چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲

آموزش بافت پاپوش بچگانه میل بافی پسرانه و دخترانه

در بخش آموزش بافتنی با راهنمای بافت پاپوش بچگانه میل بافی در خدمت شما هستیم. مدل این پاپوش به گونه ایه که هم مناسب دختربچه هست و هم پسر.

بافت صندل بچه گانه

آموزش بافت پاپوش بچگانه با دو میل 

۴۳ دانه سر بیندازید. دو رج رکن ببافید. (در بافت رکن همه رج ها چه زوج و چه فرد همه دانه ها یا از رو بافته می شود یا از زیر)

در اینجا همه رجها را از زیر می بافیم.

برای اینکه کفی کفش فرم گرد و زیبایی بگیرد، از ۴ نقطه دانه اضافه می کنیم. ۲ تا کناره ها و ۲ تا وسط.

ژته زدن

ژته میل بافی

رج ۳ : ۲ دانه از زیر، یک ژته ، ۱۹ دانه از زیر، یک ژته، یک دانه از زیر، یک ژته، ۱۹ دانه از زیر، ۱ ژته و ۲ دانه آخر از زیر

رج ۴ : ۴۷ دانه از زیر

رج ۵ : ۳ دانه از زیر، یک ژته ، ۱۹ دانه از زیر، یک ژته، ۳ دانه از زیر، یک ژته، ۱۹ دانه از زیر، ۱ ژته و ۳ دانه آخر از زیر

رج ۶ : ۵۱ دانه از  زیر

رج ۷ : ۴ دانه از زیر، یک ژته ، ۱۹ دانه از زیر، یک ژته، ۵ دانه از زیر، یک ژته، ۱۹ دانه از زیر، ۱ ژته و ۴ دانه آخر از زیر

رج ۸ : ۵۵ دانه از  زیر

رج ۹ : ۵ دانه از زیر، یک ژته ، ۱۹ دانه از زیر، یک ژته، ۷ دانه از زیر، یک ژته، ۱۹ دانه از زیر، ۱ ژته و ۵ دانه آخر از زیر

رج ۱۰ : ۵۹ دانه از  زیر

رج ۱۱ : ۶ دانه از زیر، یک ژته ، ۱۹ دانه از زیر، یک ژته، ۹ دانه از زیر، یک ژته، ۱۹ دانه از زیر، ۱ ژته و ۶ دانه آخر از زیر

رج ۱۲ :  ۶۳ دانه از  زیر

۶۳ دانه را ببافید تا ۱۰ خط رکن شود. (حدود ۸ رج دیگر)

حالا از دو طرف ، ۱۵ دانه را به نخ یا سنجاق قفلی بگیرید.

وسط کار ۳۳ دانه می ماند.

بافت کفش بچگانه

بافت رویه پاپوش بچگانه

نخ را به دانه اول از ۳۳ دانه وصل کنید و به ترتیب زیر ببافید:

رج ۱ : ۲ دانه از زیر ، ۲ تا یکی از زیر، ۵ دانه از زیر، دانه راست را روی چپ بیندازید، ۵ دانه از رو، یکی از زیر، ۵ دانه از رو، دانه چپ را روی راست بیندازید، ۵ دانه از زیر، ۲ تا یکی  از زیر، ۲ تا زیر

رج های زوج دانه ها را همانگونه که می بینید ببافید.

تصویر دو تا یکی کردن با انداختن دانه راست روی چپ

دو تا یکی به چپ

تصویر دو تا یکی کردن با انداختن دانه چپ روی راست

دو تایکی به راست

دو تا یکی کردن از زیر

 ssk دو تایکی کردن از زیر ssk دو تایکی کردن از زیر

 

رج ۲ : ۸ دانه از رو، ۶ دانه از زیر، ۱ دانه رو، ۶ دانه زیر، ۸ دانه رو

رج ۳ :۲ دانه از زیر ، ۲ تا یکی از زیر، ۴ دانه از زیر، دانه راست را روی چپ بیندازید، ۴ دانه از رو، یکی از زیر، ۴ دانه از رو، دانه چپ را روی راست بیندازید، ۴ دانه از زیر، ۲ تا یکی  از زیر، ۲ تا زیر

رج ۴ : ۷ دانه از رو، ۵ دانه از زیر، ۱ دانه رو، ۵ دانه زیر، ۷ دانه رو

رج ۵ :۲ دانه از زیر ، ۲ تا یکی از زیر، ۳ دانه از زیر، دانه راست را روی چپ بیندازید، ۳ دانه از رو، یکی از زیر، ۳ دانه از رو، دانه چپ را روی راست بیندازید، ۳ دانه از زیر، ۲ تا یکی  از زیر، ۲ تا زیر

رج ۶ : ۶ دانه از رو، ۴ دانه از زیر، ۱ دانه رو، ۴ دانه زیر، ۶ دانه رو

رج ۷ :۲ دانه از زیر ، ۲ تا یکی از زیر، ۲ دانه از زیر، دانه راست را روی چپ بیندازید، ۲ دانه از رو، یکی از زیر، ۲ دانه از رو، دانه چپ را روی راست بیندازید، ۲ دانه از زیر، ۲ تا یکی  از زیر، ۲ تا زیر

رج ۸ : ۵ دانه از رو، ۳ دانه از زیر، ۱ دانه رو، ۳ دانه زیر، ۵ دانه رو

رج ۹ :۲ دانه از زیر ، ۲ تا یکی از زیر، ۱ دانه از زیر، دانه راست را روی چپ بیندازید، ۱ دانه از رو، یکی از زیر، ۱ دانه از رو، دانه چپ را روی راست بیندازید، ۱ دانه از زیر، ۲ تا یکی  از زیر، ۲ تا زیر

رج ۱۰ : ۴ دانه از رو، ۲ دانه از زیر، ۱ دانه رو، ۲ دانه زیر، ۴ دانه رو

رج ۱۱ :۲ دانه از زیر ، ۲ تا یکی از زیر، دانه راست را روی چپ بیندازید، یکی از زیر،  دانه چپ را روی راست بیندازید، ۲ تا یکی  از زیر، ۲ تا زیر

رج ۱۲ : ۳ دانه از رو، ۱ دانه از زیر، ۱ دانه رو، ۱ دانه زیر، ۳ دانه رو

رج ۱۳ : ۱ دانه زیر، ۴ مرتبه (۲ تا یکی از زیر)

بافت کفش بچگانه

این ۵ دانه را ۲۲ رج رکن ببافید. کمی نخ اضافه چیده و دانه ها را به سنجاق قفلی کنید.

بافت پاپوش بچگانه

دانه های دو طرف را به شکل زیر به یک میل کنید.

بافت کفش بچگانه

۸ رج رکن ببافید.

سپس ۱۵ دانه در یک طرف بافت سر بیندازید، تا روی میل ۴۵ دانه شود.

۴ رج ببافید. رج بعد جا دکمه بیندازید. به این صورت :

۲ دانه از زیر، یک ژته، دو تا یکی و ادامه بافت.

۳ رج بافته و دانه ها را کور کنید.

بافت پاپوش بچگانه

درز پشت پاشنه پا را بدوزید.

بافت صندل بچه گانه

درز کف را هم بدوزید.

بافت پاپوش بچگانه

۵ دانه ای که به سنجاق کرده بودید را به داخل برگردانده و بدوزید تا حالت بندینک شود.

بافت صندل بچه گانه بافت پاپوش بچگانه

لنگه دیگر را هم به همین شکل ببافید ، فقط جهت بند باید قرینه این لنگه باشد.

بافت صندل بچه گانه بافت پاپوش بچگانه

می توانید ۵ دانه های رویه را همه از رو ببافید. تا رویه کفش ۵ خط از زیر داشته باشد.

روش دیگر بافت پاپوش بچگانه 

در این روش کفی کفش به زیبایی روش قبل نخواهد بود.

به اندازه (دو سوم طول پا ضرب در ۲) دانه سر انداخته و ۱۰ خط رکن می بافید.

دقت کنید ۱۰ خط رکن ببافید نه ۱۰ رج.

(بافت رکن یا ابری به این صورته که رج های زوج و فرد را از رو یا از زیر ببافید.)

بعد دانه ها را تقسیم بر۴ می کنید.

یک قسمت اول را نبافته در میل نگه می دارید.

دو قسمت وسط را بافته و یک قسمت آخر را هم نمی بافید و در میل نگه می دارید.

من در اینجا ۵۶+۱=۵۷ در نظر گرفتم.

بعد از ۱۰ خط رکن ۱۴ دانه اول بافت و ۱۴ دانه آخر بافت نگه داشتم.

بافت رویه کفش 

۲۹ دانه وسط را به این ترتیب می بافیم :

رج ۱: یکی زیر ، یکی رو ، دو تا یکی زیر، ۴ رو، دو تا یکی زیر، ۴ رو، یکی زیر ، ۴رو، دو تا یکی جهت دار

(دانه اول و دوم را جا به جا کرده و دو تا یکی می کنید) ۴رو ، دو تا یکی ، یکی رو ، یکی زیر

رج ۲ و تمام رج های پشت (رج های زوج) دانه ها همانطور که دیده میشوند ببافید.

رج ۳ : یکی زیر ، یکی رو ، دو تا یکی ، ۳ رو ، دو تا یکی ، ۳ رو ، یکی زیر ، ۳رو ،

دو تا یکی جهت دار (دو تایکی های سمت چپ جهت دارند) ۳ رو ، دو تا یکی ، یکی رو ، یکی زیر

رج ۵ : یکی زیر ، یکی رو ، دو تا یکی ، ۲ رو ، دو تا یکی ، ۲ رو ، یکی زیر ،

۲ رو ، دو تا یکی ، ۲رو ، دو تا یکی ، یکی زیر ، یکی رو

رج ۷ : یکی زیر ، یکی رو ، دو تا یکی ، یکی رو ، دو تا یکی ، یکی رو ،

یکی زیر ، یکی رو ، دو تا یکی ، یکی رو ، دو تا یکی ، یکی رو ، یکی زیر

رج ۹ : دو تا یکی ، دو تا یکی ، دو تا یکی ، دو تا یکی ، دو تا یکی ، دو تا یکی ، یکی زیر

بافت بندینک جلو پا 

تعداد دانه ها ۷ تا می شود که ۱۰ خط رکن بافته کور می کنید و به پشت بافت می دوزید. برای رد کردن بند.

بافت پشت پا و بند

حالا دو قسمت اول و آخر بافت را که نگه داشته بودید در یک میل می کنید.

درشروع بافت از یک سمت ۱۴ دانه اضافه می کنید.

۴ خط رکن بافته جادکمه هم باز می کنید.

درز پشت و زیر پا را می دوزید.

بافت پاپوش بچگانه به پایان رسید.

نکته مهم

در این مدل هم اگر می خواهید پاپوش فرم بهتری داشته باشد:

ابتدا ۳۷ دانه سر بیندازید و مثل روش قبل، در ۵ رج (بافت رفت) ۴ دانه اضافه کنید. تا دانه ها ۵۷ شود.

مثلا اولین رج افزایش دانه به این صورت می شود:

۲ دانه زیر، یک ژته، ۱۶ زیر، یک ژته، یک زیر، یک ژته، ۱۶ دانه زیر، یک ژته ، ۲ دانه زیر

الگوی پاپوش بچگانه دخترانه پسرانه

نقطه چین های سیاه نشان دهنده اتصال از سمت چپ به سمت راست است.

 

نمونه هایی از این سبک صندل بچه گانه

می توانید کفی را به رنگ دیگری ببافید تا به کفش شباهت بیشتری داشته باشد.

کفش بافتنی دخترانه دو رنگ سفید و سرخابی

صندل بچگانه دو رنگ

 

 

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 276, میانگین امتیاز: 3,88 از 5)
Loading...

۹۲ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. zahra گفت:

  سلام وقتتون بخیر. برای رویه پاپوش نوشتین که رج های زوج رو همانطور که میبینم ببافیم؟ یعنی این رج هایی که دستورشو نوشتین همه برای رج های فرده؟ یعنی برای برگشت نیست؟

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   برای حرفه ای ها توضیح داده شده که رج های زوج همانطور که دیده میشه ببافند
   و برای مبتدی ها هم راهنمای رج های زوج نوشته شده

 2. مهربان۲ گفت:

  سلام من بخوام ۵۰ تا سر بندازم مراحل بافتم همین هست؟

  موافقم ۱
  مخالفم ۱
 3. فاطمه گفت:

  سلام ببخشید متوجه نمیشم دانه سمت راست روی میل چپ بندازیم بعد باید باهم یکی کنیم؟؟من میبافم دوتا دانه زیاد میارم چکار کنم همین رجی که ۳۳تا مونده شروع به بافت کردم و دوتا ۱۵تا به سنجاقه

  موافقم ۱
  مخالفم ۱
 4. مریم گفت:

  سلام شما گفتید ۴۳ سر بنداز منم انداختم ولی توی رج سوم ۴ تا دونه کم میارم چرا؟؟؟؟
  میشه لطفا جواب بدین

  موافقم ۲
  مخالفم ۱
  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   بافت بسیار ساده است.
   وقتی در رج سوم ۴ ژته بزنید، دانه ها از ۴۳ به ۴۷ افزایش پیدا خواهد کرد و رج چهارم ۴۷ دانه خواهید داشت.

   موافقم ۱
   مخالفم ۴
 5. مریم گفت:

  سلام
  خیلی ممنون از آموزش دقیق و زیبا تون
  برای نوزاد چند دانه سر بیندازم؟
  موفق و سلامت و شاد باشید

  موافقم ۱
 6. زینب گفت:

  سلام میشه لطفا اضافه کردن دونه به اول کار رو هم توضیح دهید برای بند

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   نخ را یک پیچ بدید و بندازین روی میل. به همین سادگی

   • فاطمه گفت:

    میگم تو رج ۴گفتید چهل و هفت دانه مگه نباید ژته ها رو که تو رج سه اضافه کردیم ببافیم در رج چهار یا باید ژته های رج سه رو در رج پنجم ببافیم؟

    دانه اول رو میبافید؟

    موافقم ۲
    مخالفم ۱
    • نسیم گفت:

     دو رج اول که دانه ها همان ۴۳ تاست.
     در رج ۳ چهار دانه اضافه میشه، بنابراین در رج ۴ ما ۴۷ دانه خواهیم داشت.
     در رج های فرد ژته انداخته میهش و در رج های زوج ژته ها بافته میشه.
     دانه اول را می تونید ببافید، معمولا نبافته روی میل انداخته میشه.

     موافقم ۳
  • فاطمه گفت:

   چگونه دانه رو بندازم روی دانه چپ اصلا متوجه نشدم

   • نسیم گفت:

    همونطور که در تصویر پیداست، برای دو تا یکی کردن به صورتی که دانه مایل به سمت چپ بشه به این روش عمل می کنیم:
    دانه اول را بدون بافت روی میل سمت راست میندازیم. دونه دوم را می بافیم. بعد میل سمت چپی را داخل دونه اول که روی میل راست بدون بافت گذاشته بودیم وارد می کنیم و روی دونه دومی که بافتیم میندازیم.

 7. Sara گفت:

  سلام
  به نظر میرسه اشتباه تایپ شده برای بندیک ۴۵دانه سر بندازیم
  ١۴تاست؟

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   بله اشتباه تایپی بوده، ۱۵ دانه سرمیندازیم تا ۴۵ دانه روی میل داشته باشیم.

   موافقم ۲
» نمایش دیدگاه های بیشتر «

ارسال دیدگاه شما

×