سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

آموزش بافت سبد دسته دار قلاب بافی شیک و کاربردی

این سبد قلاب بافی را به هر سایزی که دوست دارین می تونید ببافین. در بافت سبد دسته دار از دو رنگ کاموای سوزنی استفاده شده ولی شما از هر کاموا و هر رنگی که مایلید می تونید استفاده کنید.

برای فرم گرفتن و محکم ایستادن سبد، داخل اون بطری یکبار مصرف قرار داده شده. از هر سایز بطری برای بافت می تونید استفاده کنید.

اگر قصد درست کردن جامدادی دارید، بطری های نوشابه یک و نیم لیتری مناسب هستند.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

آموزش بافت سبد دسته دار شیک و زیبا

همونطور که می بینید کف سبد و همینطور دسته سبد توربافی شده.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

نمونه کاموای سوزنی که البته مارک های مختلف داره.

کاموا سوزنی

مرحله اول بافت سبد دسته دار : بافت کفی 

۸ زنجیره بافته و روی اولین زنجیره پایه کوتاه بزنید تا حلقه شود.

۴ زنجیره زده و داخل حلقه یک پایه بلند بزنید. ۷ مرتبه (یک زنجیره زده و داخل حلقه پایه بلند ببافید)
یک زنجیره زده و به سومین زنجیره اول رج پایه کوتاه بزنید.
۸ سلول داریم.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

۵ زنجیره بافته و روی پایه رج قبل پایه بلند ببافید.

۲ زنجیره بافته و روی زنجیره رج قبل (بین دو پایه بلند) یک پایه بلند ببافید.

حالا۳مرتبه (۲زنجیره، پایه بلند روی پایه رج قبل، ۲زنجیره،پایه بلند روی پایه رج قبل، ۲زنجیره، پایه روی زنجیره)
۲زنجیره زده و به سومین زنجیره اول رج وصل کنید.
۱۲ سلول خواهیم داشت.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

رج سوم ۵زنجیره زده و ۱پایه روی۲ زنجیره رج قبل ببافید.

۲ مرتبه (۲زنجیره زده،۱ پایه روی پایه رج قبل بزنید).

دو زنجیره زده و ۱پایه روی ۲ زنجیره رج قبل بزنید.

به همین ترتیب تا پایان رج ۲ در میان پایه بلند اضافه می شود.

سلولها ۱۸ تا شده است.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

رج چهارم ۵ زنجیره زده و یک پایه بلند روی پایه رج قبل بزنید.

۲ مرتبه ( ۲زنجیره زده، ۱ پایه روی پایه رج قبل بزنید.)

دو زنجیره زده و ۱پایه روی ۲ زنجیره رج قبل بزنید.

تا پایان رج، سه در میان پایه بلند اضافه کنید.

۲۴ خانه توری خواهید داشت.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

رج پنجم ، چهار در میان پایه بلند اضافه می شود.

۳۰ خانه توری خواهید داشت.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

 

رج ششم

فقط ۳ پایه به فواصل مساوی اضافه کنید.

به عبارتی در رج ششم در کل ۳ پایه اضافه می کنیم ،

می توانید (۹ خانه بافته و بعد یک پایه روی زنجیره ببافید. ۲ زنجیره زده و یک پایه روی پایه)
داخل پرانتز را تا پایان رج تکرار کنید.

رج هفتم را با ۶ زنجیره شروع کرده و بین پایه ها را ۳ زنجیره ببافید. هیچ پایه ای اضافه نمی شود.

رج هشتم هم مثل رج ۷ بافته می شود.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

رج نهم با ۷ زنجیره شروع شده بین پایه ها ۴ زنجیره می بافیم.
پایه اضافه نمی شود.

رج دهم با ۸ زنجیره شروع شده و بین پایه ها ۵ زنجیره بافته می شود.

رج ۱۱ مثل رج ۱۰ بافته می شود.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

رج ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ مثل رج ۱۰ بافته می شود.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

در طی بافت کفی سبد، ظرف را روی کار بگذارید و اندازه گیری نمایید.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

مرحله دوم بافت سبد دسته دار : بافت بدنه 

حالا نوبت بافت بدنه سبد است.

بدنه مدل یک رج در میان با کاموای آبی و سفید بافته شده، شما می توانید تعداد رنگ ها را به دلخواه تغییر داده یا تک رنگ ببافید.

۳ زنجیره بزنید. این زنجیره به عنوان یک پایه بلند است. روی زنجیره ها ۵ پایه بلند ببافید. ۲ زنجیره بزنید.

تا پایان رج روی زنجیره ها ۶ پایه بلند بافته و دو زنجیره بزنید.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

دو زنجیره انتهای رج را که زدید به سومین زنجیره ابتدای رج پایه کوتاه بزنید.

نخ آبی را وصل کرده، یک زنجیره زده و روی دو زنجیره یک پایه کوتاه و ۳ زنجیره ببافید.
روی هر یک از ۶ پایه رج قبل را یک پایه بلند ببافید.

روی دو رنجیره یک پایه بلند دو زنجیره و یک پایه بلند ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

به این ترتیب به طرفین ۶ پایه ۲ پایه اضافه شده و تعداد پایه بلندهای آبی ۸ عدد می شود.

تا پایان رج ۸ پایه بلند و زنجیره را ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

رج بعد با سفید بافته میشود. مثل رج قبل در طرفین پایه بلندها یک پایه بلند اضافه می شود و تعدادشان ۱۰ می شود.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

به همین ترتیب ۵ رج دیگر ببافید.

در هر رج تعداد پایه بلندها ۲ تا اضافه می شود.
در رج هشتم ۲۰ پایه بلند آبی خواهیم داشت.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

مرحله سوم بافت سبد دسته دار : بافت لبه سبد

با نخ سفید روی دو زنجیره پایه کوتاه ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

۵ زنجیره زده و روی دو زنجیره بعدی پایه کوتاه ببافید.

به همین ترتیب تا پایان رج ۵ زنجیره زده و روی ۲ زنجیره های رج قبل پایه کوتاه ببافید تا بافت جمع شود.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

بافت ما تا اینجای کار به این شکل است.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

۵ زنجیره زده و روی زنجیره وسط ۵ زنجیره رج قبل پایه بلند ببافید.
۲ زنجیره زده،روی پایه کوتاه رج قبل پایه بلند ببافید.

تا پایان رج:
۲ زنجیره زده و روی زنجیره وسط رج قبل پایه بلند ببافید.
۲ زنجیره زده، روی پایه کوتاه رج قبل پایه بلند ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

یک رج با آبی توربافی کنید.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

یک رج دیگر با سفید توربافی کنید.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

با نخ آبی حاشیه بافی کنید به این صورت که روی ۲ زنجیره ها به ترتیب یک پایه کوتاه ، ۳ زنجیره و یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

کار به این شکل می شود.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

مرحله چهارم بافت سبد دسته دار : دوخت بدنه به ظرف

حالا ظرف را داخل بافت گذاشته و محل برش را مشخص می کنیم.
کمی بافت را به بالا بکشید تا طول آن مشخص شود.

اضافه ظرف را بچینید.

بافت را با سوزن به ظرف بدوزید.
سوزن را یک در میان در پیکوت های حاشیه فرو کنید و کوک بزنید.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

نمای دوخت از داخل

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

مرحله پنجم بافت سبد دسته دار : بافت و دوخت دسته 

برای دسته سبد نواری به عرض دلخواه از محل برجستگی ظرف بچینید.
در اینجا ۴ سانت است.

برای روکش دسته با سفید یا آبی توربافی کنید.
به طول دسته و عرض دو برابر آن.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

نقشه توربافی مربعی

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

دسته را وسط روکش گذاشته ، دو لبه آن را روی دسته آورده و بدوزید.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

لبه را بدوزید.

درز وسط را هم بدوزید.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

به این شکل

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

دسته را به دو طرف سبد کوک بزنید.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

مرحله پایانی تزیین سبد 

در صورت تمایل سبد را با شکوفه های کوچک تزیین کنید.

۶ زنجیره زده و با پایه کوتاه به اولین زنجیره وصل کنید.
۵زنجیره زده و ۱پایه بلند در حلقه ببافید.
۴ مرتبه(۲ زنجیره و۱پایه بلند ببافید.)
۲ زنجیره زده و به سومین زنجیره اول رج بست بزنید.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

برای هر گلبرگ به ترتیب یک زنجیره ، ۲پایه بلند، ۲ پایه دوبل، ۲ پایه بلند و ۱ زنجیره بافته و روی پایه بلند رج قبل گره نا مرئی بزنید.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

برای مرکز گل دو زنجیره زده و در زنجیره دم یک گره پفکی بزنید. یک زنجیره زده و نخ را بچینید.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

اضافه نخ ابتدا و انتهای گره پفکی را به کمک قلاب به پشت گل برده و گره بزنید.

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

لبه سبد (کنار دسته ها و بین دسته ها ) را با شکوفه تزیین کنید.

بافت سبد دسته دار به پایان رسید.

این هم سبد زیبای ما

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

نمونه های دیگر این مدل سبد

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

آموزش قلاب بافی , بافت سبد دسته دار

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 96, میانگین امتیاز: 4,32 از 5)
Loading...

۱۶ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. فهیمه گفت:

  سلام ممنون از این سبد زیبا ،من این سبد رو به راحتی بافتم وخیلی هم زیبا و قشنگ شد ،فقط نمیدونم داخلش رو باید چه نوع ظرفی بزارم، ممنون اگر راهنمایی کنید

 2. معصومه گفت:

  سلام ای کاش بافت این سبد زیبا رو تو اینستا برامون میزاشتید بسیار ممنون میشدیم

 3. زهرا گفت:

  سلام من از این مدل سبد خیلی خوشم اومد لطفاً ویدیوشو بزارین رج به رجشو توضیح بدین ممنون میشم

  موافقم ۱
 4. عابدی گفت:

  با سلام و تشکر از برنامه های هنری خوبتون
  از خداوند متعال(سبحانه و تعالی)آرزوی توفیق روزافزون برایتان دارم

  موافقم ۱
 5. سانیا گفت:

  مطلب خیلی خوبی بود.فقط من از خودم خیلی خجالت میکشم…چون بافتنی بلد نیستم.

  موافقم ۱
  مخالفم ۱
 6. اسرا گفت:

  سلام دوست عزیزدر رج ششم منظور تون چیه من نفهمیدم

  • نسیم گفت:

   سلام عزیز
   رج پنجم ۳ خانه بافته و بعد یک پایه روی زنجیره می بافیم، ۲ زنجیره و یک پایه روی پایه. به عبارتی ۴ در میان پایه اضافه می شود.
   در رج ششم در کل ۳ پایه اضافه می کنیم ، می توانید (۹ خانه بافته و بعد یک پایه روی زنجیره ببافید. ۲ زنجیره زده و یک پایه روی پایه)
   داخل پرانتز را تا پایان رج تکرار کنید.

 7. مریم گفت:

  سلام دوست عزیز
  ببخشید میخواستم بدونم فقط از این نوع کاموا باید استفاده کرد؟

 8. لاله گفت:

  سلام سوالی داشتم داخل دو زنجیره برای هر ردیف دو پایه اضافه بشود ؟ این قسمت نفهمیدم

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   اگر منظورتون در قسمت بافت بدنه هست، در هر رج ، روی دو زنجیره (۱ پایه ، ۲زنجیره و ۱ پایه بافته) میشه. به این ترتیب در هر رج ۲ پایه به پایه های قبلی اضافه میشه.

   موافقم ۲
 9. مریم گفت:

  سلام مجدد سایز بطری که برای سبد بزرگه کار گذاشتید چه سایزی است میخواهم اندازه همین اندازه باشه کوچک وبزرگ نشه👀👀🌸

  • نسیم گفت:

   سلام دوست گرامی
   باید بطری را داشته باشید تا بر اساس اون ببافید
   کف این بطری حدود ۱۵ سانته
   برای بهتر ایستادن سبد بهتره داخلشو بطری بگذارین ، پس بهتره اول بطری را تهیه کنید و بعد ببافید.

 10. مریم گفت:

  سلام این پست بسیار زیبا ودوست داشتنی است برای بافت این سبد سایز بطری باید چند باشد چند لیتری واگرممکن است یک قیمت برای فروش بگذارید چون من قبمتها دستم نیست میخواهم درامد زایی کنم مواد اولیه ان چند درمیاید چقدر مناسب بفروشم🌹🌸😀

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   شما به هر سایزی که مایلید می تونید ببافید. تعداد کلاف مورد نیازتون به سایز سبد بستگی داره اما حداقل ۲ کلاف لازم دارید. چند ماه قبل که خرید کردم کلافی ۴۰۰۰ بود.
   از دستمزدها اطلاعی ندارم. موفق باشید.

 11. ملیحه گفت:

  بسیار زیبا

  موافقم ۱
  مخالفم ۱
 12. زندگی گفت:

  سلام بخش بافتنی های این سایت بسیار زیبا وخوب بودند با تشکر

  موافقم ۱
  مخالفم ۳

ارسال دیدگاه شما

×