دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

آموزش قلاب بافی : بافت کفش تابستانی دخترانه شیک

بافت کفش تابستانی دخترانه زیبایی که در تصویر زیر می بینید آموزش امروز ماست. اگر در حال تهیه سیسمونی نوزاد هستید، امیدواریم این آموزش براتون مفید باشه.

 

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه

درست کردن این کفش را با بافت کفی ها شروع میکنیم. برای بافت کفی می تونید از نقشه زیر استفاده کنید. اگر در نقشه خوانی مشکل دارید ، در ادامه روش بافت را براتون توضیح میدم.
۴ عدد از این کفی لازم داریم.

نقشه بافت کفی کفش بچگانه

نقشه بافت کفی کفش بچگانه

طول این کفی حدودا ۱۲ سانتیمتر می شود.

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علائم قلاب بافی - نقشه خوانی

مرحله اول بافت کفش تابستانی دخترانه : بافت کفی 

۱۶ زنجیره بزنید.
دز هر زنجیره از زنجیره یکی به آخر تا یکی مانده به اول را پایه کوتاه ببافید. ۱۴ پایه کوتاه می شود.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه

در زنجیره باقیمانده ۳ پایه کوتاه ببافید.

طرف دیگر زنجیره ها را هم پایه کوتاه ببافید.
در زنجیره پایانی که همان ابتدای رج است، ۲ پایه کوتاه ببافید.
به پایه کوتاه اول رج بست بزنید.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه

رج دوم یک زنجیره زده و در همان پایه دو پایه کوتاه ببافید.
تا رسیدن به ۳ پایه کوتاهی که در یک زنجیره بافته بودیم،در هر گره رج قبل یک پایه کوتاه ببافید.

در هر یک از ۳ پایه کوتاه رج قبل ۲ پایه کوتاه ببافید تا بافت حالت گرد بگیرد.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه

تا رسیدن به ۲پایه آخر رج قبل، یک پایه کوتاه در هر گره ببافید و در ان دو، هر کدام ۲پایه ببافید. یه پایه اول رج بست بزنید.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه

یک زنجیره زده و دو پایه کوتاه همانجا ببافید.
۸ پایه کوتاه، ۳ پایه متوسط (یا پایه ساده) و ۲ پایه بلند ببافید.

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی

در ۶ پایه کوتاه بعدی هر کدام ۲ پایه بلند ببافید.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه

طرف دیگر را ۳ پایه بلند، ۳ پایه متوسط و ۸ پایه کوتاه ببافید.
در ۳ پایه بعدی هر کدام ۲ پایه کوتاه ببافید.
به ابتدای رج بست بزنید.

۱زنجیره زده و ۲ پایه کوتاه همانجا ببافید.
۹ پایه کوتاه، ۳پایه متوسط و ۶ پایه بلند ببافید.
در ۶ پایه بعدی هر کدام ۲ پایه بلند ببافید.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه

۶ پایه بلند و ۲ پایه متوسط ببافید.
۹ پایه کوتاه بافته و در ۵ پایه باقیمانده هر کدام ۲ پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه

رج آخر همه را پایه کوتاه ببافید.

سه کفی دیگر مثل همین ببافید.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه قلاب بافی

روش گره زدن نخ پایان بافت کفی

 

مرحله دوم بافت کفش تابستانی دخترانه : دوخت کفی ها

پشت کار دو کفی را روی هم بگذارید.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه قلاب بافی

نخ رویه کفش (هر رنگ دلخواه) را به بافت وصل کنید، پایه های مقابل هم را با گره نامرئی (زنجیره روی سطح کار) بهم بدوزید.
دقت کنید دو کفی دقیق روی هم قرار بگیرد.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه قلاب بافی

دو تا دور کار را بست زده و نخ را قطع کنید.

به این صورت دو لایه کفی روی هم وصل شدن

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه قلاب بافی

مرحله سوم  بافت کفش تابستانی دخترانه : بافت پنجه

نخ را به حلقه پشتی یکی از بست ها وصل کنید.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه قلاب بافی

در حلقه پشتی هر گره یک پایه کوتاه ببافید.
نخ را قطع کنید.

کار به این شکل شده

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه قلاب بافی

قلاب را روی خط مرکزی کفی قرار داده و پایه وسط جلو کفش را پیدا کنید.

پایه وسطی را نشانه بگذارید.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه قلاب بافی

از پایه وسط به طرف راست ۵ پایه شمرده و ششمی را نشانه بگذارید.
خود پایه وسط را حساب نکنید.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه قلاب بافی

نخ را به محل نشانه وصل کنید.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه قلاب بافی

دو پایه را رد کرده و در سومی پایه بلند ببافید.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه قلاب بافی

در همان پایه سومی یک گره پفکی (با ۴ مرتبه تخ دور قلاب انداختن و نخ گرفتن) ببافید.

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه قلاب بافی

سه مرتبه (یک پایه را رد کرده و در بعدی یک گره پفکی بزنید)

یک پایه بلند بافته ، ۲ پایه را رد کرده و در بعدی گره نامرئی بزنید.

یک گره نامرئی دیگر در پایه بعدی ببافید.

در رج اول ۴ پفکی بافته شد.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه قلاب بافی

کار را برگردانده و روی نخ حد فاصل بین پایه بلند و بست را یک گره پفکی ببافید.

بین هر دو پفکی رج قبل یک گره پفکی ببافید.

آخرین پفکی را روی نخ حد فاصل بین پایه بلند و گره نامریی ببافید.

  ۲ پایه را رد کرده و در بعدی گره نامرئی بزنید.
یک گره نامرئی دیگر در پایه بعدی ببافید. رج ۲ پنج پفکی بافته شد.

رج ۳ مثل رج ۲ بافته می شود. تعداد ۶ پفکی)

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه قلاب بافی

رج ۴ بین پفکیهای رج قبل را پفکی می زنیم. ابتدا و انتهای رج بین بست و پفکی را نمی بافیم. پس ۵ پفکی بافته میشود.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه قلاب بافی

دقت کنید فقط رج اول ابتدا و انتهای رج پایه بلندی داشتیم.
رجهای بعدی فقط پفکی داریم.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه قلاب بافی

رج ۵ (آخر) مثل رج ۳ بافته می شود.
نعداد پفکی ها ۶ خواهد شد.

بعد از بست زدن انتهای رج، نخ را قطع می کنیم.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه قلاب بافی

مرحله چهارم بافت کفش تابستانی دخترانه : بافت پاشنه

از کنار رویه کفش پایه ها را شمرده و نخ را به هفتمی وصل می کنیم.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه قلاب بافی

طرف دیگر هم ۶ پایه از کنار رویه شمرده و در هفتمی نشانه می گذاریم.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه قلاب بافی

تا محل نشانه را پایه کوتاه می بافیم.
یک زنجیره زده و کار را برمیگردانیم.

۳ رج دیگر پایه کوتاه می بافیم.
۳ زنجیره زده و کار را برمیگردانیم.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه قلاب بافی

در پایه بعدی پفکی می بافیم.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه قلاب بافی

تا پایان رج یک گره رد کرده و در بعدی پفکی می بافیم.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه قلاب بافی

آخرین پایه را پایه بلند می بافیم.

۹ زنجیره زده و وسط رویه کفش یک پایه کوتاه می بافیم.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه قلاب بافی

۱۴ زنجیره زده و در زنجیره دهمی یک گره نامرئی می زنیم تا انتهای زنجیره حلقه ای به عنوان جادکمه باز شود.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه قلاب بافی

نخ را کمی اضافه بگذارید و بقیه را بچینید.
دور تا دور حلقه را نخ بپیچید.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه قلاب بافی

برای طرف دیگر کفش، بعد بافت پاشنه، نخ را قطع کنید.

سپس نخ را به طرف دیگر وصل کرده و مثل لنگه اول، ۹ رنجیره ، یک پایه کوتاه به وسط رویه کفش بزنید.
۱۴ زنجیره و بندینک مثل قبل ببافید.

روی پفکی ها دکمه بدوزید.
این هم کفش زیبای ما

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه

کفش را به رنگهای دلخواهتان ببافید و از هنر خود لذت ببرید.

آموزش بافت کفش تابستانی دخترانه قلاب بافی

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

بالا رفتن سن، استفاده مداوم از لوازم‌آرایشی و هوای آلوده باعث چروک شدن پوست صورت می‌شوند. با استفاده روزانه از کرم ضد چروک می‌توان چروک‌‌ها را از بین برد و از ایجادشان جلوگیری کرد، همچنین خاصبت سفت کنندگی این کرم‌ از افتادگی ماهیچه و عضلات صورت جلوگیری می‌کند.

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 91, میانگین امتیاز: 4,45 از 5)
Loading...

۵ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. معصومه گفت:

  برای بافت کفش از چه نخی استفاده شود؟ با تشکر

  موافقم ۱
 2. عسل گفت:

  از کارهای مفیدتون متشکرم، درباره بافت پفکی می خوام بدونم و منظور از پایه کوتاه و متوسط و پایه بلند چیه میشه توضیح بدین

  موافقم ۱
 3. عابدی گفت:

  با تشکر از آموزش های خوبتون. واقعا استفاده میکنیم

  موافقم ۱
  مخالفم ۱
 4. مهشید گفت:

  برای بافت این کفش چه نوع کاموایی و چند گرمی و چند کلاف لازمه.قلاب باید شماره چند باشه.

  موافقم ۹
  مخالفم ۲

ارسال دیدگاه شما

×
/a>