یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲

آموزش بافت گل نیلوفر مرداب سه بعدی زیبا با قلاب

بافت گل نیلوفر مرداب با مدل ستاره ای انجام میشه. بافتش خیلی راحته. این گل برجسته زیبا را به عنوان رومیزی ، ظرف هفت سین و جاصابونی عروس می توان استفاده کرد.

دوستانی که با مدل بافت ستاره ای آشنایی دارن این بافت براشون خیلی راحته.

 

آموزش بافت جاصابونی عروس

آموزش بافت گل نیلوفر مرداب

نمای پشت کار

آموزش بافت گل نیلوفر مرداب

مرحله اول بافت گل نیلوفر مرداب : بافت برگ  

۶ زنجیره زده و با گره نامرئی به اولین زنجیره بست بزنید تا حلقه شود.

آموزش بافت جاصابونی عروس

نخ را کمی کشیده و یک گره پفکی ۳ تایی بزنید.(۳ مرتبه : نخ را دور قلاب انداخته و از داخل حلقه نخ بگیرید) آخرین نخ را با دست چپ نگهداشته و داخلش پایه کوتاه بزنید.

یک زنجیره بزنید.

گره پفکی بعدی را ببافید. یک زنجیره بزنید.

آموزش بافت گل نیلوفر مرداب

۴ مرتبه دیگر : یک گره پفکی و یک زنجیره ببافید.
با گره نامرئی به پفکی اول بست بزنید.

آموزش بافت جاصابونی عروس
برای بردن نخ میان پفکی ها، روی زنجیره بعد پفکی گره نامرئی و یک زنجیره بزنید.

یک گره پفکی ببافید.

یک زنجیره زده و روی همین پفکی یک پفکی دیگر ببافید، نخ ها را روی قلاب نگهداشته و یک پفکی روی زنجیره رج اول (همانجا که پفکی اول رج را زدید) ببافید.

آموزش بافت رومیزی گل برجسته

همه را یکی کنید.
به این ترتیب پفکی ها حالت مثلث شکل می گیرند.

آموزش بافت جاصابونی عروس

دو زنجیره زده و پفکی های مثلثی شکل بعدی را ببافید. دو زنجیره بزنید.

به همین ترتیب تا پایان رج ببافید.

بالای اولین گره پفکی ابتدای رج گره نامریی ببافید.
به این ترتیب این رج به پایان می رسد.

آموزش بافت رومیزی گل برجسته

از این به بعد رج ها افزایشی هستند.
یک گره پفکی و یک زنجیره بافته بالای آن هم یک گره پفکی بزنید ولی نخ ها را روی قلاب نگهدارید.
یک گره پفکی کنار اولی بزنید و باز هم نخ ها را نگهدارید.

یک گره پفکی هم قبل از ۲ زنجیره بزنید و نخ ها را نگهدارید.

حالا سه پفکی را یکی کنید.

آموزش بافت رومیزی گل نیلوفر

یک پفکی بافته نخ ها را نگهدارید.یک پفکی قبل ۲ زنجیره زده و همه را یکی کنید.

آموزش بافت رومیزی گل برجسته
دو زنجیره بزنید. تا پایان رج همین بافت را تکرار کنید.

آموزش بافت رومیزی گل نیلوفر

نقشه بافت بخش زیرین کاسه (قسمت افزایشی)

آموزش بافت رومیزی گل نیلوفر

آموزش بافت افزایشی 

خب دوستان به نقشه ای که براتون کشیدم دقت کنید.
رج اول که با آبی کشیدم و ۶ گره پفکی و زنجیره بینشون هست.
رج دوم با رنگ قرمز و ۳ گره پفکی مثلث شکل با دو زنجیره بینشون هست.
رج سوم ۳ مثلثی، رج چهارم ۴ و رج پنجم ۵ مثلثی
همانطور که در شکل می بینید، رج های افزایشی در ابتدا ۴ پفکی بافته شده و در انتها ۲ تا ، بین اونها هم سه تایی
در رج دوم: گره پفکی، گره بالایش و دو گره دیگر که یکی شدن را به رنگ مشکی نشون دادم. دو گره انتهایی هم به رنگ سبز
رج سوم :گره پفکی، گره بالایش و دو گره دیگر که یکی شدن را به رنگ آبی نشون دادم. سه گره بعدی به رنگ قرمز و دو گره انتهایی هم به رنگ سبز .
رج ۴ و ۵ هم به همین ترتیب بافته می شوند.

بافت تا اینجای کار

آموزش بافت رومیزی گل برجسته

نخ سبز را وصل کرده و یک رج افزایشی با سبز ببافید.

آموزش بافت رومیزی گل نیلوفر
مثلث ها ۶ تا می شود.

با نخ سفید بافت را شروع کنید. از این به بعد ضلعهای ستاره جداگانه بافته می شوند. بافت کاهشی است.

رج اول ۵ مثلث بافته می شود.

آموزش بافت رومیزی گل برجسته
کار را برگردانید. یک زنجیره بزنید.

آموزش بافت رومیزی گل نیلوفر

رج بعد ۴ مثلث. کار را برگردانید. یک زنجیره بزنید و رج بعد را ببافید.

آموزش بافت رومیزی گل برجسته

در نوک ضلع ستاره دو گره پفکی خواهیم داشت.

آموزش بافت رومیزی گل نیلوفر

نقشه بافت اضلاع ستاره

آموزش بافت گل نیلوفر مرداب
در بافت کاهشی همانطور که در نقشه می بینید. ابتدا دو گره بافته می شود سپس تا انتهای رج ۳ تایی
رج ها رفت و برگشتی است.

آموزش بافت رومیزی گل برجسته

تمام اضلاع ستاره را تک تک به همین صورت می بافیم.

آموزش بافت رومیزی گل برجسته

مرحله دوم بافت گل نیلوفر مرداب : بافت ردیف اول گل  

حالا نخ را مانند تصویر بالا به مثلث سمت راست رجی که دو مثلث بافته شده وصل می کنیم.

آموزش بافت گل نیلوفر مرداب

یک گره پفکی زده، یک زنجیره بافته و بالای پفکی اول یک پفکی می بافیم و نخ ها را روی قلاب نگه میداریم. یک پفکی کنار اولی بافته و همه را یکی می کنیم تا مثلث شود.

به این شکل

آموزش بافت جاصابونی عروس

دو زنجیره بزنید.
انتهای مثلث سمت چپی جایی که در شکل بالا نشان داده شده هم با ۳ گره پفکی یک مثلت دیگر ببافید.

آموزش بافت گل نیلوفر مرداب
دو زنجیره بزنید.

به این ترتیب مانند بافت نموداری، بافت ردیف بعدی عمود بر ردیف اول قرار می گیرد.

آموزش بافت جاصابونی عروس

به همین شکل ۵ بار دیگر دو مثلث را دور تا دور کار ببافید.

دو رج دیگر افزایشی ببافید.

آموزش بافت گل نیلوفر مرداب

حالا هر گلبرگ را تک تک کاهشی ببافید.

آموزش بافت جاصابونی عروس

به این شکل مثل ردیف اول ، نوک گلبرگ را با بافت ۲ گره پفکی تمام کنید.

آموزش بافت گل نیلوفر مرداب

گلبرگ های دیگر را هم به همین شکل ببافید.

آموزش بافت جاصابونی عروس

مرحله سوم بافت گل نیلوفر مرداب : بافت ردیف دوم گل  

حالا نخ را به گوشه سمت راست مثلث اول (بالای گره پفکی) وصل کنید.

آموزش بافت گل نیلوفر مرداب

یک مثلث بافته و ۲ زنجیره بزنید. تا پایان رج روی ۵ بخش دیگر به همین شکل یک مثلث ببافید.

آموزش بافت جاصابونی عروس

۴ رج دیگر افزایشی ببافید.

آموزش بافت گل نیلوفر مرداب

مرحله چهارم بافت گل نیلوفر مرداب : بافت ردیف داخلی گل  

حالا نخ سفید را وصل کرده و روی حلقه زنجیره ابتدای بافت بین پفکی های رج اول مثلث ببافید.

آموزش بافت جاصابونی عروس

مثل تمام ردیف ها ، بین مثلث ها هم ۲ زنجیره بافته می شود.

آموزش بافت گل نیلوفر مرداب

دو رج دیگر افزایشی ببافید تا مثلث ها ۳ عدد شوند.

آموزش بافت جاصابونی عروس

حالا تک تک گلبرگ ها را کاهشی ببافید.

آموزش بافت گل نیلوفر مرداب

بافت ما به این شکل می شود.

آموزش بافت جاصابونی عروس

مرحله پنجم بافت گل نیلوفر مرداب : بافت حاشیه ها 

مرحله پایانی حاشیه بافی است.
نخ صورتی به زیر پفکی اولین رج کاهش وصل می کنیم.

یک گره پفکی می بافیم.

آموزش بافت گل نیلوفر مرداب

با گره نامرئی بین دو پفکی سفید بعدی وصل می کنیم.

آموزش بافت جاصابونی عروس
به همین ترتیب تا نوک گلبرگ می بافیم.

۶ زنجیره بافته و در سومی پایه کوتاه می زنیم تا شکل پیکوت شود.
۳ مرتبه ( یک پایه بلند و یک پیکوت با ۳ زنجیره ) می بافیم.

۴ زنجیره بافته و با گره نامرئی به نوک گلبرگ بعدی وصل می کنیم.

آموزش بافت گل نیلوفر مرداب

دو مرحله قبل را برای همه گلبرگ ها تکرار می کنیم.

آموزش بافت جاصابونی عروس

به انتهای رج که رسیدم ادامه حاشیه بافی گلبرگ ها با گره پفکی را انجام میدهیم.

آموزش بافت گل نیلوفر مرداب

کار به این شکل خواهد شد.

آموزش بافت جاصابونی عروس

ردیف اول و سوم را با گره پفکی حاشیه بافی می کنیم.

ردیف دوم را هم حاشیه بافی کرده و نوک گلبرگ را مثل ردیف چهارم پایه و پیکوت می زنیم.

آموزش بافت جاصابونی عروس

دوستان عزیز
در این آموزش اصول بافت افزایشی و کاهشی در مدل ستاره ای را فرا گرفتید.
انتخاب رنگ ها و تعداد ردیف ها و سبک بافتشان به سلیقه شما بستگی دارد.
می توانید فقط ردیف اول و چهارم را ببافید یا فقط ردیف اول و دوم

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 16, میانگین امتیاز: 4,25 از 5)
Loading...

۱ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
  1. مریم جودت گفت:

    سلام دستتون درد نکنه. عالیه . واقعا سایتتون عالیه. خواهشی دارم ایکاش آموزهای قلاب بافی بصورت فیلم بود. در صورت امکان فیلم آموشی بزارین. ممنون

    موافقم ۱

ارسال دیدگاه شما

×