وسایل لازم

میل قلاب بافی

کاموا

اسفنج یا چیزی که قلب را پر کند٬ مثل اسطوخدوس

 

روش بافت

۲ عدد زنجیر ببافید.

رج۱: چهار دانه پایه کوتاه به دومین زنجیر ببافید و آخرین دانه را به اولی وصل کنید تا گرد شود.

رج ۲: یکی در میان دانه اضافه کنید. یعنی روی یک پایه رج قبل یکی و روی پایه بعدی ۲ پایه کوتاه ببافید. در این صورت ۶ دانه خواهید داشت.

رج۳: حالا دو دانه در میان دانه اضافه کنید. یعنی روی دو پایه کوتاه رج قبل هر کدام یک پایه کوتاه ببافید. روی بعدی دو پایه کوتاه ببافید.

دو بار پایه کوتاه  بافته و در بعدی 2 پایه کوتاه ببافید. اینطوری ۸ دانه خواهید داشت.

رج۴: دو دانه پایه کوتاه٬ یکی دو برابر. اینطوری ۱۲ دانه خواهید داشت. ( دو در میان دانه اضافه شود)

رج۵: دو دانه پایه کوتاه٬ یکی دو برابر. اینطوری ۱۶ دانه خواهید داشت.( دو در میان دانه اضافه شود)

رج۶: سه  دانه پایه کوتاه٬ یکی دو برابر. اینطوری ۲۰ دانه خواهید داشت.( سه در میان دانه اضافه شود)

رج۷: چهاردانه پایه کوتاه٬ یکی دو برابر. اینطوری ۲۴ دانه خواهید داشت.( چهار در میان دانه اضافه شود)

رج۸: همه را پایه کوتاه ببافید. اینطوری ۲۴ دانه خواهید داشت.

رج۹: ۶ تا پایه کوتاه ببافید٬ ۱۲ تا را بگذرید و ۶ تای بعدی را ببافید.

رج۱۰: روی این ۱۲ دانه٬ پایه کوتاه ببافید و آن را گرد کنید تا یکی از گردی های قلب بیرون بیاید.

رج۱۱: دوباره ۱۲ پایه کوتاه.

رج ۱۲: روی این حلقه را ببندید.

heart_crochet_93_6_17_s1
داخل قلب را از پنیه٬ اسفنج یا گیاهان معطر پر کنید. و سپس طرف دیگر قلب را ببافید. یعنی رج های ۹ تا ۱۲ را برای طرف دیگر تکرار کنید.
heart_crochet_93_6_17_f
برای بافت قلاب بافی های سخت تر٬ باید خواندن الگوی آن و معنی اختصار های به کار رفته در الگو را بدانید. در پست های بعدی این حروف اختصاری را آموزش خواهم داد.

 

بردوک