یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲

آموزش بافت کوسن ماندالا قلاب بافی گرد جذاب و چشم نواز

برای بافت کوسن ماندالا به سه رنگ کاموا نیاز دارید که به دلخواه می توانید از ترکیب سفید با رنگ روشن و تیره یا رنگ هایی کاملا متضاد استفاده کنید. حتی می توانید رنگ های بیشتری در بافت بکار ببرید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

آموزش تصویری بافت کوسن ماندالا

در این آموزش بافت کوسن ماندالا از کاموای circulo barroco به رنگهای سفید، صورتی و قرمز استفاده شده است.

آموزش بافت کوسن ماندالا

۸ زنجیره بافته و به زنجیره اول بست بزنید تا حلقه شود.

آموزش بافت کوسن ماندالا

رج ۱ بافت کوسن ماندالا

۳ زنجیره زده و ۱۷ پایه بلند ببافید. با رنگ دوم بست بزنید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

رج ۲ بافت کوسن

۳ زنجیره زده و دو پایه دوبل ادغام شده ببافید.

سومین دو تا یکی پایه دوبل اول و دوم را انجام نداده و ۳ نخ روی قلاب را یکی کنید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

به این شکل

آموزش بافت کوسن ماندالا

۵ زنجیره زده و و در پایه بعدی، ۳ پایه دوبل را ادغام کنید. (۳ پایه دوبل یکی شده)

آموزش بافت کوسن ماندالا

تا انتهای رج به همین صورت ۵ زنجیره زده و در هر پایه رج قبل ۳ پایه دوبل ادغام شده ببافید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

۵ زنجیره زده و به ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

رج ۳

نخ سفید را روی ۵ زنجیره وصل کنید.

روی هر یک از ۵ زنجیره ها را ۵ پایه کوتاه ببافید.

این نمونه بافت فقط برای بادگیری است و تا نیمه کار بافته می شود.

آموزش بافت کوسن ماندالا

رج ۴

بست انتهای رح را با رنگ سوم بزنید.

آموزش بافت کوسن ماندالا
۳ زنجیره زده و در حلقه پشتی هر پایه کوتاه ، یک پایه بلند ببافید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

رج ۵ بافت کوسن ماندالا

با رنگ دوم به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید. ۴ پایه کوتاه در حلقه پشتی ببافید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

نخ را دور قلاب بیندازید.

قلاب را از زیر دوبل ها رد کنید و در سه مرحله پایه بلند ببافید. (پایه بلند سه مرحله ای برجسته)

آموزش بافت کوسن ماندالا

آموزش بافت کوسن ماندالا

 

آموزش بافت پایه بلند دو مرحله ای برجسته

تا پایان رج ۴ پایه کوتاه در حلقه پشتی بافته و یک پایه بلند برجسته سه مرحله ای ببافید.

آموزش بافت کوسن ماندالا
** دقت کنید: پایه کوتاه قرمز رج قبل که زیر پایه بلند برجسته قرار دارد را رها کنید و ۴ پایه کوتاه ببافید.

رج ۶

نخ رنگ اول را به پایه برجسته وصل کنید. با ۳ زنجیره و ۴ پایه بلند گره ذرتی ببافید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

آموزش بافت کوسن ماندالا

تا پایان رج (۵ زنجیره زده و یک گره ذرتی روی پایه بلند ) ببافید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

۵ زنجیره زده و به ذرتی ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

رج ۷ بافت کوسن ماندالا

نخ رنگ دوم را به بالای ذرتی وصل کنید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

می توانید بست انتهای رج ۶ را با این رنگ بزنید.

تا پایان رج، یک پایه کوتاه روی ذرتی و ۴ پایه بلند در حلقه پشتی رج ۵ ببافید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

 

بافت پایه بلند در حلقه پشتی و مخفی کردن زنجیره ها

آموزش بافت کوسن ماندالا

** دقت کنید **

برای بافت پایه بلند، نخ را پشت زنجیره قرار دهید.

با قلاب از حلقه پشتی و زیر زنجیره ها نخ را گرفته و پایه بلند ببافید.

زنجیره های رج قبل باید بین پایه بلندها مخفی شوند.

رج ۸

با رنگ سوم در حلقه پشتی هر پایه رج قبل ، یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

رج ۹

با رنگ دوم در حلقه پشتی هر پایه رج قبل ، پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

رج ۱۰

نخ رنگ سوم را به حلقه پشتی پایه ای که در امتداد ذرتی قرار دارد وصل کنید.

۳ زنجیره و ۴ پایه بلند همانجا ببافید.

میان دو ذرتی را تخمینی پیدا کرده و در حلقه پشتی پایه ای در امتداد میان ذرتی ها است پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

روی پایه ای که در امتداد ذرتی بعدی است ۵ پایه بلند ببافید.

به همین صورت بافت را تا پایان رج ادامه دهید:

۵ پایه بلند در امتداد ذرتی ها و یک پایه کوتاه امتداد وسط ذرتی ها

 آموزش بافت کوسن ماندالا

رج ۱۱

نخ رنگ اول را به پایه کوتاه رج قبل (به صورت برجسته از جلو) وصل کنید. ۴ زنجیره بزنید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

یک پایه کوتاه برجسته از جلو ، روی پایه کوتاه بالای ذرتی ببافید.

 آموزش بافت کوسن ماندالا

۴ زنجیره ببافید.

یک پایه کوتاه برجسته از جلو روی پایه کوتاه رج قبل ببافید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

به همین شکل با زنجیره بافت زیگزاگی بزنید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

رج ۱۲

به ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

روی هر پایه بلند را یک پایه کوتاه ببافید.

حالا یک پایه کوتاه در حلقه پشتی پایه برجسته رج قبل ببافید.

 

بافت پایه کوتاه روی نوک زیگزاگ

به همین صورت تا پایان رج ببافید.

 آموزش بافت کوسن ماندالا

رج ۱۳

با رنگ دوم در حلقه پشتی هر پایه رج قبل یک پایه بلند ببافید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

رج ۱۴

رنگ اول را به پایه بعد از امتداد نوک زیگزاگ وصل کنید. ۵ پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

۳ پایه بلند روی حلقه جلویی پایه کوتاه نوک زیگزاگ ببافید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

 

بافت ۳ پایه بلند روی حلقه جلویی پایه کوتاه

 

 

یک پایه بلند رج قیل را نبافته رد کرده و ۵ پایه کوتاه ببافید.

مجددا روی حلقه جلویی پایه نوک زیگزاگ ، ۳ پایه بلند ببافید.

تکرار تا پایان رج

 آموزش بافت کوسن ماندالا

رج ۱۵

با نخ رنگ دوم، در حلقه پشتی پایه کوتاه ها ، پایه کوتاه و روی پایه بلند ها را پایه بلند برجسته از جلو ببافید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

نمای بافت کوسن ماندالا تا اینجای کار

آموزش بافت کوسن ماندالا

رج ۱۶

با رنگ سوم در حلقه پشتی هر گره رج قبل، یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

رج ۱۷ بافت کوسن ماندالا

نخ رنگ اول را به پایه کوتاه بعد از پایه بلند برجسته وصل کنید.

در حلقه پشتی ۵ پایه کوتاه ببافید.

۲ زنجیره بزنید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

حالا روی پایه بلند برجسته های رج قبل، ۳ پایه بلند برجسته یکی شده ببافید.

» آموزش بافت انواع کوسن در مجله تصویر زندگی « (کلیک کنید)

آموزش بافت کوسن ماندالا

به این شکل

آموزش بافت کوسن ماندالا

۳ پایه را نبافته رها کنید و ۵ پایه کوتاه ببافید. این ۳ پایه نبافته ، زیر غنچه ای که با پایه برجسته بافته اید قرار دارد.

آموزش بافت کوسن ماندالا

تا پایان رج به همین شکل ببافید.

    آموزش بافت کوسن ماندالا

رج ۱۸

با رنگ سوم در حلقه پشتی هر پایه رج قبل یک پایه بلند ببافید.

روی ۲ زنجیره ها را ۲ پایه بلند ببافید.

روی پایه برجسته یکی شده را نبافید. آن را بدون بافت رها کنید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

این هم ماندالای زیبای ما که می توانید برای رومیزی هم استفاده کنید.

آموزش بافت کوسن ماندالا

کافیست در صورت تمایل دور آن را حاشیه بافی کرده یا ریشه یا منگوله بگذارید.

پشت کوسن را می توانید پارچه بدوزید، گردبافی کنید یا همین ماندالا را ببافید.

رنگ پارچه زیر روکش کوسن قرمز است.

آموزش بافت کوسن ماندالا آموزش بافت کوسن ماندالا

دو طرف کوسن را بهم بدوزید یا با پایه کوتاه بهم وصل کنید.

 

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 33, میانگین امتیاز: 4,73 از 5)
Loading...

۲ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. فرشته گفت:

  سلام وقت بخیر.لطفا مارک نخ این کوسن روبگین .من میزان نازکی نخو نمیدونم چقدبایدباشه.ممنون

  موافقم ۱
  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   بعید می دونم نخ استفاده شده در ایران باشه (BARROCO MAXCOLOR 6 ) ضخامتش در حدود کتان مکرومه دو سوزنه دیوا هست. (دیوا ۲۵۰ گرم ، ۲۵۰ متری )
   ضخامت نخ را کنار دست بافنده ببینید و مشابهش را خریداری کنید.

ارسال دیدگاه شما

×