دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲

آموزش قلاب بافی : بافت ماهی کوچک زیبای تزیینی برای هفت سین نوروز

برای بافت ماهی می تونید از کاموای آلیز دیوا و قلاب شماره ۲ استفاده کنید. کمی هم الیاف برای پر کردن بدن ماهی لازم دارید.

می تونید به جای خرید ماهی قرمز و زندونی کردنشون توی تنگ از این ماهی زیبا برای تزیین سفره هفت سین استفاده کنید. هم چنین می تونید ماهی قلاب بافی را به عنوان جاکلیدی یا آویز ماشین بکار ببرید.

 

آموزش قلاب بافی , بافت ماهی

آموزش بافت ماهی زیبا با تصاویر مرحله به مرحله

در بخش آموزش قلاب بافی ، روش بافت ماهی کوچک زیبایی را آماده کرده ایم که امیدواریم مورد استفاده و پسند شما عزیزان قرار گیرد.

مرحله اول آموزش بافت ماهی : بافت بدن 

یک حلقه جادویی زده و داخل حلقه ۶ پایه کوتاه ببافید.
روی اولین پایه کوتاه را یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت ماهی

رج بعد روی هر گره رج قبل را پایه کوتاه ببافید.
در بافت ماهی مثل بافت عروسک پایه ها پشت سر هم بافته شده و پایان رج با گره نامرئی بست نمی زنیم.

آموزش قلاب بافی , بافت ماهی

رج ۳ در هر گره دو پایه کوتاه می بافیم تا تعداد دانه ها ۱۲ شود.

آموزش قلاب بافی , بافت ماهی

رج ۴:
۳ پایه کوتاه بافته در بعدی دو پایه کوتاه می بافیم.
دو مرتبه دیگر ۳ پایه کوتاه بافته و دو پایه در یک گره می بافیم.
تعداد دانه ها ۱۵ می شود.

رج ۵:
۴ پایه کوتاه بافته در بعدی دو پایه کوتاه می بافیم.
دو مرتبه دیگر ۴پایه کوتاه بافته و دو پایه در یک گره می بافیم.
تعداد دانه ها ۱۸ می شود.

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی

رج ۶:
۵ پایه کوتاه بافته در بعدی دو پایه کوتاه می بافیم.
دو مرتبه دیگر ۵ پایه کوتاه بافته و دو پایه در یک گره می بافیم.
تعداد دانه ها ۲۱ می شود.

رج ۷:
۶ پایه کوتاه بافته در بعدی دو پایه کوتاه می بافیم.
دو مرتبه دیگر ۶ پایه کوتاه بافته و دو پایه در یک گره می بافیم.
تعداد دانه ها ۲۴ می شود.

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی

رج ۸ روی هر گره یک پایه کوتاه می بافیم.

رج ۹ :
۳ پایه کوتاه بافته در بعدی دو پایه کوتاه می بافیم.
۵ مرتبه دیگر ۳ پایه کوتاه بافته و دو پایه در یک گره می بافیم.
تعداد دانه ها ۳۰ می شود.

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی

رج های ۱۰ تا ۱۴ را بدون افزایش می بافیم.
روی هر گره رج قبل یک پایه کوتاه می بافیم.

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی

رج۱۴:
۳پایه کوتاه بافته و ۲گره بعدی را یکی می کنیم. برای اینکار قلاب را وارد حلقه جلویی دو گره کرده، نخ گرفته و پایه کوتاه میبافیم. دانه ها ۲۴ میشود.
رج ۱۵را بدون کاهش می بافیم.۲۴ پایه

رج ۱۶: تمام رج ۶ پایه کوتاه بافته و دو تایکی می کنیم.(۲۱ دانه)
رج ۱۷: تمام رج ۵ پایه کوتاه بافته و ۲ تا یکی می کنیم.(۱۸دانه)
حالا بدن ماهی را از الیاف پر میکنیم.

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی

رج ۱۸: تمام رج ۴ پایه کوتاه بافته و ۲ تا یکی می کنیم. ۱۵ دانه

رج ۱۹: تمام رج ۳ پایه کوتاه بافته و ۲ تا یکی می کنیم. ۱۲ دانه باقی خواهد ماند.

در رج ۲۰ قلاب را وارد دانه های مقابل هم کرده و پایه کوتاه می بافیم.
کمی دیگر الیاف داخل ماهی می گذاریم.

به این ترتیب انتهای بدن ماهی دوخته شده و بسته می شود.

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی

مرحله دوم آموزش بافت ماهی : بافت دنباله

حالا نوبت بافت دنباله پشتی ماهی کوچک ماست.

کار را برمیگردانیم.

۱۶زنجیر زده و از زنجیره پانزدهم تا ابتدا را پایه کوتاه می بافیم.
با گره نامرئی به اولین پایه رج قبل بست می زنیم.

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی

یک زنجیره زده و کار را برمیگردانیم.
از این رج به بعد همه پایه ها را در حلقه پشتی (ح.پ) می بافیم.
۱۴ پایه کوتاه می بافیم. یک پایه آخر رانبافته ، ۱ زنجیره زده و کار را برمیگردانیم.

در حلقه پشتی هر گره رج قبل یک پایه کوتاه (۱۴تا) بافته و مجددا در اولین پایه انتهای بدن ماهی که قبلا بست زده بودیم گره نامرئی می بافیم.

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی

یک زنجیره زده ، کار را برگردانده و در حلقه پشتی پایه های رج قبل ((تا یکی به آخر )) را پایه کوتاه می بافیم.
۱۳ پایه

یک زنجیره زده کار را برگردانده و در حلقه پشتی هر گره پایه کوتاه می بافیم. ۱۳ پایه

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی
به دومین پایه انتهای بدن ماهی با گره نامرئی بست می زنیم.

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی

۱ زنجیره زده کار را برگردانده تا یکی به آخر پایه کوتاه در حلقه پشتی بافته، یک زنجیره زده ، کار را برگردانده ، ۱۲ پایه در ح.پ بافته و به سومین پایه انتهای بدن بست می زنیم.

یک زنجیره زده کار را برگردانده و ۱۱ پایه کوتاه در حلقه پشتی می بافیم.

یک زنجیره زده کار را برگردانده و ۱۱ پایه کوتاه در حلقه پشتی می بافیم. در همان پایه سوم انتهای بدن بست می زنیم.

یک زنجیره زده کار را برگردانده و ۱۰ پایه کوتاه در حلقه پشتی می بافیم.

یک زنجیره زده کار را برگردانده و ۱۰ پایه کوتاه در حلقه پشتی می بافیم. در پایه چهارم انتهای بدن بست می زنیم.

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی

یک زنجیره زده کار را برگردانده و ۹ پایه کوتاه در حلقه پشتی می بافیم.

یک زنجیره زده کار را برگردانده و ۹ پایه کوتاه در حلقه پشتی می بافیم. در پایه پنجم انتهای بدن بست می زنیم.

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی

یک زنجیره زده کار را برگردانده و ۸ پایه کوتاه در حلقه پشتی می بافیم.
یک زنجیره زده کار را برگردانده و ۸ پایه کوتاه در حلقه پشتی می بافیم. در پایه ششم انتهای بدن بست می زنیم.

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی

یک زنجیره زده کار را برگردانده و ۷ پایه کوتاه در حلقه پشتی می بافیم.
یک زنجیره زده کار را برگردانده و ۷ پایه کوتاه در حلقه پشتی می بافیم. مجددا در پایه ششم انتهای بدن بست می زنیم.

این هم دنباله ماهی زیبای ما

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی

مرحله سوم آموزش بافت ماهی : بافت باله بالایی

ماهی را از دو طرف پهلو کمی فشار دهید تا خط وسط بالای ماهی مشخص تر شود. قلاب را بین رج ۷ و ۸ بالای ماهی وارد کرده و نخ بگیرید.

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی

یک پایه کوتاه ببافید.

به طرف دنباله ماهی ۵ پایه کوتاه دیگر روی خط بالای ماهی ببافید.

دقت کنید بالای ماهی جایی است که دنباله کوتاه تر قرار داد.

باله بالای ماهی را جایی ببافید که طرف کوچکتر دنباله است.

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی

۳ زنجیره زده و کار را برگردانید.
حالا روی هر پایه کوتاه دو پایه بلند ببافید.

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی

سه زنجیره زده و با گره نامرئی به آخرین پایه بست بزنید. نخ را چیده و بین بافت پنهان کنید.
باله بالای ماهی بافته شد.

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی

مرحله چهارم آموزش بافت ماهی : بافت چشم

برای بافت چشم ۲ زنجیره زده و در زنجیره اول ۵ پایه کوتاه ببافید.
به ابتدای رج با گره نامرئی بست زده و نخ را بچینید.

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی هفت سین

وسط چشم را مهره ای سیاه بدوزید.

چشم ها را به ماهی بدوزید.

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی هفت سین

مرحله پنجم آموزش بافت ماهی : بافت باله های پایینی 

برای بافت باله های پایینی مثل باله بالایی نخ را بین دو رج وصل کرده و روی سطح ۴ پایه کوتاه ببافید.

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی هفت سین

دقت کنید باله های پایینی در خط وسط زیر بدن بافته نمیشود. باید بین دوبله سمت چپ و سمت راست فاصله باشد.

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی هفت سین

۳ زنجیره زده ، کار را برگردانده و یک پایه بلند در گره رج قبل می بافیم. در هر کدام از ۳ پایه بعدی دو پایه بلند می بافیم.

دو زنجیره بافته و در پایه کوتاه آخری رج قبل بست می زنیم.

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی هفت سین

باله بعدی را هم به همین شکل می بافیم.
در پایان نخ های اضافه را بین بافت پنهان می کنیم.

مرحله نهایی : دوخت دهان

برای دهان ماهی با نخ صورتی یا قرمز چند کوک می زنیم.

این هم ماهی زیبای ما

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی هفت سین

نکات

می تونید چشمهای ماهی را ببافید یا از چشم عروسک آماده استفاده کنیدیا مهره بدوزید.

برای بافت ماهی می تونید از کاموای تک رنگ یا چند رنگ استفاده کرده یا از دو رنگ کاموا استفاده کنید.

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی

استفاده از دو رنگ کاموا برای بافت ماهی

چشم های این ماهی چشم عروسک آماده است.

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی

جاکلیدی ماهی بافته شده با کاموا اسپرت

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی

نمونه های زیبای ماهی بافته شده با قلاب

آموزش قلاب بافی , آموزش بافت ماهی

بافت ماهی قرمز هفت سین با قلاب

آموزش قلاب بافی , بافت ماهی

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 98, میانگین امتیاز: 4,49 از 5)
Loading...

۱۱ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. اله گفت:

  خوب بود ولی چرا نقشه نذاشتن

  موافقم ۳
 2. عاطفه گفت:

  سلام‌با‌نخ‌بهاران‌هم‌میشه‌بافت؟ممنون‌‌از‌توضیحاتتون

 3. فرشته جوووون گفت:

  واقعا سایت خوبی دارین من کلی مطالب قلاب بافی ازتون یادگرفتم.
  همه چی رو خیلی ریز به ریز و باتصویر توضیح دادین.
  دمتون گرم
  اجرتون با خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها

  موافقم ۲
 4. عشقم گفت:

  اگر بخواهیم ماهی. ما کوچکتر باشد چکار کنیم ممنون از کار زیباتون

  موافقم ۱
 5. ایه گفت:

  سلام نسیم جون این ماهی. خیلی زیبا است یک پیشنهاد کاش شما که زحمت میکشیدواین بافتها را اموزش میدهید قیمت بافت هارا هم زیرش برای کسانی که قصد بافت وفروش دارند بگذارید ,چون همه از قیمتهای بازار خبر ندارند هروقت فرصت کردید این ماهی را قیمت گذاری کنید با توجه به قیمت بازار با سپاس فروان لذت بردم از کارهای خوبتون زنگوله وشکلات هم خیلی زیبا هستند 😃😃😃

  موافقم ۵
 6. زندگی گفت:

  سلام میشه درباره رج ۱۵ توضیح دهید چطور ببافیم اگر بعد سه تا پایه کوتاه. دوتا یکی کنیم دونه ها دیگر۳۰ تا نمیشه وچطور دوتا یکی کنیم اگر جواب بدین ممنون میشم

  • نسیم گفت:

   با سلام دوست گرامی
   همونطور که گفته شده رج ۱۴ بعد از بافت ۳ پایه کوتاه ۲ تا یکی می شود.بنابراین دانه ها از ۳۰ به ۲۴ کاهش می یابد.

   موافقم ۱
 7. زندگی گفت:

  سلام ماهی خیلی ناز است بلاخره رج ۱۶ کاهش داره یا نه یکبار نوشتین دونه ها ۲۴ بدون کاهش وزیرش نوشتین رج ۱۶ دونه ها ۲۱ میشه چند تا ببافیم منتظر پاسخم

  موافقم ۲

ارسال دیدگاه شما

×