شنبه , ۱۰ آبان , ۱۳۹۹

آموزش بافت کلاه فرانسوی قلاب بافی (مدل برگ برجسته)

کلاه برت یا بره که به کلاه فرانسوی هم شهرت دارد، یکی از پرطرفدارترین مدل‌های کلاه است. امروز در بخش آموزش بافتنی مجله تصویر زندگی آموزش بافت کلاه فرانسوی بسیار زیبا با طرح برگ‌های برجسته را خواهید دید.

آموزش بافت کلاه فرانسوی , کلاه برت قلاب بافی

آموزش بافت کلاه فرانسوی قلاب بافی 

در نمونه اصلی، برای بافت این کلاه فرانسوی از یک کلاف کاموای آلیز دیوا استفاده شده است.

آلیز دیوا صورتی

اگر می خواهید با تعداد 12 برگ مطابق مدل اصلی ببافید با آلیز یا کاموایی با ضخامت مشابه ببافید.

قلابهای 1.5، 1.75و 2 میلیمتری مناسبند.

جدول اندازه های تقریبی کلاه برای سنین مختلف

جدول اندازه‌های کلاه

ستون سمت چپ اندازه دور سر است، ستون بعدی قطر دایره کلاه که از تقسیم دور سر بر عدد 3.14 بدست می آید.

ستون سوم از چپ ارتفاع کلاه و اولین ستون از سمت راست سن است.

اندازه دور سر برای اکثر بزرگسالان 56 سانت است. بنابراین قطر دایره تقریبا 18 سانت خواهد بود.

چون کلاه برت (فرانسوی) حالت افتاده دارد قطر را 1.5 برابر 18 سانت که 27 سانت می شود، می گیریم.

اندازه گیری کلاه

راهنمای بافت کلاه فرانسوی

رج 1 : در حلقه جادویی 3 زنجیره و 23 پایه بلند ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

بافت پایه بلند در حلقه جادویی

رج 2 : 3 زنجیره بافته و در پایه بعدی یک پایه بلند و 2 زنجیره ببافید.

تا پایان رج (2 پایه بلند و 2 زنجیره) ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

قلاب بافی

رج 3 : 3 زنجیره بافته و در پایه بعدی یک پایه بلند و 3 زنجیره ببافید.

تا پایان رج (2 پایه بلند و 3 زنجیره) ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

قلاب بافی

رج 4 : 3 زنجیره زده و در پایه بعدی دو پایه بلند ببافید.

2 زنجیره زده و داخل فضای 3 زنجیره ای یک پایه بلند و 2 زنجیره ببافید.

تا پایان رج (یک پایه بلند،2 پایه بلند در یک پایه، 2 زنجیره، یک پایه بلند داخل فضای 3 زنجیره ای و 2 زنجیره) ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش قلاب بافی

رج 5 : 3 زنجیره زده، روی پایه بعدی یک پایه دوبل برجسته از جلو و روی بعدی پایه بلند ببافید.

3 زنجیره زده، روی تک پایه را دو پایه بلند و 3 زنجیره ببافید.

تا پایان رج ( یک پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته از جلو و یک پایه بلند ببافید.

3 زنجیره زده، روی تک پایه را دو پایه بلند و 3 زنجیره ببافید).

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

بافت با قلاب

رج 6 بافت کلاه فرانسوی : 3 زنجیره، یک پایه دوبل برجسته از جلو و یک پایه بلند ببافید.

3 زنجیره زده، روی پایه اول را یک دوبل برجسته ببافید.

پایه بلند برجسته

بین دو پایه را یک پایه بلند ببافید.

پایه بلند میان دو پایه

روی بعدی یک دوبل برجسته ببافید.

آموزش قلاب بافی

تا پایان رج ( یک پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته از جلو و یک پایه بلند ببافید.

3 زنجیره زده، روی پایه اول را یک دوبل برجسته، بین دو پایه را یک پایه بلند و روی بعدی یک دوبل برجسته و 3 زنجیره ) ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت کلاه فرانسوی

رج 7 : 3 زنجیره زده، یک پایه دوبل برجسته از جلو و یک پایه بلند ببافید.

3 زنجیره زده، روی پایه اول را یک دوبل برجسته، بین دو پایه را یک پایه بلند و روی بعدی یک دوبل برجسته، بین دو پایه را یک پایه بلند و روی آخری دوبل برجسته ببافید.

تا پایان رج ( یک پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته از جلو و یک پایه بلند ببافید.

کلاه قلاب بافی

3 زنجیره زده، روی پایه اول را یک دوبل برجسته، بین دو پایه را یک پایه بلند، روی بعدی یک دوبل برجسته، بین دو پایه را یک پایه بلند و روی آخری دوبل برجسته و 3 زنجیره ) ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

کلاه دستباف

رج 8 : 3 زنجیره زده، یک پایه دوبل برجسته از جلو و یک پایه بلند ببافید.

3 زنجیره زده، روی پایه اول را یک دوبل برجسته، بین دو پایه را یک پایه بلند و 3 دوبل برجسته، بین دو پایه را یک پایه بلند و روی آخری دوبل برجسته ببافید.

تا پایان رج ( یک پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته از جلو و یک پایه بلند ببافید.

بافت کلاه برت فرانسوی

3 زنجیره زده، روی پایه اول را یک دوبل برجسته، بین دو پایه را یک پایه بلند، 3 دوبل برجسته، بین دو پایه را یک پایه بلند و روی آخری دوبل برجسته و 3 زنجیره ) ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

رج 9 بافت کلاه فرانسوی : 3 زنجیره زده، یک پایه دوبل برجسته از جلو و یک پایه بلند ببافید.

3 زنجیره زده، 7دوبل برجسته و 3 زنجیره ببافید.

پایه بلند برجسته

تا پایان رج ( یک پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته از جلو و یک پایه بلند ببافید. 3 زنجیره زده، 7 دوبل برجسته و 3 زنجیره ) ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

رج 10 و 11 : تکرار رج 9

آموزش قلاب بافی کلاه برت فرانسوی دستباف

رج 12 : 3 زنجیره زده، یک پایه دوبل برجسته از جلو و یک پایه بلند ببافید.

3 زنجیره زده، یک دوبل رها، 5 دوبل برجسته، یک دوبل رها و 3 زنجیره ببافید. تا پایان رج ( یک پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته از جلو و یک پایه بلند ببافید.

3 زنجیره زده، یک دوبل رها، 5 دوبل برجسته، یک دوبل رها و 3 زنجیره ) ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

کلاه قلاب بافی

رج 13 : 3 زنجیره زده، یک پایه دوبل برجسته از جلو، یک پایه بلند، 3 زنجیره و یک پایه بلند همانجا ببافید.

آموزش قلاب بافی

3 زنجیره زده، یک دوبل رها، 3 دوبل برجسته، یک دوبل رها و 3 زنجیره ببافید.

تا پایان رج ( یک پایه بلند، 3 زنجیره و یک پایه بلند همانجا، یک پایه دوبل برجسته از جلو، یک پایه بلند، 3 زنجیره و یک پایه بلند همانجا ببافید. 3 زنجیره زده، یک دوبل رها، 3 دوبل برجسته، یک دوبل رها و 3 زنجیره ) ببافید.

یک پایه بلند و 3 زنجیره بافته و به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

رج 14 : 3 زنجیره زده، یک پایه دوبل برجسته از جلو، یک پایه بلند، 3 زنجیره، 3 پایه بلند روی پایه رج قبل ببافید.

3 زنجیره زده، یک دوبل رها، 1 دوبل برجسته، یک دوبل رها و 3 زنجیره ببافید.

تا پایان رج ( 3 پایه بلند روی پایه رج قبل، 3 زنجیره، یک پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته از جلو، یک پایه بلند، 3 زنجیره و 3 پایه بلند روی پایه رج قبل ببافید. 3 زنجیره زده، یک دوبل رها، 1دوبل برجسته، یک دوبل رها و 3 زنجیره ) ببافید.

3 پایه بلند روی پایه رج قبل و 3 زنجیره بافته و به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

بافت کلاه با قلاب

رج 15 : 3 زنجیره زده، یک پایه دوبل برجسته از جلو، یک پایه بلند، 3 زنجیره، 1 پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته و یک پایه بلند ببافید.

3 زنجیره زده، 3 پایه بلند روی دوبل برجسته رج قبل و 3 زنجیره ببافید.

تا پایان رج (1 پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته و یک پایه بلند، 3 زنجیره، یک پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته، یک پایه بلند، 3 زنجیره ببافید.

3 پایه بلند روی دوبل رج قبل و 3 زنجیره ) ببافید.

1 پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته و یک پایه بلند و 3 زنجیره بافته و به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

تا این رج قطر کلاه 21 سانتیمتر شده است.

 

رج 16 : 3 زنجیره زده، یک پایه دوبل برجسته از جلو، یک پایه بلند، 3 زنجیره ببافید.

تا پایان رج (یک پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته، یک پایه بلند، 3 زنجیره) ببافید.

رج 16 را تا رسیدن به قطر 27 سانت ادامه دهید.

کلاه گرد

3 سانتیمتر دیگر بافت را ادامه دهید.

این قسمتِ زیر افتادگی کلاه است.

کلاه قلاب بافی

یک رج دیگر ببافید اما به جای 3 زنجیره، 2 زنجیره بزنید.

بافت کلاه

یک رج دیگر ببافید اما به جای 2 زنجیره، 1 زنجیره بزنید.

بافت کلاه با قلاب

یک رج بدون زنجیره ببافید(2 پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته)

کلاه بافتنی

در این رج پایه بلندها ادغام می شوند.

3 زنجیره و یک دوبل برجسته ببافید.

یک پایه بلند نیمه روی پایه رج قبل یک پایه نیمه روی بعدی بافته و 3 نخ روی قلاب را بکی کنید.

پایه بلند ادغام

دو پایه بلند یکی شده

دوبل برجسته ببافید و تکرار

تمام رج یک پایه بلند و یک پایه دوبل برجسته بافته می شود. (پایه اول همان 3 زنجیره است)

کشباف قلاب بافی

حدود 5 سانت بافت کشبافت رج قبل را تکرار کنید.

کشبافت با قلاب بافت کشباف کلاه فرانسوی

لبه کلاه به نظر تنگ می‌آید اما کش می‌آید و کاملا اندازه سر است.

آموزش بافت کلاه فرانسوی آموزش بافت کلاه برت

این هم کلاه فرانسوی زیبای ما

کلاه برت فرانسوی

اما اگر کاموای ما ضخیمتر از آلیر دیوا بود چه کنیم ؟؟؟

در فیلم زیر توضیحاتی در این خصوص داده شده است.

کپی برداری با ذکر منبع و لینک Follow فعال به این مطلب بلامانع است

 

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 22, میانگین امتیاز: 4.64 از 5)
Loading...

۱۴ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. یاس گفت:

  سلام تا رج ۱۵ کامل بافتم نمیدونم چرا حالا که اندازه گرفتم ۳۲سانت شده!!!رج ۲۶ رو نبافتم هنوز.
  به نظرتون مشکل کجاست؟

  • نسیم گفت:

   این تعداد پایه و رج برای کاموای آلیز دیوا هست.
   اگر کاموای شما ضخیمتره باید تعداد پایه ها و رج ها کمتر باشه.

 2. وحیدی گفت:

  سلام خسته نباشید من با نخ۲/۴بافتم هم قطرش زیاد شده هم چین خورده چیکار کنم میشه کمکم کنید

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   تعداد پایه های گفته شده در آموزش برای نخ آلیز دیوا هست.
   فیلم انتهای آموزش را دیدید؟؟
   توضیح دادم که اگر کامواتون ضخیم تره، با کم کردن پایه های ابتدای کار می تونید برگ کمتری ببافید تا چین نخوره.

 3. یاس گفت:

  سلام
  من با نخ نازک دارم میبافم این کلاه رو ، چین خورده ، به نظرتون طبیعیه؟ یا اصلا نباید چین بخوره؟

  • نسیم گفت:

   سلام عزیز
   اگر رج 4 به بعد یکم چین خورده مهم نیست، به مرور بافت جمع میشه.
   اما اگه رجهای 1 تا 4 چین خورده، طبق فیلمی که انتهای آموزش گذاشتم پایه های کمتر ببافید.

 4. یاس گفت:

  سلام
  رج دوم رو متوجه نمیشم.تو هر ۲۳ پایه قبل ، دوپابه بلند ۲زنجیره بزنم؟

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   3 زنجیره ابتدای رج به جای پایه بلند اول زده میشه. دوباره یک پایه بلند ببافید. 2 زنجیره بزنید.
   تمام رج همینه : دو پایه بلند ، 2 زنحیره.

 5. نازنین گفت:

  از اول که زنجیر می بافید چندتا میزنیم

  • نسیم گفت:

   این کلاه با حلقه جادویی شروع میشه.
   اما می تونید به جای حلقه جادویی 3یا 4 زنجیره بزنید و با بست در زنجیره اول، حلقه درست کنید.
   سپس در حلقه 3 زنجیره و 23 پایه بلند ببافید.

 6. پرستو گفت:

  سلام، برای اولین بارمه می‌خوام کلاه ببافم به نظرتون با چه مدلی شروع کنم؟

 7. یاسمن گفت:

  سلام و ممنون از اموزش خوبتون؛ میشه این کلاه رو دورنگ بافت مثلا پایینش یه رنگ دیگه!

ارسال دیدگاه شما