پنجشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی زیبا مناسب ظرف هفت سین با عکس

آموزش بافت کاسه قدح زیبا که می تونین به عنوان ظرف هفت سین هم استفاده کنید. اندازه کاسه را میتونید به دلخواه کمتر یا بیشترکنید.

همونطور که در تصویر می بینید کف ظرف گردبافی ساده شده و بدنه ظرف گره پفکی هست.

 

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

آموزش بافت کاسه قلاب بافی ( با عکس )

کاسه ای که در تصویر بالا می بینید با ۱۰ زنجیره شروع شده و در حلقه ۲۰ پایه زده شده (بامحاسبه ۳ زنجیره اول) در آموزش سایز کوچکتر می بافیم.

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

مرحله اول بافت کاسه قدح قلاب بافی : بافت کاسه 

۶ زنجیره بافته و با گره نامرئی به اولین زنجیره وصل می کنیم تا حلقه شود.

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

۳ زنجیره بافته و داخل حلقه ۱۰ پایه بلند می بافیم.

با گره نامرئی به سومین زنجیره اول رج بست زده ، ۳ زنجیره بافته و در هر گره رج قبل ۲ پایه بلند می بافیم.

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

رج بعد یک در میان دانه اضافه می شود. یعنی یک پایه بلند بافته و در بعدی دو پایه بلند می بافیم.

رج بعدی هم یک در میان دانه اضافه می شود.
تعداد دانه هایتان مضربی از ۴ باشد.
اگر لازم شد دو در میان اضافه کنید. یا هر دانه را دو تا ببافید.

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

حالا شروع به بافت بدنه می کنیم.

گره پفکی ها کمی حالت اریب دارند.

۳ زنجیره بافته و سه پایه بلند می بافیم.

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

نخ را دور قلاب انداخته و با قلاب از گره نامرئی انتهای رج قبل نخ می گیریم. ۶ بار دیگر نخ انداخته و نخ می گیریم. گره می زنیم. (گره پفکی ۷ تایی)

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

حالا ۴ پایه بلند می بافیم.

دقت کنید که بافت پایه بلند از بعد ۴ پایه بلند قبلی شروع می شود.

به این شکل

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

حالا گره پفکی را در دانه قبل ۴ پایه بلند می زنیم. یعنی جایی که چهارمین پایه بلند زیر پفکی اول بود.
در شکل دقت کنید.

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

تا پایان رج به همین صورن ۴ پایه بلند بافته و گره پفکی را در دانه قبل از ۴ پایه بلند آن بزنید.

آخرین پفکی را به سومین زنجیره ابتدای رج وصل کنید.

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

برای شروع رج بعدی

مجددا ۳ زنجیره و ۳ پایه بلند ببافید.

روی گره نامریی انتهای رج قبل گره پفکی بزنید.

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

برای حالت اریب گرفتن رج ها ، اولین پایه بلند را روی دومین پایه بلند رج قبل بزنید.

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

۳ پایه بلند دیگر ببافید.
آخرین پایه بلند بالای گره پفکی بافته می شود.

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین
گره پفکی را روی اولین پایه بلند که نبافته بودیم بزنید.

تا طول دلخواه بافت را ادامه دهید.

مرحله دوم بافت کاسه قدح قلاب بافی : حاشیه بافی 

حالا نوبت بافت حاشیه لبه کاسه است.
نخ سفید (یا هر رنگ دلخواه) را بین دو گره پفکی وصل کنید.

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

یک گره پفکی ببافید.

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

بین دو پفکی بعدی پایه کوتاه و یک زنجیره ببافید.

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

پفکی بعدی ، پایه کوتاه و یک زنجیره، و … ادامه تا انتهای رج.

خوب کاسه ما آماده شد.

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

[ Video ]
فیلم کوتاه بافت پفکی روی ۴ پایه بلند

[ Video ]
فیلم کوتاه بافت پفکی رج دوم

مرحله سوم بافت کاسه قدح قلاب بافی : بافت ستاره (قدح)

برای بافت ستاره زیر کاسه۶ زنجیره زده و با گره نامرئی به زنجیره اول بست بزنید.

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

۱ زنجیره زده و۱گره پفکی۳تایی بزنید.

یعنی۳مرتبه(نخ را دور قلاب انداخته،از داخل حلقه نخ بگیرید) همه را یکی کنید.

۷ گره پفکی دیگر بافته و به اولین گره بست بزنید.

بین دو پفکی بعدی یک پایه کوتاه و یک زنجیره ببافید.

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

حالا بین هر دو پفکی را یک پفکی یک زنجیره و یک پفکی ببافید.

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین
مثل گردبافی که پایه ها دو برابر می شود، در اینجا گره پفکی دو برابر می شود.

با گره نامرئی به اولین پفکی بست بزنید.

  روی زنجیره بین ۲ پفکی ، ۱ پایه کوتاه و ۱ زنجیره ببافید.

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

۱گره پفکی،۱ زنجیره و۱گره پفکی ببافید.

بین۲پفکی بعدی ۱پفکی و بعدی را پفکی، زنجیره و پفکی ببافید تا انتهای رج ،یک در میان اضافه شود.

رج بعد دو درمیان اضافه شود.

یعنی بین دو گره اول رج ۱ پفکی، ۱ زنجیره، ۱ پفکی بافته و بین دو گره بعدی و بعدی هر کدام یکی بافته شود.

در رج بعدی سه در میان و رج بعد ۴ در میان اضافه می شود.
بافت را به اندازه ته کاسه + یک رج ادامه دهید.

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

حالا مثلث شکل میبافیم.
دیگر بافت افزایشی نیست. یعنی بین هر دو پفکی یک پفکی می بافیم.

۶ پفکی که بافتیم، نرسیده به (دو پفکی در یکی) کار را برمیگردانیم.

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

ابتدای هر رج یک پایه کوتاه و یک زنجیره می بافیم.
بین هر پفکی یک پفکی زده و کار را برمیگردانیم.
به این ترتیب هر رج یک پفکی کمتر بافته می شود.

بافت کاهش پیدا می کند.

در نهایت یک گره پفکی بافته می شود.
نخ را قطع کنید و مثلث بعدی را ببافید.

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

برای بافت رج اول هر مثلث اولین گره پفکی روی زنجیره بین دو پفکی بافته شده و نرسیده به (۲پفکی با زنجیره بینشان) رج خاتمه می یابد.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی , ظرف هفت سین

 

مرحله چهارم بافت کاسه قدح قلاب بافی : حاشیه ستاره 

نخ را به ابتدای مثلث ستاره وصل کنید.
حالا دور آن را با ۳ زنجیره و یک پایه بین دو پفکی تزیین می کنیم.

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

پایین اضلاع ستاره که می رسید طرفین گره پفکی را یک پایه کوتاه بزنید.

به این شکل

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

خوب حالا کاسه را روی ستاره می دوزیم تا چیزی شبیه به کاسه قدح شود.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی , ظرف هفت سین

مرحله پنجم بافت کاسه قدح قلاب بافی : دوخت  

برای دوخت تعداد رج های کف کاسه را شمرده و به همان تعداد از مرکز ستاره بشمارید و بهم بدوزید.
دوخت روی آخرین رج پایه کف کاسه انجام میشود.

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

آموزش بافت کاسه قلاب بافی , ظرف هفت سین

نمای پشت کار بعد از دوخت

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی , ظرف هفت سین
دوخت روی گره بالای پفکی ها انجام میشود تا کوک ها کمتر دیده شود.

این هم نتیجه کار

در صورت تمایل می توانید دور ستاره زا هم گره پفکی بزنید.

                آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی , ظرف هفت سین

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 16, میانگین امتیاز: 4,31 از 5)
Loading...

۲ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. مریم گفت:

  سلام درباره رج دوم گره پفکی که گفتید بعد سه زنجیره سه پایه بلند ببافید سه پایه بلند جایی نداره کجا ببافیم. ودرباره گره نامرعی رج قبل هم توضیح بدهید تا این کاسه زیبا را ببافیم ومشکل حل شود

  موافقم ۱
  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز ، همونطور که در آموزش دیدید گره پفکی لایه ای روی پایه بلند بافته می شود.
   در رج دوم بدنه کاسه ، پایه بلند روی پایه بلند رج قبل زده می شود نه روی پفکی

   موافقم ۱

ارسال دیدگاه شما

×