سه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲

آموزش بافت ماندالا نوستالژی؛ دیوار کوبی جذاب و شیک

ماندالا نوستالژی را به عنوان رومیزی ، تزیین کوسن ، دیوارکوب (دریم کچر) و … می توانید استفاده کنید. برای بافت این ماندالای زیبا باید گره های (پایه کوتاه، پایه متوسط یا پایه ساده، پایه دوبل، سوبل، چوبل و … ، حلقه جادویی، پایه ایستاده، بستن رج به صورت نامرئی) را بدانید.

آموزش بافت ماندالا نوستالژی

آموزش بافت ماندالا نوستالژی

ماندالا نوستالژی ۲۳ رج است.

لوازم مورد نیاز

در بافت این ماندالا ۵ رنگ با ضخامت متوسط بکار رفته است.

از هر رنگ حدود ۵۰ گرم کافیست. قلاب متناسب با ضخامت نخ باشد.

اگر می خواهید دریم کچر درست کنید حلقه ای با قطر ۳۵ سانت لازم دارید.

۱۲ عدد سنجاق قفلی یا نشانگر

پیش نیازها

برای بافت این ماندالای زیبا باید گره های (پایه کوتاه، پایه متوسط یا پایه ساده، پایه دوبل، سوبل، چوبل و … ، حلقه جادویی، پایه ایستاده، بستن رج به صورت نامرئی) را بدانید.

با اکثر این گره ها آشنایی دارید اما ممکن است گره پایه ایستاده برایتان نامانوس باشد.

برای شروع بافت با پایه ، معمولا به روش های زیر عمل می کردیم:
۱ زنجیره به عنوان یک پایه کوتاه
۲ زنجیره به عنوان یک پایه متوسط
۳ زنجیره به عنوان یک پایه بلند
۴ زنجیره به عنوان پایه دوبل
۵ زنجیره به عنوان پایه سوبل
و ….

در این ماندالا برای تمیزتر شدن بافت و مشخص نبودن شروع رج ها، به جای زنجیره از پایه ایستاده استفاده شده است.

این دو کلیپ آموزشی را ببینید، با هر کدام راحت تر هستید، بافت را شروع کنید.

آموزش بافت پایه بلند ایستاده با گره زدن سر نخ

 

پایه کوتاه ، متوسط، بلند دوبل و … ایستاده به همین شکل شروع می شوند، تنها تفاوتشان در تعداد دورهای نخی است که روی قلاب انداخته می شود.

✅ رج ۱ بافت ماندالا نوستالژی (با رنگ ۱)

در حلقه جادویی ۱۲ پایه بلند ببافید.

پایه اول ایستاده است و چون در حلقه جادویی زده می شود.

بافت پایه در حلقه جادویی

پایه ایستاده در حلقه جادویی را به این شکل ببافید :

نخ روی قلاب را حدود نیم سانت بکشید.

قلاب را بپیچانید و قلاب را از زیر این دو نخ رد کنید.

از داخل حلقه نخ بگیرید و مثل پایه بلند، دو بار دو تا یکی کنید.

بافت پایه ایستاده در حلقه جادویی

نخ را قطع کرده و با سوزن به پایه اول بست بزنید. پایه اول رج های دیگر مطابق آموزش های بالا بافته می شوند.

اضافه نخ ها را بین بافت مخفی کنید.

روش بست زدن به پایه اول

پایان هر رجی که قرار است رنگ تغییر کند ، بافت را به این شکل ببندید.

می توانید بست را روی پایه دوم بزنید تا حلقه ایجاد شده روی پایه اول قرار گیرد.

اگر به اولین پایه بست زدید، نخ را خوب بکشید تا حلقه بست دیده نشود.

✅ رج ۲ (رنگ ۲)

یک پایه بلند ایستاده در حلقه پشتی و یک پایه بلند همانجا ببافید.

(شروع هر رج بهتر است بافت را از روی پایه اول رج قبل شروع کنید).

👈🏻👈🏻شروع هر رج با پایه ایستاده است.

👈🏻👈🏻 برای اینکه بافت در حلقه پشتی محکم تر باشد، قلاب را وارد حلقه پشتی و حلقه زیر آن از طرف پشت بافت کنید و ببافید.

در حلقه پشتی هر پایه رج قبل، ۲ پایه بلند ببافید. (۲۴ پایه بلند)

نخ را قطع کرده و به روش قبل بست بزنید.

رج 2 گردبافی

✅ رج ۳ ( رنگ ۳)

تمام رج بافت در حلقه پشتی است (دو پایه بلند در یک پایه و در بعدی یک پایه بلند ببافید.) (۳۶ پایه بلند)

رج 3 گرد بافی با قلاب

✅ رج ۴ ماندالا نوستالژی (رنگ ۱) 

(یک پایه چوبل روی حلقه جلویی پایه ای از رج اول که در امتداد آن است ببافید.

بافت پایه چوبل ماندالا نوستالژی

۳ پایه کوتاه روی حلقه نخ زیر حلقه پشتی که در پشت کار است ببافید.) تا پایان رج تکرار کنید.

(۱۲ پایه چوبل و ۳۶ پایه کوتاه برجسته از پشت)

پایان رج ۴ کار به این شکل می شود.

رج 4 ماندالا نوستالژی

✅ رج ۵ ماندالا نوستالژی (رنگ ۴) 

روی هر پایه چوبل دو پایه متوسط برجسته از پشت و روی ۳ پایه بعدی یک پایه متوسط برجسته از پشت ببافید. (۶۰پایه متوسط)

آموزش پایه برجسته از پشت

👈🏻👈🏻 دقت کنید : از این رج اولین پایه که پایه ایستاده است را روی پایه ایستاده رج قبل ببافید.

در بافت این ماندالا پایه برجسته است اما نه به روش معمول.

به پشت کار نگاه کنید، زیر حلقه پشتی نخی به موازات آن است.

پایه برجسته را روی حلقه نخ زیر حلقه پشتی ببافید.

رج 5 ماندالا نوستالژی

✅ رج ۶ ماندالا نوستالژی (رنگ ۵)

تمام رج (۲ پایه متوسط در حلقه پشتی یک پایه و ۴ پایه متوسط در حلقه پشتی ) ببافید، (۷۲ پایه متوسط)

رج 6 ماندالا نوستالژی

✅ رج ۷ ماندالا نوستالژی (رنگ ۳ )

تمام رج (۲ پایه متوسط در حلقه پشتی یک پایه و ۵ پایه متوسط در حلقه پشتی ) ببافید، (۸۴ پایه متوسط)

رج 7 ماندالا نوستالژی

✅ رج ۸ (رنگ ۵ )

تمام رج (۲ پایه متوسط در حلقه پشتی یک پایه و ۶ پایه متوسط در حلقه پشتی ) ببافید، (۹۶ پایه متوسط)

رج 8 گردبافی

✅ آموزش بافت رج ۹ ماندالا نوستالژی (رنگ ۴ )

تمام رج (۲ پایه متوسط در حلقه پشتی یک پایه و ۷ پایه متوسط در حلقه پشتی ) ببافید، (۱۰۸ پایه متوسط)

گردبافی با قلاب

✅ رج ۱۰ (رنگ ۲)

یک پایه کوتاه برجسته روی اولین پایه رج قبل و ۷ پایه کوتاه برجسته ببافید.

حالا ۳ پایه ادغام شده روی ۳ پایه کوتاه رج ۴ که بین پایه چوبل ها است بافته می شود.

۶ با نخ را روی قلاب انداخته ، از اولین پایه کوتاه رج ۴ نخ بگیرید. ۶ بار ۲ تا یکی کنید.

دو بار دیگر این کار را تکرار کنید. حالا ۴ نخ روی قلاب را یکی کنید.

3 پایه ادغام شده

یک پایه را رها کنید.

۸ پایه کوتاه در حلقه پشتی بافته و پایه ادغام مثل قبل ببافید و تکرار کنید.

(۹۶ پایه کوتاه و ۱۲ پایه ادغام شده )

قلاب بافی

مثل هر رج، با سوزن آخرین پایه را به اولین پایه بست بزنید.

پایان رج ۱۰

ماندالا بافی

✅ رج ۱۱ (رنگ شماره ۱ )

در این رج بافت از کنار پایه ادغام رج قبل با یک پایه ادغام برجسته بزرگ شروع می شود.
۷ مرتبه نخ را روی قلاب بپیچید.

روی پایه چوبل رج ۴ پایه برجسته ببافید و دو تا یکی آخر را انجام ندهید.

یک پایه کوتاه برجسته دور پایه ادغام رج قبل و یک پایه برجسته با ۷ بار پیچیدن نخ دور قلاب ببافید و دو تایکی آخر را انجام دهید.

حالا همه را یکی کنید.

۸ پایه کوتاه برجسته از پشت روی رج ۱۰ ببافید و تکرار این دو تا آخر رج.

قلاب بافی

👈👈دقت کنید، روی هر پایه چوبل دو پایه برجسته بافته میشود.

پایان رج ۱۱ (۹۶ پایه کوتاه و ۱۲ پایه ادغام)

ماندالا بافی

✅ آموزش بافت رج ۱۲ ماندالا نوستالژی با رنگ سوم 

(در پایه ادغام رج قبل، ۷ پایه بلند ببافید، ۲ پایه را رها کرده و در بعدی پایه کوتاه برجسته از پشت ببافید.

۴ زنجیره زده ، دو پایه را رها کرده و در بعدی یک پایه کوتاه برجسته از پشت ببافید. دو پایه رها کنید)

ماندالا بافی

تا آخر رج داخل پرانتز تکرار شود.

پایان رج ۱۲ (۸۴ پایه بلند، ۴ پایه کوتاه و ۱۲ عدد ۴ زنجیره )

آموزش بافت ماندالا

✅ رج ۱۳ رنگ ۴

روی هر پایه بلند، یک پایه کوتاه برجسته از پشت و روی ۴ زنجیره را ۵ پایه کوتاه ببافید.

قلاب بافی مدرن
تکرار تا آخر رج (۱۴۴ پایه کوتاه)

پایان رج ۱۳

بافت ماندالا با قلاب

✅ رج ۱۴ (رنگ ۵)

روی سومین پایه از ۵ پایه کوتاه ها (پایه وسط) یک پایه ذرتی ببافید.

👈🏻👈🏻 اولین پایه در شروع رج ، پایه ایستاده است.

گره ذرتی

۴ زنجیره بزنید. ۲ پایه اول و آخر از ۷ پایه کوتاه را نبافید و روی ۳ پایه وسط (یک ذرتی، ۲ زنحیره، یک ذرتی، ۲ زنجیره و یک ذرتی) ببافید.

۴ زنجیره بزنید.

بافت گره پاپ کورن قلاب باقی

تا پایان رج دو مرحله بالا را تکرار کنید.

دو طرف تک ذرتی ۴ زنجیره است و بین هر کدام از ۳ ذرتی ۲ زنجیره.

((۲۴ دو زنجیره ای ، ۲۴ چهار زنجیره ای و ۴۸ ذرتی )

پایان رج ۱۴

ماندالا بافی با قلاب

✅ آموزش بافت رج ۱۵ ماندالا نوستالژی (رنگ ۴)

روی ۴ زنجیره ها را ۵ پایه متوسط و روی دو زنجیره ها را ۳ پایه متوسط ببافید.

ماندالا نوستالژی

(۱۹۲ پایه متوسط)

پایان رج ۱۵

ماندالا نوستالژی

✅ رج ۱۶ (رنگ ۲)

در هر پایه رج قبل یک پایه متوسط برجسته از پشت ببافید. (۱۹۲ پایه)

ماندالا نوستالژی

✅ رج ۱۷ (رنگ ۱)

در هر پایه رج قبل یک پایه متوسط برجسته از پشت ببافید. (۱۹۲ پایه)

ماندالا بافی

ماندالا نوستالژی

✅ آموزش بافت رج ۱۸ ماندالا نوستالژی (رنگ ۳ )

در این رج دو نوع پایه ادغام داریم.

ابتدا ۸ بار نخ را روی قلاب انداخته و یک پایه برجسته دور پایه کوتاه بعد از پایه بلندها در رج ۱۲ ببافید.

دو تا یکی آخر را انجام ندهید.

یک پایه چوبل برجسته دور ذرتی بافته و باز ۸ بار نخ را دور قلاب انداخته و یک پایه برجسته روی پایه کوتاه بعد ۴ زنجیره ببافید.

۴ نخ روی قلاب را یکی کنید.

پایه ادغام شده

یک پایه کوتاه را رها کرده و ۷ پایه کوتاه برجسته از پشت ببافید.

۳ پایه چوبل برجسته ادغام دور سه ذرتی رج ۱۴ ببافید.

آموزش بافت ماندالا نوستالژی

یک پایه رها کرده و ۷ پایه کوتاه در جلقه پشتی پایه های رج قبل ببافید.

آموزش ماندالا بافی

تا پایان رج، ۳ مرحله قبل را تکرار کنید.

(۱۶۸ پایه کوتاه ، ۲۴ پایه ادغام)

ماندالا

احتمالا بافت موج دار شده، اما نگران نباشید به از اتمام کار، صاف خواهد شد.

✅ رج ۱۹ (رنگ ۵)

از پایه ادغام بالای تک ذرتی، بافت شروع می شود.

این رج در حلقه پشتی ببافید.

تا پایان رج (۴ پایه کوتاه، ۴ پایه متوسط، ۳ پایه بلند در پایه ادغام، ۴ پایه متوسط و ۳ پایه کوتاه ) ببافید.

پایان رج ۱۹

در کل (۸۴ پایه کوتاه، ۹۶ پایه متوسط و ۳۶ پایه بلند)

✅ رج ۲۰ (رنگ ۳)

از پایه ادغام بالای تک ذرتی، بافت شروع می شود.

این رج در حلقه پشتی ببافید.

تا پایان رج (۴ پایه کوتاه، ۴ پایه متوسط، ۱ پایه بلند، ۳ پایه بلند در یک پایه ، یک پایه بلند، ۴ پایه متوسط و ۳ پایه کوتاه ) ببافید.

پایان رج ۲۰

در کل (۸۴ پایه کوتاه، ۹۶ پایه متوسط و ۶۰ پایه بلند)

✅ رج ۲۱ 

همانطور که در تصویر می بینید روی پایه ادغام ها پایه برجسته و روی بقیه پایه کوتاه در حلقه پشتی بافته می شود.

روی پایه ادغام بالای ۳ ذرتی (رج ۱۸) یک پایه سوبل بافته، یک پایه را رها کرده و ۹ پایه کوتاه ببافید.

یک پایه بلند برجسته از جلو روی پایه ادغام بالای تک ذرتی (رج ۱۸)، یک پایه رها و ۹ پایه کوتاه ببافید.

تا آخر رج دو مرحله بالا را تکرار کنید.

(من به جای پایه سوبل ، چوبل بافتم و بجای پایه بلند ، پایه دوبل)

پایان رج ۲۱

(۱۲ پایه بلند برجسته ، ۲۱۶ پایه کوتاه ، ۱۲ پایه سوبل برجسته)

✅ رج ۲۲ (رنگ ۴ )

تا پایان رج (یک پایه کوتاه، یک زنجیره و یک پایه کوتاه در حلقه پشتی پایه سوبل و ۱۹ پایه کوتاه در حلقه پشتی پایه های بعدی ببافید)

آموزش بافت ماندالا

پایان رج ۲۲ (۱۲ زنجیره و ۲۲۸ پایه کوتاه)

بافت ماندلا

تک رنجیره ها را به حلقه سنجاق بزنید.

با رنگ ۲ بین نشانگرها و روی حلقه فلزی ۲۹ پایه کوتاه و داخل فضای تک زنجیره یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت دریم کچر

پایه کوتاه ها طوری بافته می شوند که حلقه بین بافت قرار گیرد و پنهان شود.

۳۷۲ پایه کوتاه

دیوارکوب ماندالا نوستالژی

با رنگ شماره ۱ روی هر پایه کوتاه را یک پایه کوتاه ببافید.

اتصال بافت به حلقه فلزی

(۳۷۲ پایه کوتاه)

آموزش بافت ماندالا نوستالژی

خوب دوستان این هم پایان آموزش بافت ماندالای زیبای نوستالژی

 

ترجمه اختصاصی مجله تصویر زندگی 

کپی برداری با ذکر منبع و لینک Follow فعال به این مطلب بلامانع است

ماسک آستر دار دو لایه قلاب بافی

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 56, میانگین امتیاز: 4,64 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×