چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱

آموزش بافت عروسک بابانوئل قلاب بافی با تصاویر مرحله به مرحله

عروسک بابانوئل می تونه هدیه 🎅کریسمس زیبا و جذاب برای بچه ها باشه. تا فرصت هست دست بکار بشید. این عروسک بابانوئل بامزه را ببافید و به کوچولوهای دوست داشتنی هدیه بدید.

 

 

آموزش بافت عروسک بابانوئل

آموزش بافت عروسک بابانوئل

برای بافت این عروسک به ۴ زنگ کاموا (قرمز-سبز-سفید و رنگ صورت) و کمی کاموا بره ای نیاز دارید.
اگر کاموا بره ای ندارید خیلی مهم نیست باز هم عروسک شما زیبا خواهد شد.
البته از کاموا یوموش هم می تونید استفاده کنید.

 

عروسک بابانوئل قلاب بافی

مرحله اول : بافت سر عروسک بابانوئل

ابتدا سر عروسک را می بافیم:
در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه بافته به اولین پایه کوتاه بست بزنید.
ابتدای رج را نشانه بگذارید.

آموزش بافت عروسک بابانوئل

مثل بیشتر عروسک ها گردبافی می کنیم:
رج ۲ : در هر پایه رج قبل ۲ پایه کوتاه ببافید. (۱۲ پایه)
رج ۳ : یک در میان پایه اضافه کنید. یعنی تمام رج (یک پایه بافته ، در بعدی ۲ پایه ببافید.) (۱۸ پایه)
رج ۴ : دو در میان پایه اضافه کنید. یعنی تمام رج (۲ پایه بافته ، در بعدی ۲ پایه ببافید.) (۲۴ پایه)
رج ۵ : سه در میان پایه اضافه کنید. یعنی تمام رج (۳ پایه بافته ، در بعدی ۲ پایه ببافید.) (۳۰ پایه)

عروسک بابانوئل قلاب بافی

رج ۶ : چهار در میان پایه اضافه کنید. یعنی تمام رج (۴ پایه بافته ، در بعدی ۲ پایه ببافید.) (۳۶ پایه)
رج ۷ : پنج در میان پایه اضافه کنید. یعنی تمام رج (۵ پایه بافته ، در بعدی ۲ پایه ببافید.) (۴۲ پایه)
رج ۸ : شش در میان پایه اضافه کنید. یعنی تمام رج (۶ پایه بافته ، در بعدی ۲ پایه ببافید.) (۴۸ پایه)

عروسک بابانوئل قلاب بافی

رج ۹ تا ۱۶ همان ۴۸ پایه را ببافید.

آموزش بافت عروسک بابانوئل

حالا شروع به کاهش دانه می کنیم.

رج ۱۷ : شش در میان پایه کم کنید. یعنی تمام رج (۶ پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید.) (۴۲ پایه)
رج ۱۸ : پنج در میان پایه کم کنید. یعنی تمام رج (۵ پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید.) (۳۶ پایه)
رج ۱۹ : چهار در میان پایه کم کنید. یعنی تمام رج (۴ پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید.) (۳۰ پایه)
رج ۲۰ : سه در میان پایه کم کنید. یعنی تمام رج (۳ پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید.) (۲۴ پایه)
رج ۲۱ : دو در میان پایه کم کنید. یعنی تمام رج (۲ پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید.) (۱۲ پایه)

سر را از الیاف پر کنید.
نخ را کمی اضافه گرفته و بچینید.

آموزش بافت عروسک بابانوئل

مرحله دوم : بافت پاهای عروسک بابانوئل

حالا پاها را می بافیم.

باز هم گردبافی می کنیم:
در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه بافته به اولین پایه کوتاه بست بزنید. ابتدای رج را نشانه بگذارید.
رج ۲ : در هر پایه رج قبل ۲ پایه کوتاه ببافید. (۱۲ پایه)

رج ۳ : یک در میان پایه اضافه کنید. یعنی تمام رج (یک پایه بافته ، در بعدی ۲ پایه ببافید.) (۱۸ پایه)
رج ۴ : دو در میان پایه اضافه کنید. یعنی تمام رج (۲ پایه بافته ، در بعدی ۲ پایه ببافید.) (۲۴ پایه)

عروسک بابانوئل قلاب بافی

رج ۵ تا ۷ همان ۲۴ پایه را ببافید.

آموزش بافت عروسک بابانوئل

رج ۸ : ۸ پایه بافته ، ۴ با دو تایکی کنید. ۸ پایه ببافید.
رج ۹ : ۶ پایه بافته ، ۴ با دو تایکی کنید. ۶ پایه ببافید.
رج ۱۰ : ۴ پایه بافته ، ۴ با دو تایکی کنید. ۴ پایه ببافید.
رج ۱۱ تا ۱۳ همان ۱۲ پایه را ببافید.

عروسک بابانوئل قلاب بافی

رنگ قرمز را وصل کنید.
برای تعویض رنگ دو تا یکی بافت پایه کوتاه را با رنگ جدید انجام دهید.

رج ۱۴ تا ۱۶ همان ۱۲ دانه را با رنگ قرمز ببافید.
رج ۱۷ : یک درمیان دانه اضافه کنید. (۱۸ پایه)

آموزش بافت عروسک بابانوئل

پای دیگر را هم به همین شکل ببافید.

آموزش بافت عروسک بابانوئل

مرحله سوم : بافت تنه عروسک بابانوئل 

پاها را از الیاف پر کرده و کنار هم بگذارید.
پای آخری را به نقطه قرینه اش در پای اول با پایه کوتاه وصل کنید.

عروسک بابانوئل قلاب بافی

حالا یک رج کامل پای اول و پای دوم را تا نقطه اتصال ببافید.
۳۶ پایه

رج ۱۹ : ۵ در میان اصافه کنید. (۴۲ پایه)
رج ۲۰ : ۶ در میاندانه اصافه کنید. (۴۸ پایه)
رج ۲۱ : ۷ درمیان دانه اضافه کنید. (۵۴ پایه)

آموزش بافت عروسک بابانوئل

رج ۲۲ تا ۲۶ همان ۵۴ پایه را ببافید.
رج ۲۷ : همه پایه کوتاه ها را در حلقه پشتی ببافید. (۵۴ پایه)

رج ۲۸ : ۷ در میان دو تا یکی کنید. (۴۸ پایه)
رج ۲۹ : همان ۴۸ پایه را ببافید.
رج ۳۰ : ۶ در میان دو تا یکی کنید. (۴۲ پایه)
رج ۳۱ : همان ۴۲ پایه را ببافید.
رج ۳۲ : ۵ در میان دو تا یکی کنید. (۳۶ پایه)
رج ۳۳ : همان ۳۶ پایه را ببافید.
رج ۳۴ : ۴ در میان دو تا یکی کنید. (۳۰ پایه)
رج ۳۵ : ۳ در میان دو تا یکی کنید. (۲۴ پایه)
رج ۳۶: ۲ در میان دو تا یکی کنید. (۱۸ پایه)

بدن را از الیاف پر کنید.

همزمان با کاهش دانه ها بدن را پر کنید.

عروسک بابانوئل قلاب بافی

مرحله چهارم : بافت دست ها

برای بافت دست در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.
رج ۲ : در هر پایه دو پایه کوتاه ببافید. (۱۲ پایه)

عروسک بابانوئل قلاب بافی

رج ۳ تا ۵ همان ۱۲ پایه را ببافید.

عروسک بابانوئل قلاب بافی

رج ۶ : ۶ پایه کوتاه بافته و برای انگشت شست (یک زنجیره، ۵ پایه بلند یکی شده و یک زنجیره) و ۵ پایه کوتاه ببافید.
رج ۷ و ۸ همان ۱۲ پایه را ببافید.
رج ۹ : ۳ در میان دانه اضافه کنید. (۱۵ پایه )
نخ قرمز را وصل کرده و رج ۱۰ تا ۲۰ را با قرمز ببافید.
دست دیگر را هم به همین شکل ببافید.

عروسک بابانوئل قلاب بافی

مرحله پنجم : بافت دامن 

بعد از اتصال پاها یک رج در حلقه پشتی بافته شده بود. حالا نخ را به حلقه جلویی و صل کرده و یک رج پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت عروسک بابانوئل

رج ۲ : ۸ در میان دانه اضافه کنید. (۶۰ پایه)
رج ۳ تا ۷ همان ۶۰ پایه را ببافید.

آموزش بافت عروسک بابانوئل

مرحله ششم : بافت ریش عروسک بابانوئل

برای بافت ریش، با نخ سفید ۲۱ زنجیره ببافید.

۵ زنجیره آخر را رها کرده و در ششمی یک پایه کوتاه ببافید.
۵ مرتبه (۳ زنجیره زده، ۲ زنجیره را نبافته و در سومی پایه کوتاه بزنید.

آموزش بافت عروسک بابانوئل

یک زنجیره بافته، کار را برگردانید.
روی ۳ رنجیره ها را (۱ پایه کوتاه، ۵ پایه بلند و ۱ پایه کوتاه) ببافید.

 آموزش بافت عروسک بابانوئل

کار را برگردانید.
تا پایان رج ( ۶ زنجیره زده ، از زیر پایه کوتاه نخ گرفته و پایه کوتاه ببافید) .

عروسک بابانوئل قلاب بافی

کار به این شکل می شود.

عروسک بابانوئل قلاب بافی

یک زنجیره زده کار را برگردانید.

روی هر یک از ۶ زنجیره ها را ۱ پایه کوتاه ۶ پایه بلند و یک پایه کوتاه ببافید.
دو ردیف ریش بافته شد.

آموزش بافت عروسک بابانوئل

برای ردیف سوم مثل ردیف ۲، زنجیره و پایه کوتاه بزنید ولی به جای ۶ دانه ۸ دانه زنجیره ببافید.
رج بعد روی هر ۸ زنجیره را هم ۱ پایه کوتاه، ۸ پایه بلند و یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت عروسک بابانوئل

برای ردیف چهارم ۱۰ زنجیره بزنید.
رج بعد روی هر ۱۰ زنجیره را هم ۱ پایه کوتاه، ۱۰پایه بلند و یک پایه کوتاه ببافید.

عروسک بابانوئل قلاب بافی

مرحله هفتم بافت کلاه 

برای بافت کلاه:
در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.
رج ۲ : در هر پایه دو پایه کوتاه ببافید. (۱۲ پایه )
رج ۳ تا ۵ : همان ۱۲ پایه را ببافید.
رج ۶ : ۳ در میان دانه اضافه کنید. (۱۵ پایه)
رج ۷ تا ۹ : همان ۱۵ پایه را ببافید.
رج ۱۰ : ۴ در میان اضافه کنید. (۱۸ پایه)
رج ۱۱ تا ۱۳ همان ۱۸ پایه را ببافید.
رج ۱۴ : ۵ در میان پایه اضافه کنید. (۲۱ پایه)
رج ۱۵ تا ۱۷ : همان ۲۱ پایه را ببافید.
رج ۱۸ : ۶ در میان پایه اضافه کنید. (۲۴ پایه)
رج ۱۹ تا ۲۱ : همان ۲۴ پایه را ببافید.
رج ۲۲ : ۷ در میان پایه اضافه کنید. (۲۷ پایه)
رج ۲۳ تا ۲۵ : همان ۲۱ پایه را ببافید.
رج ۲۶ : ۸ در میان پایه اضافه کنید. (۳۰ پایه)
رج ۲۷ تا ۲۹ : همان ۲۴ پایه را ببافید.
رج ۳۰ : ۴ در میان پایه اضافه کنید. (۳۶ پایه)
رج ۳۱ تا ۳۳ : همان ۳۶ پایه را ببافید.
رج ۳۴ : ۵ در میان پایه اضافه کنید. (۴۲ پایه)
رج ۳۵ تا ۳۷ : همان ۴۲ پایه را ببافید.
رج ۳۸ :۶ در میان پایه اضافه کنید. (۴۸ پایه)
رج ۳۹ تا ۴۶ : همان ۴۸ پایه را ببافید.
۴۷ تا ۴۹ را با رنگ سفید ۴۸ پایه ببافید.

آموزش بافت عروسک بابانوئل

منگوله ای سفید با کاموای ساده یا با کاموا بره ای بسازید و بالای کلاه وصل کنید.

عروسک بابانوئل قلاب بافی

مرحله هشتم : دوخت و تکمیل جزئیات عروسک بابانوئل

سر را به تنه بدوزید.

آموزش بافت عروسک بابانوئل

دستها را طرفین بدن و بین سر و گردن کوک بزنید.

عروسک بابانوئل قلاب بافی

با کاموای بره ای زنجیره بزنید.
این زنجیره به لبه کت، آستین و شلوار چسبانده می شود.

می توانید نواری از کاموای سفید ببافید و بچسبانید.

از قسمت وسط یقه شروع به چسباندن کنید.

آموزش بافت عروسک بابانوئل

بعد لبه پایینی.

اضافه را بچینید.

عروسک بابانوئل قلاب بافی

ریش را روی صورت بدوزید.

آموزش بافت عروسک بابانوئل

برای بافت بینی

در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید. رج ۲ در هر پایه دو پایه کوتاه ببافید. (۱۲ پایه)
رج ۳ و ۴ همان ۱۲ پایه را ببافید.

بینی را روی صورت بدوزید.

عروسک بابانوئل قلاب بافی

چشم ها را بچسبانید.

می توانید مهره سیاه بدوزید.

آموزش بافت عروسک بابانوئل

برای سبیل ۲ دور کاموا بره ای را دور ۲ انگشت بپیچید.

سپس میانش را نخ پیچانده و گره بزنید. دو طرفش را بچینید و مرتب کنید.

عروسک بابانوئل قلاب بافی

سبیل را زیر بینی بدوزید.

عروسک بابانوئل قلاب بافی

برای کمربند ۵۰ زنجیره زده و از یکی به آخر تا ابتدا را پایه کوتاه ببافید.
یک زنجیره زده کار را برگردانید و تا انتها پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت عروسک بابانوئل

با نخ زرد به شکل سگک کمربند میان نوار سبز را کوک بزنید.

آموزش بافت عروسک بابانوئل

کمربند را بالای دامن بدوزید.

فقط دو سر نوار را در پشت عروسک بابانوئل به هم بدوزید، کافیست.

آموزش بافت عروسک بابانوئل

کلاه را روی سر عروسک بگذارید.

عروسک بابانوئل قلاب بافی

این هم عروسک بابانوئل بامزه ما

آموزش بافت عروسک بابانوئل

آموزش بافت عروسک بابانوئل

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

بالا رفتن سن، استفاده مداوم از لوازم‌آرایشی و هوای آلوده باعث چروک شدن پوست صورت می‌شوند. با استفاده روزانه از کرم ضد چروک می‌توان چروک‌‌ها را از بین برد و از ایجادشان جلوگیری کرد، همچنین خاصبت سفت کنندگی این کرم‌ از افتادگی ماهیچه و عضلات صورت جلوگیری می‌کند.

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 40, میانگین امتیاز: 4,43 از 5)
Loading...

۵ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. s گفت:

  سلام لطفا آموزش بافت عروسک دختر و پسر و باربی را بگذارید ممنون

 2. میترا گفت:

  با سلام ممنون از آموزش های دقیق شما لطفا آموزش بافت جوجه (نه جوجه اردک) را هم داشته باشید. با سپاس

  موافقم ۱
 3. پانیا گفت:

  این سایت واقعا عالیه امروز پیداش کردم همه مطالب رو خیلی واضح و عالی آموزش داده واقعا ممنون

  موافقم ۲
 4. زهرا از خوزستان گفت:

  سلام. سپاس فراوان از اموزشاتون. لطفا آموزش عروسک دختر قلاب بافی هم قرار بدین. ‌شاد و پیروز باشید.

  موافقم ۱

ارسال دیدگاه شما

×
/a>