چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی (نیم بوت روفرشی قلاب بافی)

امروز در بخش آموزش قلاب بافی ، با آموزش بافت پاپوش زمستانی ساده و شیک در خدمت شما علاقمندان به هنر زیبا و کاربردی هستیم. این نیم بوت روفرشی جذاب ، پاهای شما را در زمستان گرم نگه خواهند داشت.

آموزش بافت پاپوش زمستانی

برای بافت این پاپوش از یک کلاف کاموا آلیز لانا گلد و قلاب شماره ۴ استفاده شده.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

ابتدا کفی را می بافیم.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

آموزش تصویری بافت پاپوش زمستانی

برای اینکه بدونید چه تعداد زنجیره برای شروع کار لازمه به این روش عمل کنید

قد پا (از نوک شست پا تا انتهای پاشنه پا) را اندازه بزنید.

پهنای پا (پهن تین قسمت پا) را اندازه بزنید.

حالا پهنا را از قد کم کنید. حاصل هر چه شد، به همون اندازه زنجیره بزنید.

مثلا اگه قد پا ۲۳ سانت و پهنای پا ۹ سانت هست، باید به طول ۱۴ سانت زنجیره بزنید.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

رج ۱

از زنجیره یکی به آخر ، به اندازه نصف زنجیره ها پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

نصف دیگر زنجیره ها را پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

داخل زنجیره آخر (اولین زنجیره شروع کار)، ۷ پایه بلند بافید تا بافت گرد شود.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی
طرف دیگر زنجیره ها را هم قرینه طرف دیگر پایه بلند و پایه کوتاه ببافید تا به زنجیره شروع رج برسید.

در زنجیره انتهای رج ۴ پایه کوتاه بافته و به ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

رج ۲ بافت پاپوش زمستانی 

۳ زنجیره زده ، در هر پایه یک پایه بلند ببافید تا به پایه های هفتایی برسید.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

حالا در هر یک از ۷ پایه دو پایه بلند ببافید.

به این شکل

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

ادامه رج را پایه بلند ببافید تا به پایه کوتاه ۴ تایی برسید.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

در پایه کوتاه اول، ۲ پایه بلند، در دومی و سومی ۳ پایه بلند و در چهارمی ۲ پایه بلند ببافید.

سپس به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

قسمتی که رج اول پایه کوتاه بافته شده پشت پا و قسمت پایه بلند پنجه پا است.

رج ۳

سه زنجیره زده و پایه بلند ببافید تا به اولین دو پایه در یکی پنجه پا برسید.
۷ مرتبه (دو پایه در یک پایه و یک پایه بلند) ببافید.

کار به این شکل گرد میشه.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

پایه بلند ببافید تا به اولین دو پایه در یک پایه قسمت پاشنه برسید.
۵ مرتبه (دو پایه در یک پایه و یک پایه ) ببافید.

سپس به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

رج ۴ بافت پاپوش زمستانی 

۳ زنجیره زده، پایه بلند ببافید تا به اولین دو پایه در یک پایه، پنجه برسید.
۷ مرتبه (۲ پایه بلند و ۲ پایه بلند در یک پایه) ببافید.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

پایه بلند ببافید تا به اولین دو پایه در یک پایه، پاشنه برسید.
۵ مرتبه (۲ پایه بلند و ۲ پایه بلند در یک پایه) ببافید.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

تا اینجای کار کفی به این شکل شده
۴ رج تقریبا برای سایز ۳۶-۳۷

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

رج ۵

۳ زنجیره زده و پایه بلند ببافید تا ۲ پایه بلند مانده به (۲ پایه بلند در یکی رج قبل

۷ مرتبه (۱ پایه بلند، ۲ پایه بلند در یک پایه، ۲ پایه بلند) ببافید.

پایه بلند ببافید تا ۲ پایه بلند مانده به (۲ پایه بلند در یکی) رج قبل

۵ مرتبه (۱ پایه بلند، ۲ پایه بلند در یک پایه، ۲ پایه بلند) ببافید.

پایان رج ۵

۵ رج تقریبا برای سایز ۳۸-۳۹

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

رج ۶

۳ زنجیره زده و پایه بلند ببافید تا ۱پایه بلند مانده به (۲ پایه بلند در یکی رج قبل).

۷ مرتبه (۴ پایه بلند، ۲ پایه بلند در یک پایه) ببافید.

برای پاشنه ۵ مرتبه (۴ پایه بلند، ۲ پایه بلند در یک پایه) ببافید.

۶ رج تقریبا برای سایز ۳۹-۴۰

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

آموزش بافت بدنه پاپوش زمستانی 

کفی را تا کنید روی پایه وسط پاشنه نشانه بگذارید. از پایه وسط پنجه به دو طرف چهارمین پایه را نشانه بگذارید. (با محاسبه نشانه های پنجه ، ۹ پایه)
روی پایه وسط پا (امتداد جایی که پایه بلند های رج اول شروع شده بود) نشانه بگذارید.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

رج ۱

نخ را به نشانه پاشنه پا وصل کنید.
۳ زنجیره زده و تا پایان رج در هر پایه یک پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

به هر نشانه که می رسید، نشانه را باز کرده و به پایه بلندی که بافته اید وصل کنید.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

در پایان رج ، به سومین زنجیره بست بزنید.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

رج ۲

یک زنجیره زده، دو پایه کوتاه را یکی کنید. (۲ پایه کوتاه ادغام شده)

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

تا رسیدن به نشانه وسط، پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

روی پایه نشانه و پایه بعدی را پایه متوسط ببافید.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

تا رسیدن به اولین نشانه پنجه، پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

۳ پایه بلند را یکی کنید.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

۳ پایه بلند برجسته از جلو ببافید.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

مجددا ۳ پایه بلند را یکی کنید. (سومین پایه بلند، پایه بلند نشانه است)

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

تا یکی مانده به نشانه وسط، پایه بلند و سپس دو پایه متوسط ببافید.

 آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

تا سه پایه مانده به آخر را پایه کوتاه ببافید.
سه پایه کوتاه را یکی کنید.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی
به زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

رج های ۳ تا ۱۱ مثل رج ۲ بافته می شود.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی
هر رج یک پایه از پایه کوتاه ها را پایه متوسط و یک پایه متوسط را پایه بلند می بافیم.
جلو پاپوش هم ۳ تا یکی ، ۳ پایه برجسته از رو و ۳ تا یکی بافته می شود.

پایان رج ۳ کار به این شکل می شود.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

پایان رج ۱۱ پاپوش به این صورت شده

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

۳ رج روی هر پایه را یک پایه بلند می بافیم، بجز ۳ پایه بلند برجسته که به همان شکل بافته می شوند.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

لبه بوت را یک رج پایه کوتاه می بافیم.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

حتی روی پایه برجسته ها را هم پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

این هم پاپوش زیبای ما

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

مدلی ساده و شیک

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی
در صورت تمایل کناره یا روی پاپوش را با گل و برگ تزیین کنید.

آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

بالا رفتن سن، استفاده مداوم از لوازم‌آرایشی و هوای آلوده باعث چروک شدن پوست صورت می‌شوند. با استفاده روزانه از کرم ضد چروک می‌توان چروک‌‌ها را از بین برد و از ایجادشان جلوگیری کرد، همچنین خاصبت سفت کنندگی این کرم‌ از افتادگی ماهیچه و عضلات صورت جلوگیری می‌کند.

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 53, میانگین امتیاز: 4,60 از 5)
Loading...

۳ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
  1. زهرا گفت:

    سلام
    ممنون ازآموزشهای خوب ومفیدتان. لطفا ماندالاهای بیشتری آموزش دهید

    موافقم ۱
    مخالفم ۱

ارسال دیدگاه شما

×
/a>