یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی شیک و زیبا

برای بافت فرشینه گل یک کیلو و ۶۰۰ گرم نخ کتان Barbante Apolo espessura شماره ۶ و قلاب شماره ۳.۵ استفاده شده و قطر این فرشینه ۱۴۴ سانته.

این طرح زیبا را اگر با کاموای ظریف ببافین می تونید برای رومیزی هم استفاده کنید و گلبرگها را هر اندازه ای که مایلید ببافید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

مرحله اول بافت فرشینه گل بافت مرکز 

جالبه که گلبرگ های این فرشینه جدا جدا بافته میشه. خوب حالا بریم سراغ شروع بافت فرشینه گل.

✅ رج ۱

در حلقه جادویی ۳ زنجیره و ۲۱ پایه بلند ببافید.
به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

✅ رج ۲

۶ زنجیره ببافید. یک پایه رج قبل را نبافته و در بعدی پایه بلند بزنید.
تا انتهای رج (۳ زنجیره بافته، ۱ پایه رج قبل را نبافید و در بعدی پایه بلند بزنید).

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

۳ زنجیره زده و در سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

✅ رج ۳

روی ۳ زنجیره را یک پایه کوتاه و ۲ زنجیره و ۴ پایه بلند ببافید.

تا پایان رج روی هر یک از ۳ زنجیره ها را ۵ پایه بلند ببافید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

در دومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

✅ رج ۴

۵ زنجیره بزنید. یک پایه رج قبل را نبافته و در بعدی پایه بلند بزنید.

تا پایان رج (۲ زنجیره زده، یک پایه رج قبل را نبافته و در بعدی پایه بلند ببافید).

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

سه زنجیره زده و در سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

✅ رج ۵

روی ۳ زنجیره را یک پایه کوتاه و ۲ زنجیره و ۳ پایه بلند ببافید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

تا پایان رج روی هر یک از ۳ زنجیره ها را ۴ پایه بلند ببافید.
در دومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

✅ رج ۶

۶ زنجیره بزنید. ۲ پایه رج قبل را نبافته و در بعدی پایه بلند ببافید.
تا پایان رج (۳ زنجیره زده، ۲ پایه رج قبل را نبافته و در بعدی یک پایه بلند ببافید).

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

۳ زنجیره زده و به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

✅ رج ۷

روی ۳ زنجیره را یک پایه کوتاه و ۲ زنجیره و ۲ پایه بلند ببافید.
تا پایان رج روی هر یک از ۳ زنجیره ها را ۳ پایه بلند ببافید.
در دومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

✅ رج ۸

۵ زنجیره بزنید. ۱ پایه رج قبل را نبافته و در بعدی پایه بلند ببافید.
تا پایان رج (۲ زنجیره زده، ۱ پایه رج قبل را نبافته و در بعدی یک پایه بلند ببافید).

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

۲ زنجیره زده و به دومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

✅ رج ۹

روی ۳ زنجیره را یک پایه کوتاه و ۲ زنجیره و ۲ پایه بلند ببافید.
تا پایان رج روی هر یک از ۳ زنجیره ها را ۳ پایه بلند ببافید.
در دومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

✅ رج ۱۰

۵ زنجیره بزنید. ۲ پایه رج قبل را نبافته و در بعدی پایه بلند ببافید.
تا پایان رج (۲ زنجیره زده، ۲ پایه رج قبل را نبافته و در بعدی یک پایه بلند ببافید).

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

۲ زنجیره زده و به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

بافت مرکز گل به پایان رسید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

نقشه بافت مرکز فرشینه گل

نقشه بافت مرکز فرشینه گل

مرحله دوم بافت فرشینه گل بافت گلبرگها

برای شروع بافت گلبرگ اول، روی زنجیره را پایه کوتاه بافته و به طول دلخواهتون زنجیره بزنید.

در نظر داشته باشید که گلبرگ هلالی شکل هست.

در این نمونه حدود ۱۳۰ زنجیره بافته شده و نواری را تشکیل داده.

کمی نخ را اضافه تر بچینید تا اگه نیاز بود زنجیره بیشتر ببافید.

نخ را روی دو زنجیره بعدی وصل کنید.

۷ زنجیره بزنید.

کار را برگردانده و روی نوار زنجیره یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

✅رج ۱ گلبرگ

کار را برگردانید.

روی ۷ زنجیره ۳ زنجیره و ۱۰ پایه بلند ببافید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

روی همان ۲ زنجیره مرکز که نخ را وصل کرده بودید یک پایه کوتاه و روی دو زنجیره بعدی هم یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

✅ رج ۲

۳ زنجیره بزنید. کار را برگردانید. یک پایه بلند رج قبل را نبافته و در بعدی پایه بلند بزنید.
۳ مرتبه (۲ زنجیره زده، ۲ پایه را نبافته و در بعدی پایه بلند ببافید).

۷ زنجیره زده و روی نوار زنجیره را پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

✅ رج ۳

۳ زنجیره زده ، کار را برگردانید و روی ۷ زنجیره را ۸ پایه بلند ببافید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

۱ پایه بلند روی پایه بلند رج قبل ببافید.
۳ مرتبه (۲ زنجیره زده و روی پایه بلند را پایه بلند ببافید).

✅ رج ۴

۳ زنجیره زده ، کار را برگردانید. یک پایه بلند روی دومین پایه بلند رج قبل ببافید.
۲ مرتبه(۲ زنجیره زده و روی پایه بلند را پایه بلند ببافید).
۲ مرتبه (۲ زنجیره زده، ۲ پایه رج قبل را نبافته و در بعدی پایه بلند ببافید).

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی
۲ زنجیره زده و در سومین زنجیره ابتدای رج قبل پایه بلند ببافید.

۷ زنجیره زده و روی نوار زنجیره را پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

در رج های زوج که پشت کار هستند، ۳ زنجیره و یک پایه روی دومین پایه رج قبل بافته می شود.
پس از توربافی ، ۷ زنجیره و یک پایه کوتاه روی نوار زنجیره بافته می شود.
در رج های فرد ۳ زنجیره و ۸ پایه بلند روی ۷ زنجیره و یک پایه بلند روی پایه رج قبل بافته شده و سپس توربافی می شود.
توربافی تا ۲ خانه مانده به آخر انجام می شود.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

نقشه بافت گلبرگ

نقشه بافت گلبرگ

اگر هر یک رج فرد و یک رج زوج را یک بلوک فرض کنیم، در این نمونه فرشینه ۱۵ بلوک بافته شده.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

بافت گلبرگ را ادامه دهید تا تعداد خانه های توربافی در پایان بافت بلوک ۱۵ ، ۱۸ عدد شود.

به عبارتی در رج ۳۰ ام گلبرگ به بیشترین پهنای خود می رسد. ازاین به بعد تعداد خانه ها کاهش می یابد.
🔴 البته تعداد رج ها سلیقه ایست، می توانید گل را کوچکتر ببافید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

نقشه بافت نوک گلبرگ

نقشه بافت نوک گلبرگ

آخرین رج بلوک ۱۵ را که بافتید، از دو طرف بافت کم شده و انحنا پیدا می کند.

✅ رج ۳۱

۳ زنجیره زده و در دومین پایه رج قبل پایه بلند می بافیم.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی
تا ۲ خانه مانده به آخر توربافی می کنیم.

✅ رج ۳۲

۳ زنجیره بافته و در دومین پایه رج قبل پایه بلند ببافید. تور بافی را تا یک خانه مانده به آخر ادامه دهید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

همانطور که در تصویر می بینید بافت تا رسیدن خانه ها به ۸ عدد ادامه می یابد.
بافت مثل رج ۳۱ و ۳۲ است.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

سمت راست یک خانه یک رج در میان حذف می شود و سمت چپ دو خانه یک رج در میان.

۵ زنجیره زده و روی ۳ زنجیره ابتدای رج قبل پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

سپس ۶ زنجیره زده و روی ۳ زنجیره ابتدای رج قبل پایه کوتاه ببافید.
بعد ۷ زنجیره زده و روی ۳ زنجیره ابتدای رج قبل پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

همینطور ۷ زنجیره و پایه کوتاه ببافید تا به پایین گلبرگ برسید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

۷ زنجیره زده و در خانه بعدی مرکز گل پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی
این زنجیره هایی که بافتید حکم نوار زنجیره ابتدای کار را دارد و گلبرگ بعدی روی آن بافته می شود.

مثل گلبرگ اول ۷ زنجیره زده، کار را برگردانید و روی ۷ زنجیره مرحله قبل پایه کوتاه ببافید.

از این به بعد از رج ۱ گلبرگ بافت تکرار می شود.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

۱۵ بلوک گلبرگ دوم را که می بافید، ۳ زنجیره ۵ تایی، ۶ تایی و ۷ تایی نوک گلبرگ بافته نمی شود.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

این فرشینه ۱۸ گلبرگ دارد.
۱۷ گلبرگ را ببافید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

روش بافت آخرین گلبرگ 

پس از بافت ۱۷ گلبرگ کار به این شکل خواهد بود.
برای بافت هر گلبرگ ۳ خانه مرکز استفاده می شود.

 

📌 آموزش قدم به قدم قلاب بافی در مجله تصویر زندگی 

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

۳ رج گلبرگ آخری را مثل بقیه ببافید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

ابتدای رج چهارم ۳ زنجیره می زدیم. در اینجا ۲ زنجیره زده، روی نوار زنجیره یک پایه کوتاه می بافیم.
یک زنجیره زده و بافت رج چهارم را ادامه میدهیم.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

کلیپ بافت این قسمت

در تمام رجهای زوج که با ۳ زنجیره شروع می شود به همین شکل گلبرگ آخری را به نوار زنجیره وصل می کنیم.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

بافت و اتصال را تا بلوک ۱۵ ادامه دهید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

خاطرتون باشه بالای هر گلبرگ (سمت چپ) را به ترتیب ۵ زنجیره، ۶ زنجیره و ۷ زنجیره می بافتیم و تا مرکز ۷ زنجیره را ادامه می دادیم.
در اینجا از نوار زنجیره استفاده شد.
برای ۵ و ۶ و ۷ تایی هم از این نوار استفاده می کنیم.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی
به عبارتی مثل همه رج های زوج روی ادامه نوار زنجیره پایه می زنیم.

بعد از بافت گلبرگ اگر نوار زیاد آمد، آن را چیده و گره بزنید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

مرحله سوم بافت فرشینه گل بافت حاشیه 

نخ را به سه زنجیره سمت راست بالای گلبرگ وصل کنید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

۶ زنجیره زده ، یک خانه را نبافته و در بعدی پایه کوتاه ببافید تا حلقه شود.
همینطور ادامه دهید تا به ابتدای گلبرگ بعدی برسید.

۶ زنجیره که زدید روی پایه بلند بلوک ۱۵ پایه کوتاه بزنید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

مجددا ۶ زنجیره زده، یک خانه را نبافته و در بعدی پایه کوتاه بزنید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

به این شکل

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

دور تا دور کار را به همین شکل زنجیره و پایه بزنید.
به ابتدای کار (محل اتصال نخ) بست بزنید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

روی هر یک از حلقه های ۶ زنجیره ای را ۶ پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی
بافت به پایان رسید.

آموزش بافت فرشینه گل قلاب بافی

این کار زیبا را با نخ مکرومه هم می تونید ببافید.

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

بالا رفتن سن، استفاده مداوم از لوازم‌آرایشی و هوای آلوده باعث چروک شدن پوست صورت می‌شوند. با استفاده روزانه از کرم ضد چروک می‌توان چروک‌‌ها را از بین برد و از ایجادشان جلوگیری کرد، همچنین خاصبت سفت کنندگی این کرم‌ از افتادگی ماهیچه و عضلات صورت جلوگیری می‌کند.

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 31, میانگین امتیاز: 4,68 از 5)
Loading...

۱ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
  1. محیا گفت:

    خیلی عالی بود.خوشحال شدم.

ارسال دیدگاه شما

×
/a>