سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

آموزش بافت کوله پشتی با نخ تریکو | آموزش رایگان تریکو بافی

خب دوستان نوبت آموزش بافت کوله پشتی شد. بهتره این کوله را با نخ های تریکو که مارکهای مختلفش توی بازار هست ببافین. اما اگر به این نخ ها دسترسی ندارین می تونین کاموای ضخیم استفاده کنید یا کاموا را دولا کنید.

هر چه نختون ضخیم تر باشه کوله ایستایی بهتری خواهد داشت.

 

آموزش بافت کوله پشتی

 

برای بافت این کوله زیبا به دو دوک تریکو به رنگ های دلخواه نیاز دارید.

و اما قلاب ، روی دوک تریکو شماره قلاب نوشته شده. معمولا تریکو را با قلاب های شماره ۷ به بالا می بافن.

 

آموزش بافت کوله پشتی

آموزش تصویری بافت کوله پشتی تریکو 

بافت کوله پشتی راحته و حتی اگه آشنایی کمی با قلاب بافی داسته باشید هم می تونین این کیف زیبا را ببافید.

مرحله اول بافت کوله پشتی : بافت کفی 

۱۱ زنجیره زده و از زنجیره یکی به آخر تا اول را پایه کوتاه ببافید.

نکته: در تریکو بافی گره اول کار را شل بزنید و به عنوان یک زنجیره حساب کنید.

بنابراین آخرین پایه در گره اولیه بافته می شود.

دو پایه دیگر همانجا بزنید تا بافت فرم گرد بگیرد.

آموزش بافت کوله پشتی

طرف دیگر زنجیره ها را هم ببافید.
در آخرین زنجیره ۲ پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کوله پشتی نخ تریکو

اولین پایه رج دوم را که بافتید روی آن نشانه بگذارید.
یک پایه دیگر همانجا ببافید.

آموزش بافت کوله پشتی نخ تریکو

(بنابراین روی اولین پایه رج قبل ۲ پایه بافته شده)

۸ پایه کوتاه ببافید. در هر یک از ۳ پایه رج قبل، ۲ پایه کوتاه ببافید تا فرم گردی کار حفظ شود.

آموزش بافت کوله پشتی

۸ پایه کوتاه بافته و در ۲ پایه باقیمانده هر کدام ۲ پایه کوتاه ببافید.

رج ۳: یک پایه کوتاه ببافید، در گره بعدی ۲ پایه کوتاه ببافید.

۹پایه کوتاه بافته و ۲پایه کوتاه در ۱گره ببافید.
۲مرتبه (۱پایه کوتاه بافته و ۲پایه کوتاه در ۱گره ببافید.)
۸پایه کوتاه بافته و ۲مرتبه (۱پایه کوتاه بافته و در گره بعدی ۲ پایه کوتاه ببافید).

آموزش بافت کوله پشتی

رج ۴:
۱ پایه کوتاه بافته و در گره بعدی ۲ پیه کوتاه ببافید.
۱۰ پایه کوتاه بافته و ۲ مرتبه (۲ پایه کوتاه در یک گره و ۲ پایه کوتاه می بافیم)

آموزش بافت کوله پشتی

۲ پایه کوتاه در یک گره و ۱۰ پایه کوتاه می بافیم.
۲ پایه کوتاه در یک گره و ۲ پایه کوتاه ، ۲ پایه کوتاه در یک گره و ۱ پایه کوتاه می بافیم.

پایان رج ۴

آموزش بافت کوله پشتی

رج ۵:
۳ پایه کوتاه و ۲ پایه کوتاه در یک گره می بافیم.

آموزش بافت کوله پشتی

۸ پایه کوتاه، ۲ پایه در یک گره،۵پایه کوتاه، ۲پایه در یک گره، ۳ پایه کوتاه، ۲ پایه در یک گره ، ۹ پایه کوتاه،۲پایه در یک گره، ۵ پایه ، ۲ پایه در یک گره و یک پایه می بافیم.

بافت کفی به پایان می رسد.

آموزش بافت کوله پشتی

نقشه بافت کفی

آموزش بافت کوله پشتی

مرحله دوم بافت کوله پشتی : بافت بدنه

برای شروع بافت بدنه یک رج پایه کوتاه برجسته از پشت می بافیم.

 

کلیپ کوتاه آموزش بافت پایه کوتاه برجسته از پشت

 

روش خاتمه رج اول و شروع رج دوم

 

رج دوم تمام پایه کوتاه است.

 

روش بافت رج سوم

 

تمام رج یک پایه کوتاه وسط پایه رج قبل زده و یک پایه کوتاه معمولی می بافیم.

رج چهارم مثل رج ۳ بافته میشود
با این تفاوت که هر جا پایه کوتاه معمولی بود ، پایه را وسط پایه می زنیم و هر جا پایه وسط خورده بود پایه معمولی می بافیم.

آموزش بافت کوله پشتی

آخرین پایه رج ۴ را نبافته و نخ را حدود ۶ سانت اضافه می چینیم. (به اندازه یک حلقه نخ که برای بافت پایه کوتاه دور قلاب می اندازیم)
لبه نخ را چسب دو طرفه می زنیم.

آموزش بافت کوله پشتی

نخ رنگ دیگر را روی چسب می گذاریم.

آموزش بافت کوله پشتی

به این ترتیب دو نخ بدون گره زدن به هم وصل می شوند.

آموزش بافت کوله پشتی

رج های بعدی را با رنگ دوم می بافیم.

آموزش بافت کوله پشتی

این رج و رج های بعدی هم یک پایه معمولی و یک پایه وسط گره رج قبل بافته می شود.

۱۷ رج ببافید.
( طول کیف را به دلخواه می توانید بلندتر یا کوتاه تر بگیرید.)

آموزش بافت کوله پشتی

روش قطع و گره زدن نخ در پایان رج هفدهم

 

 

 

مرحله سوم بافت کوله پشتی : بافت در 

برای بافت در کیف، با محاسبه گره اول ۱۳ زنجیره بزنید.
از زنجیره یکی به آخر تا گره اولیه را هر کدام ۱پایه کوتاه ببافید.
در گره اولیه ۳ پایه کوتاه ببافید.

طرف دیگر زنجیره ها را هم ببافید.

آموزش بافت کوله پشتی

این بار مثل کفی دو طرف بافت گرد نمی شود.
بنابراین آخر رج فقط ۱ پاهی کوتاه بافته، ۱ زنجیره می زنیم و کار را برمیگردانیم.

آموزش بافت کوله پشتی

تا رسیدن به ۳ پایه کوتاهی که در گره اول زده بودیم، در گره رج قبل ۱پایه کوتاه می بافیم. (۱۱پایه)
در هر یک از ۳ پایه ، ۲ پایه کوتاه بافته و طرف دیگر را ۱۱ پایه کوتاه می بافیم.

آموزش بافت کوله پشتی

رج سوم:
۱۲ پایه کوتاه، ۲ پایه در یکی، ۱ پایه ، ۲ پایه در یکی، ۱ پایه ، ۲ پایه در یکی ، ۱۱ پاهی کوتاه بافته، یک زنجیره می زنیم و کار را برمیگردانیم.

آموزش بافت کوله پشتی

رج ۴:
۱۱ پایه کوتاه، ۲ پایه در یکی، ۲پایه، ۲پایه دریکی، ۲پایه،۲پایه در یکی، ۱۳ پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کوله پشتی

رج ۵:
۱۴ پایه کوتاه، ۲ پایه در یکی، ۳پایه، ۲ پایه در یکی،۳ پایه ، ۲ پایه در یکی و ۱۲ پایه کوتاه ببافید.
یک زنجیره زده و کار را برگردانید.

آموزش بافت کوله پشتی

رج ۶:
۱۲ پایه کوتاه، ۲ پایه در یکی ۵ پایه ، ۲ پایه در یکی ، ۵ پایه ، ۲ پایه در یکی و ۱۲ پایه ببافید.

آموزش بافت کوله پشتی

تا اینجای کار
هنوز در کوچیکه باید یک رج دیگه ببافیم تا دهانه کیف را بپوشونه

آموزش بافت کوله پشتی

رج آخر :
۱۴ پایه کوتاه، ۲ پایه در یکی ، ۲ پایه، ۲ پایه در یکی ، ۴ پایه ، ۲ پایه در یکی ، ۲ مرتبه (۲ پایه ، ۲ پایه در یکی) و ۱۱ پایه کوتاه می بافیم.

حالا در کیف اندازه شد.

آموزش بافت کوله پشتی

نقشه بافت در کیف

آموزش بافت کوله پشتی

تکمیل بافت کوله پشتی 

در کیف را روی بدنه بگذارید و ابتدا، انتها و وسط در را روی بدنه علامت بزنید.

آموزش بافت کوله پشتی

حالا در را به صورت بالا روی کیف بگذارید و با گره نامرئی به بدنه وصل کنید.

آموزش بافت کوله پشتی

به این صورت در به کیف وصل شد.

آموزش بافت کوله پشتی

نخ بدنه را به روی رج آخر وصل کرده و یک رج دور تا دور در را بست بزنید. (زنجیره روی سطح کار بافته می شود)

آموزش بافت کوله پشتی

به این شکل در تزیین شد.

آموزش بافت کوله پشتی

دو رج پایین تر را هم یک دور گره نامرئی می بافیم.

آموزش بافت کوله پشتی

مقداری نخ برای بافت دسته (حدود ۱.۵ متر) اضافه گرفته و بقیه را بچینید.
سر نخ را با دست بکشید و به روی کار بیاورید.

آموزش بافت کوله پشتی

برای بافت دسته نوار پشت میگویی (نوار ایرلندی) ببافید.
۲زنجیره بزنید. در زنجیره اول پایه ببافید. با چرخش ۹۰ درجه ای کار به چپ بافت نوار را ادامه دهید.

سر دسته را به ابتدای رج بست ردیف دوم وصل کنید.

آموزش بافت کوله پشتی

با سورن دسته را کوک بزنید تا محکم شود.

آموزش بافت کوله پشتی

نخ را از میان دسته رد کرده و طرف دیگر را هم کوک بزنید تادسته استحکام کافی داشته باشد.

آموزش بافت کوله پشتی

از گوشه پشت کیف بند کوله را ببافید. بند هم نوار پشت میگویی است.

آموزش بافت کوله پشتی

هر بند را که بافتید به میان در کیف وصل کرده و بدوزید.

آموزش بافت کوله پشتی

نواری از زنجیره برای بند کیف ببافید.
در کیف را دکمه مغناطیسی یا فشاری بگذارید.

آموزش بافت کوله پشتی

روی در را منگوله بزنید.

آموزش بافت کوله پشتی

دو طرف کیف را پیلی داده و بند را به کیف وصل کنید.

آموزش بافت کوله پشتی

این هم کوله زیبای ما

آموزش بافت کوله پشتی

نمای پشت کوله

آموزش بافت کوله پشتی

با بافت این کوله زیبا می تونید کسب درآمد کنید.

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 103, میانگین امتیاز: 4,49 از 5)
Loading...

۶ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. مهناز گفت:

  آموزش بافت کوله‌پشتی عالی بود، دقیق و نکته به نکته❤️❤️❤️

 2. دخترخانم گفت:

  آموزش های این سایت خیلی خوبن
  با اینکه تازه کارم کارایی که خوشم میاد رو می تونم اجرا کنم.

  موافقم ۲
 3. میترا گفت:

  ممنون از آموزش شما
  کف کیف مرتب جمع میشه چکار کنم

  موافقم ۱
  • نسیم گفت:

   خواهش می کنم دوست عزیز.
   کف کیف را می تونید شلاقی بچسبونید، از خرازی ها و لوازم کیف فروشی ها تهیه کنید.

   موافقم ۳
 4. ایدا گفت:

  ممنون از آموزشتون انشاالله که خیر دنیا و آخرت نصیب شما بشود.

  موافقم ۴
  مخالفم ۱
 5. Z گفت:

  ممنون از آموزشتون، خیلی خوب و واضح بود👌🤩💖🥰

  موافقم ۴

ارسال دیدگاه شما

×