دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

آموزش بافت عروسک پلنگ صورتی قلاب بافی | آموزش عروسک بافی با قلاب

آموزش بافت عروسک پلنگ صورتی توسط سرکار خانم حسینی تهیه شده که از زحمات این بانوی هنرمند تشکر می کنیم. متن راهنمای بافت دست نویس بود که توسط بخش آموزش بافتنی خانواده مجله تصویر زندگی تایپ و  ویرایش و تیتربندی شده است.

برای عروسک بافی می تونید از کامواهای فدک ، کریستال، اکریل تاب و نوموتا و … استفاده کنید.

آموزش بافت عروسک پلنگ صورتی

آموزش بافت پلنگ صورتی

مرحله اول : بافت پوزه و سر

بافت پوزه  پلنگ صورتی 

ابتدا با نخ سفید پوزه را می بافیم.

رج ۱ : در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲ : در هر پایه دو پابه کوتاه ببافید. (۱۲ پایه)

رج ۳ : یک در میان پایه اضافه کنید. (۱۸ پایه)

رج ۴ و ۵ : ۱۸ پایه را ببافید.

رج ۶ : یک در میان دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه (یک پایه بافته ، دو تا یکی کنید). (۱۲ پایه)

رج ۷ و ۸ : ۱۲ پایه را ببافید.

بافت سر پلنگ صورتی 

رج ۹ : یک پایه بافته و ۳ بار دو پایه در یک پایه می بافیم. ۳ پایه بافته و  ۳ بار دو پایه در یک پایه می بافیم. ۲ پایه می بافیم. (۱۸ پایه)

رج ۱۰ : یک پایه بافته و ۳ بار (یک پایه بافته ، ۲ پایه در یک پایه ) می بافیم. ۳ پایه  و ۳ بار (یک پایه بافته ، ۲ پایه در یک پایه ) می بافیم. ۲ پایه می بافیم. (۲۴ پایه)

رج ۱۱ : یک پایه بافته و ۳ بار (۲ پایه بافته ، ۲ پایه در یک پایه ) می بافیم. ۳ پایه  و ۳ بار (۲ پایه بافته ، ۲ پایه در یک پایه ) می بافیم. ۲ پایه می بافیم. (۳۰ پایه)

رج ۱۲ : یک پایه بافته و ۳ بار (۳ پایه بافته ، ۲ پایه در یک پایه ) می بافیم. ۳ پایه  و ۳ بار (۳ پایه بافته ، ۲ پایه در یک پایه ) می بافیم. ۲ پایه می بافیم. (۳۶ پایه)

رج ۱۳ تا ۱۷ : ۳۶ پایه را می بافیم.

رج ۱۸ : یک پایه بافته و ۳ بار (۳ پایه بافته ، ۲ پایه را یکی) می بافیم. ۳ پایه  و ۳ بار (۳ پایه بافته ، ۲ پایه را یکی  می بافیم. ۲ پایه می بافیم. (۳۰ پایه)

رج ۱۹ :  یک پایه بافته و ۳ بار (۲ پایه بافته ، ۲ پایه یکی) می بافیم. ۳ پایه  و ۳ بار (۲ پایه بافته ، ۲ پایه یکی) می بافیم. ۲ پایه می بافیم. (۲۴ پایه)

رج ۲۰ :  یک پایه بافته و ۳ بار (۱ پایه بافته ، ۲ پایه یکی) می بافیم. ۳ پایه  و ۳ بار (۱ پایه بافته ، ۲ پایه یکی) می بافیم. ۲ پایه می بافیم. (۱۸ پایه)

رج ۲۱ : یک پایه بافته و ۳ بار (۲ پایه یکی) می بافیم. ۳ پایه  و ۳ بار (۱ پایه بافته ، ۲ پایه یکی) می بافیم. ۲ پایه می بافیم. (۱۲ پایه)

رج ۲۲ : ۶ مرتبه دو پایه یکی کنید. (۶ پایه )

****

قبل از بسته شدن بافت ، سر را با الیاف پر کنید.

آموزش بافت عروسک پلنگ صورتی

مرحله دوم بافت پلنگ صورتی : بافت چشم

بافت چشم های  پلنگ صورتی 

در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

برای مردمک چشم منجوق مشکی بدوزید.

آموزش بافت پلنگ صورتی

چشمها نزدیک پوزه بین رج ۱۰ و ۱۱ دوخته شوند.

مرحله سوم بافت پلنگ صورتی : بافت گوش ها

بافت گوش های عروسک پلنگ صورتی 

رج ۱ :در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲ : سه مرتبه (یک پایه کوتاه بافته و دو پایه کوتاه در یک پایه ببافید). (۹ پایه)

رج دوم را در حلقه پشتی ببافید.

آموزش بافت پلنگ صورتی

گوش ها را در امتداد چشم ها ، پشت سر بین رج ۷ و ۸ وصل کنید.

مرحله چهارم بافت پلنگ صورتی : دوخت بینی و دهان

برای بینی از نخ عمامه ی دمسه استفاده کنید. در فاصله بین رج اول و دوم پوزه سوزن را فرو کرده و به صورت مثلث بدوزید.

برای دوخت دهان با نخ مشکی از پشت سر عروسک سوزن رو فرو کنید و در قسمت انتهای بافت سفید جایی که در تصویر میبینید سوزن رو بیرون بیارید.

آموزش بافت پلنگ صورتی

سوزن رو در طرف مقابل بافت فرو کنید و از نوک قرمز پوزه بیرون بیارید.

آموزش بافت عروسک پلنگ صورتی

به این شکل

آموزش بافت عروسک پلنگ صورتی

سوزن رو از زیر نخ مشکی بیرون بیارید.

آموزش بافت پلنگ صورتی

کمی نخ را بکشید و دوباره در قسمت نوک قرمز پوزه فرو کنید و از پشت سر سوزن را بیرون بکشید.

آموزش بافت پلنگ صورتی

در قسمت پشت یک گره کوچک بزنید و ادامه نخ را داخل سر گم کنید.

برای ابرو با رنگ مشکی از بالای چشم به صورت اریب بدوزید.

دقت کنید بین چشم و ابرو نباید فاصله باشد.

آموزش بافت عروسک پلنگ صورتی

آموزش بافت عروسک پلنگ صورتی

مرحله پنجم بافت عروسک پلنگ : بافت دستها

رج ۱ : در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲ : ۳ مرتبه (یک پایه کوتاه بافته و دو پایه کوتاه در یک پایه ببافید). (۹ پایه)

رج ۳ : ۹ پایه کوتاه ببافید.

رج ۴ : یک گره پفکی و ۸ پایه کوتاه ببافید.

بافت پفکی برای انگشت شصت :

۴ مرتبه (نخ را دور قلاب بندازید، از پایه نخ بگیرید) حالا روی قلاب ۹ نخ دارید.

نخ را دور قلاب بندازید و از ۹ نخ روی قلاب رد کنید. یا به اصطلاح همه نخ ها را یکی کنید.

آموزش بافت پلنگ صورتی

رج ۵ :  ۳ مرتبه (یک پایه کوتاه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۶ پایه)

آموزش بافت عروسک پلنگ صورتی

رج ۶ تا ۲۵ : ۶ پایه کوتاه را ببافید.

داخل دست نیاز نیست الیاف بگذارید. من هم نگذاشتم.

آموزش بافت عروسک پلنگ صورتی

برای دستها فقط سر سیم رو یه کوچولو پنبه بزارید و داخل دست فرو کنید.

آموزش بافت پلنگ صورتی

به این شکل

آموزش بافت عروسک پلنگ صورتی

مرحله ششم بافت پلنگ صورتی : بافت پاها

کف پا بیضی شکل است.

رج ۱

۵ زنجیره زده و از زنجیره یکی به آخر (چهارم) پایه کوتاه ببافید.

یعنی در زنجیره های چهارم، سوم و دوم

در زنجیره اولی ۳ پایه کوتاه ببافید.

طرف دیگر زنجیره های دوم و سوم پایه کوتاه بافته و در زنجیره چهارم ۲ پایه کوتاه ببافید.

در صورت تمایل، انتهای رج یک نخ را به عنوان نشانه قرار دهید.

رج ۲

دو پایه در یک پایه، ۳ پایه ، ۳ مرتبه (۲ پایه در یک پایه)، ۳ پایه و دو مرتبه (دو پایه در یک پایه) ببافید. (۱۶ پایه)

رج ۳ تا رج ۵ 

۱۶ پایه را ببافید.

رج ۶ 

۵ پایه ، ۳ مرتبه (دو پایه یکی) ، ۵ پایه ببافید. (۱۳ پایه )

رج ۷ 

۲ پایه ، ۴ مرتبه (۲ پایه یکی) ببافید. (۹ پایه)

رج ۸ تا ۲۷ 

۹ پایه را ببافید.

نکته

حین بافت پاها را با الیاف پر کنید.

داخل پاها سیم گلسازی قرار دهید.

آموزش بافت پلنگ صورتی

مرحله هفتم : بافت بدن

مانند تصویر پاها را کنار هم قرار داده و شروع به بافت کنید.

آموزش بافت عروسک پلنگ صورتی

رج ۱ : یک پایه از پای راست ببافید، یک پایه از پای راست و یک پایه از پای چپ را با هم بگیرید و ببافید. ( دو پایه را یکی کنید.)

۷ پایه از پای چپ ببافید.

به محل اتصال پاها در پشت می رسیم. یک پایه از پای چپ و یک پایه از پای راست را با هم ببافید.

حالا ۶ پایه از پای راست را ببافید.

آموزش بافت پلنگ صورتی

دقت کنید تعداد پایه ها در رج اول ۱۶ پایه شد.

رج ۲ : ۳ مرتبه دو پایه در یک پایه ببافید. ۱۳ پایه ببافید. (۱۹ پایه)

رج ۳ : ۱۹ پایه را ببافید.

رج ۴ : ۳ مرتیه ( یک پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید). ۱۳ پایه ببافید. (۲۲ پایه)

رج ۵ تا ۸ :  ۲۲ پایه ببافید.

رج ۹ :۲ مرتبه (۵ پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید). دو مرتبه ( ۲ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۱۸ پایه)

رج ۱۰ : ۳ مرتبه (۲ پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید). ۴ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید. (۱۴ پایه)

رج ۱۱ : ۱۴ پایه را ببافید.

رج ۱۲ : ۴ مرتبه (۲ پایه را یکی کنید)، ۴ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید. (۹ پایه)

رج ۱۳ تا ۱۵ : ۹ پایه را ببافید. (گردن)

بدن را با الیاف پر کنید.

آموزش بافت پلنگ صورتی

دستها را در محل مناسب با یک رج دیگر به گردن وصل کنید.

یعنی در محل وصل یک پایه از گردن و یک پایه از دست بگیرید و ببافید.

این کار را دو بار تکرار کنید به دست دیگر هم که رسیدید همین کارو بکنید.

آموزش بافت پلنگ صورتی

مرحله هشتم : بافت سفیدی جلوی بدن

رج ۱ : ۵ زنجیره بزنید از زنجیره یکی به آخر ۳ پایه کوتاه بافته و در زنجیره آخری دو پایه کوتاه ببافید. (۵ پایه)

رج ۲ : یک زنجیره زده و کار را برگردانید. ۴ پایه کوتاه و دو پایه کوتاه در یک پایه ببافید. (۶ پایه)

رج ۳ : یک زنجیره زده و کار را برگردانید. ۵ پایه کوتاه و دو پایه کوتاه در یک پایه ببافید. (۷ پایه)

رج ۴ : یک زنجیره زده و کار را برگردانید. ۶ پایه کوتاه و دو پایه کوتاه در یک پایه ببافید. (۸ پایه)

رج ۵ تا ۹ :همان ۸ پایه را ببافید.

رج ۱۰ : یک زنجیره زده و کار را برگردانید. ۲ پایه کوتاه را یکی کنید. ۴ پایه کوتاه ببافید. ۲ پایه کوتاه را یکی کنید. (۶ پایه)

رج ۱۱ : ۶ پایه را ببافید.

رج ۱۲ : یک زنجیره زده کار را برگردانید. ۲ پایه کوتاه را یکی کنید. ۲ پایه ببافید. ۲ پایه را یکی کنید. (۴ پایه)

رج ۱۳ تا ۱۷ : ۴ پایه را ببافید.

دور کارو بافت نامرعی بزنید تا یک دست و تمیز بشه من یک طرف کارو زدم که با طرف دیگه مقایسه کنید. این تکه روی شکم دوخته میشه

آموزش بافت عروسک پلنگ صورتی

مرحله نهم بافت پلنگ صورتی : بافت دم

حلقه جادویی زده وداخل آن را ۴ پایه کوتاه ببافید.

از رج دوم به بعد بافت را در حلقه پشتی انجام دهید.

۱۸ سانت ۴ پایه ببافید.

آموزش بافت عروسک پلنگ صورتی

دم را بعد از اتصال پاها بین رچ ۳ و ۴ وصل کنید.

آموزش بافت پلنگ صورتی

مرحله دهم بافت پلنگ صورتی : اتصال سر به بدن

سیم را در قسمت زیر سر بین رج ۱۳ و ۱۴ فرو کرده و اضافه که در بافت گردن داریدف سر را به بدن بدوزید.

آموزش بافت پلنگ صورتی

به این شکل سر به بدن وصل شد.

آموزش بافت عروسک پلنگ صورتی

بافت عروسک پلنگ صورتی به پایان رسید.

عروسک ما آماده شد.

آموزش بافت پلنگ صورتی

اگه این عروسک رو برای آویز کوله میخواید استفاده کنید دیگه داخلش سیم کار نکنید.

اختصاصی مجله تصویر زندگی 

تایپ و ویرایش گروه خانواده 

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 69, میانگین امتیاز: 4,43 از 5)
Loading...

۱۰ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. زهرا گفت:

  سلام ممنون از آموزش بافت عروسک پلنگ صورتی خوبتون. لطفاً بافت پاهای عروسک رو بیشتر توضیح بدهید.

  موافقم ۱
 2. هنرجو گفت:

  سلام ممنون از آموزشتون
  من این پلنگ رو بافتم تشکر

 3. ریحانه گفت:

  ممنون 😍

 4. ریحانه گفت:

  سلام بافت دست پلنگ رو بیشتر توضیح بدهید لطفا گره پفکی رو چگونه یکی کنیم وبعداز گره ۸پایه بعدی را چگونه بباقیم

  موافقم ۱
  مخالفم ۱
  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   برای بافت گره پفکی ۴ مرتبه (نخ را دور قلاب بندازید، از پایه نخ بگیرید) حالا روی قلاب ۹ نخ دارید. نخ را دور قلاب بندازید و از ۹ نخ روی قلاب رد کنید. یا به اصطلاح همه نخ ها را یکی کنید.
   ۸ پایه کوتاه باقیمانده را ببافید.

 5. زری گفت:

  ممنون 😍

  موافقم ۱
  مخالفم ۲
 6. زری گفت:

  سلام ممنون از آموزش عالیتون برای بافت این عروسک در سایز بزرگ چطوری باید ببافیم؟

  موافقم ۳
  مخالفم ۱
  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   می تونید با کاموای ضخیم مثلا کاموا مخملی ببافید.
   یا تعداد رج ها و پایه ها را دو برابر کنید.

   موافقم ۱

ارسال دیدگاه شما

×