پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲

آموزش قلاب بافی : بافت پتو بچه گل برجسته

در بخش آموزش قلاب بافی ایده ای جالب برای بافت پتو را براتون آماده کردیم. شاید در نگاه اول بافت پتو بچه گل برجسته به نظر مشکل بیاد اما با شروع بافت متوجه می شین که راحت تر از چیزیه که فکرش را می کردید. این پتوی زیبا را می تونید به هر رنگی دوست دارین ببافین.

آموزش بافت پتو بچه قلاب بافی

لوازم مورد نیاز برای بافت پتو بچه گل برجسته

برای مرکز گل ها به مروارید متوسط سفید نیاز داریم.

آموزش بافت پتو گل برجسته با قلاب

در این بافت این پتو از کاموای کریستال به رنگهای زرد، سبز و سفید استفاده شده.
(سه رنگ : یکی برای زمینه، یکی برای برگ ها و یکی برای گلها)

آموزش قلاب بافی , بافت پتو بچه گل برجسته
تعداد کاموا به سایز بافت شما بستگی دارد.

بافت با قلاب ۱.۳ میلیمتری (شماره۷) انجام شده.

 

آموزش مراحل بافت پتو بچه گل برجسته 

۳ زنجیره زده ، نخ را حدود ۱.۵ سانت بکشید،۳ مرتبه (نخ را دو قلاب انداخته و از دومین زنجیره نخ بگیرید).
آخرین نخ را با دست چپ نگهداشته و رویش یک پایه کوتاه ببافید. (پفکی کشیده)

آموزش بافت پتو گل برجسته با قلاب

تا طول دلخواه (یک زنجیره زده و یک پفکی ببافید) .
تعداد پفکی ها مضربی از ۴ باشد.

آموزش قلاب بافی , بافت پتو بچه گل برجسته

فیلم کوتاه آموزش بافت گره پفکی کشیده

 

دانلود با کیفیت ۲۴۰p

دانلود با کیفیت ۳۶۰p

 

 

بعد از آخرین پفکی ، ۲ مرتبه (یک زنجیره و یک پفکی ) ببافید.
نخ های پفکی دوم را روی قلاب نگهدارید.

یک پفکی بعد از آخرین پفکی و یکی قبل از آن ببافید.
نخ این دو پفکی را روی قلاب نگهدارید.

آموزش بافت پتو گل برجسته با قلاب

همه را یکی کنید. نخ آخر را نگهداشته و در آن یک پایه ببافید.

تا پایان رج (یک زنجیره زده و یک پفکی ببافید و نخها را نگهدارید. یکی قبل و یکی بعد پفکی رج قبل هم بافته و همه را یکی کنید.)

آموزش قلاب بافی , بافت پتو بچه گل برجسته

پایان رج هم یه سه پفکی یکی شده ختم می شود.

آموزش بافت پتو گل برجسته با قلاب

یک ردیف بافته شد.

آموزش قلاب بافی , بافت پتو بچه گل برجسته

کار را برمیگردانیم. یک ردیف دیگر مثل قبل می بافیم.
(اولی ۴ پفکی بافته میشود و تا پایان رج ۳ پفکی)

آموزش بافت پتو گل برجسته با قلاب

کار بعد از بافت ردیف دوم به این شکل می شود. ۲ زنجیره زده ، نخ را کمی کشیده و رها می کنیم.

آموزش قلاب بافی , بافت پتو بچه گل برجسته

در آموزش بافت پتو بچه گل برجسته از رنگ سفید برای بافت زمینه استفاده شده.

 

بافت ردیف برگ ها

نخ سبز را گره زده، به ابتدای رج وصل کرده و یک پایه کوتاه می بافیم.

۳ پایه متوسط می بافیم، به این صورت که برای بافت، قلاب را از زیر دو رشته نخ گره پفکی رد می کنیم و نخ می گیریم.

یک پایه متوسط هم بین این پفکی و پفکی بعدی می بافیم. مجددا وی پفکی دومی ۳ پایه متوسط بافته و یکی هم بین دو پفکی سوم و دوم

آموزش بافت پتو گل برجسته با قلاب

زیر این پایه دو پفکی به حالت عدد ۸ فارسی قرار دارد.
۵ زنجیره زده و یک پایه کوتاه قبل از ۸ می زنیم.

محل پایه کوتاه را در شکل بالا ببینید.

آموزش قلاب بافی , بافت پتو بچه گل برجسته

یک زنجیره زده و روی ۵ زتجیره را ۵ پایه بلند ببافید.
روی آخرین پایه متوسط را پایه کوتاه ببافید.

۵ زنجیره زده و طرف دیگر پفکی ۸ شکل را پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت پتو گل برجسته با قلاب

۱ زنجیره زده و روی ۵ زنجیره را ۵ پایه بلند ببافید.
مجددا روی آخرین پایه متوسط را پایه کوتاه ببافید.
این پایه کوتاه از پشت کار بافته می شود.

آموزش قلاب بافی , بافت پتو بچه گل برجسته

فیلم آموزش بافت برگ ها

 

دانلود با کیفیت ۲۴۰p

دانلود با کیفیت ۳۶۰p

 

 

۴ مرتبه ( روی پفکی ها را ۳ پایه متوسط و یکی هم بین پفکی ها ببافید.)
برگ بعدی را ببافید. بین برگ ها ۴ پفکی فاصله است.

تا پایان رج برگ ها را ببافید.
نخ سبز را گره زده و بچینید.

آموزش بافت پتو گل برجسته با قلاب

نخ زرد را به ابتدای رج جایی که نخ سبز را وصل کرده بودید گره زده و رو هر پایه رج قبل را تا رسیدن به اولین برگ پایه متوسط ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت پتو بچه گل برجسته

یک پایه متوسط پشت برگ و یکی بعد از برگ ببافتید، ۵ زنجیره زده ، کار را برگردانید و به پایه قبل از برگ پایه کوتاه بزنید.
یک پایه متوسط زرد بین ابتدا و انتهای زنجیره ها فاصله است.

آموزش بافت پتو گل برجسته با قلاب

داخل حلقه زنجیره گل ۵ گلبرگی ببافید. برای بافت هر گلبرگ : ۲ زنجیره زده، ۳ پایه بلند ببافید. ۲ زنجیره زده و پایه کوتاه ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت پتو بچه گل برجسته

مجددا تا رسیدن به برگ بعدی روی هر گره رج قبل را پایه متوسط بافید. گل بعدی را هم مثل قبل ببافید.

آموزش بافت گل برجسته با قلاب

به همین ترتیب تا انتهای رج گل ها را ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت پتو بچه گل برجسته

حالا با نخ سفید به ابتدای رج پایه کوتاه زده و مثل ردیف اول و دوم بافت ستاره ای بزنید.

ستاره ای اول ۴ پفکی دارد.

پفکی روی پایه اول، زنجیره، پفکی روی زنجیره و نخ ها نگهداشته شود، پفکی روی پایه اول و نخ ها را نگهدارید. پفکی روی پایه ۵ ام و همه یکی شوند.

آموزش بافت پتو بچه قلاب بافی

۳ پفکی بافته و یکی می کنیم. سپس از پشت بافت ، به پایه وسط دومین گلبرگ پایه کوتاه بزنید.
(شبیه بافت پایه کوتاه برجسته از پشت)

آموزش قلاب بافی , بافت پتو بچه گل برجسته

سه تای بعدی را هم که می بافیم باز پشت به پایه وسط چهارمین گلبرگ پایه کوتاه می زنیم.

با این کار گل روی سطح زمینه ثابت می شود.

آموزش بافت پتو بچه قلاب بافی

تا پایان رج به همین شکب ستاره ای می بافیم و گلها را به زمینه وصل می کنیم.

یک ردیف بافته شد.

آموزش قلاب بافی , بافت پتو بچه گل برجسته

فیلم آموزش بافت این ردیف 

 

دانلود با کیفیت ۲۴۰p

دانلود با کیفیت ۳۶۰p

 

 

ردیف بعدی را هم ببافید.

آموزش بافت پتو بچه قلاب بافی

حالا مثل قبل با رنگ سبز پایه متوسط و برگ ها را می بافیم، با این تفاوت که برگ های این ردیف مابین ردیف قبل بافته می شوند.

آموزش قلاب بافی , بافت پتو بچه گل برجسته
یعی اول ۴ مرتبه (۳پایه متوسط روی پفکی و یکی بین آنها) می بافیم.

آموزش بافت پتو بچه قلاب بافی

بافت را تا طول دلخواه ادامه دهید.

آموزش قلاب بافی , بافت پتو بچه گل برجسته

 

آموزش بافت حاشیه پتو 

برای بافت حاشیه نخ را به گوشه کار وصل کرده وف یک زنجیره بزنید.
نخ را حدود ۱.۵ الی ۲ سانت بکشید.

یک گره سلیمان ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت پتو بچه گل برجسته

آموزش تصویری بافت گره سلیمان

گره سلیمان solomon

بین دو گره پفکی اول و دوم را یک گره پفکی ببافید.

آموزش بافت پتو بچه قلاب بافی

۳ مرتبه (۴ زنجیره زده و روی پفکی زرد را پایه کوتاه ببافید).

یک زنجیره زده و یک گره سلیمان ببافید.
قبل از هر گره سلیمان یک زنجیره ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت پتو بچه گل برجسته

بین پفکی دوم و سوم رج قبل پایه کوتاه بزنید. یک گره پفکی بین پفکی سوم و چهارم رج قبل بزنید.
مجددا ۳ مرتبه (۴ زنجیره زده و روی پفکی زرد را پایه کوتاه ببافید).

این بافت را دور تا دور کار انجام دهید.

حاشیه بافی با یک گره سلیمان خاتمه می یابد.

فیلم آموزش بافت حاشیه 

دانلود با کیفیت ۲۴۰p

دانلود با کیفیت ۳۶۰p

 

مرکز گلها را با نخ و سوزن مروارید بدوزید.

آموزش بافت پتو بچه گل برجسته

این هم پایان کار بافت پتو بچه گل برجسته زیبای ما.

آموزش بافت پتو بچه قلاب بافی

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 38, میانگین امتیاز: 4,58 از 5)
Loading...

۲ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
  1. نسیم گفت:

    لینک دانلود زیر فیلم قرار داده شد.

  2. فاظمه وظنی گفت:

    برای دانلود کردن فیلم های آموزشی چکار کنیم لظفا جواب دهید به ایمیل

ارسال دیدگاه شما

×