ۳ بافته می شود. تنها تفاوتش در این است که حلقه ۳ زنجیره ای بالای آناناسی ۲ عدد می شود. رج قبل ۳ تا بود.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

بعد از بافت آخرین آناناسی ، ۴ زنجیره زده و به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

✅ رج ۵ :

مثل رج ۴ بافته می شود ولی زنجیره بالای آناناسی یک عدد است.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

در پایان ۴ زنجیره زده و به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

✅ رج ۶ :

شروع آناناسی دوم است. در این رج پایه بلندها افزایش می یابند.

به نقشه دقت کنید.

۳ پایه بلند ۲ زنجیره و ۳ پایه بلند داریم.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

(پایه بلند اول و آخر روی پایه بلندهای رج قبل بافته می شوند.، روی ۲ زنجیره هم ۲ پایه بلند، ۲ زنجیره و ۲ پایه بلند)

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

برای پایه آناناسی هم مثل رج اول (۱ پایه بلند، ۲ زنجیره و ۱ پایه بلند) بافته می شود.

به این شکل

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

انتهای رج پایه آناناسی ، ۳ زنجیره و بست و سومین زنجیره

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

به نقشه بافت بلوز تابستانه دقت کنید.

نقشه بافت بلوز تابستانه

هر ۵ رج یکبار آناناسی تکرار میشه. به عبارتی از رج ۶ مجددا پایه آناناسی را می بافیم.

پایه های بین آناناسی هم هر ۵ رج یکبار افزایش پیدا می کنه. دقت کنید در رج اول افزایشی ، روی ۲ زنجیره (۲ پایه بلند، ۲ زنجیره و ۲ پایه بلند) بافته میشه و رج های بعدی (۱ پایه بلند، ۲ زنجیره و ۱ پایه بلند) .
و نکته مهم اینکه اگر پایه ها ۳ تا بود و حالا باید ۴ تا ببافید، رج اول، ۲ پایه روی پایه های قبلی بافته می شود و رج دوم ۳ تا.
در تصویر زیر فقط رج اول و دوم افزایشی نشان داده شده.

نقشه بافت بلوز تابستانه

✅ رج ۷ :

۳ پایه بلند ۲ زنجیره و ۳ پایه بلند داریم. ( ۲ پایه بلند اول و ۲ پایه بلند آخر روی پایه بلندهای رج قبل بافته می شوند.

روی ۲ زنجیره هم ۱ پایه بلند، ۲ زنجیره و ۱ پایه بلند) می بافیم.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

بافت آناناسی هم تکرار رج ۲ است.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

بافت را ادامه دهید تا به زیر حلقه آستین برسید. در این نمونه ✅ رج ۸ هم بافته شد.

حالا باید بالاتنه و آستین را جدا کرد.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

در این مدل ، نیمه آناناسی سوم که بافته شد (۳ زنجیره سه تایی بالای آناناس است) بالاتنه و آستین را جدا می کنیم.

به انتهای رج که بست زده اید نشانه بگذارید.

هر یک از آناناسی ها و هر یک از پایه بلند ها را یک واحد حساب کنید. برای هر آستین ۶ واحد و برای هر بالاتنه ۹ واحد در نظر بگیرید و نشانه بگذارید.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

تصویر زیر تقسیم بندی را نشان می دهد.

نقشه تقسیم بندی بلوز تابستانه

اولین نشانه را روی بست انتهای رج بگذارید.

۹ واحد بشمارید و نشانه دوم را بگذارید.

نشانه سوم را بعد ۶ واحد و نشانه چهارم را بعد ۹ واحد بگذارید.

۶ واحد دیگر باقی می ماند.

✅ رج ۹ :

تا رسیدن به دومین نشانه ببافید.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

۴ زنجیره زده و از نشانه سوم بافت را ادامه دهید.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

به نشانه چهارم که رسیدید، ۴ زنجیره زده و به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

در این رج آستین ها بافته نشد و بالاتنه جلو و پشت بهم وصل شده است.

بافت را تا طول دلخواه ادامه دهید. در اینجا ۳۲ سانت بافته شده و تعداد پایه بلند ها به ۸ رسیده است.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

لبه پایین و یقه لباس را حاشیه ببافید.

در اینجا حاشیه به صورت پیکوت و ۳ پایه کوتاه است.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

حالا آناناسی آستین را کامل کنید.

ابتدا میان ۴ زنجیره زیر حلقه آستین یک طرف را به طرف دیگر بدوزید.

در اینجا با نخ سبز نشان داده شده. سپس بافت را ادامه دهید.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

در پایان هم لبه آستین را پیکوت و ۳ پایه کوتاه ببافید.

رنگارنگ از همه رنگ.

بافت این بلوز تابستانه با هر رنگی که مایلید انجام دهید. با زیباست.

آموزش بافت بلوز تابستانه آموزش بافت بلوز تابستانه

 

بلوز تابستانی قلاب بافی

بلوز تابستانه قلاب بافی

بلوز تابستانی قلاب بافی

بلوز تابستانی دست باف

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 91, میانگین امتیاز: 4,42 از 5)
Loading...

۲۰ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. فریبا گفت:

  سلام من هر مدل یقه گرد میبافم یقه اش چین میخوره

  موافقم ۱
  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   یا زنجیره های ابتدایی را خیلی سفت می بافید یا خیلی پایه اضافه می کنید یا ضخامت نخ و قلابتون متناسب نیست.

   موافقم ۱
 2. زهرا گفت:

  سلام لطف میکنی نقشه این لباس روکامل وواضح بزارین من ازرونقشه بهترمیفهمم تا ازروی نوشتنی میشه نقشه چندتا سارافون بزارین

  موافقم ۲
  مخالفم ۲
  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   نقشه بافت و توضیحات کامل هست.
   برای نقشه و مدل سارافون به کانال تلگرامی بافتنی زیبا که لینک اون انتهای آموزش هست مراجعه کنید.

 3. سمیه گفت:

  سلام من این بلوز رو دارم میبافم اما یقه باز تر الان برای تقسیم بندی به مشکل خوردم یعنی برای آستینها سه ردیف پایه و چهار آناناسی گزاشتم چیزی که باقی موند یازده پایه و نه آناناسی میشه بگین چی جوری برا جلو و پشت بلوز تقسیم کنم.ممنون

  موافقم ۱
  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   تقسیم بندی ها به فرم بدن بستگی داره، برای تقسیم بندی اندازه دور بازو، دور سینه، برآمدگی پشت را در نظر بگیرید.
   اگر پشت خمیده و گوشتی دارید، اختلاف جلو و پشت زیاد نباشه، اگر سینه های بزرگ دارید، جلو بیشتر از پشت باشه.
   تقسیم بندی را انجام بدید، سنجاق بزنید و تن کنید. اگر مناسب بود، بافت را ادامه بدید.

   موافقم ۱
 4. مریم گفت:

  سلام با صد و بیست زنجیره دقیقا همین بازی یقه به دست میاد ؟ وقتی زنجیره ها رو وصل میکنم و میندازه گردنم خیلی یقه ی کوچیکه
  با بافته شدنش یقه سنگین میشه و باز میشه ؟

  موافقم ۱
  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   تعداد زنجیره‌ها به ضخامت کاموا و میزان بازی یقه دلخواه شما بستگی داره.
   وقتی بافته هم بشه قسمت آستین زیاد سنگینی نداره و فقط جلو و پشت ممکنه کمی کشیده بشه.

   موافقم ۱
 5. زهرا گفت:

  سلام…..خیلی ممنون بابت راهنماییتون با کمک شما تونستم بدون چین خوردگی ببافمش و حالا یه سوال دیگه دارم ….فقط تو رج اول وصل کردن پشت و جلو به هم باید ۴ تا زنجیره واسه رفتن از نشانه اول به دوم و نشانه سوم به چهارم (حلقه آستین)بزنیم تا این چهار زنجیره دوطرف آتین تا آخرین رج تکرار میشه؟؟؟

  • نسیم گفت:

   سلام عزیز
   لازم نیست تا آخر ۴ زنجیره باشه می تونید از اون به بعد ۳ زنجیره ببافید تا با طرح رج های قبل هماهنگ بشه.
   یا زمانی ۳ زنجیره کنید که یک پایه به پایه ها اضافه شده باشه.
   ۴ زنجیره زده میشه تا زیر حلقه کشش کافی برای حرکت دادن دست داشته باشه.
   اگر شخصی بازوهاش کمی چاقه بیشتر از ۴ زنجیره هم میشه زد.

   موافقم ۴
   مخالفم ۱
 6. زهرا گفت:

  سلام . ممنون از آموزش های جدابتون ..من این کارو با کاموای اکریلباف بافتم و همون رج اول دوم کار چین خورده و به اصطلاح باد توش افتاده …..این طبیعیه؟؟؟

  موافقم ۱
  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   ابتدای بافت آناناسی به نظر چین خورده میاد. یک آناناس را تموم کنید و بعد به فرم یقه توی تن روی سطح زمین یا میز بگذارید یا روی تن تست کنید ببینید باز هم چین داره ؟
   اگر بله تعداد زنجیره ها را کمتر کنید.

 7. سیما گفت:

  سلام من این کار رو با کاموای ریز تری بافتم
  ولی اون پایه بلندا بیشتر هشت تا شد بنظرتون باید طبق الگو هر پنج رج باز اضافه کنم؟ یا همین هشت پایه رو ادامه بدم؟

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   اگر گشادی لباس براتون خوبه و نمیخواین گشادتر بشه دیگه اضافه نکنید.
   اگر دوست دارید پایینش گشادتر باشه می تونید اضافه کنید.
   به سلیقه شما بستگی داره.

 8. عاطفه گفت:

  من این رو بافتم خیلی خوشکل شد مرسی❤
  لطفا مدل های دیگری را هم آموزش دهید

  موافقم ۱
 9. فاطمه گفت:

  ۲۵۰ گرم نخ میشه ۲کلاف و نیم. کم نیس؟

 10. مهناز گفت:

  من این بلوز دارم می بافم..اما اندازه گیری یقه طوری که بلوز اندازه ام بشه با مشکلات زیادی رو برو شدم…از شما ممنون میشم کمکم کنید

 11. مهديس گفت:

  میشه لطفا بلوز با استین پفی را بگذارین ممنونم
  من از دنبال کنننده های سایتتونم

  موافقم ۲
  مخالفم ۱

ارسال دیدگاه شما

×